^eföcr, JltcuHjcÖiep, WtffemsoorÖ, eiifi. R.-të 329. Vierde Jaargang. 1864. ZATURDAG 25 J U L IJ. BEKENDMAKING. Zitting van den Gemeenteraad NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Bockhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Ad verten tien van 1—4 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Voor des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentienintezeudcu- Ingezonden stukken een dag vroeger. Door het Gemeente-bestuur van den Helder wordt het navolgende gepubliceerd BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente HELD Eli, brengen ter openbare kennis, dat de Rekening der Inkomsten en Uitgaven van de gemeente over het dienstjaar 1863, gisteren aan den Raad aangeboden, van heden af voor een ieder op de Secretarie der gemeente ter lezing nedergelegd en in afschrift, tegen betaling der kosten, algemeen verkrijgbaar is. Helder, den 20 Julij 1864. Burgemeester en Wethouders voornoemd, STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERIIEY, Secretaris. op Dingsdag 19 Julij 1861. Voorzitter de heer Mr. K. J. C. Stakman Bosse. Secretaris de heer L. Verhey. Tegenwoordig 12 leden. Afwezig de heeren Haremaker PapineauSlebeStroot- man en v. Strijen. De heer Zur Mühlen komt ter vergadering tijdens de be handeling van punt 2. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 1). Aanbieding der rekening van de Gemeente over 1863. Op voorstel van den Voorzitter wordt, ingevolge het re glement van orde, overgegaan tot het splitsen van den Raad in drie afdeelingenhetwelk bij loting plaats heeft. In welke afdeelingen de rekening der Gemeentedie van het Alg. Wees huis en van het Burg. Armbestuur zal worden onderzocht en de datums daartoe bepaald op 25, 26 en 27 Julij a. s. 2.) Brief van het Departement Helder der Maatschappij Tot Nut van t Algemeenbetreffende bewaarscholen. Waarin te kennen wordt gegeven, dat in d$ Departements vergadering van 8 Febr. 11., door het lid den heer P. J. Heij- ning een voorstel is gedaan tot onderzoek naar de zich in deze gemeente bevindende bewaarscholen, dat dit door de leden werd beaamd, vooral ook door die leden die tot den onderwijzersstand behooren. Dat dit onderzoek heeft plaats gehad en, behoudens kleine uitzondering, geen gunstig resultaat heeft opgeleverd. Dat het doel der Maatschappij Tot Nut van t Algemeen ook isom de belangen van het onderwijs te bevorderenen men alleen met dat doel voor oogen eene bewaarschool wenschte opterigten, die meer aan de vereischten zou beantwoorden dan de thans bestaande inrigtingen. Dat daarvoor aan den Raad wordt gevraagd eene som van ƒ1000.tot aankoop van schoolmeubelen enz. en toezegging van eene jaarlijksche subsidie ten einde de instandhouding der school des te heter te kunnen verzekeren. Dat wanneer dit verzoek wordt toegestaanmen de hoop mag koesteren dat het Hoofdbestuur voor de bekosti ging van een gebouw zal zorgen, doch wanneer men zich daarin mogt vergissen of dan daarin uit de Gemeente kas zoude kunnen worden voorzien. De Voorzitter zegt dat bij dit verzoekschrift ook een uit voerig rapport is gevoegd, dat voor de leden aan de secretarie ter inzage zal worden nedergelegd. Rn stelt vervolgens na mens liet Dagel. Bestuur voorom de behandeling dezer zaak, uittestellen tot het opmaken der begrooting voor een volgend jaar, omreden van de loopende begrooting geene gelden meer beschikbaar zijn. De heer Graat vraagt het woordtot aanprijzing en onder steuning van het gedaan verzoek, spreker beveelt zijn mede leden vooral de lezing van het bijgaande rapport aanwaaruit blijkt dat met de bedoelde bewaarschool niet wordt bedoeld eene inrigting zoo als ze tot nog toe in deze gemeente be staan alwaar de kinderen meestal ondoelmatig worden be zig gehoudenmaar een lokaal alwaar het geven van onder- rigt in verband staat en tot voorbereiding strekken moet van later te ontvangen grondig onderwijs. Spreker zag de behandeling liever niet uitgesteld omreden daardoor veel tijd verloren gaat en het Departement de be slissing van den Raad moet afwachten, alvorens zich tot het Hoofdbestuur te wenden. Spreker vraagt daarom of men zeker isvan al de posten der begrooting van het loopende jaar geen voldoend batig slot te kunnen verwachten. De Voorzitter antwoord op die vraag: Ja vrij zeker. Wordt besloten tot het aanhouden tot de behandeling der begrooting over 1865. 3). Rekwest tol bebouwing in de Nieuw stad. De heer J. E. Janzen stelt voor, ter bevordering van ge regelde bebouwing in de Nieuwstad, dat hem eene aldaar ge legen driehoek, groot 378 vierkante ellen, door de gemeente worde afgestaanwaarvoor hij in ruiling even zooveel terrein wil afstaan op punten alwaar het voor de gemeente meer wenschelijk en doelmatig zij. De Voorzitter zegt het advies van de commissie van on derhoudswerken te hebben ingewonnenen te kunnen ver klaren dat de ruiling in beider belang is; stelt alzoo voor het verzoek toe te staan. De heer Zur Mühlen vraagt of dergelijke ruiling mag plaats hebben. De Voorzitter zegt dat, als door den Raad daartoe beslo ten isde goedkeuring van Ged. Staten gevraagd zal worden. Het verzoek wordt daarna met algemeene stemmen toegestaan. 4). Mededeeling van ingekomen stukken. a. De goedkeuring der aanbesteding oost-groote-sloot wordt gevraagd en verleend. b. Dat hij de laatste kantooropneming van den ontvanger, alles in orde is bevonden en in kas aanwezig was de som van ƒ56,995.931. Voor kennisgeving aangenomen. c. Een rekwest van Mej. van den Burgh, Institutrice al hier, om vernieuwing van den termijn, die met 1 Mei 1865 vervaltwaarbij haar eene subsidie uit de gemeentekas wordt toegestaan van 300. Te kennen gevende dat de school zon der die subsidie niet kan blijven bestaanuithoofde van uit gaven aan secondantes, enz. De Voorzitter stelt voor de subsidie, die tot dusverre aan die school onder voorwaarden is verleend weder voorloopig voor den tijd van 5 jaren toe te staan. Wordt met alge meene stemmen aangenomen. d. Bezing van een brief van dankbetuiging namens HH. MM. den Koning en de Koninginvoor het van den Raad ont vangen bewijs van hulde en deelneming in het 25jarig hu welijksfeest van het Koninklijk echtpaar. Voor kennisgeving aangenomen. e. De Voorzitter zegt dat bij de noodige vernieuwing van de brug aan den ingang van het Heldersch kanaal, het ook

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1