$eR)er, 3tieuioeÖiep, IMfemsoorÖ, enft. J\o 505. Vierde Jaargang. 1864 ZATLRDAG 25 APRIL. is NIEUWE COURANT VAM DEM Verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenf 1.30 Franco per post y u 1-50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aau den Uitgever S. Giltjks. De prijs der Adveiitentien van 1—4, regels is i0 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentiënïntezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. POLITIEK OVERZÏGT. Weder een van die barbaarschheden der negentiende eeuw, waardoor zij bet adjectief "beschaafd,geheel ten offer zal brengen, is volbragt. Eene kleine en zwakke natie wordt op haar grondgebied door twee woeste horden c(oor twee roofgierige naburen besprongen en overweldigd. Oostenrijk en Pruisen vereenigd, hebben weder een gedeelte gronds, met geweld der wapenen, aan Denemarken ontroofd. Een bloedige strijd is weder gestreden, de overwinning is aan Oostenrijk en Pruisen, maar de eer is aan Denemarken. De. geschiedenis zal het nageslacht de schande luide ver kondigen die twee grootmagten van Europa, als overweldi gers hier hebben ingeoogst. Twee maanden lang hebben de Deenen het volgehouden met nog geen 15,000 man tegen eene overmagt van 40,000 man, en eene alles vernielende artillerie. Over de gevechten die Maandag jl. hebben plaats gehad, verneemt men bet volgende: Spitzberg 10 u. 51 min. Alle schansen 1 tot 6 zijn bij bestorming genomen. Uit verscheidene schansen kanonvuur. In schans 4 de hevigste strijd. 11 u. 3 m. De nieuwe verschansingen zijn ook genomen. Eveneens het terrein tusschen de brug en de schansen. Eenige Denen loopen over de brug. Vele gevangenen worden aan- gebragt. De liolf Krake neemt deel aan het gevecht en beschiet de schansen. 11 u. 12 m. Schans 7 ingenomen. 11 u. 53 m. De liolf Krake is afgeslagen. 12 u. Op dit oogenblik 11 officiereu, ongeveer 2000 man gevangenen. Aanhoudend worden er meer aangebragt. 2 u. 24 ra. De brigade Raven heeft schans 8 en 9 genomen. 2 u. 29 m. De brigade Raven, die ook 7 genomen heeft, heeft thans 10 vermeesterd. Harde strijd om het bruggenhoofd. 2 u. 38 m. Het bruggenhoofd genomen, de brug afge broken, 40 gevangenen officieren. Door het Deensehe departement van oorlog is de volgende dépêche van 18 dezer openbaar gemaakt: Het leger is op Alsen; wij hebben vele dooden en gewonden. Vooral het 9e en 20e regiment hebben zware verliezen geleden. Drie kolonels een luitenant-kolonel en twee majoors zijn gewond; de luitenant-kolonel Schuiten is gesneuveld. Zullen thans de Pruisen de verovering van het eiland Alsen tot hun doel maken, of zal men zich met deze over winning tevreden stellen en den loop der conferentie afwachten? .De oplossing van die vraag ligt in de toekomst, maar aau redeneringen er over ontbreekt het niet. Men beweert dat de Pruisen Alsen zullen nemen en zoo zij het geheele Deensehe leger niet krijgsgevangenen maken, zich op zijne schepen te redden. Eene concessie waarvau sprake was en die door de En- gelsche regering aan keizer Napoleon zou zijn gedaan, met betrekking tot het verblijf van Garibaldi in Engeland, bestaat niet, naar luid van hetgeen lord Palmerstou in het lagerhuis heeft medegedeeld. Te Brussel is een zeer belangrijke brief uit Londen ontvangen. Daarin wordt de volgende toast medegedeeld welke Garibaldi eergister aan een democratisch banket op dit dwingen zullen om Mazziui, die het ook bijwoonde, heeft uitgebragt. "Toen geheel de wereld in slaap verzonken lag," zeide Garibaldi, "toen waakte één man. Hij werkte om de schitterende toe komst van zijn vaderland te verzekeren. Ik was toenmaals jong; ik was bezield met vaderlandslievende geestdrift. Hij strekte mij tot leidsman hij gaf eene rigting aan mijne han delingen, hij bezielde mij bij mijne ondernemingen. Burgers ik drink op mijn leermeesterop mijn vriend Jozef Mazzini." Hierop stond laatstgenoemde, die lijdende is en door ou derdom gekromd, op en antwoordde dat hij geheel en al eenstemmig dacht met Garibaldi. "Beiden," dus eindigde hij, "hebben wij ons leven gewijd aan de vrijheid en aan de onafhankelijkheid van alle natiën. Leve de algemeene republiek!" Men onderstelt dat deze toast het Engel- sohe gouvernement tot de overtuiging heeft gebragtdat Garibaldi's verblijf in Engeland lang genoeg had geduurd en verder wel eens compromittant kon worden. Daarom heeft men hem op eene kiesche wijze door de geneesheeren doen aanraden, naar Caprera terug te keeren. IJlE TT 7T S T IJD 11TS 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 21 April 1864. Woensdag morgen jl. lieten de stoomschepen der Deensehe marine de Dagmar en de Heimdal hun anker alhier op de reede vallen. Door tusschenkomst van den vice-consul ontvingen de kommandanten order, om ten spoe digste weder zee te kiezen. Zij gunden zich niet den tijd de bestelde steenkolen in te nemen, en ligten onmiddelijk weder het anker, om zich op nieuw in vereeniging te stel len met het in de Noordzee kruisende eskader. Als zeker kunnen wij melden dat volgens latere ontvan- gene depêches, hier thans elk oogenblik 6 a 8 Deensehe oorlogschepen verwacht worden. Een linieschip is buiten gaats gezien. Men verzoekt ons te berigten dat de zittingen van het kantongeregt, van af heden niet meer plaats hebben op het raadhuis alhier, maar op de bovenzaal van de nieuw gebouwde kantonnale gevangenis, naast het algemeen wees huis. Naar wij vernemen zijn bij de dienstregeling van het muziek-corps van het Kon. Instituut voor de Marine alhier de openbare uitvoeringen gedurende dezen zomer vastgesteld als volgt Maandageen uur voor zonsondergang op de kampanje van het Wachtschip. Woensdag: namiddag van 3 tot 4 uur voor de amusements zaal der adelborsten. Donderdag: een uur voor zonsondergang op de kampanje van het Wachtsehip. Zaturdagnamiddag van 4 j- tot 5 uur voor de amuse- ments-zaal der adelborsten. Bij minder guustig weder zullen de uitvoeringen des Maandags en Donderdags niet op de kampanje, maar mede voor de amusementszaal plaats hebben. Het schroefstoomschip 3e kl. Prinses Mariaheeft gisteren weder eene proeftogl gemaakt in het Marsdiep.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1