kilt' M 319. Vierde Jaargang. 1864: $e(Öer, JlicutoeÖiep, IMfemsoorö, ZATURDAG 18 JUN WAARSCHUWING. Zitting van den Gemeenteraad NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uilgever S. Giltjes. De prijs der Advertenties van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen, Zcgelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Diugsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Adverteuticu intczcuden. Ingezonden stukkeu een dag vroeger. Door Burgemeester en Wethouders dezer gemeente wordt het navolgende gepubliceerd De BURGEMEESTER der gemeente HELDER, waar schuwt de Ingezetenen tegen het koopen en gebruiken van water, dat door karlieden langs de huizen wordt verkocht, als zijnde het gebleken dat zij Slootwater voor Duin water leveren. Ter voorkoming van bedrog en van schadelijke gevolgen, die door liet drinken van Slootwater voor de ge zondheid kunnen voortvloeijenzijn de karlieden gelast op hunne karren een bordje te plaatsenwaarop duidelijk te lezen staat of zij 81 o o t w a t e r of D u i n w a t e r verkoopen. Door Duinwater wordt verstaan het water, dat uit de putteu onder Huisduinen kosteloos te verkrijgen is of aan de fonteinen der Waterleiding geleverd wordt. Op misleiding om Slootwater voor Duinwater te leveren, zal worden toegezien en, bij ontdekking daarvan, het halen van water uit slooten aan den dader worden ontzegd. Helder, den 16 Juuij 1864. De Burgemeester voornoemd STAICMAN BOSSE. op Dingsdag 14 Junij 1864. Voorzitter de heër Mr. K. J. C. Stakman Bosse. Secretaris de lieer L. Verhey, Tegenwoordig 14 leden. Afwezig de heeren Haremaker, Papineau en Slebe. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed gekeurd. 1). Uitslag aanbesteding kanaal. De voorzitter deelt mede dat bij de op 3 Junij plaats ge had hebbende aanbesteding, 11 biljetten zijn ingekomen, waarvan dat van den heer J. H. Visser te Sliedreclit, tot een bedrag van ƒ61.000 het minste was, terwijl dit werk op ƒ64,000 was geraamd. De goedkeuring wordt gevraagd en met algemeene stemmen verleend. De Voorzitter brengt een woord van gelukwensching en dank uitaan de leden van den raad en de verschillende ge neeskundigen, die hebben bijgedragen door hunne inlichtingen tot het voorkomen van voor de gezondheid nadeelige gevolgen. 2). Brief doorvaart spoorwegbrug. In zake de doorvaart van het bassinberigt de Minister van Binnenl. zaken, dat er bezwaar bestaat tegen het voorstel van den raad (afkooping). ZExc. verlangt ten spoedigste een positief antwoord. De Voorzitter zegt dat deze zaak door de commissie van onderhoudswerken en door het Dag. Bestuur, nader in over weging is genomenen men tot de conelusie is gekomen aan den raad voor te stellenom aan ZExc. te berigtendat de gestelde voorwaarden, te bezwarend zijn voor de gemeenteen ze daarom niet mogten worden aangenomen. Daartoe wordt besloten, nadat nog door den heer Strootman in bedenking was gegeven om in dien brief in eenige nadere details te tredenbetreffende de behandeling dezer zaak, door den hr. vanPrehn. De Voorzitter en de heer de Breuk verklaarden zich daar tegen, ter voorkoming van personaliteiten. De heer Strootman geeft beide sprekers gelijk, maar acht liet alleen daarom wenschelijk, opdat de Minister in deze zaak beter inzigt zou verkrijgen, hetwelk in den vervolge zijn nut konde hebben bij het voorkomen van meerdere der gelijke zaken. 3). Aanbesteding riool Oostgrootesloot. De Voorzitter vraagt magtiging van den Raad, om over te gaan tot de aanbesteding van de verdere demping van do oostgroote sloot en het maken van een riool aldaarde ver zekering gevende dat de begrooting van dat werk, beneden de som is, die daarvoor op de begrooting van dit jaar is uit getrokken. De heer de Breuk vraagt of de Voorzitter positief over tuigd is, dat de afwatering voldoende zal zijn. De Voorzitter geeft eenige toelichtingen en stelt den heer de Breuk gerust dat daaromtrent geen bezwaar bestaat. 4). Adres van den ondernemer der Duinwaterleiding. Waarbij te kennen wordt gegeven, dat de driejaarlijksche termijn der vrijstelling der recognitie gelden, bedragende 350.is verloopen, en verzocht om voor het vervolg daar van geheel vrij te worden gesteld. Ten anderen wordt ver zocht het regt te mogen behouden, om den prijs aan de standpijpen zelf te regelen en vast te stellen. Het Dagel. Bestuur stelt voor, bij monde van den Voor zitter, om vrijstelling der recognitie gelden te verleenen voor den tijd van 5 jaren en voor den prijs van het water aan de standpijpen een maximum vast te stellen van 2 cen ten per emmer. Dit voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen. 5). Mededeeling van ingekomen stukken. Goedkeuring van Gedep. Staten, der af-en overschrijvingen waartoe in de vorige vergadering was besloten. Bij de gewone rondvraag bekomt de hr. Strootman het woord, en vraagt: lo. Wanneer de Voorzitter plan heeft discussien uit te lokken, betreffende het jaarlijksch verslag der gemeente over 1863en ontvangt tot antwoord in de eerst volgende vergadering. 2o. Of het bij het Dag. Bestuur bekend is, dat de pokken op een der op de reede liggende Oostenrljksche schepen heerscht. De Voorzitter zegt dat het gerucht hem is ter oore gekomen en met een der officieren Van gezondheid van 's Rijks Hos pitaal er over te hebben gesproken, die de verzekering heeft gegeven, dat hoewel de toebereidselen zijn gemaakt voor dergelijke lijders, er nog geen zijn opgenomen; op grond waarvan de Voorzitter de waarheid van het gerucht in twijfel trekt. Door den heer Zur Mühlen wordt de Voorzitter daarin versterkt. De heer Strootman stelt zich daarmede te vredenen vraagt 3o. Of de raad zich niet tot den Koning en de Koningin zal wenden met een adres van hulde, bij gelegenheid van de 25jarige echtvereeuiging van HH. MM. Daartoe wordt be sloten en de redacti e van bedoeld adres opgedragen aan de heeren Strootman, de Breuk en Graat. Door den heer Maalsteed wordt de vraag gedaan, of het Dagel. Bestuur bij magte isom te kunnen beletten dat het slootwater binnen de gemeente voor drinkwater wordt ver kocht. De Voorzitter zegt hierop te moeten antwoorden met de vraag, is het schadelijk voor de gezondheid? De heer Maalsteed zegtdit niet te kunnen beslissenmaar meermalen te hebben geziendatdat water in die sloot met onreinheden was bezoedeld. De Voorzitter repliceerter tegen te zijn om het te verbic- deuzoolang het niet uitgemaakt isdat het voor de gezon-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1