«(jefóer, Jlteuioeötep, WiffemsoorÖ, enj, M 526. Vierde Jaargang. 1864, WOENSDAG 15 J U L IJ. Kermis-Beschouwingen. üriBTrwggPDiwgBir. NIEDVE COURANT VAN DEN r;- Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden1.30 Franco per post u n u „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Adverteutiënintezeudeu. Ingezonden stukken een dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. Eenige kleine landingen en schermutselingen hebben er thans op het Deensche oorlogstooneel plaatsdie echter van weinig beteekenis zijn. De groote gebeurtenis zou de vermeeste ring van Punen door de geallieerden zijn. Maar, hoe opti mistisch het schijnen moge, er bestaat kans dat die voor Denemarken zoo noodlottige gebeurtenis geen plaats zal hebben. Van verscheidene zijden toch wordt nu beweerd, dat de koning van Denemarken niet het Deensche gou vernement zich tot de geallieerden gewend heeft om die vermeestering te voorkomen omdat, bij het verlies van Punen, de democratische partij in Kopenhagen tot een oproer zou overgaan, dat de ondergang voor de dynastie wezen zou. Voor de koningen heeft men ontzag. Of er in een oor log eenige duizenden vermoord of verminkt wordenof het land weergalmt van het geween der weduwen en weezen, der beroofden en tot armoó gedoemden of men een gansch volk ongelukkig maakt wat beteekent hethet zijn slechts burgerlui. Maar komt men aan de koningenloopen deze gevaar hunne fortuinen niet meer in de residentie maar op eene villa buiten 'slands te moeten verteren, dan ontwaakt het medelijden zelfs van den meest hartstogtelijken vijand en men heeft ooren voor eene schikking. Die schikking schijnt, naar sommige ken teekenen af te leiden, getroffen te zullen worden. De verandering van ministerie in Denemarken is een der voorboden. Den 7den gaf den koning te kennen, dat hij zich van andere raadsle den wilde bedienen. Het ministerie bood den Ssten zijn ontslag aan en reeds den zelfden dag werd aan den heer Moltke het zamenstellen van een nieuw kabinet opgedragen. Dat de zaak vooruit beklonken was blijkt uit het spoedig slagen van den heer Moltke om ambtgenooten te vinden; in dezen tijd kon het toch zulk eene begeerlijke zaak niet wezen minister in Denemarken te zijn. Het kabinet zal bestaan uit de heeren Moltke, president-minister; luitenant- geneiaal Hansen, minister van oorlog; Quaade, buitenland- sche zaken; Scheel, justitie; Heizen, binnenlandsche; Jo- hannsen, minister voor Sleeswijk. Alle leden van bet mi nisterie zijn kamerheeren des koniugs. Dit ministerie dat de kroon moet redden, al is het ten kostn van het rijk, zou den vrede trachten te verkrijgen door een middel dat zeker wel het allerminst in overeenstemming is met den weusch van het Deensche volkgansch Denemarken zou in den Duitschen bond worden opgenomenDe liberale Deensche constitutie zou plaats maken voor de bondswetten. Dan zouden de democratische beginselen in Denemarken vernietigd zijn, Bismarck zou triomfereuwant daarop toch was de geheele oorlog aangelegd. 't Kermiszonnetje is dan toch eindelijk doorgebroken. Zon dag vooral verdrong zich eene bonte menigte langs Hoofd gracht en Havenplein. Br ligt iets schilderachtigsiets kleurigs over die groepen, zamengesteld uit de meest hete rogene bestanddeelendie in gewone tijden meest altijd elkander heel eerbiedig uit den weg blijven, en uu b.v. iu den beperkten omtrek voor de kraineukenuis maken en soms niet heel zacht met schouders en ruggen, die men zoo allen dag niet aanraken mag of aanraken wil. Hadden we lust tot philosopberenwe zonden trachten de vraag te beantwoorden: //of de kermis de standen onder ling verbroedert Waar 't ons nu aan dien lust ontbreekt, willen we eenvoudig de slotsom mededeelen, waartoe we meenendat we komen zoudenen die de vraag ontkennend beantwoordt. Neen de Kermis verbroedert niet. 't Is louter dezelfde magneet, die allen naar dezelfde plaats trekt, dastr pllen voor eenige oogenblikken vereenigt, om zoodra de aan trekkende kracht heeft opgehouden te werken, dat bonte geheel vrij te laten zich weer als een reusachtige waaijer uiteen te spreiden, zonder dat de toenadering van een oogen- blik iets blijvends wrocht. Kon men den algemeenen in druk eens nagaan, men zou 't duidelijk bespeurenhoe de meesten verwonderd zijn elkander daar te ontmoeten, 't Ligt hem grootendeels in de omstandigheid dat velen tegen hun zin en wil langs de kermis flaneren. De magneet trekt een gehéél gezin, en de minderheid die weerstand biedt, ein digt met zich te onderwerpen aan de meerderheid die zich laat trekken. Zoo'n kermiswandeling zon de stofte kunnen leveren tot de meest bizarre beschouwingen. Zag men al die flaneurs eens van binnen Of er een groot aantal ge vonden zouden worden, die liefst tehuis of bij hun vrienden zatenmaar die zaken en gemak hebben moeten op offeren, om, ter wille van de huisselijke vrede, met moeder de vrouw en den zegen huns huwelijks langs de kramen to pautoflélen. Eene wandeling die schier aan niemand voldoet, want met ieder jaar verliezen die embulante magazijnenom zeer begrijpelijke redenen, aan gehalte; en uit dien hoofde verliest de kermis dan ook telkenmale meer, haar raison d'être, die alleen nog met het oog op haar oorsprong kan verdedigd worden, met elk jaar daarentegen, wordt liet ge tal verplaats- en vertilbare uitspanningsplaatsen meerder. Nog nimmer aanschouwden wij op onze kermis zooveel spectacles als dit jaar in alle genres. Aan de lust en de smaak van velen was er ruime gelegenheid te kunnen voldoen, niet weinigen genoten dan ook met volle teugen de begeer lijkheden der oogen, der tong, der voeten en wat daar meer zijmaar toch ook werd hun op de Kermis de gelegenheid aangeboden om zich te verheugen in den '/Geest", wij hebben er vrede mede dat men heeft mogen genieten van het vele goede, aangename, schoone en nuttige, wanneer men het slechts matig en met verstand heeft gedaanopdat als de kermisdagen voorbij zijnmen zonder blozen zich die dagen als gelukkige dagen moge herinneren, zonder berouw of hartzeer. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 12 Julij 1S6-1 Zondag jl. vertrok van hier naar de kust van Guinea een zeldzaam klein vaartuig, de Concurrent. Het is niets meer dan eene, groote barkas. De gezagvoerder Wijtenhorst

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1