«geföer, JïieuroeÖtep, WittemsoorÖ, en§. .M 331. Vierde Jaargang. ZATURDAG 30 J U L IJ. MAATSCHAPPIJ TOT MiT^IfflLGÜlT NIEUWE COURANT VAN DEN Verscliijut WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor .3 maandenƒ1.30 ..Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven francot aan,den Uitgever S. Giltjes. De prijs der A dveutentikn van 1.—4 regels is 40 Centen; voor elke regel meer 10 Centen. Zegel regt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertenticn iutezcudeu Ingezonden stukken een dag vroeger. Door den Burgemeester dezer gemeente wordt het navolgende gepubliceerd Aan de Ingezetenen dezer gemeente wordt kennis gegeven dat Zijne Excellentie de Heer COMMISSARIS DES KONINGS in de provincie Noordhollandvoornemens is op e. k. Zaturdag den 30 Julij aanstaande deze ge meente te bezoeken, en des morgens om 10 ure op dien dag aan het Raadhuis der gemeente de personen zal ont vangen, die Z. Excell. zouden wenschen te spreken. Helder, den 27 Julij 1864. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. i. Onder de eerste en voornaamste maatschappijen tot bevor dering van kunst en wetenschap hier te lande, bekleedt voorzeker ,de aan den hoofde dezes geplaatste, eene eervolle, eene eerste plaats. Immers, uitsluitend door haar werd het meeste en het doelmatigste bijgedragen tot de ontwikkeling en beschaving onder de mingeoefendenontelbaar zijn dan ook thans de boekwerken, welke door hare edele en belang- looze bemoeijingen in het licht verschenen en alom verspreid .zijn; onberekenbaar de énorme sommen, welke tot bevor- deriug van volksgeluk en volksbeschaving door deze Maat schappij en hare talrijke afdeelingen werden verstrekt. Met -yoorbeejdelooze ijver was zij steeds werkzaam om daar, waar het noodig was de behulpzame hand te biedenom verdien sten van waardige mannen op prijs testellen, van personen, die zich door zelfverloocheningedelmoedigheid en welbe proefde trouw, eene eervolle onderscheiding hebben waardig getoond. Wat de Maatschappij voor een' heilzameu invloed uitgeoefend beeft en thans nog uitoefent, voornamelijk op .bet gebied van opvoeding en ouderwijs der Nederlandsche jeugd, weet ieder, die een regtgeaard en eenigzius beschaafd Vaderlander is. Daarom alleen mag de kleine stad Edam met regt roem dragen dat de genoemde Maatschappij binnen bare veste in den jare 1784 gesticht werd door den mensch- lievenden Jan Nieuwenhuizen, leeraar der Doopsgezinden te Monnikendam. De nieuwe zonwelke die stichter aan de kimmen deed verrijzen, heeft in een betrekkelijk kort tijdsbestek, hare schitterende, verwarmende en lichtgevende stralen door het gansche Vaderland verspreid, een nieuw leven doen aan breken om beschaving en veredeling naar ligchaam en ziel door het gansche Vaderland te verspreiden en te bevorderen, en met krachtige middelen zich een weg gebaandwaar de beschaving nog in dikke nevelen gehuld, niet kon door breken. En geen wonder. Steeds waren het weldenkende en bekwame mannen, die met een geest van verdraagzaamheid bezield, naar welgeordende statuten met een goeden tact het bestuur in handen haddenterwijl zij de onverdeelde goedkeuring waardig waren. Steeds waren de bestuurders er op uit, om de Maatschappij tot eene hoogte te brengen, waardoor haar bloei den hoogsten trap zoude bereiken, om haar bestaan te verzekerenom een doelmatig en krachtig voorbeeld voor andere natiën te zijn, en eindelijk om als eene schit terende ster vau de eerste grootte aan den hemel der weten schappen te prijken. En inderdaad mag de Maatschappij zieli thans op den voorgrond plaatsen, daar zij met inrig- tingen van dien aard in andere landen bestaande, geruste- lijk kan wedijveren. Ja, door verlichting in den ruimsteu zin des woords, m#t verachting van nevenbedoelingen eii vooroordeeleuhebben èn bestuurders en leden getracht haar doel en hare strekking te bevorderen. Hebben wij in de voorafgaande regelen meer algemeen nopens de Maatschappij gesproken, thans vestigen wij meer in het hijzonder de aandacht vau den belangstellenden lezer op de alhier bestaande afdeeling, opgerigt den 6En Decem ber 1822. Wat is er niet al door dat Departement tot stand gebragt Wat niet al gedaan in die weinige jaren tot aanwakkering van trouw en menschenmin Getuige de sommen uitgereikt aanen de medailleswaarmede zij wer den versierd die hun leven veil hadden om den natuur genoot aan de dreigendste gevarenin den bangsten nood bij stormen en orkanente onttrekken. De alhier bestaande Spaarbank in het belang van den nijve ren ambachts- en werkman waar hij zijne oververdiendc pen ningen in eene veilige haven kan brengenen daarenboven voor zijne spaarzaamheid 8"/0 rente geniet, is door de af deeling der Maatschappij in het leven geroepen. De Voor schotbank, om der zeemansvrouw rentelooze voorschotten op de gage van haar man te verstrekken, heeft alsmede haar ontstaan aan de afdeeling dier Maatschappij te dan ken. Zonder twijfel inag ook de Industrie-Schooi., in eene der bovenzalen van de voormalige werkinrigting, thans het gasthuis op de Kerkgracht, als de vrucht harer edele bemoeijingen, de aaudacht onzer plaatsgenooten gaande hou- bouden. Het genoten lager onderwijs aan eene der open bare scholenwordt daar op eene doelmatige en welingerigte wijze, zooveel mogelijk, kosteloos voortgezet, tevens onder- rigt gegeven in datgene wat voor den handwerksman onont beerlijk is. Menige vlijtige leerling zal op rijperen leeftijd der bestuurderen dier schoolinrigting zijnen welgemeenden dank wijten, voor de lessen daar genoten, en hare werk zaamheden op den regten prijs schatten. Wanneer menig zaadje op vruchtbaren bodem door een Leijer of een Leicli uitgestrooid, tot heerlijke vruchten zullen gedijen, wanneer de spruiten daar geplant vruchtdragende boomeu zullen wor den en eindelijk wanneer die jongelingen dan in hunnen latere werkkring inderdaad nuttige leden der Maatschappij zullen zijn geworden, dan, ja dan alleen zullen bestuur en onderwijzers met welgevallen op hunne inspanning nederzien en ontwaren dat hunne krachtdadige medewerking niet doel loos was. ïs er edeler zelfgenoegen en zelfvoldoening denk baar dan voor hendie met de leiding der Industrie-School in het naauwst verband staan? Op die wijze is duidelijk te zien, dat de Maatschappij door Nieuwenhuizen in liet leven geroepen, gelijk een boom is, geplant aan het water, die de vrucht geeft oj» zijnen tijd, geep blad te vroeg afwerpt, maar ze aanwendt tot een aangenaam lommervoor hare- medewerkers. Daarom wordt er dringende belangstelling in die Maat-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1