.M 515. Vierde Jaargang. 18 IW ^eföer, JtieuroeÖiep, WtffemsoorÖ, cuj. ZATÜRDAG 28 M E I. VERKIEZINGEN. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATÜRDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post *1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Ad verten tien van 1—4 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags iniddag 12 uur, gelieve mende Advevteutieu iutczenden Ingezonden stukken een dag vroeger. i. Binnen kort zal de tijd daar zijn waarop de Nederlandsclïe nafïe de vraag zal moeten beslissen, of zij het tegenwoordig bewind wenscht te steunen, dan wel, of zij mannen andere beginselen toegedaanaan het hoofd der zaken begeert. De verkiezing van 14 Junij zal gewigtig zijn; omdat ze het ge voelen zal moeten uitdrukkenof de meerderheid in den lande het liberaal Ministerie wil behouden, dan wel of het zal plaats moeten maken voor mannen van de conservatieve rigting. Het is eene waarheid, dat de verkiezingen van 185362 geen politieke kleur hadden. Er heerschte toen zoowel bij de Regering als bij de vertegenwoordiging eene soort van wei feling en daarom noemde niet geheel ten onregtesommigen dat tijdvak de periode van proefneming. Men regeerde zonder stelsel, of met dezulke die versleten waren en die geen re geerkracht hoegenaamd in zich bevatten. Het gevolg van dat alles wasdat er niets tot stand kwamwant de ministeriële leveDS van die dagen waren te kort om iets duurzaams in het leven te roepen. En al ware het nu ook alleen daarom dat dit Ministerie meer gang heeft gebragt in het staatsschip verdiende het om die reden, alleen reeds de ondersteuning der natie. Dit Ministerie toch, heeft gedurende de twee jaren, dat het nu aan 't bewind is, ontegenzeggelijke bewijzen geleverd, dat het beginselen en bekwaamheid bezit, en juist daardoor kan regerenniettegenstaande eene oppositie die door alle middelen en op alle wijzen het Kabinet tracht te dwarsboomenen der natie tracht diets te maken dat het Ministerie anti-nationaal zoude wezen. Maar diezelfde oppositie verliest daarbij uit het oogdat zij door liare daden toont niets anders dan een niet liberaal-gouvernement te begeerenen liet land te willen terugbrengen tot den voor vaderlijken toestand van vóór 1848. Daarom is deze verkiezing even gewigtig als die van 1848 en 1853. Indien het waar is dat de Ministeriën, die in het tusschentijdvak van 185362 aan het roer waren, werkelijk de keuze des volks vertegenwoordigdenindien zij de natio nale mannenbij uitnemendheid warenhet gewone be weren der oppositie welnu de natie bewijze het den 14en Junij a. s.wanneer zij komt tot de stembus, om het mandaat harer vertegenwoordigers te verlengen of niet. Indien het ontegenzeggelijk is, dat die mannen de nationale beginselen uitdrukken, welnu de oppositie worde meerderheid en kome aan het roerom te toonendat ook zij beginselen en gou- vernementele-kracht bezit. Dit Kabinet heeft thans geen proeftijd meer noodighet heeft daden verrigtwaarnaar bet kan worden beoordeeld. Bij de te doene keuzemag dan ook niet als leidend beginsel worden aangenomenbet belang van 't gouvernementof het belang der oppositie, maar uitsluitend *s lands belang. De natie moet thans beslissenof zij dit gouver nement wenscht te behouden ja of neen. De natie beoordeele of hetgeen in de laatste twee jaren is voortgebragthet raadzaam maakt zoo voort te gaandan welof het aan behoud en reactie de voorkeur geeft. Oordeelt het volkdat de oppositie nationaler is dan deze regering, ze verheffe haar tot meerderheid, zoo niet, het steune dit bewind, en brenge mannen in de Kamer, van welken men zeker weetdat zij de liberale beginselen volgens welke thans geregeerd wordt, met hart en ziel zijn toegedaan, verstandigen vooruitgang wenschen, en die de Grondwet niet als een dood woord maar als eene levende kracht beschouwen. Zonder zulke mannen is het onmogelijk dat het Ministerie de groote taak vervulle die het voor oogen heeft. Aan zulke mannen heeft het dringend behoeftewant zonder hunne steun zal het Kabinet magteloos blijventegen eene steeds feller wordende oppositie. De kiezers die dan ook liet Ministerie Thorbecke wenschen te behouden, omdat zij begrijpen dat dit Kabinet liunne beginselen vertegenwoor digt, moeten dan ook hunne krachten vereenigen, odi zulke mannen naar de Staten-Generaal te committeren; vooral moeten zij getrouw tot de stembus opkomenen niet ver geten dat ook de oppositie geene middelen onbeproefd laat om het Kabinet omver te werpen. Als een man moeten zij liunne stem uitbrengen op hem dien zij oordeelendoor zijne erkende bekwaamheden, zijne onafhankelijkheid m zijne po gingen-om liet algemeen belang te bevorderen, de eer eener benoeming het meest waardig te zijn. In ons vorig artikel hebben wij reeds gezegd eene ge trouwe opkomst der kiezers is noodzakelijk om dat groote doel te bereiken, en nuttig en wenschelijk zou het zijn, om reeds voor den belangrijken dag van den 14en Junij zich te verstaan, omtrent den man dien men wil afvaardigen. Want voornamelijk, in ons district, is de keuze van een representant van belang, juist bij ons zal daardoor blijkenof de meerderheid der kiezers de liberale rigting is toegedaan, dan welof ze conservatieve en reactionaire beginselen voor staat; in ons district, waar onze twee afgevaardigdenlijn— regt in staatkundige opinie tegenover elkander staan, zal de uitslag der stemming aanwijzen wié van beiden de meerder heid vertegenwoordigt, het is raadzaam en noodig, dat aan den bestaanden toestand een einde worde gemaakt, want het district annuleert en vernietigt, thans bijna altijd zijne eigene stem. Van zelf doet zich nu de vraag voorWien moeten wij kiezen Alvorens hierop te antwoordenis 't noodig te beslissen of de aftredende afgevaardigde, jhr. mr. C. van Foreest, die beginselen en grondstellingen voorstaat, die zijne herbenoe ming raadzaam maken, dan wel, of de rigting van den kr. Poortmande uitdrukking is van 't gevoelen van de meerder heid der kiezers. Is het laatste het geval, dan zou de her benoeming van den hl*, v. Foreest, eene tastbare ongerijmd heid zijn. In ons volgend artikel zullen wij de staatkundige rigting, van dien heer, uit zijne in de Kamer gehoudëne redevoeringenen uit de stemming over wetsontwerpen trachten aan te wijzen. POLITIEK OVERZIGT. Wat voor weinige dagen nog ongelooflijk toescheen, schijnt werkelijk de waarheid te zullen worden. De verbrokke ling van Denemarken schijnt te zullen geschieden. De Mo gendheden zouden thans slechts te kiezen hebben tusschen de voortzetting van een oorlog, die het dreigend aanzien heeft van zich niet binnen de grenzen der hertogdommen te kunnen bepalen cu de aanueming van een stelsel, waardoor zoowel aau de Denen als aan de Duitschers voldoening kan worden geschonken. Dit stelsel zou bestaan in de zamen- stelling van Holstein met het Duitsch gedeelte van Sleeswijk tot een enkelen staat, met opdragt aan de bevolking om, door middel van het algemeen stemregt, hare beslissing te doen kennen omtrent de quaestie van een binnenlandsch bestuur, hetwelk zij zouden verlangen. Het overige gedeelte van Sleeswijk zou met de Deensche monarchie vereenigd blijven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1