Jg 325. Vierde Jaargang. I864.C»! -V IjefÖer, JlieutoeÖiep, TMfemsoorÖ, en5. ZATURDAG 9 J U L IJ. Kermis-Beschouwiogen I»; NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Adveetentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelrcgt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentien intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. De Kermis vertoont zich hier thans in een omvang en uitgebreidheid, die nog niet van haar verval getuigt. De oude kennissen hebben niet verzuimd present te zijn op het appèlen vele anderen hebben zich door de Oostenrijksche- j Pruisische reputatie van het Nieuwediep laten uitlokken om als bijleggers hun anker hier neer te werpen. Als toch de Noordwester, in de Nederlandsohe Novem berdagen die wij thans belevendie ankers maar niet doet slippen want dan zal er menige averij gros voor vallen, waardoor velen de lust zal vergaan om ooit onze haven weder binnen te loopen. In ons vorig nommer spraken wij van wanklanken, daar onder kunnen wij, bij de koude die ons thans treft, ook die gerust rangschikken die wij gedurende deze eerste dagen van de kermis zoo herhaaldelijk hebben moeten hooren: «ijs? limonade hoewel somtijds een weinig schuchter en met ge smoorde stem uitgeroepen, is het toch ijsselijk. Wanneer wij zoo rond zieneen ieder in duffel en wolletjes gewikkeld zou het, dunkt ons, veel eigenaardiger klinken als men hoordej //Leg er es an 1 Leg er es an Heete melk en wat daar meer volgt. Het gezelschap van de heeren Boas en Judels mogen wij met regt onder onze oude bekenden rekenen. Zij verzuimen nimmer om onze kermis trouw te bezoeken; maar Helders publiek is ook zoo wellevend om hun niet slechts in de putatie maar en corps eene contra-visite te maken, getuige reeds de eerste voorstelling op Woensdag jl. Onze nieuwe kennissen, de heeren Stoete, Jacqui Co. hebben er eerst takt van om het spreekwoord: //onbekend, onbemind," tot een onwaarheid te maken. Bij hun was de met regt //colossale" tent bij de eerste voorstelling reeds meer dan vol. Ook het Theatre Rappo was Woensdag bij de eerste voor stelling meer dan goed bezet, waaronder de directie met regt mogt roemen op een gedistingueerd publiekhet bleek haar alzoo terstond dat zij het vorige jaar eene zeer gun stige reputatie heeft achtergelaten. Het personeel is, niet tegenstaande het gepasseerde jaar zoo uitmuntend voldeed, nog aanmerkelijk verbeterd. Wanneer men aan het Havenplein komt, is men werke lijk in de keus verward in welk Theather men den avond zal doorbrengen. De oude heer Bamberg hebben wij voorspeld dat hij hier goede zaken zal maken en waarlijk, de toeloop die hij heeft overtreft nog verre onze verwachting. Ook de Bngelsche familie Cadley verzuime men niet te bezoeken: een troep ware kunstenaars, alwaar ook de pan tomimen zeer goed worden uitgevoerd. Charles Spriet durven wij wegens zijne hemelvlugt en andere toeren mede aanbevelen. Niet minder verdient het Cirque in Miniatuur des enfants celèbres een bezoek; daarvan hebben wij in ons nommer .323 reeds meer breedvoerig melding gemaakt. En wie is er niet nieuwsgierig naar den Geest? Gewis zal een ieder kennis willen makeu met die nieuwe wonder volle vinding die bij eenige verbetering en volmaking met den tijd eene groote rol in de tooneel wereld kan spelen. Toorts vindt men Boesnacheen Reus en eene Reuzin eene Menagerie van wilde beesten, ja zelfs een wilde man die ijsselijkheden doet eil wat is er al niet meer? Wij herhalen het //te veel oin te noemen" maar ook te veel om te zien in zoo een korten tijd, wij zouden daarom voor stellen om de kermis eene maand te verlengen dan kan men beter op zijn gemak van alles profiteren en de geburen van de carousels zullen zonder twijfel direct met ons instemmen. lTI3-J7rS?IJDXlTgBlT. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 8 Julij 1864. Men zal zich herinneren, dat tijdens den storm van 2 4 December 1863 de bemanning van het Russische brikschip JFilliam op onze kust is gered gewordendoor de loodsboot No. 3 schipper Griek. Wij vernemen thans dat het Z. M. den Keizer van Rus land behaagd heeft de negen mauschappen van de loodsboot te vereeren met de gouden medaillete dragen aan het lint der Wladimirs-orde. De namen der opvarendendien tijd op genoemde loods boot gestationeerdzijn: C.C.Griek, schipper; K. H. Vos, H. de Wijn, C. R. Rail, D. Hofstee en C. AbbenesloodsenG. Troostkweekeling 1° kl.W. Rankweekeling 2° kl.; P. A. Biersteker, matroos. De commissie voor de kustverdediging, bestaande uit den luit.-generaal Nepveu als voorzitter, generaal van Mui keu en den heer Storm van 's Gravesandeleden der Tweede Kamer, van Limburg Stirumkolonel der genie, Andrm, kapt. ter zee, Jansen, kapt. ter zee, leden dier commissie zijn hier gisteren aangekomen en in het hotel den Burg afge stapt, na den geheelen dag in gezelschap van de militaire autoriteiten alhier in garnizoen de vestingwerken te hebben geïnspecteerd, is de commissie heden morgen weder naar 's Ilage vertrokken. Tan wege het Ministerie van Bnitenl. Zaken wordt door middel van de Staats-Ct. het navolgende bekend gemaakt: De heer C. A. Amousaan liet Nieuwediepis toegelaten als vice-consul van Denemarken aan den Helder en voor de Noordkust van Noordholland aanvang nemende vau Petten tot het eiland Wieringen het eiland Texel daaronder be grepen. De Engelsche kolenbrik Flobert Sf Mary, Zondag jl. naar zee vertrokken, is hier jl. Maandag weder binnenge- loopende als het ware mastelooze Noordschebrik Sesolution, geladen met hout, op sleeptouw hebbende; dit schip is door eerstgenoemde brik in zee drijvende gevonden, door de equipage verlatenen met belangrijke averij zoowel aan het schip als tuig. Dit vaartuig is waarschijnlijk vooraf door anderen geheel uitgeplunderd, wat zeilen, touwwerk en andere tilbare have van waarde aangaat. Ook de scheepspapieren waren afwezig. Het vaartuig ligt thans in de binnenhaven. Heden morgen is van de scheepstimmerwerf van de de heeren Lastdrager en Co. alhier, een schuit afgeloopen, (bestemd voor het Loodswezen); dit vaartuig wordt door des kundigen, wat bouw enz. betreft, zeer geroemd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1