M 345. Vierde Jaargang. 186 $efDer, JïieumeDiep, WiffemsoorÖ, enj. ZATURDAG 17 SEPTEMBER. Zitting van den Gemeenteraad NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post v *1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan dcu Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Geutenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentien intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. 2c 3e op Dingsdag 13 September 1861. Voorzitter do heer Mr. IC. J. C. Stakman Bosse. Secretaris de heer L. Verhey. Tegenwoordig 13 leden. Afwezig de hoeren Haremaker, Papineau, Slebe en de Tango. Van laatstgenoemden is eene verontschuldiging inge komen, wegens afwezigheid uit do gemeente. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 1). Aanbieding der begrooting voor 1865. a. Van de Gen jente. b. Van het Algemeen Weeshuis. c. Van het Burgelijk Armbestuur. Aan elk der leden wordt een exemplaar der begróoting uitgereiktwordt daarna overgegaan tot het formeren van den raad in drie afdeelingentot onderzoek der begrootinghetwelk by trekking plaats heeft en waarvan den uitslag is als volgt le Afd. de heeren Graat, Boomsma, de Breuk, v. Kólck- hoven en de Lange. de heeren Strootmanv. Strijen, Slehe, Harema ker en Papineau. de heeren Braaksma, Maalsteed, Zur Muhhlen en Janzen. De Burgemeester en de beide Wethouders zullen elk oen der afdeelingen presideren. De vergaderingen zullen plaats hebben op Maandag, Dingsdag en Donderdag e. k. 2). Verzoek om eervol ontslag van een hulponderwijzer. Wegens indiensttreding bij de Nat. Militie vraagt de hulp onderwijzer C. IClok ontslag. De Voorzitter stelt voor dit verzoek eene maand aan te houden, omreden er kans bestaat dat genoemde hulponder wijzer binnen dien tijd worde vrijgesteld. Wordt goedgevonden. 3. hlededeeling van ingekomen stukken. a. Missive van mej. v. d. BurghInstitutrice, houdende kennisgeving dat de door den Raad op nieuw toegestaue subsidie door haar wordt aangenomenonder dankbetuiging. b. Verzoekschrift van den heer C. Sipkes, onderwijzer eener bijzondere school, om vernieuwing van den termijn, waarbij hem eene subsidie van ƒ300 uit de gemeente kas voor zijne school wordt toegestaanwaaraan hij verklaart dringende be hoefte te gevoelen om zijne school bij voortduring op do ver langde hoogte te doen blijvengeeft tevens do verzekering alle krachten te zullen inspannen om de goedkeuring cn te vredenheid van den Kaad te mogen blijven wegdragen. De Voorzitter stelt voor dit verzoek te behandelen by het onderzoek' der begrooting. Wordt goedgevonden. c. De Voorzitter vraagt goedkeuring, dio verleend wordt, der gehouden aanbesteding op Vrijdag jl. en gunning van het werk aan den heer R. Vos, als minste inschrijver, tegen dc som van ƒ8856.zijnde beneden de raming, die geweest is ƒ10980.— d. Een rekest van bewoners der Nieuwstad, waarin te kennen wordt gegeven dat bij de meerdere bebouwing aldaar de loozing van vuil water zeer belemmerd wordtwaaruit zij voorzien dat in het aanstaande saizoen hunne paden en wegen niets dan een modderpoel zullen zijn. Zij vragen voor ziening vóór den winterwaarop zij vertrouwen, in aanmer king nemende de Vele nuttige werken dio door het gemeente bestuur in deze gemeente worden daargesteld. e. Een rekest van bewoners der Kuiper- en Vlamingstra ten die mede voorziening vragen in de slechte verlichting cn afwateringstoestand aldaar, waardoor zij belemmerd worden om uhij nacht en ontijden hunne woning te verlatenzoo als het in hun beroep tepas komt. Zij wijzen er ook op dat zij even zoo goed als andere ingezetenen dezer gemeente ryks- en plaatselijke belasting betalen. De Voorzitter stelt voor, beide laatstgenoemde verzoek schriften te stellen in handen van de onderhoudscommissie tot nader onderzoek, cn bij het hespreken der hegrooting in nadere behandeling te nemen.- De Voorzitter wijst er tevens op dat de gemeente uit hare gewone inkomsten niet meer kan voorzien in de daar- stelling van vele nieuwe werken en bestratingenwaaraan dringende behoefte bestaat hetgeen bij het onderzoek der begrooting wel eene ernstige overweging mag uitmaken. Een uitvoerig schrijven van den heer mr. D. P. H. Abcrson, aangaande vernieuwing en verhooging eener schut ting de kosten gezamentlijk te dragen. De heer Bakker is beducht voor ecno regtsquestie. De Voorzitter tracht hem zooveel mogelijk gerust te stellen. Ook deze zaak wordt verwezen naar het begrootingsonderzoek. Na de gewone rondvraag wordt aan den heer Zur Muhlen het woord verleenddie de bemerking maakt dataangezien door den raad onlangs een besluit is genomen dat de houten trap van het aan den dijkweg staande huis van don heer W. de Jong moet worden weggeruimddaarvan bij de aanstaande publieke verkoop van dat perceel, ook in de conditiën be hoorde to worden melding gemaakt. Nadat door den Voor zitter te kennen is gegeven dat de Notarismet den verkoop" belast, reeds daarop is attent gemaakt, wordt de vergade ring gesloten. UITTREKSEL UIT DE GEMEENTE BEGROOTING, der Inkomsten en Uitgaven, voor de dienst 1865. ONTVANGSTEN: I. Ontvangsten wegens vroegere diensten 5,788.72 II. Baten en Opkomsten, spruitende uit gemeente-eigendommen en bezittingen - 362.50 III. Opbrengst van belastingen en heffingen - 124,952.81 IV. Ontvangsten van verschillenden aard en toevallige haten- 1,045. V. Buitengewone ontvangsten- 700.- Totaal der Inkomsten .ƒ132,849.03 UITGAVEN: I. Kosten van het huishoudelijk bestuur en andere kosten van het Dagelijksch Be stuur, enz. mitsgaders reis- en verblijf kosten 10,470. II. Kosten van invordering der plaatselijko belastingen en middelen en teruggave deswege III. Kosten van het aanleggen en onderhouden van plaatselijke eigendommen en de des wege verschuldigde lasten IV. Kosten der openbare veiligheid en van de brandweer V. Kosten der plaatselijke gezondheids- politie VI. Kosten van het onderwijs en ter bevorde ring van kunsten en wetenschappen VII. Kosten van het armwezen, mitsgaders subsiön en bijdragen aan onderscheidene daarmede in verband staande instellingen - 22,650. 16,815.— 26,520.— 21,402.— 120.— - 21,128.—

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1