«fjeRler, JUeuroeÖiep, WiffemsoorÖ, enj. Vierde Jaargang. WOENSDAG 5 AUGUSTUS. V accinatiën. ,y\& 332. 8o|i NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Ad verten tien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zcgelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Adverteutiënintezenden.. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door den Burgemeester dezer gemeente wordt het navolgende gepubliceerd Belanghebbenden worden verwittigd, dat door. den Plaat selijken Heelmeester op Vrijdag den 5den Augustus aanstaande, des namiddags van 4 tot 6 ure, in de Werk- inrigtingop de Kerkgrachteeoe zitting zal worden ge houden tot liet kosteloos Vaccinereu van behoeftigen en dat daarmede gedurende eenige wekenop den bij elke zitting te bepalen dag zal worden voortgegaan. Helderden 30 Julij 1864. De Burgemeester der Gemeente, STAKMAN BOSSE. POLITIEK OVERZIGT. Aangaande de conferentie te Weenen, verzekert men, dat het te voorzien is men het spoedig eens zal zijn omtrent de hoofppunten waarop de vrede zal gesloten wordenen men een wapenstilstand te gemoet kan zien. De Wiener Presse noemt als de basis der vredesonderhande lingen het volgende: Denemarken doet volkomen afstaud van Lauenburg, Sleeswijk en Holstein aan de beide groote mogendheden. Met betrekking tot de Jutlandsehe deelen in Sleeswijk zullen do grenzen later worden geregeld. Het eiland Arro blijft aan DenemarkenAlsen en de Noordzee eilanden vallen aan Sleeswijk ten deel. De toestand in Polen is van dien aard, dat het Russisch maken des lands eiken dag meer vooruitgaat. Terwijl de bewoners der kleine steden naauwelijks meer brood hebben de landadel geruïneerd is en de boer er trotsch op is, dat hij alleen bij de laatste gebeurtenissen goed gespeculeerd en eenigermate deelgenomen heeft aan het ten onder brengen van Polen, heeft de Russische propaganda allerwege ruim baan. De Times heeft een zeer ongunstige meening over den staat van zaken in Algerie. Volgens dat blad wordt door de laatste besluiten der Pransohc regering eigenlijk erkend dat de kolonisatie van dit land eene mislukte onderneming en en dat Algerie nog hetzelfde is, wat het twintig jaar gele den was, namelijk niets meer of minder dan eene veroverde provincie door een onverzoenlijken krijgshaftigen volksstam bewoondvoorts, dat het land alleen door bajonetten in toom gehouden kan worden en dat een vreedzaam, civiel bewind daar eene onmogelijkheid is. Frankrijkzegt het blad, heeft dus ook zijn Polen. De berigten uit Britseh-Columbia luiden niet zeer gunstig. Volgens de laatste tijdingen heerschte in de Britsche kolo nie de grootste ontsteltenis, tengevolge van een nieuwen moord, door de Indianen op de kolonisten gepleegd. Dit is de tweede gebeurtenis van dien aard in zeer korten tijd, daar ook onlangs in Buter's Met een aantal blanken op eene verschrikkelijke wijze door de Indianen werden om het leven gebragt. De regering zal waarschijnlijk wel genood zaakt zijntroepen derwaarts te zenden. De berigten, welke de jongste West-Indische mail van st. Domingo bragt, luiden hoogst ongunstig voor de Span jaarden. Men zegt, dat van de 40,000 man, die sedert het begin van den opstand daar landden, slechts 13,000 man schappen meer overig zijn. De kansen dat Spanje zijn gezag in St. Domingo zal herwinnen, schijnen inderdaad zeer ge ring te zijn. Een schrijven uit New-York houdt in, dat de schrik door den inval der Zuidelijken veroorzaakt, reeds geheel geweken was. Het trok de aandacht dat sedert dei) inval de democratische partij hare tot dusverre in acht genomen reserve liet varen Er was eene groote bijeenkomst van invloedrijke personen dier partij geweest ten huize van den heer Wood. Mac Clellan en Seijmour waren daar tegen woordig, en de eerste moet op eene hem gedane vraag geantwoord hebben, dat hij bereid is, de kandidatuur voor het presidentschap aan te nemen, ingeval zij hem werd aangeboden. De waarde der door de Zuidelijken bij hun inval ontvoerde mond- en krijgsbehoeften wordt op 16 miliioen dollars geschat; die voorraad was om Baltimore opgeslagen ter voorziening van het leger van Grant; de regering heeft echter dadelijk zes stoomschepen uitgezonden om dat nu te water te doen. H13 TT W 3 T IJ D 11T 3- S1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 2 Augustus 1864. De officier-machinist G. B. Hardes, dienende op Zr. M\ fregat' met stoomvermogen Zeelandwordt met den 21 Aug. a. s. gedetacheerd bij 's rijks werf alhier; terwijl de machi nisten Meeuwsen, Verschuur en Jaël, mede dienstdoende op Zr. Ms. fregat Zeelandzijn overgeplaatst op Zr. Ms. fregat Adolf Hertog van Nassau. Z. M. heeft den lieer dr. P. de Geer, op verzoek, met den laatsteii Julij jl.eervol ontslagen uit de betrekking van leeraar in de hooge wiskunde aan het konkl. inst. voor de marine alhier. De minister van marine brengt in de Slaats-Courant van 30 Julij ter kennis van de belanghebbenden, dat er in den loop van het jaar 1866 een vergelijkend examen zal plaats hebben voor twee plaatsen van adspirant-ingenieur bij de marine, aan welke betrekking verbonden is eene jaarwedde van f1000. Daarop volgt de mededeeling van liet programma voor het examen. Zr. Ms. schroefstoomschip de Bommel, liggende thans te llellevoetsluiswordt met den lOden dezer buiten dienst gesteld en daarentegen Zr. Ms. schroefstoomschip Coehoorn, mede aldaar liggende, met den llden dezer in dienst ge steld, met bestemming naar Oost-Indie. Het bevel over dien bodem is opgedragen aan den luit. t/z. le kl. W. P. L. de Vriese, thans kommandant van eerstgemeld stoomschip. Zaturdag jl. heeft de Commissaris des Konings dezer provincie, de heer jhr. mr. H. II. Roëll, op het raadhuis alhier audiëntie verleend en vervolgens verschillende gemeente-, provinciale-, en rijksgebouwen en instellingen in oogenschouw genomenwaaronder ook het Marine-dok. In den namiddag

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1