,M 330. Vierde Jaargang. 186^ $efÖer, JlteumeÖiep, WilïemsoorÖ, 015. WOENSDAG 27 JUL IJ. NIEDWE COURANT rU VAN DEN Verschijnt "WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post u w 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan deu Uitgever S. Giltjes. De prijs der Adveutentikn van 1—4 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Adverteuticn mtezenden.. Ingezonden stukken een dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. Omtrent tle onderhandelingen te Weenen worden voort durend kleine profetiën in de wereld gezonden en eenige gissingen medegedeeld, meer bestemd om het publiek, dat volstrekt van deze kwestie iets weten wil, te bevredigen, dan wel om er meer licht over te verspreiden. Men zegt nu weder dat Oostenrijk aan het hof van Kopenhagen heeft doen weten dat het in geene deele afstand doen zal van den eisch dat Sleeswijk en ïlolstein in hun geheel worden afgestaan, en dat Denemarken bereid is die voorwaarde in te willigen. De heffing vau oorlogs-coutributien in Jutland duren voort. Maar het land is uitgemergeld; mondbehoeften zijn er niet meer; men vergrijpt zich thans aan allerlei andere artikelen. Den 18den Julij werden 91 wagens mot manu facturen, als: zijde, tapijten, borduurwerk enz. op de markt te Elensburg gebragt en aan de meestbiedenden verkocht. De waarde vau het geroofde de Pruisen hebben de onbe schaamdheid dit uin pand genomen goederen!'' te noemen bedraagt 100,000 thaler. Een artikel in het officiële orgaan te Venetie, de Ga- zétta di Ve/iezi, over het vernieuwen der heilige alliantie, verdient in zeker opzigt de aandacht. Dat blad erkent, dat de nieuwe alliantie gesloten is, maar met geen aanvallend doelvoorts dat zij niet gerigt is tegen Frankrijk of eenige andere geregeld gevestigde mogendheid, maar dat zij zich ten doel stelt omin overeenstemming met Erankrijk eu Engeland, aan Europa den vrede te hergeven door herstel ling van het door de revolutie gedane onregt en de natiën aan te sporen in vriendschap en vrede met elkander te leven. Men verspreidt thans allerlei bijzonderheden omtrent de voorgenomen expeditie van Garibaldi. Sedert geruimen tijd zouden er in het geheim aanwervingen geschied zijn. Een aantal revolutionairen uit alle landen van Europa waren, zegt mente Milaan vereenigdmaar toenop aandrang van het Fransehe gouvernement, de Italiaansche regering krach tige maatregelen nam 0111 de onderneming in hare geboorte te fnuikenwaren zij naar alle zijden heen gevlugt. Het plan zou zijn uitgegaan van Engelsche patriotten toen deze nog van meening waren dat Engeland in het Deensch-Duitsch geschil tusschen beide, zou treden. Men zou om Oostenrijks strijdkracht te verdoelen begonnen zijn met eene landing in Dalmatie. Het geld voor de expeditie zou geleverd zijn door een Engelsch comité op Malta, dat voortdurend met Caprera en later met Isehia in verbinding stonden Malta zelf zou de rol vervullen die Genua bij de vroegere expe- ditiën bekleed hadvan daar uit zou de aanval geschieden. Natuurlijk laten zich deze berigten gemakkelijk verhalen en moeijelijk weerspreken omdat de expeditie geen plaats heeft gehadten gevolge der handelingen van het gouvernemeut en de stellige verklaring vau den koning, dat hij haar niet zou gedoogen. De wetgevende vergadering te Athene heeft het gedrag afgekeurd van den minister van oorlog, als zijnde in strijd met de constitutie. Genoemde minister had namelijk uit gaven gedaan die niet voorkomen op liet budget en alzoo niet door de vertegenwoordiging zijn goedgekeurd. Men verwacht eene ministeriele krisis. Volgens berigten uit Nieuw-York van 11 dezer 's avonds, werden Washington en Baltimore door 20 a 30,000 zuide lijken bedreigd. Detelegrafische gemeenschap en de spoorweg verbinding tusschen Baltimore en Philadelphia was verbroken. Men verzekerde dat twee legerkorpsen van de noordelij ken te Baltimore waren aangekomen. Latere tijdingen melden: De Zuidelijken zijn uit de om streken van Washington teruggetrokken en den Potoinac gepasseerd. Zij hebben zich van een aanzienlijken buit meester .gemaakt. Het plan tot voortzetting vau den inval in Mary- land is opgegeven. Men verzekert dat de armee van den noordelijken generaal Sherman, bij Atlanta is aangekomen. 1TI3ITWS7IJDI1TG31T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 26 Julij 1861. Zaturdag middag om 1 ure, en weder 12 uren later, des nachts ten 1 ureverbreidde zich een brandalarm in deze gemeente. De spuit No. 1 is beide keeren uitgerukt, doch op de bedreigde punten aangekomen, was men er in ge slaagd door gepaste middelen, den brand meester te worden, zoodat do spuit niet in werking is geweest. Uit het, door den kerkeraad der Hervormde Gemeente alhier opgemaakt twaaftal predikanten, is thans het navolgende zestal geformeerd: Jungius, te Heilo; v. Konijnenberg, te Kedicbem v. Lakerveld, te Vierliugsbeek; dr. Lampingte Noordwijkerhout; dr. Oort, te Zantpoort, en dr. Snellebrand te Twisk. Door ds. II. op 't Holt, predikant bij de Christ. Afg. Geref. Gemeente alhier, is het bij herhaling op hem uitge- bragto beroep naar Leeuwarden thans aangenomen. Het le bataillon van het 7C regemeut infanteriealhier in garnizoen, zal den S Augustus a.s. op marseh gaan naar het kamp bij Millingen; het eerste nachtkwartier zal wor den gehouden te Schagen en St. Maarten. Op de Electra, kapt. P. H. Landweer, zal omstreeks 16 Augustus eeu detachement militairen alhier embarqueren, ouder bevel van den tijdelijk bij het leger in Indië gede- tacheerdcn 1" luit. der infanterie G. C. Munters, terwijl tot medegeleider toegevoegd is den 1" luit. der infanterie W. H. Voormanmede bij gemeld leger gedetacheerd. De luit. t/z. le kl. O. van Slooten, dienende op Zr. Ms. stoomschip Zoutman, wordt met den laatsten dezer op non-actieviteit gebragt en vervangen door den luit. t/z 1° kl. J. J. Boelen, thans non-actief. Volgens particulier berigt is Zr. Ms. stoomschip Citadel van Antwerpen 11a eene reis van 65 dagen op den 9deu Juuij te St. Hclena ten anker gekomen; aan boord was alles wel. Men had nabij de Kaap du Goede IIoop een defect aan de schroef gekregen, ten gevolge waarvan men de zeilen moest gebruiken. In de helft van Augustus dacht men in liet Vaderland aan te komen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1