IjefÖer, OTteutneÖiep, WiffemsoorÖ, en^. Jtë 557. Vierde Jaargang. 1864 ZATURDAG 20 AUGUSTUS. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATUliDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post «1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aau den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Ad verten tien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentiënintezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. Bij gebrek aan positief nieuws is de dagbladpers wel ge dwongen zich ophet veld der gissingen te bewegen en bij gebrek aan nieuwe feiten aau de oude eene andere kleur te geven. Zoo worden nu ook de vredespreliminairen door de bla den der verschillende rigtingen besproken. Uit Zuid-Duitsehland heeft de Köln. Zeit. eene corres pondentie daarover ontvangen, waarin het thema wordt be handeld dat de koning van Denemarken, Holstein en Lauenburg niet kon afstaan aan de groote mogendheden omdat hijzoodra hij er zelf afstand van deed ophield er eenig regt op te hebben. Door de bonds-exeeutie werd de koning van zijn regt ontzet; men behoefde die hertogdom men nog slechts feitelijk te nemen; dit hebben Bruisen en Oostenrijk gedaan. Maar nu kwam er geen afstand meer te pas; en bij de vredespreliminaireu kon er alzoo geen kwestie zijn van een afstand van bezit aan de groote mo gendheden; alleen de regeringsregtenindien de koning die volgens het Londensch traktaat bezat, zou hij aan een an der kunnen afstaan. Maar regeringsregten bezat de koning den lsten Augustus op Holstein niet meer; Oostenrijk en Pruisen zeiven hadden den 28sten Mei erkend, dat de her tog van Augustenburg betere regten had. Bovendiende executie was uitgesproken onder voorbehoud eener latere be slissing omtrent de erfkwestie. Door den afstand van koning Christiaan is dan ook de zaak nog geenszins geregeldten opzigte van Sleeswijk moet altijd nog, in overleg met den bond, door de wettig bevoegde overheid beslist worden. Het Deensche vraagstuk wordt door de beschouwing nog ingewikkelder. De koning van Denemarken.afstand doende van het feitelijk bezitkan geen afstand doen van zijn regt van bezit, omdat hem dit niet toekwam. Is die rede nering juist, dan rijst evenwel de vraag, waartoe de confe- rentiëu te Londen en te Weenen dienden, daar men zich na de vermeestering van Sleeswijk en de bezetting van Hol stein niet meer met koning Christiaan had behoeven in te laten. Men had hem slechts ontnomen wat hem niet toekwam. De Kieler Zeitung meldt dat twee Pruisische korvetten en eenige kanonneerbooten in die haven zullen komen. Reeds hebben twee officieren van de Pruisische marine, met den generaal Riben en den kommandant van eene Pruisische korvet, die haven bezigtigd. Te Parijs hoort men thans niets anders dan het uit schreeuwen van een weder opgerakeld volkslied van 1848, waarvan het refrein is /'Vous n'auriez pas vu Lambert? //A la gar' du chemin de fer? //Vous n'auriez pas vu //Lambert? (5 fois) //S'est-il lioyé dans la mer? //S'est-il perdu dans 1'désert? //Qu'est-ee qa' a vu Lambert? //Lambert (4 fois) Een 'agent van politiedie een zeer fijne politieke reuk had, meende in den naam van lambert eene toespeling te zien op de vrijheiddat verloren paradijs van den Eransch- rnan. De prefect der Seine heeft omtrent deze zaak eene bijeenkomst gehouden met den prefect van politie, en de slotsom was dat men besloot aan de Parijzenaars de vrij heid te laten, naar hun verloren Lambert naar hartelust te zoeken. Gelukkig Prankrijk, waar men het volk zooveel vrijheid veroorlooft Omtrent de oorzaak van die kreten zijn verschillende lezingen in omloop. De een beweert dat zij het eerst zijn aangeheveu door een troep straatjongens, die achter de venster gordijnen van eene beneden-kamer een heer zijn toilet zagen maken, wat hun den naam van den ondernemer eener chi- nesehe schim Lambert in de gedachte bragt. Eene andere lezing zegt, dat eene dame uit Havre met den spoortrein de reis makende naar Parijs om er de feesten bij te wonen haar echtgenoot kwijtraakte en aan elk station zoo hard zij kon uitriep in de hoop dat haar man uit den trein antwoord zou geven: Lambert! ou est Lambert? Conducteur as tu vu monsieur Lambert? Langzamerhand hoorde men bij elke halt dezelfde kreten, maar nu niet enkel door de damemaar door een aantal reizigers aange heven, en toen de trein te Parijs aankwam verspreidden zich de passagiers onder het aanhoudend geroep van Lambert Die woorden waren zoozeer in den mond van het volk be storven dat zelfs bij het voorbijrijden van den keizer en de keizerin uit de menigte geroepen werd voila Lambert. De politie hechtte er meer beteekenis aan dan misschien noodig wasofschoon het niet is te ontkennendat zelfs eene onschuldige leus in Parijs dikwijls groote gevolgen kan hebben. De uit New-York ontvangen berigten van den 6U Julij, hoezeer even onbestemd als de voorlaatste tijdingen, maken op nieuw gewag van den vernieuwden inval der Zui delijken in Maryland, waar ook een deel van het Noorde lijke leger is binnengetrokken, terwijl een ander deel, onder Grantter verdediging van Washington zou zijn opgerukt. Ook van den maritiemen aanval van admiraal Ëarragut op Mobile wordt op nieuw berigt gegeven. 1T153 tT 7T S T IJ D 11T g- 3 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 19 Augustus 1864. Aangesteld: A. Elout, rnÜder der Militaire Willems orde 4de klasseals wachter op den tweeden liehtopstand bezuideu Kijkduin. Naar wij vernemen, zullen de.lampen van beide lichtop- standen den 1 September a. s. voor het eerst branden. De zeildag van Zr. Ms. schroefstoomschip Zoutman, kommandant de kapt. t/z. J. van der Meersch, is bepaald op 5 September a.s. Genoemd stoomschip is bestemd ter versterking van onze zeemagt in de wateren van Japan. De plaatsing van den kapt. bij het korp mariniers J. P. II. Sesseler op Zr. Ms. fregat met stoomvermogen Adolf Hertog van Nassau wordt op zijn verzoek ingetrok ken, en alsnu met den 21° dezer op dien bodem geplaatst de kapt. bij het corps mariniers L. E. Kempers. Ten gevolge der buitendienststelling van Zr. Ms. schroefstoomschip Citadel van Anticerpen worden met den

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1