•geföer, JïieumeÖiep, WiffemsoorÖ, eiift. JU 327. Vierde Jaargang. 1864?( ZATURDAG 16 J U L IJ. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG eu ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieveu franco aau den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Adyertentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentiën intezcuden. Ingezonden stukken een dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. De voorstanders van het denkbeeld om gansch Denemarken in den Duitsehen bond te doen treden voeren als argument aandat niet enkel op die wijze de vrede verkregenge waarborgd zou zijn voor de toekomst, maar dat tevens Denemarken, de eenige zeevarende mogendheid van den Duitsehen bond wordende, van die opneming groot voordeel ondervinden zou, terwijl van de andere zijde Duitschland, door de aanwinst van Denemarken, eene belangrijke zee mogendheid zou kunnen worden. Om deze overweging zou het zijn dat Frankrijk zich tegen die opneming in den Duitsehen bond verzette en de voorkeur geven zou aan eene skaudinaviscne unie, waardoor het, bijeen eventuelen oorlog met Duitschlandkans had op een bondgenoot aau de Oostzee. Zoo wij deze redeneringen mededeeleu, het is niet, omdat ze onbepaald geloof verdienenmaar omdat zij door verschei dene organen der publieke opinie tot beoordeeliug vau den stand van zaken bijeengebragt worden. Uit dat oogpunt verdient het ook opmerking dat de Köln. Zeit. van oorlogzuchtige plannen van Frankrijk spreekt, terwijl vroeger dat blad steeds de Allg. Zeitmig heeft be streden, wanneer deze aan keizer Napoleon krijgslustige plannen ten opzigte van de Rijnprovinciën toeschreef. Niet met zooveel woordenmaar toch duidelijk genoegzegt de Koln Zeit. dat, zoo Duitschland met Denemarken vermeer derd werd, Frankrijk tot herstel van het evenwigt wel eens den linker Rijnoever zou kunneu innemen In den nacht van den 8" op den 9" is het eiland Barsö in de gjenner baai genomen. Het bezit van dat eiland achtte men toen nog van groot gewigt, omdat het de zetelplaats was der Zweedsche vrijbuiters, die van daar uit hunne landingen uitvoerden. De Pruisen staken den 2000 voet breeden zee arm over in visschersbooten en behoefden slechts aan wal te gaanwant het eiland was zonder troepen. De generaal von Bittenfeld heeft uit Gravenstein gerap porteerd, dat den 4n Julij door een toeval een dertigtal onderzeesche toestellen zijn ontdekt, welke de Denen langs de kust van Sundewit in het 'water hadden gebragt. Zij be staan uit glazenmet kruid enz. gevulde bollendie in houten kasten onder water drijven. Een glascilinder steekt naar buiten en wanneer deze verbrijzeld wordt, ontploft de lading. Zij zijn voorzigtig uit het water gesleept en daar door werd de beoogde werking er van voorkomen. De maker is een Amerikaan, die zijn arbeid te Augnstenburg in het geheim heeft volbragt. Men heeft in zijn laborato rium eenige galvanische ontploffingstoestellen gevondenwaar van het gebruik aan de Pruisen onbekend was. De benoeming van den generaal Steinman tot bevelhebber van het Deensehe leger, heeft op de troepen een tre.urigen indruk gemaakt. Indien die generaal, zoo zegt Fraedrelandet, het niet heeft kunnen verhinderen, dat Alsen met eene bezetting van 10,000 man, beschermd door een stroom van 400 tot 1000 el breed, met batterijen en kanonnen ver dedigd, endoorden minister van oorlog onneembaar geacht, in 4 uren tijds door 16,000 man Pruisen genomen werd, hoe kan er dan vertrouwen vau het leger op den bevelvoerder, van het volk op het leger bestaan? Het geeft grond tot de vrees, dat het met Funen gaan zou, gelijk het met Alsen gegaan is. Te verwonderen is het dus niet dat de de stemming van het Deensehe leger zeer moedeloos is. Wat toch heeft de heldhaftige verdediging van de duppeler schansen de opoffering bij Oversee, het treffen voor Flensburg, en zoo menig andere poging om weerstand aan den zooveel magtiger vijand te bieden opgeleverd De koning van De nemarken wil meer geven dan de Duitschers bij den aan vang van den oorlog vroegen; gansch Denemarken zal, als het noodig wordt geacht, tot de Duitsche bondstaten toetreden. Maar koning Christiaan zou dan zijn hertogelijke kroon behouden, de Gluckburgers zouden de dynastie der hertog dommen blijven. Even als in het Deensehe leger de lust vermindert oin lijf en leven prijs te geven voor eene zaak, die voor het oogenblik verloren schijnt, zoo openbaart zich ook bij het volk eene zucht om tegen eiken prijs de vrede te erlangen. Een der vruchten van die stemming is de oprigting vau eene politieke vereeniging, ten doel hebbende de bevorde ring der pogingen tot bekoming van vrede. Eene telegrafische dépêche uit Stettin behelst het berigt dat in den avond van den 12n een Deensch schip met de parlementaire vlag Swinemüude is binnengeloopeu met de officiële mededeeling aan de geallieerden, dat Denemarken een wapenstilstand wenschte tot stand te brengen. Uit Kopenhagen is een telegrafisch berigt ontvangen, waarin wordt medegedeeld, dat in den morgen van den 13n het gouvernement dépêches heeft gerigt aan het hof te Weenen, de voorwaarden bevattende voor eene schorsing der vijandelijkheden. Algemeen is het gerucht verspreid dat de vrede eerlang zal gesloten worden. Bovenstaande telegrammen bevestigen wat men reeds ter stond bij de optreding van het nieuwe Deensehe kabinet met grond had vermoed, dat Denemarkenonmagtig den oorlog langer alleen voort te zetten, den vrede wil. Die vrede zal duur gekocht worden, duurder nog dan door den afstand van een deel des lands; hij zal gekocht worden ten koste der nationaliteit van het zwaar beproefde volk, ten koste van de liberale beginselenwaaraan een kabinet Moltke weldra den doodsteek zal geven. Het programma van lord Palmerston, is naar men zegt het volgende: wat Groot-Brittannie betreft wijzigingen in vrijzinnigen geest; wat het buitenland aangaat, versterking van den band tusschen Engeland en Frankrijk, om een einde te maken aan den Amerikaauschen oorlog. NIEUWST IJ DXÜT3EH. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 15 Julij 1864. HH. MM. de Koning en de Kouingin hebben in een vleijend schrijven aan Ds. J. H. Sonstraldank doen beluigen voor de bij gelegenheid van HD. zilveren huwelijksfeest toegezonden pracht-exemplaren van zijn werk, getiteld: "de Verlossing van Nederlandwelke door HH. MM. met

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1