JjefÖer, JïtcutoeÖiep, WiffemsoorÖ, enj. JTo 306. Vierde Jaargang. I864Ï WOENSDAG 4 MEI. Zitting van den Gemeenteraad Gedenkdag 4 Mei. NIEUWE COURANT '•CV Aar*#?"S) ii rs, n 1 II P VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor .3 maandenƒ1.30 Franco per post u „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentien intezenden, Ingezonden stukken een dag vroeger. op Maandag 2 Mei 1864. Voorzitter de heer Mr. K. J. C. Stakman Bosse. Secretaris de heer L. Verhey. Tegenwoordig 10 leden. Afwezig de heeren Papineau, Haremaker Slebe, Maal- steed., van Kèlckhovèn, Graat en Janzen. r Van den heer janzen is eene verontschuldiging ^ingekomen wegens afwezigheid en van den heer Graat wegens ambtsbe zigheden. 1). Feestviering 4 Mei 1864. De Voorzitter deelt mede dat in de laatste vergadering van het Dagelijks Bestuur de vraag is gedaanof èn op welke wijze de viering van 4 Mei zoude plaats hebben; dat echter B. en""^. gemeend hebben, daarover den raad te moeten hooren, dat om die reden de leden tegen Zaturdag jl. waren opgeroepenmaar niet talrijk genoeg zijn opgeko men, zoo dat die vergadering niet heeft plaats kunnen heb ben, en op nieuw tegen dit uur is uitgeschreven. Dat in den morgen van Zaturdag jl. een verzoekschrift is in gekomen van eene commissiedie aan het hoofd staat van eenige ingezetenendie voornemens zijnop den 4 Mei een feesttrein te formeren en als zoodanig een optogt te doen door de ge meente; dat die commissie eene subsidie van de gemeente vraagt ter tegemoetkoming in de kosten. Dat heden morgen mede een verzoekschrift is ingeko men van eene andere vereeniging, die eene bijdrage van ƒ100.— vraagt, om daarvoor in vereeniging met hunne eigene middelen een volksfeest te doen plaats hebben, be staande zooals bij de voorlezing van het verzoekschrift blijkt, in een zoogenaamd Neptunus-feestop het plein aan het Hoofd, voorafgegaan door een niet uitgestrekte optogt door een deel der gemeente. Dat de gevoelens van eenige leden gebleken is te zijnom van wege de gemeente geene feesten, illuminatiënof volks vermakelijkheden te doen plaats hebbenmaar wel om aan genoemde vereenigingen eene kleine subsidie toe te staan. Spre ker vraagt of daaromtrent ook iemand het woord verlangd. De heer Zur Mühlen herinnert dat er in October bij de leden geene opgewektheid bestond om feest te vierenhoewel hij dat tijdstip van herinnering aan het terugbekomen van de nationale vlag, als het juiste oogenblik beschouwde, er toen voor was om het feest goed te vieren, maar dat hij tegen de feestviering van 4 Mei isalhans er tegen dat uit de gemeente kas daarvoor gelden worden afgestaantwee commissiën zijn er reeds morgen kan er nog wel een van Huisduinen komenen mo gelijk nog meer anderen; wanneer de eene toegestaan wordt kan men de anderen niet weigeren. De heer de Breuk is het met den heer Zurmuhlen niet eens en heeft in het feest van Nov. een algemeen feest gezien, terwijl dit een herinneringsfeest is van meer localen aard. Spreker zou er tegen zijn om niets te doen. »De hr. v. Strijen is voor het verleenen der subsidien, en zegt dat tusschen deze commissiën en de feestcommissie van Nov. een groot verschil bestaatdaar laatstgenoemde eene groote som verlangde en de tegenwoordige met weinig te vre- den zijn. Spreker brengt tevens in herinnering het loffelijk gedrag dezer beide vereenigingen in November jl. De heer Zur Mühlen repliceert hierop, dat hij vermeent dat de heer v. Strijen bij de behandeling der feestzaken in der tijd, van gevoelen is geweest dat de gemeente daaraan geene gelden mogt besteden, omreden de finantiën het niet toelieten. Spreker vraagt of de kas nu beter staat. De heer v. Strijen zegt dat zijn geachte collega, de heer Zur Mühlen niet op de hoogte is, dat het hem spijt dat het geheugen van dien heer hem niet getrouw iswant dat spreker affeen was tegen de te groote eisch van de toenmalige feest commissie maar niet tegen eene subsidie van geringer bedrag. De Voorzitter verzekert dat in de notulen van die vergade ring is opgenomen dat de heer v. Strijen voor eene geringe subsidie was; en verklaart verder dat zijn individueel gevoe len is om dezen dag niet bijzonder te vierenmaar er toch voor te zijn iets te doen. Spreker brengt in het midden dat op andere plaatsen, o. a. te Schagen jaarlijks volksfeesten worden gehouden, en daarvoor eene som op de begrooting wordt uitgetrokken, terwijl het volk hier nimmer een feest heeften daarom voor het verleenen der gevraagde subsidien gestemd is. De heer Reeringh vraagt hoe groot het cijfer is dat de Voorzitter wenscht voor te stellen. De Voorz. antwoordt daarop van ƒ300.en wel ƒ200. aan de ruiter-eerewacht en ƒ100.— aan de vereeniging van den heer Pander Maat c. s.met bepaling tevens, om wanneer zich meerdere commissiën mogten aanmelden, die te verwij zen naar de ruiter-eerewacht, om zich daarbij aan te sluiten. De heer Bakker vraagtals de Huisduiners met eene sloep komen, hoe die zich kunnen aansluiten bij een ruiter-eerewacht. De heer Strootman kan er zich niet mede vereenigen om bij de somdie de gemeente gepasseerde jaar voor volksfees ten verstrekt heeft, thans weder gelden toe te staan. Het voorstel in stemming gebragt wordt met 8 tegen 2 stemmen aangenomen. Tegen stemden de heeren Zur Mühlen en Strootman. Mededeeling van ingekomen stukken. Eene sollicitatie van den heer mr. L. J. Bouriciusnaar de betrekking van controleur der gemeente-belastingen. Na de gewone rondvraag bekomt de heer Strootman het woorddie in herinnering brengt dat hij er vroeger op ge wezen heeft dat er in het Heldersch kanaal vlotten en ge zonken vaartuigen liggen, in strijd met de bepalingen daarop, dat hij daarop ten antwoord ontvangen heeft dat daarin zou worden voorzien. Spreker beklaagt zich dat zulks niet is geschied en noemt langs de Binnenhaven eenige personen op achter wiens woningen dergelijke vaartuigen nog zijn liggende. Spreker verlangt datwanneer er reglementen zijn, daar ook de hand aan worde gehouden, of, zoo dat niet kan geschie den dan het reglement te veranderen. De Voorzitter verzekert dat een onderzoek zal worden ingesteld. Daarna wordt de vergadering gesloten. De zangvereeniging Nut en Genoegen hield gisteren avond in het lokaal Tivoli eene groote vergadering en uitvoering, ter viering van het herinneringsfeest, die door een aanzienlijk getal leden en genoodigden werd bijgewoond, en tot genoegen is afgeloopen. 't ls ons aangenaam te kunnen meldendat het de beide com missiën waarvan wij in ons vorig nommer melding hebben gemaakt gelukt is, om zich in staatgesteld te zien, de voorgenomen feestviering op morgen te doen plaats hebben; wij laten hieronder de beide programma's volgen, voor zoo verre zij bij het afdrukken dezer zijn vastgesteld. PROGRAMMA eeuer optogt, voorstellende: de intogt van Z. K. II. Prins Willem, van Oranje. Verzamelplaats Koopvaarders Binnenhaven bij den hr. G. Spigt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1