NIEUWE COURANT «Qefoer, JlteumeÖiep, WiffemsoorÖ, enj. ,JI/o 335. Vierde Jaargang. 186*. VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATÜRDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. ZATÜRDAG De prijs der Advertentikn van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zcgclregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóórdes Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentièn intezcnden. Ingezonden stukkeu een dag vroeger. 6 AUGUSTUS. POLITIEK OVERZIGT. In ons vorig nommer hebben wij onder het telegram vermeld dat tussehen Oostenrijk, Pruisen en Denemarken een wapenstilstand voor den tijd van '6 maanden is gesloten; dit berigt heeft zich later bevestigd. Denemarkenhoewel na eene heldhaftige verdediging doch door de overige staten aan zich zeiven overgelatenmoest eindelijk voor de overmagt bukken. Ten koste van hare voornaamste provinciënmag men voor zien dat de vrede van Europa thans weder hersteld zal worden. Moge het van langen duur zijn. Het Journal des Lébats bevat een artikel, geteekend door den secretaris der redactie,, over de laatste bijeenkomst der keizers van Rusland en van Oostenrijk en van den koning van Pruisen. In dat artikeldat den hoofdinhoud moet wedergeven van correspondeutiendie het blad zegt uit Berlijn, Weeneu en St. Petersburg 'ontvangen te hebben, wordt bepaald gezegd, dat bet sluiten*an een nieuw ver bond of van eene overeenkomst tussehen de drie souvereinen aan die bijeenkomsten geheel en al vreemd is geweest. Alleen kan men aannemen dat in de bijeenkomst tussehen den koning van Pruisen en den keizer van Oostenrijk, de Deensche kwestie, die toen voor hen eene zaak van het hoogste belang wasbesproken is. Dit kon wel niet auders. Maar de keizer van Rusland is er geheel buiten gebleven. Doch aldus leest men verder in het artikel het valt niet te ontkennen, dat de belangen tussehen de drie noord- sche hoven in vele opzigten dezelfde zijnzoodat ze dikwijls genoopt worden ééne gedragslijn aan te nemen, of althans naar hetzelfde doel te streven. Dit heeft men ook nog ge zien in den Poolsc'nen opstand, waarin Pruisen en Oosten rijk voor zich zeiven ook eene bedreiging zagen. De naam van Polen was door de souvereinen niet genoemddat was ook niet noodig daar men ten opzigte van Polen reeds in gemeen overleg gehandeld had. In de laatste dagen werd door verschillende dagbladen het gerucht medegedeeld, dat in Amerika sprake was van eene toenadering tussehen Noord en Zuid en van het uitzigt op den vrede. Werkelijk schijnt men pogingen daartoe te hebben willen aanwendenmaar de kans op eene schikking is weer geheel verdwenen. Agenten van de Zuidelijken waren voor nemens tot bereiking van dat doel naar Washington te reizen. Zij zijn evenwel van dat plan teruggekomen, daar de pre sident Lincoln het herstel der Unie en de afschaffing der slavernij als eerste voorwaarden wil stellen. Uit Mexico heeft men het zonderlinge berigt ontvangen dat keizer Maximiliaan den president Juarez schriftelijk had uitgeuoodigd naar de hoofdstad te komen ten einde een plan vast te stellen, waardoor het keizerrijk zonder verdere bloed- vergieting op vaste grondslagen kan worden gevestigd. De president verontschuldigde zich echter daarmede, dat zijne bezigheden hem niet veroorloofden naar Mexico te komen en dat bovendien het eerewoord van een agent van Napo leon voor hem geen toereikende waarborg is om die reis te ondernemen. Ook over New-York heeft men andere berigten uit Mexico vernomen dan die welke de Pranschen Monïteiir mededeelt. Keizer Max. zoo schrijft men van daar, moet aan Juarez en andere dignitarissen van de constitutionele regering eene uitnoodiging hebben gerigt tot eene conferentie om over het nemen van gemeenschappelijke maatregelen tot het her stel van de orde in het land in overleg te treden. Juarez en zijne vrienden sloegen evenwel het voorstel af om met den /'geïmporteerden" keizer in onderhandeling te treden en het beste bewijs dat hunne zaak nog geenszins zoo slecht staat als de Pranschen haar doen voorkomen. Evenzeer is het van allen grond ontbloot, dat de generaals Uraga en Doblado zich aan de nieuwe regering onderworpen hebben. Uraga geniet integendeel nu zoowel als vroeger het volle vertrouwen der Mexicaansche patriotten en staat thans aan het hoofd van het sterkste legerkorps, de zoogenaamde ar mee van liet centrum. Overdreven zijn ook de berigten omtrent liet zegevierend voortdringen van de Pranschen in het binnenland. Hunne bezetting van de zuidwestelijke en zuidelijke staten bepaalt zich alleen tot de inneming van Acapulco en eenige steden op de kust der Stille zee. Voor liet overige hebben zij geene vorderingen gemaakt. Hun gezag strekt zich ook niet buiten die bezette steden uit; het platteland is hun nog even vijandig als sedert de eerste dagen van hunne aankomst. U S B TT W i T IJ D I ST 3 B IT. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 5 Augustus 1864. Bij liet schijfschieten met geweer door zeemilitiens in het fort Oostoever alhier, heeft AVoensdag morgen jl. een treurig Voorval plaats gehad. Terwijl de schijf in de rigting naar zee was geplaatst, geraakte een passerende vissclmit in den vuurlijn op een oogenblik dat er werd geschoten eu werd de opvarende knecht door een schot in den hals getroffen, met dat gevolg, dat hij oogenblikkelijk dood ne- derviel. Dit onheil kan ontegenzeggelijk niet dan aan een ongeluk worden toegeschréven; het is echter zeer te betreu ren dat door voldoende, voorzorgsmaatregelen de moge lijkheid van dergelijk ongeluk niet is voorkomen. Van een des nachts van hier naar Amsterdam vertrek kende passagiersboot, is bij aankomst een hoornblazer ver mist, van het alhier in garnizoen liggende 1° batt. 7° reg. infanteriemen vermoedde dat de ongelukkige door de eene of andere omstandigheid is over boord gevallen en verdronken. De tijding hiervan bragt bij het geheele bataillon eene groote sensatie te weeg, daar de jongeling wegens zijne goede hoedanighedenniet alleen door zijne kameraden alge meen geacht werd, maar ook bij officieren en onder-officieren zeer gezien was. Nader vernemen wij dat het lijk nabij Alkmaar is op- gevischt. Woensdag jl. is op een Noordsch schipliggende in de binnenhaven, een matroos uit de mast geval len en in deerniswaardigen toestand naar 's rijks marine hos pitaal alhier overgebragt. Men heeft ons in de gelegenheid gesteld de onder- slaande staat bekend te maken van de alhier bestaande

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1