M 311. Vierde Jaargang. 18GC «geföer, JïieumeÖiep, WtffemsoorÖ, enj. ZATURDAG 21 MEI. KENIVISGE VING. Zitting van den Gemeenteraad NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post u u 1-50 Men abonneert zich bij alle Bockhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advjsrtentien vau 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentiëniutczenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. worden gelezen en Door den Burgemeester der gemeente Helder wordt liet navolgende gepubliceerd De BURGEMEESTER der Gemeente HELDER brengt, tengevolge eener bekomene mededeeling van zijne Excellentie den Ileere Yice-AdmiraalDirecteur en Kommandant der Marine alhier, ter openbare kennisdat door de schepen van het ter reede liggende Oostenrijksch Eskader ERNST-EXER- CIT1EN MET GESCHUT zullen worden gedaan en gedu rende die exercitiën een roode vlag zal worden geheschen. Ter voorkoming van ongelukken wordt men ernstig gewaar schuwd om zich gedurende die exercitïen niet ondet het be reik van het geschut te begeven. Helderden 18 Mei 1864. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. - i i op Woensdag 18 Mei 1861. Voorzitter de heer Mr. K. J. C. Stakman Bosse. Secretaris de heer L. Verhey. Tegenwoordig 13 leden. Afwezig de heeren Papineau, Haremaker, Slebe en Zur Miihien. De notulen der vorige vergadering goedgekeurd. 1). Benoeming van een Stembureau. Voor de verkiezing in Junij a. s. van een lid voor de Tweede Kamer, en meerdere in dit jaar voorkomende ver kiezingen worden tot leden van het Stembureau benoemd de heeren van Strijen met 11 en de Lange met 8 stemmen en tot plaatsvervangers de heeren van Kelckhoven en Maal- steed, ieder met 7 stemmen. Welke heeren zich de benoeming laten welgevallen, nadat de heer de Breuk die met 11 stem men tot lid is benoemd, voor die betrekking bedankte. 2). Adres van eigenaren van perceelen in den Bolder. De Voorzitter herinnert dat het adres ter dier zake in de vorige vergadering ter tafel gebragtin handen is gesteld van de commissie van onderhoudswerken om advies, dat ter zelfder zake inmiddels een adres is ingekomen van mej. de wed. N. Vroon, waarvan lezing wordt gedaan en de hoofdinhoud is: dat mej. Vroon aanbiedt afstand te doen van hare regten op de bedoelde wegen ten behoeve der ge meente, tegen eene nader te bepalen geldelijke vergoeding. Dat heide adressen na ingekomen advies van de onder- houdscommissie door B. en W. zijn behandeld en men tot de conclusie is gekomen, aan den llaad voor te stellen, om niet te treden in het voorstel van mej. Vroon en aan de eerst bedoelde adressanten, de bewoners van het Land, te antwoorden, dat uithoofde mej. de wed. Vroon nog reg ten doet gelden op die wegenniet aan hun verzoek kan worden voldaan. Dienovereenkomstig wordt besloten. 3'. Af- en overschrijvingen dienst 1863. Na voorlezing der posten wordt de goedkeuring met al- gemeene stemmen verleend, alsmede de adhaesie aan de verstrekking der gelden van den post vau onvoorziene uit gaven dienst 1863. 4). Antwoord aan den Minister van Binnenlandsche Zaken. De Voorzitter deelt mede dat de conclusie van de on- derhoudscommissie isom aan den Minister kenbaar te ma- keu, dat de voorwaarden door den Minister gesteld, waarop de doorvaart door het bassin zou mogen geschieden, voor de gemeente zeer bezwarend isen wel vooral om ten laste der gemeente te brengen, het onderhoud en de bediening van de brug; daarom aan den Minister het verzoek te rigten, om die kosten in eens te mogen afkoopen, tegen een door Zijne Excellentie te bepalen som. De heer de Breuk zegt niet te kunnen inziendat de gemeente bij die doorvaart belang heeft. De heer Maalsteed vermeent dat die doorvaart voor kleine vaartuigen nog al bezwaar en oponthoud zal veroorza ken op tijdstippen dat de brug en de monding door zee schepen gepasseerd wordt. De Voorzitter tracht beide sprekers te wederleggen, en wijst er op dat dergelijke discussiën een terugkomen is op een eenmaal genomen besluit, dat het hier alleen de vraag is of de Baad zich vereenigen kan inet het voorstel om zich op nieuw tot den Minister te wenden met de vraag tot afkooping der gestelde kosten. Daartoe wordt besloten met 10 tegen 3 stemmen. Tegen stemde de heeren de Breuk, Maalsteed en van Strijen. 5). Mededeeling van ingekomen stukken. a. De Voorzitter deelt mede dat bij het Dagel. Bestuur eene memorie is ingekomen van twee gemeente doctoren de heeren Haremaker eu Kros, waarin uit een geneeskundig oogpunt bezwaren worden geopperd tegen de ophooging vau het molenpleinmet de uit het kanaal te baggeren specie zijnde de uitdamping van die gronden, schadelijk voor de gezondheid der in de nabijheid wonende ingezetenenwelk stuk voor de leden ter inzage zal worden gelegd. De heer de Breuk vermeent dat het wenschelijk is eene lezing van dat stuk in deze vergadering te doenten einde zich ter bespoediging van die zaak, terstond op de hoogte te kunnen stellen en zoo noodig die te bespreken. De heer Bakker is er voor dat de lezing geschic-de. De Voorzitter verklaart zich daartegen, op grond dat het niet parlementair is; in de vorige vergadering is deze zaak behandeld en daaromtrent een besluit genomen, na dien tijd is een stuk ingekomen, dezelfde zaak betreffende, daarvan wordt mededeeling gedaan, en het stuk ter inzage gelegd. Spreker kan niet anders handelen, tenzij eene motie van orde wordt ingesteld om op het vorig besluit terug te komen. De heer de Breuk is er voor die zaak thans nader te onderzoeken en te bespreken eu door den raad eene beslis sing te doen nemen, strekkende zulks, ook voor de gevolgen, tot décharge van B. en W. Spreker wil daarom op het genomen besluit terug komen en vraagt de noodige onder steuning voor de vereisohte motie van orde. De heeren van Strijen en Maalsteed verleenen die ondersteuning. Daarna wordt tot de lezing overgegaan van de bedoelde memorie vau de heeren Doctoren Hareinaker en Kros; aan vangende met te wijzen op het groote gewigt van het door

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1