Yd 522. Vierde Jaargang. 1864. (lij ^cföcr, Jlieumeöiep, Wiffemsoorö, enj. WOENSDAG 29 J U N IJ. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATÜRDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs dei' Advertentien van 14 regels is 40 Geutenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 85 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentien intezcuden.. Ingezonden stukken een dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. Het berigt, dat dejl. Zaturdag gehouden laatste conferentie- zitting geen resultaat heeft opgeleverd en geen verlenging van twee maanden der wapenschorsing is tot stand gekomen, dat waste voorzien; toch vervult het ons met leedwezen. Weldra zal dus op nieuw het bloed stroomenzullen al de gruwelen die de oorlog medebrengt, weder ons gemeld wordenzullen familiën in hunne dierbaarste betrekkingen getroifen worden, zal eene geheele landstreek hare welvaart zien verwoesten zullen al de ellende en jammer van een ongelijken en weder- regtelijken krijg over een klein maar moedig volk worden gestort. De vorsten, die door hunne halstarrigheid den oorlog doen hervatten mogen er de verantwoordelijkheid ten volle van dragen, vooral die koning hij de genade Gods, die zich christelijk acht, maar niet schroomt, ter wille van eerzuch tige plannen, het regt te vertreden, en de onheilen van den krijg te doen voortduren. Aller blikken zijn thans op Engeland gevestigd; op aller lippen ligt thans de vraagkanmag en zal Engeland bij al hetgeen vooraf is gegaanthans geen materiële hulp aan Denemarken vcrleenen. De Times berigt dat in zitting van het parlement, te. houden op gisteren avond, do regering verklaren zou, dat zij aan den oorlog tegen Dnitschland geen deel zou nemenmaar dat zij het besluit daartoe in nadere overweging zal nemen, zoodra liet blijken mogt dat de oorlog zich verder strekke dan tot het grondgebied, in de hertogdommen Sleeswijk- Holstein begrepen, en ook gerigt wordt tegen het koningrijk Denemarken als zoodanig. Het blad deelt verder mede, dat in de heden te houden zitting door de Tories een votum van wantrouwen tegen het kabinet zal worden voorgesteld. Dat bij den goeden geest die bij de Engelschen voor Denemarken heerscht, die discussiën hevig zullen zijn, laat zich begrijpen. De naaste toekomst heeft de beslissing over het lot van Europa alsnog verborgen. De spanning is groot en de uitzigten niet bevredigend. Men wil dat de Engelsche vloot naar de Oostzee is ge zonden, niet om aan den strijd deel te nemen of de Duit- sche havens te blokkeren maar om de Deeusche eilanden te beschermen. Is dit zoo, dan zou Engeland toch feitelijk deelnemen aan den oorlog, want daardoor versterkt het de magt van Denemarken en stelt het dat rijk in de gelegen heid zijne schepen elders te gebruiken. Onder de geruchten behoort, dat, wanneer Engeland ten behoeve van Denemarken tot eene demonstratie ter zee mogt overgaanook Rusland een oefenings-eskader van 4 a, 5 bodetns naar de Oostzee zenden zaldat dan eens aan de Deensche, dan weder aan de Pruisische kust zal aanleggen. De bestemming van dit eskader zou zijn, om de Engelsche operatien in het oog te houden. De Deensche vloot wordt voortdurend versterkt. Twee gepantserde schepen zijn er thans onder Portugesche vlag uit Eransche zeehavens aangekomen. Deze .schepen waren oorspronkelijk voor de geconfedereerdon bestemd. Voorts wordt nog een gepantserd fregat met Annstrong-kanonneu verwacht. Dit fregat is van eene nieuwe constructie met 2 schroeven. Ook het aantal oorlogschepen is uitgebreid en een talrijk leger bestaande uit manschappen van alle wapenen oefent zich naar men uit Koppenhagen schrijft, omeven als onder den kolonel Aaröe en den Zweedschen luitenant van Raab vroeger geschiedde landingen te doen. Daartoe worden proeven genomen met legerkorpsen van 4000 man. Ook de Oostenrijksche vloot is met vier schepen ver meerderd. Ruslands houding in het Deensch-Duitsche geschil is raadselachtig. Zijne beschermiug der kandituur van den hertog van Oldenburg, dien hij eerst op «len voorgrond heeft geschovennadat de hertog van Augustenburg reeds door de Ouitschers in de hertogdommen was geproclameerd voor zoover zij dit konden en mogten doen is zon derling en doet vermoedendat Pruisen niet zoo vreemd is aan die Russische politiek. Het geloof aan die verstandhouding wordt nog vermeer derd door hetgeen men uit Karlsbad schrijft, nl. dat eene overeenkomst tusschen de groote Duitsche mogendheden is tot stand gekomen, inhoudende dat Pruisen, met toestem ming van Oostenrijk, bij den bondsdag een voorstel zal indienen tot eene oorlogsverklaring van den Duitschen bond aan Denemarken. De alliantie tusschen de drie Noordsche vorsten is wel niet een verbond van $\e zelfde strekking als de heilige al liantie, maar het is toch gerigt tegen do democratische rig- ting van onzen tijd en de drie monarchen hebben begrepen elkanders bezittingen daartegen te moeten beschermen. Po len, Venetie en de Pruisische partij van vooruitgang zijn de vijanden waartegen elk der mogendheden zich te verde digen heeft, en tegen wien zij elkander hulp en zamenwer- king hebben toegezegd. Tevens zou dit een strijd gelden tegen het beginsel dat meer en meer veld wint, om aan dc volken het regt toe te kennen, zeiven over hun lot en re geringsvorm te beslissen dat vooral voor de beide keizerrijken hoogst gevaarlijk zou zijn. Men meent nu evenwel dat dit bondgenootschap der drie Noordsche vorsten een bondgenootschap tusschen Frankrijk en Engeland in het leven zal roepen. De tijd zal het keren Als een nieuw bewijs dat langzamerhand de rust in Polen terugkeert, deelt men nu mede, dat do soldaten, die van het uitbreken van den opstand of steeds met geladen ge weren en patronen uitgingensedert eenigeu tijd zicli we der met ongeladen geweren op straat wagen. De rouw duurt in Polen voort, maar ook deze is, gelijk men weet, verboden. Weinige dagen geleden werden weder eenige in het zwart gekleede dames in hechtenis genomenomdat zij op die wijze, maar men zeide, getuigenis gaven van hare staatkundige meeningen. Zij werden tot geldboete veroordeeld en vervolgens in vrijheid gelaten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1