(gjeföer, JïieumeÖiep, WiffcmsoorÖ, enj. M 354. Vierde Jaargang. 1864. WOENSDAG 19 OCTOBER. BEKENDMAKING. De discussiën over het adres van antwoord op de Troonrede. in. NIEDWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertehtien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelrcgt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve men de Advertentién intczenden, Ingezonden stukken een dag vroeger. Door Burgemeester en Wethouders dezer gemeente wordt het navolgende gepubliceerd BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Ileldermaken bij deze bekend, dat, even als vroeger, van den 1G dezer tot en met den 15 April 1865 de quarantaine zal gelioudon worden achter in het JVieuwediep hij hetlVïeu- wewerken dat alle vroegere bepalingen opzïgtelijk het stop pen of ankeren en in quarantaine liggen in den mond van de Havenvan volle kracht blijvenzullende de schepen aldaar de eerste visitatie moeten ondergaanna welke visitatie de visiteur der quarantaine, indien daartegen geene bedenkin gen bestaan vrijheid verleend om naar het Nieuwewerk te verhalen of te zeilendoch ingeval er onverhoopt ziekte of besmetting aanwezig of te vermoeden iszoodanige schepen zal gelastenom in den mond der haven aan den Stcenendam te meerenalwaar zij tot nadere orders van Hoogcrhand steeds zullen bewaakt worden. Het zal echter aan schepenwelke slechts aan visitatie zonder quarantaine ondex-worpen zijn, vrijstaan, om de visitatie op de reede af te wachten, indien het met hun belang in strijcl is om in het Nieuwediep te komen. Ieder xvordt ernstig gewaarschuwd om zich zonder schrif telijke vergunning van den heer Directeur en Iiommandaut der Marine, aan boord van quai-autaine schepen te begeven; ten einde zich te vrijwaren voor de toepassing der zware sti-affen, welke op de overtreding zijn vastgesteld. Helder, den li October 1864. Burgemeester en lVethonders voornoemd, STA KMA N BOSSE, Burgemeester. L. VEllHEY, Secretaris. Zoo als wij reeds zagen werd eene kalme en rustige voort gang op liet ingeslagen pad van wijze en regtvaardige her vorming door de kamer gewensclit; niet alles op óe'nmaal, want niet in een kort tijdsverloop kunnen de Javanen, tot hiertoe als lastdieren gebezigdtot menschen hervormd worden; niet op eenmaal kan het bezit der gronden, der buigzame bevolking door eene overheerschende magt ontweldigd, naar regtvaardige en billijke regelen worden in orde gebragt. Even min kunnen de cultuur- en heeredienstenwaaronder de bevolking gebukt gaat in een enkel oogenblik verminderd worden. Daartoe wordt tijd gevorderd; dat doel kan alleen bereikt worden op de wijze als in 't adres is uitgedrukt. Zoo als men weet waren er ook ongunstige geruchten in omloop omtrent den aanleg der staatsspoorwegen in Indie. Voornamelijk de menigvuldige geschriften van den heer Stiel tjes gaven daartoe aanleiding; die ambtenaar, vroeger met den aanleg dier spoorwegen belast, werd door de regering ontslagenen heeft zich na dien tijd uitsluitend onledig ge houden met het betoog van het ondoelmatige en zelfs onmo gelijke van het regeringsplan. Uit de verklaringen des mi nisters in de Kamer is echter gebleken dat die aanleg geregeld zijn gang gaat en dat er geen de minste reden bestaat om aan het tot stand komen dier wegen te twijfelen. Slaan wij nu een blik op de stemming over die paragraaph dan blijkt daaruit dat de koloniale politiek der regering door eene groote meerderheid in de Kamer wordt beaamd, en niet slechts door hen die door de conservatieve organen met den naam van ja-stemmers en ultra-Thorbeckianen worden be stempeld maar ook door velen der zoogenaamde middenpartij waaronder wij diegenen verstaan die niet in 't algemeen de beginselen van het kabinet steunenmaar ook niet tot de oppositie quand même behooren. Van de 71 stemmen ver klaarden zich 45 vóór en 26 tegen de paragraaph, en tot de voorstemmers behoorden o. a. de heeren van Keenen (voorzit ter), van Bosse, van Muiken, van Nierop, de Kanter, van Swieten, GodefroiDirks, van Delden, Hollingerus Pijpers en anderen van het zoogenaamde centrum. Wij mogen het echter niet onopgemerkt latendat wij onder de tegenstanders dier paragraaph den heer van Goltstein ontmoeten, die tijdens zijne candidatuur te Hoorn verklaarde, in koloniale politiek homogeen te zijn met den heer van Nierop. Wij kunnen de lange redevoering van den heer Groen bij de behandeling van het middelbaar onderwijs met stilzwijgen voorbijgaanomdat deze op het behandelde onderwerp geeno betrekking had, maar uitsluitend liep over zoogenaamde be lemmeringen die aan het lager onderwijs zouden worden in den weg gelegd. De regering, de Kamer en het publiek bui ten de Kamer, lastig te vallen met onpractische redeneringen, amendementen in te dienen die hij weet dat niet aangenomen zullen worden en die hij dan ook lang terugneemt alvorens ze in behandeling zouden komenis de tactiek van den woord voerder der anti-revolutionaire partij. Wij achten het dus overbodig daarbij stil te staan, te meer, daar al die zooge naamde grieven en bezwarendadelijk werden wederlegd en in 't ware daglicht gesteld door den heer Vindij Verbrugge. Wij moeten echter onze verwondering betuigen, dat er van den kant der oppositie, niemand gevonden werd die protes teerde tegen »de zegeningen" van de wet op 't middelbaar on derwijs. Wij hadden verwacht dat deze paragraaph voorna melijk in betrekking tot de wijze van uitvoering der over- gangs-bepalingendoor de oppositie zou zijn aangegrepen om de regering van onbillijkheid en onregtvaardigheid te beschul digen, welk verwijt, met het oog op de examina voor do polytechnische school, naar ons iuzien niet ongegrond zou zijn geweest. De terugwerkende kracht welke door die overgangs bepalingen aan die wet werd gegeven, komt ons voor in strijd te zijn met het beginsel een er liberale regering. De wensch in de Troonrede uitgedrukt dat de wet op bet middelbaar onderwijs spoedig door die op het hooger onderwijs zou worden gevolgd, gaf tot geene discussie aanleiding, doch bij 11 (takken van volksvlijt) heeft de heer Begram een amendement voorgesteld, om uitdrukkelijk aan te dringen op wettelijke regeling van de opheffing der tienden. De com missie van redactie bestreedt het amendementals van oordeel zijnde dat ze uit de paragraaph zelve genoegzaam bleekdoch de Kamer gaf met 41 tegen 20 stemmen aan de uitdrukkelijke vermelding de voorkeur, die des te meer beteekenis erlangt na het stilzwijgen der Eerste Kamer over dit onderwijs bij haar adres. Wij zouden meenen onzen lezers geene dienst te doen met de bespreking der discussiën die plaats grepen over 12 (op somming van aangeboden of verlangde wettelijke regelingen). Deze was naar ons oordeel eene aansporing voor den minister van Justitie om toch eindelijk eens iets te laten hooren om trent de vele gewigtige onderwerpen die bij dat departement in behandeling zijn, doch die reeds sedert jaren in behandeling blijven. Immers de Kamer drong aan »op do regeling van verschillende bijzondere onderwerpenwaaromtrent eene bc-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1