Ijeföer, JUeuroeÖtep, WiffemsoarÖ, enj. M 546. Vierde Jaargang. 1864. WOENSDAG 21 SEPTEMBER. KENNISGEVING. De Troonrede. NIEOVE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG cn ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden.ƒ1.30 Franco per post w „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. Do prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zcgclregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags cn Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentienintezenden, Ingezondon stukken een dag vroeger. Door hot Gemeente-bestuur van den Helder wordt het navolgende gepubliceerd BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente HELDERbrengen ter openbare kennis, dat deBegrooting der Inkomsten en Uitgaven dezer gemeente voor liet dienst jaar 1865, aan den Gemeenteraad aangeboden, op de Se cretarie der gemeente voor ieder ter lezing nedergelegd, en in afschrift, tegen betaling der kosten, algemeen verkrijgbaar is gesteld. Helderden 14 September 1864. Burgemeester en Wethouders voornoemd STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERIIEY, Secretaris. Nadat het afgeloopen zittingjaar, Zaturdag jl. door den Minister van Buitenlandsehe Zaken was gesloten, werd de nieuwe zitting Maandag door den Koning, met de navol gende rede wederom geopend: e Mijne Heeren 1 Met dankbaarheid jegens de Voorzienigheid kan Ik, bij de opening dezer zitting, den toestand des Vaderlands in het algemeen gunstig noemen. //De betrekkingen met andere Mogendheden bleven op den meest gewenschten voet. «■De zee- en landmagt, zoo in het Moederland als in do Overzeesche Bezittingen, geven voortdurend reden van te vredenheid. //Hoewel de toestand van Oost-Indië in vele opzigten bevredigend is, heeft echter, tot Mijn groot leedwezeneene hevige ziekte Java geteisterd. Het ophouden daarvan spoedig te vernemenis Mijn levendige wensch. »De gevolgen van de vrij-verklaring der slaven in onze West-Indische Koloniën zijnmet het oog op hetgeen elders na gelijken maatregel plaats had, aanvankelijk niet ongunstig. »Aan Uwe overwegingen zullen de reglementen op het beleid der regering in de koloniën Suriname en Cura<;ao weder worden onderworpen. //Tot vaststelling der tarieven van in-, uit- en doorvoer in Nederlandsch-Indie en tot regeling van onderscheiden on derwerpen welke met landbouw- en nijverheid-ondernemingen daar te lande in verband staan, zal Ik Uwe medewerking inroepen. "Op het gebied der Openbare Werken wordt voortdurend groote ontwikkeling waargenomenin verband daarmede breiden zich de diensten uit, die het corps van den water staat te bewijzen heeft en met ijver volbrengt; eene her vorming van dezen gewigtigen tak van bestuur is, overeen komstig de tegenwoordige eischen, voorbereid. //De aanleg der Staatsspoorwegen wordt regelmatig voort gezet. Het verkeer op die gedeelten, welke voor de dienst zijn geopendovertreft de verwachting. Ten behoeve van de aansluiting onzer spoorwegen aan buitenlandsehe lijnenzijn met naburige Staten overeenkomsten tot stand gebragt. Aan de uitbreiding van het Noderlandsche spoorwegnet, ook nu weder door concessien van nieuwe verbindingen bevorderd, moet verdubbelde zorg voor waterwegen en havens beantwoorden. //Met voldoening zie lk, dat de uitvoering der wet van Mid delbaar Onderwijs allerwege levendige deelneming en mede werking ontmoet. "De oogst heeft, over het algemeenhoewel niet rijk betere uitkomsten opgeleverd dan men vermoed had. Die van de zee-, rivier- en kustvisscherijen waren voordeclig hoewel zware stormen smartelijke offers hebben geeischt. //Onze nijverheid blijft krachtig vooruitgaan. "Ofschoon de oorlogstoestand, waarin enkele landen ver keerden, uit den aard der zaak, ongunstig op den handel moest terugwerken, is het echter een verblijdend verschijnsel, dat de aanbouw van zeeschepen toeneemt. //De ontwerpen van wet tot regeling van het genees kundig Staatstoezigt, van de schutterijen en van de inkwar tieringen zullen U op nieuw worden voorgelegd. //Ook de ontwerpen ter vervanging van het bestaande Wetb. van Strafvordering zullen U weder worden aangeboden. "De toestand onzer geldmiddelen laat toe, dat in de behoef ten van de dienst voorzien en met schulddelging voortgegaan kan worden. "De ontwerpen van wet, welke in verband staan met eene geheele afschaffing der plaatselijke accijnsen, en andere van flnantieëlen aard kunnen door U worden tegemoet gezien. //De regeling van 's Rijks algemeene comptabiliteit 2al mede in deze zitting bij U in overweging worden gebragt. "Moge, Mijne Heeren, de volvoering der gewigtige taak, tot welke dit Zittingjaar ons roept, onder den God- delijken zegen, ten meesten nutte des Vaderlands strekken. "Ik verklaar de gewone Zitting der Staten-Generaal geopend." In eenige volgende artikelen zullen wij dit staatsstuk meer uitvoerig bespreken, en ons voor heden bepalen tot eenige opmerkingen daaromtrentdie dadelijkzelfs bij eene opper vlakkige lezing, moeten in 'toog vallen. Zoo als men weet, zijn met de laatste Oost-Indische mails vrij ongunstige tijdingen uit onze Overzeesche bezittingen tot ons gekomentijdingendie op elk een onaangenamen en angstigen indruk moeten te weeg brengen. In 't algemeen schijnt zich een geest van verzet tegen onze regering op Java te openbaren, en hoewel men tracht de aldaar voor gevallene gebeurtenissen zoo veel mogelijk te verkleinen en als onbeduidend voor te stellenmoet echter dentoestand onzer Koloniën veel te wenschen overlaten. De Troonrede nu, bood eene geschikte gelegenheid aan, om die ongerustheid te doen bedarenen men verwachtte dus met regt dat de paragraaph, waarin over Indiü wordt gehandeld, ten minste eenige opheldering of geruststellende verzekering zoude bevatten. Dit is echter het geval niet. Slechts weinige onbeduidende woorden worden besteedom te verklaren dat dc toestand van Oost-Indië nin vele opzigten'' bevredigend is; alleen van het heerschen der cholera aldaar wordt gewag gemaakt, terwijl omtrent al het overige het diepste stilzwijgen wordt in acht genomen. Ik welke opzigten die toestand echter //niet bevredigend" is daarvan vinden wij geen enkel woord gemeld. De discussien over het adres van antwoord op dit

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1