«jjeföer, JtieuroeÖiep, WiffemsoorÖ, enj. LOTING VOOR Hl! M lll lil llII. Jtè 321. Vierde Jaargang. 1864.Ui ZATURDAG 25 JUK IJ. .FUHFIJkSüiE IIFUMV; WET DE BIIAMISI'IITÖ, NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Adyertentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentiën intczenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door den Burgemeester dezer gemeente wordt liet navolgende gepubliceerd Het PLAATSELIJK BESTUUR der gemeente HELDER roept bij deze op de personen die zich in dit jaar hebben doen inschrijven, om te verschijnen in het Weeshuis alhier, in te gaan door de Oostelijke Poort op Woensdag 29 Junij 1864, des namiddags ten «es ure, ten einde voor de SCHUT TERIJ te loten. Wijders wordt kennis gegevendat de Alphabetische Naamlijst der Ingeschrevenen, van heden af tot den dag der loting toe, op de gewone kantooruren aan het Raadhuis ter ter inzage is nedergelegd. Helderden 20 Junij 1864. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur STAKMAN BOSSB. De BURGEMEESTER der gemeente HELDER brengt ter kennis van de bij de Brandspruiten geplaatste personen, dat de Jaarlijksche oefeningen zijn bepaald als volgt; Met spuit No. 1 o\> Maandag 27 Junij 1864 's nam. 7 ure. ii n 2 ii Dingsdag 28 Junij i> 7 n ii ii ii 3 ii Woensdag 29 Junij n 7 ii ii ii ii 4 ii Donderdag 30 Junij 7 n De manschappentot die oefeningen schriftelijk opgeroepen, worden ernstig aangemaand, daaraan stiptelijk te voldoen, zullende de nalatigen worden vervolgd. Helder 22 Junij 1S64. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSB. POLITIEK OVERZIGT. De zitting der conferentie op Woensdag jl. is zonder resultaat gebleven. Oostenrijk beeft de zijde van Pruisen gekozen in zijne weigering, om Engelands voorstel betreffende eene scheidsregterlijke uitspraak aan te nemen. Denemarken heeft ook bezwaren tegen zoodanige uitspraak geopperd. Niet enkel het antwoord van Pruisen, maar ook andere gebeurtenissen geven regt tot het vermoeden dat weldra de conferentie uiteen zal gegaan zijn met de verklaring dat zij niets kan uitwerken. De laatste zitting, op morgen te houdenzouzegt menslechts voor den vorm plaats hebben. Onderhands moet Engeland ook getracht hebben langs een anderen weg den vrede te bevorderendoor namelijk in Koppenhagen eene kabinelskrisis te weeg te brengen. Trad de minister Monrad af, dan zou zijn opvolger niet zoo ge bonden zijn aan de duidelijke en onvoorwaardelijke verkla ring van Denemarken dat het van geen wapenstilstand zonder vaststelling der grondslagen voor den vrede wilde weten. De val van het Decnsche kabinet werd door lord Palmer- ston beschouwd als eene verlenging van liet leven van het Engelsche ministerie, want breekt de oorlog uit, dan moet Engeland er aan deelnemenen cr bestaat dus voor de oppositie geene reden meer om het bewind te doen aanblijven. Die pogingen evenwel, om den minister Monrad te doen vallen, zijn mislukt. Men spreekt weder van een traktaat met Zweden, volgens hetwelk, in geval Duitschland geen vrede neemt met de grenslijn door Denemarken bewilligd, een leger van 40,000 man Zweden de Denen te hulp zon komen. Volgens verscheidene berigtgevers heeft de heer Buchanan, Engelsch gezant te Berlijn, zich gereed gemaakt Pruiseus hoofdstad te verlaten, waaruit men zoowel de hervatting van de vijandelijkheden als de deelneming daaraan door Enge land afleidt. Eene correspondentie in de Kölniscfte Zeilung zegt, dat wanneer de oorlog weder uitbarstte, Pruisen openlijk Slees- wijk en Holstein voor zich zou eischen en er van verdeeling noch volksstemming meer sprake zou wezen. Een andere correspondent roept uit: Het eerste schot dat Engeland op Pruisen doet, zal het sein wezen voor de be zetting van Hanover. Hanover heeft eigenlijk reeds lang door zijne hardnekkige oppositie tegen de militaire maatre gelen van Pruisentegen het herstel eeuer Pruisisch-Duitsche vloot, tegen den aanbouw van den Jahde-spoorweg, door zijne pogingen tot instandhouding der integriteit van Dene marken enz., de maat zijner zonden vol gemaakt, en kon er ook al sprake zijn geweest van de noodzakelijkheid om Hanover in stand te houden, dan zou die noodzakelijkheid slechts daaruit gebleken zijn, dat het door zijne staatkunde gedurende de laatste tien jaren zelf het bewijs heeft geleverd hoe noodig het is, dat aan dit rijkeen einde worde gemaakt. De algemeene aandacht is thans op Kissingen gevestigd Men gelooft nu eenmaal, dat daar besluiten worden ge nomen welke een belangrijken invloed op het lot van Europa zullen uitoefenen. Reeds zijn de keizers van Rus land en Oostenrijk, de koning van Bcijeren en de groot hertog van Oldenburg te Kissingen vereenigd; verscheidene andere vorsten worden nog verwacht. Drie bekende diplo maten: prins Gortschakofl', graaf Rechberg en de gezant bij den Duitschen bond, de heer v. d. Pfordten alsmede een aantal raden van legatie en attachésonderhouden sedert eeuige dagen een onafgebroken eu levendig verkeerdat in zulk eene kleine stad als Kissingennoodwendig de aandacht moet trekken. De jongste berigten uit Nieuw-York melden, dat te Baltimore eene groote vergadering van afgevaardigden uit al de staten der Unie, ook uit eenige Zuidelijke, is gehouden om eenen candidaat voor het presidentschap te kiezen, en dat deze vergadering zich eenstemmig voor de herkiezing van den president Lincoln heeft verklaard. Men verwachtte dat de democratische partij nu ook weldra, zonder verdere, aarzeling, zou trachten, het over de keuze harer candidaat eens te worden. De conventie van Cleveland beeft inmiddels Prernont tot candidaat gesteld, en tevens hij besluit eene polilieke ge loofsbelijdenis in 13 artikelen aangenomen, o. a. inhoudende, dat de Zuidelijke Staten, zonder eenig compromis, door geweld van wapenen moeten worden ten onder gebragt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1