Heföer, JlieumeÖiep, WiffemsoorÖ, enj. M 317. Vierde Jaargang. 1864. ZAT IJ R DAG 11 J U N IJ. VERKIEZINGEN. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATUltDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco pet post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Ad verten tien van 1—4 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zcgelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dïngsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentièn iutezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door Burgemeester en Wethouders dezer gemeente wordt het navolgende gepubliceerd: BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente HELDER brengen in herinnering, dat de vorderingen, ten laste der gemeente, over 1863, welke niet vóór of uiterlijk op den laatsten Ju 11 ij dezes jaars ingeleverd zijn, over eenkomstig de wet worden gehouden voor verjaard of vernietigd. Burgemeester en Wethouders voornoemd STA K MA IN BOSSE, Burgemeester. L. VERHE ifSecretaris. V. Ook stemde de heer van Foreest tegen de af koopbaarheid der tiendenen wat meer zegttegen de wet op het lager onderwijs. Die wet, noodwendig en dringend gevorderddie een einde maakte aan't gebrekkig besluit van 1806, vond een tegenstander in den heer v. Foreest. Wij hebben 't reeds gezegd, het Ministerie Thorbecke vond in hem een bestrijder van alle ontwerpen die het indiende. De ruimte verbiedt ons ze allen op te sommen (1). Daarente gen ondersteunde hij de afkeurende motie van den heer Groen over de nota betreffende Polen, die tegen het Kabinet was gerigt. Het aangevoerde zij genoeg om de staatkundige rigting van onzen afgevaardigde te doen kennen, eene rigting die wij met I alle kracht bestrijden en zeker niet zal voorgestaan worden j door de meerderheid der kiezers van ons district. Nu doet zich de vraag voor»wien moeten wij kiezen Die kenze is niet moeijelijk en reeds op Woensdag 1 Junij l door de kiezersvereeniging Eendragt maakt Magt beantwoord. I Die vereeniging stelde als candidaat den heer J. L. Kikkert Notaris en Wethouder te Texel en lid der Provinciale Staten van Noordholland, denzelfden dien wij op verschillende gron- J den bij de verkiezingen van 1862 hebben aanbevolen en op wien toen reeds een aanzienlijk getal stemmen is uitgebragt. Ieder bewoner van ons district, die met de handelingen der Provinciale Staten bekend iszal met ons instemmen dat de heer Kikkert iemand is van talenten en bekwaamheden en van ijver, wanneer het aangaat de bevordering der belan gen die hem zijn toevertrouwd. Daarvan zijn reeds sedert jaren zulke treffende bewijzen ge geven dat wij het overbodig beschouwen ze hier allen op te sommen. Reeds in de Echo Universeleen blad, toenmaals in de residentie verschijnende van 29 Nov. 1857, vinden wij een oordeel over den heer Kikkert uitgesproken, dat wij willen mededeelen en dat wij volkomen beamen. „M. Kikkert est un des principanx promotcurs du progres ngricole et commercial de 1'ile de Texel. On lui doit 1'endiguement du poldre Trinet Henrila création d'un service de bateaux a vapeur entrc Texel et lo Nieuicediep 1'équipement d'un grand nombre de barques-pêcheurs et d'autrcs entreprises d'utilité locale trop longs a énumérer. Nons avons sous les jenx uuc carte géograpbiquemarine et agricole de 1'ile de Texelqu'il a dressóe dans ses moinents perdus. Dans 1'exactitude des indications, le soin du détailon retrouve 1'homtnc dévouc de coeur et d'ame aux intéréts du petit coin de terre sur lequcl il a concentré ses alfections". Wij zullen hier niets bijvoegen, maar hebben wij de re- I denen ontwikkeld waarom de kiezers onmogelijk hunne stem I kunnen uitbrengen op den heer van Foreest, wij willen nu j nog de gronden aanvoeren waarom wij de verkiezing van j den heer Kikkert noodzakelijk achten en waarom die keuze I ook verreweg de voorkeur verdient boven die van een' can didaat buiten ons district woonachtig. Wij erkennen gaarne, dat hij die door zijne medeburgers naar de Kamer wordt gezonden een volks vertegenwoordiger en niet vertegenwoordiger van het district is; maar waaruit blijkt de noodzakelijkheid om dien vertegenwoordiger te kie zen buiten het district, wanneer men daar binnen een bij uitstek geschikt persoon kan vinden Er moet toch eenige band bestaan tusscben de kiezers en bun afgevaardigdedaar bij de beoordeeling van het algemeen belang, zeer dikwerf de kennis gevorderd wordt van bijzondere en locale belangen Wie zal daartoe beter geschikt zijn dan iemand, die, endoor de vele jaren sedert welke hij 't district bewoont, èn door zijne betrekking als lid der Provinciale Staten van Noord- IIolland, èn door zijne langdurige ondervinding en kennis van menschen en zakendaartoe als het ware met den vinger wordt aangewezen. Ware nu nog de candidaat dien men tegenover den heer Kikkert stelt een specialiteit, ware hij een finantier als do heer van Bosseeen krijgsman als de generaal van Muiken een man als Storm van 's Gravesande, van Diggelen, Kerk wijk die allen over onderwerpen van technischen aard de Kamer kunnen voorlichten, wij zouden hegrijpen waarom men zoodanigen candidaat de voorkeur gaf, wij zouden de eersten zijn om hem ais afgevaardigde van ons district aan te bevelen. Maar dat is hier volstrekt het geval niet. Van den can didaat der Alkmaarsche kiezersvereeniging »de Grondwetde heer Mr. M. J. de Lange, Advocaat tc Amsterdam is niets bekend dan dat hij liberaal en een kundig regtsgeleerde is. Maar is er één ding waaraan onze Tweede Kamer geen ge brek heeft, dan is 't zeker aan Advocaten en Meesters in de Regten, dat kan geen reden zijn om iemand derwaarts af te vaardigen. Er bestaat dus voor de kiezers geene enkele reden om den heer de Lange te stemmenzoolang zij uit hun district iemand kunnen afvaardigen daartoe zoo bijzonder geschikt. Wij wenschen ons niet op te werpen tot lofredenaars van den heer Kikkert, maar wij vragen ieder kiezer, die het waarachtig belang des Vaderlands op het oog heeft, die zijne stem uitbrengt naar overtuiging en geen stemraachine is in de hand van anderen, kunt gij het belang van het land uwer provincie, van uw district beter bevorderen dan door hem te committeren naar de vertegenwoordiging die zoovele blijken van kunde, ijveren belangstelling in de publieke zaak heeft gegeven. Zijne onwedersprekelijke kennis van provinciale zaken is van algemeene bekendheid; zijne herbaalde herkiezing, zoo wel als Wethouder van Texel, en als lid der Provinciale Staten, bewijzen genoegzaam het groote vertrouwen dat de kiezers in hem stelden en blijven stellen. Bekend als dege lijk mensch uit de menigvuldige brochures die hij over ver schillende onderwerpen schreef, en die den bijval, van eiken deskundige mogten en moesten verwerven, bekend als een man bij wien het algemeen belang op den voorgrond staat, onafhankelijk en onbaatzuchtig, is hij volkomen waardig als afgevaardigde van ons district op te treden. Immers nog zeer onlangs hebben wij wederom een bewijs gezien van zijn onvermoeid strevenin het adres van ingelanden en bestuurders van zeewaterkeerende werken aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, een belangrijk adres waarmede zich een groot aantal Dijks- en Polderbesturen vereenigd hebben, en dat eenig en alleen een uitvloeisel is van warme belangstelling inliet lot zijner natuurgenooten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1