•fjeföer, JtieuroeÖiep, WiffemsoorÖ, cnj. JVo 338. Vierde Jaargang. 1864. WOENSDAG 24 AUGUSTUS. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven fr-anco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Ad verten tien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelrcgt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentièn intezenden Ingezonden stukken een- dag vroeger. POLITIEK OVEHZIGT. De Revue Contemporaine wijdt een artikel aan de ge beurtenissen in Duitschlaudwaarin zij zich weinig vleijend over bet groote vaderland uitlaat. Wij zijn in onze ver wachtingen teleurgesteldzegt zijen liet dramadat thans in Sleeswijk-Holstein is afgespeeld, heeft noch in zijn aan vang noch in zijn einde eenige overeenkomst met dat het welk in 1848 daar opgevoerd werd. De pruisische en oostenrijksehe staatsmannen hebben aan het Deensch-Duitsch geschil zijn nationaal democratisch karakter ontnomen en in de plaats van den heiligen kamp, van een voor zijne onaf hankelijkheid strijdend volk, een veroveringsoorlog tot hand having van een verdrag doen voeren. Zij hebben aan de wezenlijke duitsche troepen, die van den bond, de eer gewei gerd, hunne landslieden te bevrijden en de inwoners der hertogdommen moeten hunne vrijheid danken aan legers die voor het grootste deel bestaan uit ItalianenHongaren Polen en Croaten. In 1848 schaarden zich de pruissisclie soldaten onder de zwart-rood-gouden banier van het heilige duitsche rijk. In 1864 vertoonden zich alleen de vaandels van Pruissen en Oostenrijk op het slagveld. In 1848 verklaarde von Wrangel de bevelen niet te willen uitvoeren van prins, Prederik Willem, en weigerde hij de wapens neder te leggen, als hem daartoe het bevel niet gegeven werd door het frankforter parlement. In 1864 jaagt prins Prederik Karei de bondstroepen uit Rendsburg en de kabinetten van Weenen en Berlijn sluiten een wapenstilstand en ondertee kenen de vredespreliminairen zonder den bondsdag te raad plegen." Na dit alles en nog vele andere grieven-opgenoemd te hebben, zegt de Revue dat het geenszins te verwonde ren is dat men in Praukrijk ontevreden is over de vredes preliminairen. Zij had gemeend dat de oorlog tegen Dene marken, voor Duitschland een middel zou zijn om zich te vereenigen en werkelijk dat eenige vaderland te vormen waarmede de Duitschers zoo vervuld zijn. Thans is er slechts eene grootere afhankelijkheid van de beide eerste mogend heden uit gevolgd. De Revue eindigt met te beweren dat de middeustaten een blik werpen op Prankrijk om van die zijde een beschermer te erlangen. Het denkbeeld dat men in Duitschland ooit P'ranschen invloed zou wenschen zal echter looit ergens ingang vinden dan in Praukrijk zelf, de poging >m het toe te passen zou juist eene redenzijn om dat ,roote vaderland, waarvan de Revue spreekt, als één man te doen optreden. Die vergelijking tusschen den Deensche oorlog van 1848 is intusschen belangrijk. Uit dat verschil verklaart zich ook het verschil in opvatting bij andere natiënook bij ons heeft zich het verschijnsel voorgedaan, dat ons volk in 1848 vóór de Sleeswijk-IIolsteiners partij vatteterwijl thans bijna ieder zich aan de zijde van Denemarken schaart. Nadere tijdingen uit N.-Amerika zijn heden weder gun stiger voor het Noorden. Hoezeer de begeerte tot vrede wordt gevoelt, is er nog weinig, dat op het einde van den oorlog rekening kan doen maken. En toch moet er een einde komenzonder dat wordt het antwoord bewaarheid door president Davis aan een paar heeren uit liet Noorden gegeven, die, met voorkenuis van den president Lincoln over den vrede kwamen spreken. '/Deze strijd moet voort durenzeide Davis, tot dat de laatste tnan van dit rnen- schelijk geslacht iu het gelid valten dan zal de zoon het geweer van den vader grijpendiens plaats in de gelederen innemen en den strijd voortzettenzoo zal het gaan tot dat ons regt om ons zeiven te besturen door u wordt er kend. Wij vechten niet voor de instelling der slavernij. Wij strijden voor de onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid of verdelging is onze keuze. The Index, dat zoo als men weet, het Loudeusch or gaan der Zuidelijken is, voorspelt in zijn jongsten nommer, dat over drie maanden een wapenstilstand tusschen de Pe- deralen en Gecoufedereerden zal gesloten worden, indien de Zuidelijken althans voor dien tijd geen geduchte nederlaag lijden. The Index beweert voortsdat de democratische meeting, welke den 29" dezer te Chicago zal bijeenkomen, bepaald een candidaat zal kiezen voor het presidentschap, die gunstig voor den vrede zal gestemd zijn. Men spreekt van een bezoek, door den czaar te War schau te brengen. De tegenstanders van alle revolutionnaire woelingen wenschen den czaar met dit voornemen geluk. Zij houden zich overtuigddat Ruslandtoen het den Pool- schen opstand met kracht onderdrukte, volkomen in zijn regt was: en nu het werk dier onderdrukking zoover ge vorderd is als op dit oogenblik, kan het, volgens henniet anders, of het verschijnen van Alexander II te Warschau moet aldaar een goeden indruk maken. De gemoederen zullen daardoor tot rust komen, orde en welvaart zullen terugkeeren in het zoozeer geteisterde land, en's keizers komst zal tevens het einde aankondigen van de krachtige en soms- tijds geweldadige maatregelen, waartoe generaal Berg ge noodzaakt geweest is zijne toovlugt te nemen. Geheel anders wordt over deze zaak gesproken door de demokratische bladen van de rigting der Europe. Dit orgaan noemt het eene schande en een moedwillig beleedigen van het ongeluk, nu Alexander II, zoo kort nadat op zijn bevel in Polen zoovele stroomen kostbaar bloed vergoten zijn, en terwijl nog bijna dagelijks op het glacis van de citadel van War schau de onteerendste vonnissen voltrokken worden aan zoo vele martelaren voor de zaak van Polens onafhankelijkheid, het wagen durft zich naar dat rampspoedige land te begeven. Wanneer de czaar te Warschau komtzegt de Europe, zul len op hoog bevel de nationale rouwkleederen moeten afge legd wordende schavotten zullen in allerijl worden opge ruimd de naam van Siberië zal door niemand overluid mogen worden uitgesproken, en keizer Alexander zal, door middel van zijne ambassadeurs aan de verschillende hoven van Europa doen weten dat men hem in zijne "goede stad Warschau" met de meeste onderscheiding en met betuigingen van den diepsten eerbied ontvangen heeft. Des niettemin zal Alexan der II op zijne reis door Polen alom aangemerkt worden als de "gekroonde beul" van datzelfde Warschau, dat zich gereed maakt om hem in te halen met //een officiëlen glim lach" op de lippen. Dat de katholieken in Polen veel van het gouvernement te lijden hebben, is door menig feit bewezen. Een nieuw

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1