M 509. Vierde Jaargang. 1801, DefÖer, Jlieuroeötep, IMfemsoorÖ, m- WOENSDAG 11 MEI. ■M NIEDWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATUfiDAG. Abonnementsprijs voor 8 maanden/1.30 Franco per post v u w 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertenties van 1'1 regels is 40 Centen-, voor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertenticu iutezcndcu Ingezonden stukken een dag vroeger. Het Ministerie en de aanstaande Verkiezingen. Ingevolge artikel 100 der kieswetzal den tweeden Dings- dag der volgende maand (Dingsdag 14 Junij) de helft der leden van de Tweede Kamer der Staten-Gen er aal aftredenterwijl bovendien drie nieuAve verkiezingen zullen moeten plaats hebben (ingevolge de gewijzigde kiestabel) en wel te Winschoten, Deventer en Haarlem. Er zullen derhalve op dat tijdstip negen en dertig verkiezingen moeten geschieden. Het is thans nog de tijd niet om na te gaan in hoeverre de aftredende afgevaardigde voor ons hoofd-kiesdistrictjhr. mr. C. van Foreest, zich de eer eener herkiezing heeft waar dig gemaakt. Wij wenschen alleen de aandacht onzer lezers reeds thans te vestigen, op het gewigt dat gelegen is in eene aansluiting der kiezers; Avij wenschen hen aandachtig tema ken dat het zaak is zich bij tijds te overtuigen welke de al- gemeene politieke kleur der meerderheid is, opdat zij daarnaar, wanneer de tijd gekomen is, zullen kunnen bandelen en stemmen. Het is een opmerkenswaardig, maar bedroevend verschijn sel, dat er in ons Vaderland, door velen, aan die verkiezin gen zoo weinig geAvigt Avordt gehecht. De meesten beschou- Aven haar met de uiterste onverschilligheid, en het is hen volkomen hetzelfde of bij de opening der stembus een liberaal dan wel een conservatief lid daaruit te voorschijn komt. De partij der reactie, de partij die alle vooruitgang op maatschappelijk en godsdienstig terrein schuwt en tegenwerkt, die ons zou willen terugvoeren tot den toestand van vóór 1848de partij die het Koningschap bij de gratie Godszonder volksvertegernvoordiging, wil, die partij ziet die slechte op komst der kiezers met gretige oogenvoor haar is dat eene aanleiding om dag aan dag te preken: «dat de Natie niet rijp is voor het verkiezingswerkdat de Tweede Kamer der Staten-Generaal niet de verkozene des volks, maar slechts van weinigen is, dat het volk geene vrije verkiezingen wil, enz." Die partij van teruggang, roept dagelijks in zijne or ganen: «zie, "slechts een vierde, een vijfde der kiezers is opgekomende verkiezing heeft plaats zonder dat de meer derheid der kiesgeregtigden aan de stemming heeft deelgeno men is dit nu de volksAvil Wij erkennen het, dat geschreeuw en gejuich der conser vatieven blijft wel als de stem des roependen in de woestijn, het zal ons niet terugvoeren op den Aveg waarop zij ons zouden willen brengen, maar is het te ontkennen, dat het ieder, die het met het Vaderland wel meent, treurig moet aandoenwanneer men haar het regt geeftzulke verwaten en beschuldigingen op de kiezers te werpenis het niet te bejammeren dat eene laakbare onverschilligheid de raeesten terughoudt van 't volbrengen van een grondwettig regt, of liever van een' pligt Voornamelijk op dit oogenblik is de verkiezing van Junij van belang. Na jaren lang ministeriën bezeten te hebben die elkander telken reize afwisseldenzoodat er geen leidend hoofdbeginsel in het bestuur kon plaats grijpen; dan eens in het bezit van een half-liberaaldan weder in een fusie ministerie, dan weder geregeerd door een ministerie zonder bepaalde beginselenmaar dat bij de indiening der Avets- ontwerpen angstvallig de stemmen woog, waarop het in de Kamer meende te kunnen rekenenna jaren lang zoekens en in het duister rondtastende, zijn wij thans in het bezit van een nationaal ministerie, dat weet wat het wil en de teu gels van het bestuur met krachtige hand weet te voeren. Aan dat gouvernement hebben wij reeds verschillende hoogst gewigtige wetsontwerpen te danken het middelbaar-onderwijs, de Indische comptabiiiteits-wetenz.om niet eens te gewa gen van die ontwerpen die nog in deze zitting in behandeling zullen komen. De reactie spant hare uiterste pogingen in. om dit gouvernement omver te werpen. Waar ze kan, met alle middelenhetzij edele of onedelebestrijdt ze het. Van alle wapenen maakt ze gebruik om haar doel te bereiken. Green middel laat ze onbeproefd. Geen enkel nommer harer orga nen komt uit, zonder het betoog te leveren: dat het minis terie niet nationaal is, dat de wetsontwerpen niet deugen of door vroegere ministers vervaardigd zijn, dat Indie voor het Moederland verloren gaatdat onze buitenlandsche staatkunde ons volksbestaan in gevaar brengt, ja, zelfs ging men zoo ver vanaan het bezoek van prins Napoleon een verbond tusschen ons land en Frankrijk tot grondslag te geven, ten koste van de nationaliteit van Belgie. Vinden nu dergelijke insinuatien, dergelijke onzinnige be weringen ingang bij het publiek Wij gelooven te veel aan het gezond verstand der natie, om zulks zelfs in de verte mogelijk te achten. De aanneming b. v. der wetregelende de verantwoording der Indische geldmiddelenmoetvolgens de conservatieve organenden ondergang onzer koloniën noodzakelijk ten gevolge hebben. Nu vragen wijof iemand die eenvoudig redeneert, zelfs zonder eenig begrip van die Avet te hebben, daarmede kan instemmen, als hij Aveet dat ze in de Tweede Kamer met schier algemeene, in de Eerste Kamer met 33 tegen 6 stemmen is aangenomen? Waarom redeneert nu de oppositie alzoo Eenvoudig omdat door die Avet een einde wordt gemaakt aan begunstiging van enkelen aan bevoorregting van vriendenaan 't priviligeren van som migen, en juist die enkele begunstigden, die vrienden, die gepriviligeerden zijn het, die de kern der oppositie vormen. Ze strijden voor het behoud van misbruikenwaarvan zij de voordeelen genieten; ze willen het systeem der bevoorregting behoudenAvaarvan zij de vruchten plukken. Het is thans ook de pligt der Natie een bewijs te geven dat ze de voorregten van een nationaal en liberaal kabinet Aveet te schatten en op prijs te stellenen daartoe heeft ze geen beter en eenvoudiger middel dan eene getrouAve opkomst bij de stembus. Daardoor ook toont ze rijp te zijn voor de liberale instellingen die haar besturen, daardoor bewijst ze dat ze zelve in staat is de mannen te kiezen aan wie ze de hoogst geAvigtige belangen des Vaderlands wil toevertrouwd zien. Want Avat zijn de gevolgen van de slechte opkomst der kiezers Of dat de candidaat van enkele leiders en raddraaijers verkozen wordt.óf wel dat een kiesdistrictwaarin meerdere leden moeten verkozen wordenals 't ware zijn eigen stem vernietigt. Zoo b. v. vroeger het kiesdistrict ZAvolle. Dat district vaardigde af de lieeren Mijer en de Meesterdie lijn— regt tegenovergestelde beginselen waren toegedaan. Stemde de heer Mijer voor, zoo stemde de heer de Meester tegen. Teregt begreep men daar dan ook dat zulks eene ongerijmd heid aa-asen nadat de heer de Meester zijn ontslag als lid der Kamer had genomen, verkoos men den heer IJssel de Schepper, die dezelfde rigting Avas toegedaan als de andere afgevaardigde van dat district. Hetzelfde geval doet zich in ons district voor. Ook hier hebben wij twee vertegenwoordigers van geheel ea al uit elkander loopende staatkundige opinie. Wij zeiden reeds vroeger: het is pligt van de kiezers te stemmen. Is het hen onverschillig wien ze afvaardigen, dan zijn zijen zij alleen, verantwoordelijk voor de gevolgen. Is het hen hetzelfde of ze leven onder een liberaal bestuur, dat met terzijdestelling van het particulier belang, slechts

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1