M 328. Vierde Jaarna rit;. 1864.t! ijeföer, JlieuracÖiep, IMfemsoorÖ, enft. WOENSDAG 20 JUL IJ. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post u u 1.50 Men abonneert zich bij alle Bockhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advebtentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentiènintezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. HANDEL. De 'Economist lev'ert een belangrijk artikel over den han del, die in een tijdperk van overgang verkeert, waarop de Nederlandsehe koopman wel dient te letten. De gewone invoeren van alom bekende havens bieden weinig voordeel meer aan; het oog moet gerigt worden naar die havens, waar de algemeene vaart nog niet zoo groot, de mededin ging dus nog niet zoo krachtig is. Daartoe moeten de han delhuizen in den vreemde filiaal-huizen hebben, die ook onze handelaren moeten oprigtenwillen zij zich niet beperkt zien tot den handel op Java, waar de Duitscher ook al zijn werking doet gevoelen. De schr. wijst op het gewigt van den uitvoerhandel en zegt: //Uitvoerhandel is eene uitnemend winstgevende zaak, en ze kan onzen jongeren kooplui niet genoeg ter exploitatie worden aanbevolen maar naauwkeurige kennis der artikelen moet daarbij voor zitten, zoo de goede uitslag zeker zal zijn. Vele fabriekan ten in den vreemde zijn onze industriëlen in die kennis vooruit. Maar zij kennen door persoonlijk onderzoek de markt* waarvoor zij werken, de behoeftenwaarin zij moeten voor zien. Toegerust met die kennisvinden zij zelfs ten onzent in den handel gereede. koopers, deelhebbers of geldschieters, wanneer zij uitzendingen willen doen, want. men vertrouwt op hunne ervaring. Wederkeerig ontvangen zij dan weder van onze kooplui alle die opgaven van veranderde keus of smaak in den vreemde, waardoor zij op de hoogte moeten blijven met hun fabrikaat, en zoo is hun een meesterschap in dien handel verzekerd. Tot in de vreemde koloniën' toe zijn zij op die wijze gewilde leveranciers. En terwijl ■de fabriekant in het moederland blijft voortdommelen op •den ouden weg, rustig vertrouwende op do voordeelen die bescherming hem oplevert, wordt die wakkere vreemdeling juist daardoor te meer aangeprikkeld om toch uitmuntend fabrikaat te leveren, 't geen zoo hooge prijzen opbrengt, dat de hoogere invoerregten gemakkelijk uit de meerdere winst kunnen betaald worden. Verder wordt aangetoond hoe handel aan nijverheid verbonden, ruime winsten kan afwerpen, en de schrijver wijst op Engeland, hetwelk niet op de toe nemende cijfers vau invoer roemt, maar op de vermeerdering van uitvoer. Voor dergelijken handel is echter kennis noodig, maar onze jongelui zullen die welhaast voldoende kunnen opdoen, hunne togten in den vreemde moeten die doen rijpen, en dan zal menig metalliek gaarne aan den lusteloozen rentenier worden overgegeven, opdat de opbrengst daarvan nog vrij wat grooter rente oplevere, waarop alleen hij rekenen kan, die woekert met de talenten, welke hem verleend zijn. Overweging verdient ook wat de schrijver, na eenige •opmerkingen, omtrent het elïectenspelaan het slot van aijn artikel zegt //Onze kleine renteniers nemen in aantal toe en reeds ■daardoor lijdt de algemeene welvaart een schromelijk verlies, want de produktie vermindert en de geestkracht der natie wordt door vadzigheid en bekrompenheid uitgedoofdmaar wanneer hun kapitaal nog daarenboven bedreigd wordtdan voorzeker zou het kwaad dier papieren wereld nog grooter zijn. Wie weet echter of juist de noodzaak om dan weer te werken voor eigen onderhoud, dat geldelijk verlies niet al spoedig weêr meer dan vergoedde. Wakkere burgers zou zulk een ramp zeker maken. Het geneesmiddel zou echter wat kras zijn, en ten minste in den beginne erger dan het kwaad. Wanneer nog maar aan onze beurs evenzeer gereede koopers gevonden werden voor aandeelen van goed gevestigde en met eerlijkheid en kennis bestuurde ondernemingen van nijverheid Onze renteniers willen zekerheid van een mini mum van rente althans, en dat kan de nijverheid hun niet geven. Men renteniert bij ons zoo gaauw, dat een honderd gulden of wat minder inkomsten op een jaar, menigeen vau die heeren in niet geringe verlegenheid brengt. Als of de zoodanigen niet hadden moeten blijven doorwerkendoor werken om niet tot anstige kleingeestigheid te vervallen, die benaauwde vrees voor iets buitengewoons, voor iedere maatschappelijke verandering, waartoe die bekrompenheid vau middelen hen doemt. Hadden zij blijven werkenzij waren der maatschappij eene weldaad geweest, hun leven zou on- bekromper zijn, hunne denkwijze verlichter, hun voorbeeld even gezegend als 't nu verkeerd moet genoemd worden. Geen beter dam tegen ledigheiddan mannen van fortuin en kennis, die in handel of nijverheid ruime winsten vinden. Dat werkt uitnemend als voorbeeld. Magtige kapitalen zijn aan den goederenhandel onttrokken om den fondsenhandel te steunen, ze zullen terugkeerenzoodra handel en nijverheid bloeijen en weêr goede winsten afwerpen. De ware Hollan der is nog graag koopman, als hij maar kans had met vrucht te werken. Moge 't maar spoedig zóó op het terrein van bedrijvigheid worden, dat hij zijne kapitalen weêr naar het erfelijk gebied zijner vaderen overbrenge. POLITIEK OVERZIGT. De Denen hebben eene wapensehorsching tot op het einde der maand voorgesteld, waarin de geallieerden hebben bewilligdonder wederzijdsche voorwaarden dat zoo spoedig mogelijk onderhandelingen tot het vaststellen van een wa penstilstand eu van grondslagen vau den vrede zouden ge voerd worden. Van Duitsche zijde wordt als voorwaarde van den vrede gesteld1°. dat hij tusschen de drie oorlogvoerende mogend heden en door deze alleen zal worden gesloten; 2°. dat de grondslag van den vrede isafstand van Sleeswijk eu Hol- stein; dat de afgestaue hertogdommen aan Oostenrijk eu Pruisen zullen vallen4". dat deze de hertogdommen behouden tot de kwestie der erfopvolging beslist is. Als nu in het vierde punt niet eenig uitzigt wordt gelaten voor de personele unie (en dit is mogelijk, want de aanspraken van Christiaan IX staan gelijk met die van Peter van 01- denburg, en zijn misschien nog beter omdat de afstand aan hem heeft plaats gehad) dan verschilt dit programma zoo veel van het Deensche, dat men aan een middeu weg schier niet denken kan. Eene andere vraag is echter of de vredesonderhandelingen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1