M 342. Vierde Jaargang. 1864. ijeföer, JtieumeÖtep, IMfemsoorÖ, enj. WOENSDAG 7 SEPTEMBER. KENNISGEVING. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post u „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekbandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Ad verten tien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentiënintezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door den Burgemeester dezer gemeente wordt liet navolgende gepubliceerd De BURGEMEESTER der Gemeente HELDER, brengt ter openbare kennis, dat van de Brug over de Marine- Schutsluis alhier, uithoofde van de daaraan te verrigten herstellingenvan en met Woensdag den 7n tot en met Woensdag den 14n dezervoor Rijtuigen geen gebruik kan worden gemaakt. Helder, den 2 Septemb. 1864. He Burgemeester voornoemd, STAKMAN BOSSE. POLITIEK OVERZIGT. De verhouding tusschen Pruisen en Oostenrijk blijft een onuitputtelijk onderwerp voor de dagbladen der beide rijken om op te broderen. De goed ingelichten zijn met de beter ingelicbten gedurig in strijd: volgens dezen is de verstand houding uitnemend, volgens genen laat zij zeer veel te wen- schen over; beiden brengen argumenten tot staving van hun beweren aan, maar uit dat verschil van opvatting blijkt ge noeg, dat men den waren toestand niet kent cn zich slechts grondt op gissingen. De twee kwestiën, die tot regeling van het interimair bestuur in Sleeswijk-IIolstein en de kwestie der handelspolitiek tusschen de beide rijken gaan gepaard en geven beurtelings aanleiding tot beschouwingen over de wederzijdsche verhouding. In de Oostenrijksehe bladen wordt een verbond met Prui sen met nadruk bestreden, zoo zelfs dat, naar men wil, de Pruisische regering bijna de hoop heeft opgegeven Oostenrijk nog langer mede te slepen. Alle berigten omtrent de vredesonderhandelingen komen op hetzelfde neder en laten zich in weinige woorden resu meren. Denemarken heeft alles toegegeven bij de vredes- preliminairenmaar nu willen de mogendheden haar over wonnen vijand nog finantiele verpligtingen opleggen, welker vervulling de gevolmagtigden onmogelijk kunnen beloven. Zij zouden te zwaar voor het land zijn en de gevolmagtig den moeten ze dus wel weigeren. Zulke eischen in te willigen staat gelijk met den ouder gang des lands en zeer te regt verklaren zij dus, dat zij tegenover die eischen niets meer te verliezen hebben, en het dus eer op het uiterste zouden laten aankomen. De Pransche pers spreekt thans voor de eerste maal van het plan eener ontmoeting tusschen den koning van Prui sen en den keizer der Pranschen. Men zegt dat er toena dering tusschen beide rijken zigtbaar is en dat die moet worden toegeschreven aan de minder goede verstandhouding tusschen Oostenrijk en Pruisen. Het laatste rapport van den stadhouder graaf Berg, over den toestand van Poleneindigt met de woordenhet land is volkomen rustig en het oogenblik is gekomen dat het Poolsche volk de zegeningen zal ontvangen die uwe majes teit bij het herstel der orde heeft toegezegd. In den Russischen senaat was door graaf Adlerberg het voorstel gedaan den keizer te verzoeken om den chef der voormalige insurgenten, graaf Hauke Bosak van zijn adel vervallen te verklaren, en tot levenslange ballingschap te veroordeelen. De keizer heeft dit verzoek afgewezen. Uit Londen bevestigt men het berigt omtrent eene ernstige oneenigheid tusschen den prins van Wallis en zijne konink lijke moeder. Naar het schijnt had de koningin haar ver langen te kennen gegeven, dat de kroonprins bij gelegen heid van het diner, waarop de Pruisische gezant genoodigd was, het grootkruis der Pruissisehe huisorde zou dragen, hetgeen de prins weigerde. De beleedigde vorstin wilde deu prins met huisarrest straffenmaar nu kwam Palmerston tusschen beidenhij wist de koningin van haar voornemen te doen afzienhoewel het hem niet gelukte eene verzoe ning tusschen moeder en zoon te bewerken. In Syrië is een opstand losgebarsten. De insurgenten zijn meester van de gemeenschapswegen tusschen Marasch, AlexandretteAduna en Aleppo. Men zal zich herinneren dat bij de vlugt van den Spaan- schen zaakgelastigde door Panama de Eransche vlag voor de woning van dien consul beleedigd is. De Pransche ver tegenwoordiger te Santa Pé de Bogota heeft nu voldoening gevraagd voor die beleediging, en daar het gouvernement van Nieuw-Grenada niet geneigd schijnt die te gevenaan gekondigd, dat, zoo zij binnen eene maand niet was ver leend, Prankrijk zich zelf regt zou verschaffen. Yan Amerika verneemt men het volgende: Generaal Grant heeft eene versterkte positie aan den Wel donspoorweg ingenomen. Er heeft een gevecht plaats gehad waarbij Sberidan verpligt was af te trekken. Volgens een gerucht rukte Lee langs Shenandoah op. Men verzekert dat de regter Black het voeren van vredesonderhandelingen op zich genomen heeft. In het noordwestelijk gedeelte der zoogenaamde Vereenigde Staten heeft men thans weder een strijd te voeren met de Indianen. Een aantal volksplanters in Kansas zijn door hen vermoord, hunne bezittingen verwoest en hunne kudden uiteengedreven. Het meerendeel der bewoners vlugt naar de steden om daar bescherming te zoeken. De generaals die met het bewaken der grenzen belast warenhebben eene groote expeditie tegen de Indianen georganiseerd. Blijkens een nader particulier berigt uit Japan, van 27 Junijzou do vereenigde scheepsmagt der EngelsehenPran schen en Hollanders vermoedelijk reeds in het begin van Augustus tot de voorgenomen expeditie ter opening van de Binnenzee onder zeil gaan. ariETTTrsïiJDiiTöEn. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 6 September 1864. Zr. Ms. schroefstoomschip 1° kl. Zoutman, komm. kapt.-t/z. J. van der Meersch, is heden morgen 11 uur onder het lossen van het gebruikelijk saluut, dat door het wachtschip is beantwoord van de reede naar zee gestoomd,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1