356. Vierde Jaargang. 18644^- $efÖer, JiteuroeÖtep, IMfemsoorD, ciw WOENSDAG 17 AUGUSTUS. NIEDWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG cu ZATÜRDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Ad verten tien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegclregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Adverteutiên iutezenden.. Ingezonden stukken een dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. Sedert de sluiting van den wapenstilstand en de bekend wording van de grondslagen van den vrede, heerseht te Kopenhagen eene groote spanning, die zich nu eens tegen de koningdan tegen het ministeriemaar vooral tegen de afgetreden ministers lucht geeftinzonderheid tegen den heer Monrad. Ook in den rijksraad heerseht eene zekere gisting en dat ligchaam is ten gevolge der gebeurtenissen in ver schillende partijen verdeeld. Men gevoelt het bittere van den toestand, maar wat er aan te doen. Men verlangt van het tegenwoordig ministerie wonderen endaar het hiertoe niet in staat iswreekt men zich op allerlei zaken en beweert, zeker niet ten onregte, dat de vroegere ministers ook zulk een vrede hadden kunnen sluiten. Men beschuldigt den bisschop van onvoorzigtigheid en maakt het nu tot eene grief jegens hem, dat van alle zijden telkens hulp werd toegezegd, zonder dat die van eenigen kant kwam opdagen, terwijl in dien tusschentijd Denemarken zijn leger en zijn geld verloor. Even als na de ontruiming van het Dannewirke generaal de Meza in de oogen des volks de schuldige wasevenzoo wordt nu de heer Monrad als de oorzaak beschouwd van de rampen, die het land getroffen hebben. Ook Krieger wordt niet gespaard; hepi vooral beschuldigt men dat hij de hoop der Denen op eene interventie van Engeland in het leven heeft gehouden. De geallieerden zijn het nog niet eens over het voorstel aan den bond te doen betreflende een interimistisch bestuur in de hertogdommen. Pruisen wil in Holstein den toestand invoeren die in Sleeswijk heerseht en Oostenrijk wil eene burgerlijke administratie van wege zich zelf, Pruisen en den bond aan het hoofd der zaken stellen. Tegen de deelname van den bond aan de militaire bezetting van Holsteinheeft Pruissen niets, maar de instelling van een voorloopig be stuur wil het als eene bijzondere aangelegenheid beschouwd hebben, waarover slechts de feitelijke bezitters te beslissen hebben. Uit Warschau schrijft mendat de keizer in het einde dezer maand die stad zou bezoeken, en dat de president, generaal Wittkowski, reeds toebereidselen tot zijne ontvangst maakt. De stadssleutels zijn bij den vergulder, om ze op te poetsen, een schrijnwerker maakt een eereboog en ook voor eene schitterende illimunatie zal gezorgd worden. Men verzekert dat het kabinet van Washington besloten heeft, om van de Engelsche regering de uitlevering te vra gen van de manschappen der Zuidelijke staten, die na het gevecht tusschen de Alabama en de Kearsage door het Engelsche schip de Deerhound opgenomen zijn, waardoor de Kearsage die manschappen niet krijgsgevangen heeft kunnen maken. De heer Lincoln moet bewerendat de Engelsche regering hen als zoodanig behoort uit te leveren. De France meldt, dat het stoomschip der Noordelijken Sacramentote Brest is aangekomenen dat de kapitein te Falmouth vernomen heeft, dat de nieuwe Alabama in zee gegaan is en eenige manschappen van de oude aan boord heeft. Berigten uit New-York melden: Nadat de Noordelijke generaal Grant de eerste verdedigingslinie van de stad Pe tersburg had genomen, poogde hij verder op te rukken, maar werd toen teruggeworpen. Gelijk gevolg had de po ging om een nieuwen aanval te doen en toen verloor hij 5640 man. Er loopt thans een geruchtdat generaal Grant naar Washington zou terug keeren. De Zuidelijke generaal Hood heeft daarentegen van den kant van generaal Sherman een aanzienlijk verlies geleden bij gelegenheid dat hij op het corps van den laatsten een aanval beproefde. HIEÏÏWS TIJD IETS BIT. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 16 Augustus 1864. Jl. Vrijdag avond is door den kerkeraad der Herv. gemeente alhier als predikant beroepen dr. Lampingthans tc Noordwijkerhoutnadat bevorens een drietal was geformeerd, waarop mede waren geplaatst: Junius te Heilo en dr. Snel- lebrand, te Twisk. Bij ministeriële beschikking is de heer W. Yske, visiteur der in- en uitgaande regten alhierals zoodanig met primo September naar Amsterdam verplaatst. Den 12 dezer is van de werf //Nieolaas Witsen," van den heer G. G. Swerver, te Alkmaar, van stapel ge- loopen de ijzeren schroefstoomboot Burgemeester van Alkmaar bestemd voor het vervoer van goederen en vee van" Alkmaar naar Rotterdamonder directie van de heeren v. Leeuwen en Swerver. Thans wordt weder berigt dat de Synode der Ned. Herv. Kerk het vonnis van het prov. kerkbestuur van Over ijssel waarbij de heer J. G. van Rijn als predikant bij de Herv. gemeente is afgezet, bevestigd heeft. Naar men verneemt, zal de zaak tegen den heer J. G. van Rijnbetrekkelijk de poging tot omkooping van den gevangenbewaarder Lengton, op Donderdag deu 18 Aug. voor de regtbank te Zwolle behandeld worden. Men verneemt, dat de beslissing van den Hoogen Raad der Nederlanden op het beroep in cassatie, ingesteld door mevr. de wed Pruimers tegen een arrest van het Hof in Overijssel, waarbij zij van de voogdij is ontzet over haar minderjarig kindeerst zal plaats hebben in den loop der maand September e. k. Door den advokaat-generaal mr. Gregory is geconcludeerd tot verwerping van dit beroep. In de vorige week is te Rotterdam plotseling over leden de heer A. van Rijckevorsel Hz., president van de kamer van koophandel en fabrieken aldaar, oud lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaalenz. Hij had den ouder dom van 75 jaren bereikt en was algemeen geacht en bemind. De hertog van Brunswijk, pas te 's Hage gevestigd, is reeds in een proces gewikkeld met zijn huisheer Sorel; de hertog beweert dat het huis op den Vijverberg, voor f6000 door hem voor 3 jaren gehuurd, op 1 Julij niet in

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1