DefÖer, JlieuroeÖtcp, WtffemsoorÖ, enj. M 325. Vierde Jaargang. 1864. ZATURDAG 2 J U L IJ. Uitslag der Herstemmingen. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden .ƒ1.30 Franco per post w „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentienintczenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. De uitslag der herstemmingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal is thans in alle districten bekend. Die uitslag is aldus Dordrecht. Gekozen de heer Mr. P. Blussé van Oud- Alblas, met 181 van de 1671 stemmen. Gorinchem. Gekozen de heer Dr. G. Simons, met 989 van de 1904 stemmen. Amsterdam. Gekozen de hr. Mr. C. v. Heukelom, met 1332 en de luit.-generaal van Swieten, met 1331 van de 2532 st. Haarlem. Gekozen de heer Mr. A. S. van Nierop, met 866 van de 1529 stemmen. Hoorn. Gekozen de heer Mr. A. S. van ÜSTierop, met 855 van de 1575 stemmen. Deventer. Gekozen de heer Mr. A. van Delden, met 1247 van de 1699 stemmen. Leeuwarden. Gekozen de heer Mr. J. Dirksmet 935 van de 1619 stemmen. Sneeh. Gekozen de heer Mr. S. Wybenga, met 1301 van de 2139 stemmen. Goes. Gekozen de heer Mr. J. H. de Laat de Kanter met 527 van de 1028 stemmen. 't Is thans de tijd nog niet om in breedvoerige beschou wingen te treden over het resultaat der verkiezingen in het algemeenwij wenscheu slechts thans te constateren dat de Regering in alle districtenmet uitzondering van Gorinchem en aldaar was het haar onverschillig wie der beide candida- ten gekozen werdeene schittereude overwinning behaald heeft, des te glansrijker, naarmate de oppositie heviger is geweest. Immers niemand zal durven tegenspreken dat het Ministerie in alle opzigten heeft gewonnenen in getalsterkte der leden die zijne politiek zijn toegedaanen in degelijk heid, met het oog op de bekende talenten der nieuw ge kozen leden, zoodat ieder, die onpartijdig oordeelt, en zich door geene politieke invloeden laat verleiden, erkennen zal wat de staatkunde van het Kabinet goedkeurt, zoowel wat het Binnenlandsch als Koloniaal beleid betreften dat wenscht te bestendigen. De Natie heeft getoond dat ze wars is van de manoeu vres, aangewend om het Kabinet te ondermijnen, en dat zij zich niet laat medeslepen door de listen van eene partij die het slechts te doen is om coüte qui coüte de vooruit gang en ontwikkeling te keer te gaanmaar tevens ook om zelve weder aan het roer te komen. Vooral in Amsterdam is de zege, door de Regering behaald schitterend. Immers wie kent niet al de middelen en kunst grepen door de oppositie te baat genomenom de benoeming der HH. van Heukelom en van Swieten, te keer te gaan. Alle harlstogten zijn daarbij in het spel gebragt, ja zelfs werd de Goddienst door de oppositie gebezigd, om ver deeldheid te stoken tuschen de zelfde zonen van Nederland. Van den heer van Heukelom werd gezegddat hij waseen blinde aanhanger der Regering, even als of vastheid van, en gehechtheid aanéénmaal aangenomen beginseleneen •'en kon zijn om den banvloek over hem uit te spreken. Terwijl de heer van Swieten(die nog geen enkel woord geschreven of gesproken had), werd uit gekreten als een verdelger van het kuituur en consignatie stelsel. De Amsterdamsche kiezers echter, hebben getoond, dat zij verlangden uit eigen oogen te zien en dat zij niet ver kozen aan den leiband te loopen van eene partij die geene middelen onbeproefd laat om haar doeleinde te bereiken. De Amsterdamsche kiezers hebben door hunne keuze getoond dat zij wenschen dat de eerste koopstad des Rijks, in ont wikkeling van handel en scheepvaart, niet moge onderdoen voor hare mededingster op dat gebied. De heer Heemskerk Az. is niet herkozen, maar ieder on partijdig beoordeelaarzal erkennen, dat die heer de schuld daarvan zich zeiven te wijten heeft. Door de liberalen, en ouder de leus van liberaliteit in de Kamer gebragt verliet hij het vaandel en helde grootendeels tot de begin selen der conservatieven over, en zijne wankelende houding, vóór dat hij zich wederom verkiesbaar stelde, moest den schijn doen ontstaan alsof hij zelf overtuigd was, dat hij, door zijne vroegere vrienden niet meer aanbevolen kon wor den en hoewel wij nu gaarne erkennen dat de heer Heems kerk een man is van talenten en begaafdheden, voegen wij er echter tevens bij, dat zijne houding in de Vertegenwoor diging hem eene nieuwe keuze niet waardig maakte. Niet minder groote zegepraal behaalde het Kabinet in de districten Haarlem en Hoorn, door de benoeming van den heer Mr. A. S. van Nierop in beide] stedenlegenover de heeren van der Hucht en van Goltstein. Reeds vóór 1853 was de heer van Nierop door de kiezers van Hoorn naar de Kamer gezonden, alwaar hij zich door zijne kunde en wel sprekendheid als een der uitstekentste leden deed kennen. Door de stormen der April-beweging uit de Kamer ge bragt, is hem thans door twee districten tegelijk het mandaat toevertrouwd; voorwaar een sprekend bewijs, dat men de kunde en begaafdheden van dien heer op zijn waren prijs weet te schatten. Wanneer de ruimte het ons toelaat, komen wij in een volgend artikel meer breedvoerig terug op de beteekenis der verkiezingen POLITIEK OVERZIGT. Een telegram van 29 jl. luidt: »De Pruisen hebben na een kort gevecht, dezen morgen Alsen genomen. De Denen hebben verscheidene kanonnen verloren en zich in allerijl ingescheept." De aanval moet geschied zijn na een bombardement, waar bij, volgens een berigtgever, Sonderburg weder in brand zou zijn geschoten. Slechts vier batterijen hadden haar vuur tegen den vijand geopend. De vraag of men verder de veroveringen zal uitstrekken, wordt weder besproken en overwogen door de dagbladende verklaring van de gealli eerden in de Weener Abend-Post opgenomen, dat men zich bij Sleeswijk bepalen zou, wordt weder ontkend door andere bladenonder anderen door de Spenersche Zeitungdie zegt dat geheel Jutland zal worden bezet gehouden. In over eenstemming daarmede is dan ook het concentreren der troepen bij Kolding.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1