Jfë 535. Vierde Jaargang. 1864. •geföer, JltcuraeÖtep, lMfemsoorD, enj. ZATURDAG 13 AUGUSTUS. Zitting van den Gemeenteraad NIEDWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden.ƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advebtentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentiènintezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. op Dingsdag 9 Augustus 1864. Voorzitter de heer Mr. iv3. C. Stokman Bosse. Secretaris de heer D. Verhey. Tegenwoordig 12 leden. Afwezig de heeren Haremaker, PapineauSlebev. Strijen en de Breuk. Van den heer van Strijen is eene schriftelijke en van den heer de Breuk eene mondelinge verontschuldiging ingekomen. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed gekeurd. 1). Rapport omtrent liet onderzoek van de rekening der ge meente, het Weeshuis en Armbestuurover 1863. Genoemde rekeningen zijn in de afdeelingen onderzocht, van iedere afdeeling is een lid benoemd om zich in commissie te stellen tot het opmaken en uitbrengen van rapporthet welk in deze vergadering geschiedt bij monde van den heer Graat, door de commissie tot algemeenen rapporteur benoemd. üit dit rapport blijkt, dat de heeren Janzen, Haremaker, Papineau en v. Strijen geen deel aan het onderzoek hebben kunnen nemendat de uitgaven behoorlijk door bewijsstukken zijn gestaafddat er geene ongepaste uitgaven zijn gedaan, dat er geene onnaauwkeurigheden in voorkomen, dat er zich geene aanleiding tot aanmerking heeft voorgedaan en bijgevolg de con clusie isvoorstel aan den Raad tot goedkeuring en vaststellino-. De vergadering zich hiermede vereenigendewordt dooi den Secretaris overgegaan tot de lezing dier rekeningenvol- genderwijze A. Gemeente-rekening inkomsten". Ontvangsten wegens vroegere diensten 31,266.451 Baten en Opkomstenspruitende uit ge meente-eigendommen en bezittingen, 362.50 Opbrengst van belastingen en heffingen 123,676.24 Ontvangsten van verschillenden aard en toevallige baten,2,138.45 Buitengewone ontvangsten, 12,526.46è Totaal der Inkomsten ƒ169,970.11 uitgaven: I. Kosten van het huishoudelijk bestuur en andere kosten van het Dagelijkseh Be stuur, enz. mitsgaders reis- en verblijf kosten 9,099.58 II. Kosten van invordering der plaatselijke belastingen en middelen en teruggave deswegens17,024.161 III. Kosten van het aanleggen en onderhou den van plaatselijke eigendommen en de deswege verschuldigde lasten, 12,933.30j IV. Kosten der openbare veiligheid en van de brandweer,19,862.51 V. Kosten der plaatselijke gezondheids- politie,120.00 VI. Kosten van het onderwijs en ter bevor dering van kunsten en wetenschappen, n 19,492.52 VII. Kosten van het armwezen, mitsgaders subsidiën en bijdragen aan onderscheidene daarmede inverband staande instellingen, n 25,662.70a VIII. Renten en aflossingen van geldleeningen, mitsgaders alle verdere opëischbare schul den der gemeente7,000.00 IX. Andere uitgaven, niet onder do vorige I. II. III. IV. V. hoofdstukken behoorende,n 1,814.18 X. Buitengewone uitgaven van allerlei aard49,999.31?. XI. Onvoorziene uitgaven,n 1,173.11 Totaal der Uitgaven ƒ164.181.39 Goed slot 5,788.72 B. Rekening van het algemeen Weeshuis: Ontvangsten ƒ9,508.89 Uitgaven»9,178.76§ Goed slot 330.124 C. Rekening van het Burgerlijk Armbestuur: Ontvangsten 10,580.30J Uitgaven8,217.50 Goed slot 2,362.801 2). Brief van het Bestuur der plaatselijke Teekenschool. Wordt gevraagd en toegestaan om voortaan de toelage voor Afte jaarlijks aan de leerlingen uit te reiken prijzen met ƒ13 te verhoogen en alzoo te brengen op 25. 3). Aangelegenheden Ziekenhuis en Apotheek. Wordt gevraagd eene gratificatie voor den adsistent in de apotheek, A. van Viegen. De Voorzitter stelt namens het Dag.Best. vóór 50 toetestaan. Wordt met algemeene stemmen aangenomen. 4). Mededeeling van ingekomen stukken. a. Eene mededeeling van den Commissaris des Konings in deze provinciedat met 1 Aug. de telegraafdienst alhier aan het rijk is overgegaan. Voor kennisgeving aangenomen. b. Dat tijdens het onlangs plaats gehad hebbend verblijf in deze gemeente van den Commissaris des Konings dezer provincie, ZExc. zijne goedkeuring en tevredenheid heeft te kennen gegeven over den uiterlijken toestand der gemeente. Bij de gewone rondvraag wordt den heer Strootman het woord verleend. Spreker is van gevoelen, dat in het regle ment op het beheer van het ziekenhuis punten voorkomen, waaromtrent verschil van gevoelen is ontstaan tusschen ge- neesheeren en commissarissen van beheer dier inrigting. Stelt voor eene commissie te benoemen tot onderzoek van die pun ten die daartoe aanleiding hebben gegevenen zoo noodig herziening van het reglement. De Voorzitter stemt toe dat in een bij de oprigting gemaakt regiement met den tijd wol leemten kunnen worden ontdekt maar dat de tijd tot herziening nog niet gekomen isderge lijk reglement behoorde minstens 2 jaren in werking te zijn om er over te kunnen oordeelen. De heer Strootman antwoordt daarop dat dan nu juist de tijd daar iswant dat het reglement den 16 Julij 1862 is vastgesteld. Hij stelt zich echter geen partij in de tweeledige opvatting, maar wil alleen dit doen uitkomen dat wanneer de opvatting tot verschil aanleiding geeftde redactie niet 'duidelijk is en herinnert vervolgens aan de vroeger door den heer Braaksma gemaakte aanmerking dat de vrouwelijke hulp niet voldoende was. Spreker noemt dit eene leemtezoo als er meer kun nen bestaan. De heer Reeringh weet niet dat er klagten zijn ingekomen, en betwijfelt daarom het bestaan daarvan. Ook de Voorzitter verzekert dat er bij B. en W. dienaan gaande niets bekend is. De heer Strootman zegt dat dit geen bewijs is dat er geen klagten bestaan, daar het meermalen is gebeurd dat in den Raad klagten werden geopperdwaarvan bij het Dag. Bestuur niets bekend was. De heer Graat kan zich met het voorstel van den heer Strootman niet vereenigen, indien er bij het Dag. Bestuur nog geen klagten zijn ingekomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1