.AS 514. Vierde Jaargang. 1864i $efóer, JïieumeDtep, WiffemsoorÖ, en 5. WOENSDAG I JU N IJ. V E H K I E Z IN G E N. NIEUWE COURANT VA1V OEN Verschijnt WOENSDAG cn ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 9 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den UitgevcrS. Gii-tjes De prijs der Advertenties van 1—4 regels is 40 Centen; voor elke regel meer 10 Centen. Zegel regt voor elke plaatsing 35 Centen. Voor des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentièn iutezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. ii. De taaie die wij in ons vorig artikel op ons namen de politieke rigting aan te wijzen van den lieer v. Foreest is niet moeijelijk. Niemand, die onbevooroordeeld is, zal dien afgevaardigde kunde en bekwaamheid ontzeggenniemand zal den heer v. Foreest beschuldigen van inconsequentie in zijne uitgesproken oordeelenniemand zal met regt kunnen bewe ren dat die lieer de vlag, waaronder bijvoer, ooit heeft ver laten, of zich schuldig gemaakt aan politieke oneerlijkheid. In dén woord, de heer v. Foreest is als afgevaardigde steeds getrouw gebleven aan de beginselen die hij altijd heeft bele den; onder geene omstandigheden, onder geene verandering van Ministerie, heeft hij die verloochend. Nooit was eene irenische politiekof eene transactie omtrent beginselenhet doelwit van zijn streven; en toch bestrijden wij de candida- tuur van den heer v. Foreest, met al de kracht die in ons is. Wij bestrijden niet den heer v. Foreest, wij bestrijden de door hem als afgevaardigde voorgestane principes; begin selen, zóó verouderd, zóó reactionair, dat zelfs de hevigste mannen der oppositie hem niet als bondgenoot kunnen opnemen. Geen der tegenstanders van dit Kabinetnoch de heer van Heemstra, noch de heer Wintgens, noch de heer v. Goltstein gaan in hunne reactionaire denkbeelden zoo ver als de heer v. Foreestenwat de koloniale politiek betreftis 't ontwij felbaar, dat zelfs de heeren Rochussen en Mij er daarin libe raler zijn dan de heer v. Foreest. Het zoo strenge maar regtvaardige oordeel, door de Kam per Ct. over dien afgevaardigde uitgesproken, moet worden beaamd. De heer v. Foreest behoort tot die leden, op welke wij in ons vorig artikel doelden, die de Grondwet beschou wen als een dood woord, niet als eene levende kracht, die het tijdvak van 18481864 met leede oogen aanschouwen en ons zouden willen terugvoeren tot het ancien régimetoen slechts enkele uitverkorenen in staat geacht werden het publiek belang te kunnen bevorderen toen geboorte, afkomst en in vloed meer werden geteld dan kundebekwaamheid en gees telijke ontwikkeling. Wij voor ons behooren volstrekt niet tot de blinde aanbid ders van het Ministerie Thorbecke en gelooven ook niet aan deszelfs onfeilbaarheid. Menigmaal hebben wij 't uit overtui ging bestreden, waarschijnlijk zullen wij 't nog meermalen moeten doen, omdat wij niet gelooven kunnen, dat cenig Ministerie, welk ook en welken naam dragende, onfeilbaar zoude zijn of verbeven boven de dwalingen waaraan zoowel liberalen als conservativen blootstaan. Maar reeds vroeger, vóór de benoeming van dit bestuurhebben wij er op gewezen dat na alle proefnemingendie wij in ruime mate gehad heb ben, de eenige weg waseen Ministerie Thorbecke. (zie No. 70 dezer Ct. A. 1862) en wij noemden later na de benoeming van 't toenmalig bewind »het optreden van het Kabinet en van den uitstekenden staatsman, die sedert negen jaren door ka- balen en intrigues van het staatstooneel werd verwijderd ge houden een geluk voor het Vaderland." (zie No. 72 dezer Ct. Dat gevoelen is in de twee verloopen jaren niet veranderd, en daarom houden wij de vervanging van den heer v. Foreest door een liberaler lid noodzakelijk. Wie het Ministerie wil steunenkan onmogelijk zijne stem uitbrengen op een man die bij het optreden van dit Kabinet zijne stem uïtbragt tegen alle hoofdstukken der staatsbegrooting, alleen omdat ze door het Ministerie Thorbecke waren ingediend; die, zonder dcu inhoud er van in aanmerking te nemenze verwierp omdat het Bewind niet zijne politieke geloofsbelijdenis was toegedaan; eene belijdenis, die in de Kamer een geïso leerd standpunt inneemt, want zelfs de heer Groen is deleer toegedaan in théoriehoewel hij ze niet in praktijk brengt dat men geene begrooting mag afstemmen, om redenen buiten die begrooting gelegen. En de <heer v. Foree3t is getrouw gebleven aan de woorden waarmede hij dit bewind begroette woorden die wij straks zullen mededeelen en heeft onveranderlijk geholpen eiken maatregel, hoe nuttig en noodzakelijk ook, af te stemmen, omdat ze door 't Kabinet Thorbecke was voorgesteld. Alvorens echter over te gaan onze lezers uittreksels mede te deelen uit de redevoeringen door den heer v. Foreest, bij verschillende gelegenheden gehouden, uit welke redevoeringen wij de krachtigste argumenten putten zijne candidatuur t(# bestrijdenen waaruit wij hopen onze liberale lezers aan te toonen dat zijne herkiezing eene onmogelijkheid is, houdemen 't ons ten goede, wanneer wij een korten blik werpen op de door dien afgevaardigde beleden politieke gevoelens in 't al gemeen. De heer v. Foreest behoort tot eene staatkundige rigting, die Goddank in ons Vaderland nog slechts zeer enkele aanhangers en voorstanders vindt, en die men in Pruisen bestempelt met den naam van Jonkerpartij. Tot die partij behoort de bekende minister van Bismarck, en wat ze uit- rigt als ze aan het bewind isis uit het voorgevallene in de Kamer der Pruisische vertegenwoordiging genoegzaam geble ken. De Deensch-Duitscke oorlog werd hoofdzakelijk thans slechts in het leven geroepen om een einde te maken aan de verwikkelingen, die noodwendig moesten geboren wordeu uit de oneenigheden tusschen dat gouvernement en de kamer. De spanning, ontstaan uit de tweedragt tusschen 't bewind en de kamer zou daar al zeer ligt aanleiding gegeven hebben tot een burgeroorlog of revolutieliadde 't gouvernement niet de aandacht van 't volk van de binnenlandsche politiek afgeleid door een buitenlandschen oorlog te doen ontstaan. Het absolute koningschap, door Gods genade, is 't hoofdbeginsel dier partij. Het bekende woord, door Bodewijk XIV uit gesproken »r état c' est moi" is de grondslag liarer politieke belijdenis. Deelneming van het volk, op welke wijze dan ook aan de staatkundige belangen, directe verkiezing der verte genwoordiging, is in hare oogen een gruwel. Een abso luut koningschap, gesteund door het leger en den adel, is haar eldorado. De tijden van Lodewijk XV, toen een Latude veertig jaren in den kerker versmachten moestomdat hij eene satyre geschreven had tegen 'skonings maitresse, is het non plus ultra van haar streven. De terugkeer van die eeuwen toen een enkel woord des konings genoegzaam was om iemand zonder vorm van proces uit de rij der levenden te doen ver dwijnen, toen de koningen zonder rekenschap of verantwoor ding uit 's lands finantiën putten en belastingen konden op leggende terugkeer van dien tijd, is, wij herhalen liet, het doelwit harer wenschen. Wij behoeven onze schets niet uit te breiden. De partij van den heer van Foreest kan met een enkel woord worden geschilderd. Het is de partij van voor 1793. Het is de partij die de groote resultaten der staatsomwenteling miskennende, het volk zon willen terugvoeren tot dien toestand van onder drukking en slavernijwaaruit het zich ten koste van zooveel edel en onschuldig bloed heeft verlosthet is de partijdie niet alleen de grondwets-herziening van 1848, maar ook elk ide'e van eene vertegenwoordiging des volksbeschouwt als een inbreuk op 't koninklijk regt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1