Defóer, RieuroeÖiep, WiffcmsoorÖ, enj. SCHUTTERIJ. Jfê 309. Vierde Jaargang. 1864 ZATURDAG 14 MEI. PUBLICATIE. NIEUWE COURANT V-Ó:/: VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post u „1.50 Men abonaeei't zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 re'gel's is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegclregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentiön intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door het Gemeentebestuur van den Helder wordt het navolgende gepubliceerd BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente JIELDEll. Gezien Z. M. besluit van den 21 Maart 1828 Staatsblad No. 6)houdende reglementaire bepalingen tot invoering der Wet op de Schutterijen van den 11 April 1827 Staatsblad No. 17) in verband gebragt met Art. 6,7, 8 en 9 van ge zegde Wet. Gezien de dispositie van den heer Staatsraad Gouverneur van Noordholland., d.d. 11. April 1828, No.. Provinciaal blad No. 41), omtrent de executie der Wet op de Schutterijen. Roepen bij deze op alle Manspersonen, ingezetenen dezer gemeente, welke op den eersten Januarij 1864 hun 25ste jaar zijn iugetreden, en alzoo diegenen welke in den jare 1839 ziin geborenalsmede de zoodanigen welke ofschoon in andere gemeenten ingeschrevensedert de laatste inschrij ving binnen deze gemeente zijn komen wonen en op lsten Januarij 11. hun 34ste jaar nog niet hebben voleindigd, en alzoo geboren zijn in de jaren 1830, tot en met 1838 ingesloten, de vreemdelingen van denzelfden ouderdomdie sedert de laatste inschrijving in de termen gevallen zijn, om volgens Art. 2 der Wet van 11 April 1827 als ingezetenen te worden beschouwd, benevens de gepasporteerde Militairen, die om welke redenen dan ook, zich nog niet ter inschrijving voor de Schutterij hebben gepresenteerdten einde zich in de daartoe gereed ge maakte registers te doen inschrijventevens te kennen gevende Dat de inschrijving zal beginnen den 15 Mei aanstaande en geheel zal moeten zijn afgeloopen den eersten Junij daar aanvolgende, terwijl in een der vertrekken op het Raadhuis alhiervoor de inschrijving zal worden gevaceerd op alle Werkdagen, van 's morgens 9 tot 12 ure. En ten einde voor te komen, dat iemand, in de termen der inschrijving vallende, zich door onwetendheid aan pligt- verzuim schuldig maakt, heeft het Gemeentebestuur noodig geoordeeld een ieder hekend te maken met en te herinneren aan de navolgende bij de Wet van 11 April 1827 (Staats blad No. 17) gemaakte bepalingen. Dat een iegelijk zonder onderscheid of hij mogt vermeenen al of niet onder de bij de Wet vrijgestelden of uitgesloteneu te behoorenverpligt is zich voor de Schutterij te doen in schrijven Dat zij die in meer dan eene gemeente hun verblijf hou den of den zetel van hun vermogen hebben gevestigdtot 'de inschrijving verpligt zullen zijn binnen die gemeentewaar eene dienstdoende Schutterij aanwezig is, en bijaldien in die verschillende gemeenten alleen dienstdoende of alleen rustende Schutterij bestaat, zich te doen inschrijven in die gemeente, alwaar zij voor de personele belasting zijn aangeslagen, en de ambtenaren in die gemeente alwaar zij ambtshalve verpligt zijn hun verblijf te houden Dat degenen welke van hunnen juisten ouderdom geen vol doend bewijs gevennaar liet oordeel van bet Plaatselijk bestuur zullen worden ingeschrevenonverminderd de bevoegd heid van de ingeschrevenen, om van hunnen juisten ouder dom nader te doen blijken En dat eindelijk zijwelke bevonden worden zich niet vóór den eersten Junij te hebben doen inschrijvendoor het Plaatselijk bestuur zullen worden ingeschreven, en in eene geldboete verwezen worden, terwijl zij daarenboven zonder loting bij de Schutterij zullen worden ingelijfd, indien het zal blijken dat er tijdens de verzuimde inschrijving geene reden tot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen aanzien bestond. Burgemeester en Wethouders vermanen tevens ieder inge zeten dezer gemeente welke het aangaatom zich tijdig van een geboorte-extract te voorzienwaardoor zieh ieder van zijnen juisten ouderdom kan verzekerenen hetwelk bij de inschrijving zal moeten worden vertoondalsmede om zich ter behoorlijker tijd tot de inschrijving aan te meldenten einde de straf, wegens nalatigheid vastgesteld, voor te komen. Helder, den 2 Mei 1864. Burgemeester en Wethouders voornoemd, STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. YERHEY, Secretaris. POLITIEK OVERZIGT. Nadere berigten omtrent den zeestrijd tussclien Deensche en Duitsche schepen, melden het volgende: Reeds den 6 Mei begonnen de schermutselingen tussclien het eskader der geallieerde mogendheden en het Deensche, in de Duitsche wateren. Toen het eerstgenoemde dien dag van de monding der Elbe in zee stak, werd het door het Engelsche advies- jagt Black Bagle gevolgddat intusschen reeds den vol genden morgen naar Cuxhaven terugkeerde. Den 9deu kwam liet tot een kortstondig doch hevig gevecht tussclien drie Deensche fregatten, de Niels Juell, de Heimdal en de Bagmaren het Duitsche eskader, dat bestond uit twee Ooster.rijksche fregatten, de Schwartzenberg en de Radetzhj en drie Pruisische oorlogschepen, dtAdler, de Basilisk en de Blilz. Het zeegevecht, dat 2 uur duurde, eindigde met zware verliezen aan beide zijdendoch zonder dat een der schepen vernield werd. Het Oostenrijksehe fregat Schwartzenberg ver loor den fokkemast en de boegspriet en geraakte in brand. Deze werd echter na eenigeu tijd gebluscht. Ook de Ra- detzky werd erg gehavend, terwijl de Pruisische schepen, die kleiner zijn en de Oostenrijkers slecht schijnen te hebben bijgestaan, niets leden. Op de Schwartzenberg en op de Radetzky had men vele doodeu en gewondenvoor verpleging werden op Helgoland toebereidselen gemaakt. De' Denen zetten na liet gevecht eerst noordwaarts van Hel goland koers, doch verwijderden zich later in in noordelijke rigting, terwijl de Duitsche schepen achter het eiland hun anker wierpen. Dat de Denen niet vervolgd konden worden en ook hunnerzijds geene vervolging beproefdenbewijst dat ook zij zwaar moeten hebben geleden. Het eiland Helgo land, in welks nabijheid liet gevecht plaats had, behoorde tot 3217 tot Plolstein en werd in 1814 door Denemarken aan Engeland afgestaan. Het is 6 mijlen van de monding der Elbe verwijderd. Tn officiële kringen van Parijs heerseht eenige opgewonden heid, daar men den keizer allerlei geheime plannen toeschrijft, met ministeriele wijzigingen in verband staande. De Eranschen hebben in Mexico nog steeds veel van diarrhe en dissenterie te lijden, naar men vermoedt voor namelijk liet gevolg van het innemen van Jalappe (de stad).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1