JjefÖer, JïieurocÖicp, RMemsoorD, enj. JG 347. Vierde Jaargang. 1864. ZATURDAG 24 SEPTEMBER. irisu wsTiJPisrgEiT. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG on ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post u 1.50 Men abonneert zich bij alle Bockhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Adveetentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentiënintezendcn. Ingezonden stukken een dag vroeger. POLITIEK OVEKZIGT. De verhouding tusschen Italië en Frankrijk is in de laatste weken zeer verandert. Het Fransche gouvernement verbindt zich zijne troepen binnen twee jaren van het ge bied des pausen terug te nemen en zal eene daartoe strek kende inededeeling rigten aan de pauselijke regering, waarin deze wordt uitgenoodigd binnen dat tijdsbestek een eigen voldoend leger te vormen. Bij de oprigting van dat leger belooft Frankrijk aan de pauselijke regering zijne ondersteu ning. Het Franschc leger verlaat het gebied van den paus langzamerhand, naarmate zich diens leger vormt. Koning Victor Emauuel zijnerzijds heeft, in overeenstem ming met het beginsel door Oavour steeds voorgestaan, be loofd, dat hij niets tegen de romeinsche bezittingen onder nemen zouof zou toelaten dat het ondernomen werd. Voorts, erkennende dat men in de gegeven omstandigheden gehouden is den paus eenige coiicessiën te doen, heeft de Italiaansehe regering er in toegestemd dat Florence de hoofdstad van Italië zou worden. Twee jaar isvooral in den toestand waarin Europa thans verkeerteen zeer lang tijdperk, en wanneer nu aan het einde van die twee jaren eens bleek dat de paus het niet zonder zouaven in Rome kon uithouden, zal dan Frankrijk toch zijne bescherming ontnemen aan den zwakken vorst, aan wien hij van 1848 af, Italië heeft opgeofferd. Men heeft echter een redmiddel gevondenFrankrijk zal zijne troepen terugnemenmaar Spanje de zijne in de plaats stellen. Koningin Isabella, die altijd den Franschen keizer de eer van zijne beschermheerschappij in Rome benijd heeft, zou niets liever willen dan die rol over te nemen. Door de Poolsche geestelijkendie naar Rome gevlugt warenis eene deputatie aan de paus gezonden om dezen te verzoekciiin de aanstaande allocutie de Poolsche kwestie te bespreken. De paus moet, volgens de Köln. Zeit., ge antwoord hebben: //Het is mij zeer aangenaam, dat ik mij openhartig over deze zaak verklaren en vertrouwelijk mijne meening zeggen kan. Ik wil u niet ontveinzen dat ik met uwe handelwijze en die uwer broeders geenszins ben ingenomen. Ik weet dat gij de godsdienst bezigt als mom voor revoluti onaire plannen. Gij hebt den opstand gepredikt, revolutionaire benden gezegend, dolken en pistolen gewijd, u zelf met het kruis des Heilands in de hand aan het hoofd der opstande lingen gesteld. Daardoor hebt gij de godsdienst grovelijk misbruikt en ik betreur dit zeer. Tk zal in de allocutie niets van u land zeggen, ten einde niet verkeerd begrepen te worden. Daarentegen zal ik aan uwe bisschoppen schrijven en hun mijne afkeuring over de revolutie te kennen geven. Dat Oostenrijk Griekeland erkend heeftmoet in Beijeren kwaad bloed gezet hebben, hetgeen o. a. daaruit blijkbaar is, dat de. Beijersche regeriDg, althans volgens de Niirnb. Corresp., te Weenen heeft laten weten, dat de belangen van den handel in Beijeren eene toenadering van dit rijk tot Italië gebiedend vorderen. Het kabinet van Weenen zou daarop hoofdzakelijk geautwoord hebben, dat de Beijersche regering moest weten wat zij in dit opzigt in haar belang dienstig achtte. Een telegram uit Schwalbach brengt de tijding dat de keizer van Rusland aan keizerin Eugenie aldaar een bezoek heeft gebragt. Het nieuw opgetreden Spaansclie kabinet zal eene ver zoenende politiek tot gedragslijn nemen, berigt de telegraaf. Het is dan ook reeds begonnen met de drukpers-processen te schorsen. Men herinnert zich dat ook liet thans afgetre den kabinet met dezelfde leus en dezelfde daad bet bewind heeft aanvaard; en dat juist van dat kabinet de beruchte drukperswet afkomstig is. Volgens de laatste borigten uit Algerie moet de stand van zaken er iets gunstiger zijn. Nogtans zal bet plan tot het versterken van het leger onveranderd blijven. Helder, Nieuwediep, Willemsoordenz. 23 September 1864. Tot schoolopziener in het 7C schooldistrict der provin cie Noordholland is herbenoemd de heer P. J. Ileijning, alhier. Aan den vice-admiraal G. Vogelpoot, direct, en komm. der marine alhier, en aan den dirigerende offic. van gezondh. 1° kl. bij de zeemagt II. Slot, gedetacheerd bij het hospitaal alhier, is vergunning verleend tot hot aannemen en dragen der versierselen, voor den eerste van grootkruis, en voor don tweede van ridder der orde van Frans Jozeph; hun geschonken door Z. M. den keizer van Oostenrijkvroeger gemeld. De adelborsten lc kl. J. C. Sprcnger, J. W. E. rid der Iluijssen van Kattendijke, Z. ,T. Cambier en II. R. J. J. Thorbccke, thans non-actief, worden met den 1» Oct. a. s. geplaatst op Zr. Ms. wachtschip te Amsterdam. Maandag jl. vertrok van Alkmaar de eerste stoomboot, de Burgemeester van Alkmaar, bestemd tot vervoer van vee tusschen Alkmaar en Rotterdam. Dit nieuwe en vlugge middel van vervoer, hetgeen men te Alkmaar te danken heeft aan de ondernemingszucht van de hoeren van Leeu wen en Swerver aldaar, is een nieuwe stap op den weg des vooruitgangshetgeen dan ook door de marktbewoners met het uitsteken van vlaggen werd gehuldigd. De gemeenteraad van Hoorn heeft besloten voor f250,000 deel te nemen in den Noordhollandsclien-Friescheu spoorweg. Z. M. beeft den heer F. Dunkier, directeur vaude mu ziek bij het reg. grenadiers en jagers, den rang toegekend van 1" luitenant. "Woensdag avond omstreeks 7 ure, ontstond er brand in de Salon de Concert, van den Toom, staande op het Amstelveld te Amsterdambij het opsteken van het licht waardoor geheel het decoratief vernield werd. Den 19» dezer had te Meppel, bij gelegenheid der kermis de jaarlijksche groote vee- en paardenmarkt plaats. Een groot aantal was er aangevoerdterwijl de han del vooral in vette koeijeu, waaronder zich zeer schoone bevondenlevendig was. De duurte van het hooi maakte den verkoop in paarden niet zoo belangrijk, als anders ge woonlijk op dezen marktdag het geval is.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1