^efDer, JlieuroeÖiep, TMfemsoorD, enft. U 355. Vierde Jaargang. 1Stijzi ZATURDAG 22 OCTORRR. De discussiën over het adres van antwoord op de Troonrede. /A-' - ,vS 0\i-, NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegclrcgt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentienintezcnden. Ingezonden stukken ccu dag vroeger. IV. Beschouwen wij ten slotte nog de discussiën over onze finantiële aangelegenheden. De paragraaph van het adres van antwoord luidde: "Welgevallig was ons de bevredigende schets van den toe stand onzer geldmiddelen." »De ontwerpen van wet, in verband met eene geheele af schaffing der plaatselijke verbruiks-belastingen en de anderen van finantïëlen aard, welke wij mogen te gemoet zien alsmede die tot regeling van 's rijks algemeene comptabiliteit, zullen wij met de meeste belangstelling overwegen." De beer Dirks was ondertusschen van oordeeldat die schets zoo bevredigend niet was als de minister voorspiegelde omdat naar zijne berekening, uit de rede van den minister van Finantiën, bij de indiening der begrooting, in de zitting van den 2In September, uitgesprokenzou volgen dat er een deficit moest zijn van 18, en tenminste van 12èmillioen, die vit de koloniale baten zouden moeten gedekt worden. Ver ontrustend vooruitzigt helaasMaar de beer v. Bosse toonde aan dat die rekening steunde op valsclie gronden want dat er hoogstens een tekort zoude zijn van vijf millioen, terwijl bet batig slot van het volgend jaarveel aanzienlijker zijn zoude dan de raming, en dat wel ondanks den ongunstigen koffijoogst. Inderdaad is 't voorbarig, zich thans reeds over onzen fi- nantiëlen toestand te verontrusten, immers zijn niet alleen de middelen voorbanden tot dekking der gewone uitgaven maar zelfs voor spoorwegen en amortisatie. Wel doet de oppositieen bij name het Dagblad van Z.-Holland en s Hage veel moeite om door eene kunstige en behendige groepering en zamenvoeging van cijfers te betoogen dat onze finantiële toestand uiterst zorgwekkend isieder die slechts met eenige aandacht de berekening van dat blad volgt, zal het onjuiste en valsche der cijfers dadelijk in betoog springen. Daaren boven is bet juiste cijfer nog niet te bepalen. Er zullen nog uitgaven bijkomen, bv. voor bet paleis der Staten-Generaal en voor bet drooge dok alhier, terwijl, wat de inkomsten betreft', de zegelbelasting nu niet meer staat tegenover andere ontvangsten. In ée'n woord, wij gelooven dat de beer van Bosse, onze finantiële toestand met volkomen juistheid beeft geschetsttoen hij daarop toepasselijk maakte bet alledaagsche gezegde, "kraamvrouw en kind zijn, naar omstandigheden, redelijk welvarend"en wij voegen er den wensch bij moge ze spoedig in krachten toenemen. Wij zouden nu van het adres van antwoordwaarvan wij het merkwaardigste behandeld hebben kunnen afstappen, ware niet in de laatste zitting een incident voorgevallendat te merkwaardig is om het stilzwijgend voorbij te gaan. Onze lezers weten het gebeurde met de grondbelasting in Limburg waarvan ook herhaaldelijk in ons blad is gewag gemaakt. Op die weteerst aangebodenen op verlangen der regering wat spoedig onderzochtdoch door de Limburgsche afgevaar digden hevig bestreden werd door de regering niet geantwoord met den noodigen spoedom ze nog in bet afgeloopen zitting jaar, in behandeling te brengen. Dit gaf den oud-minister van Heemstraopposant quand mêmeaanleiding te vragen Of dit wetsontwerp spoedig wederom zou worden aangeboden Tot zooverre goed. Maar, voegde bij er bij bet is niet uit een finantiüel oogpunt dat ik deze vraag doe, maar zij heeft ook eene politieke beteekenis. Men beeft ook die zaakzeker ten onregte in verband gebragt met de jongst gehoudene verkiezingen. Het is goed dat bet uitkome, of dit slechts bloote geruchten waren, dan wel verzinselen van Dagbladen. Maar de lezer lette op deze woorden do behandeling der zaakgeeft schijn aan do geruchtendie in omloop zijnenz." Men ziet hieruit dat de heer van Heemstrain zijne zucht tot bestrijding van het ministerie, zóóver ging baar implicite te beschuldigen van invloed te hebben uitgeoefend op de verkiezingen door de al of niet weder indiening dier wets ontwerpen afhankelijk te makenvan den uitslag dier ver kiezingen. Deze beschuldigingen reeds herhaaldelijk in 't Dagblad't Venloosch Weekblad en V ami des interets Lim- bourgeoisder regering naar bet hoofd geworpen, en gesteund door den niet herkozen heer van Win tershovenwiens poli tiek gedrag zijne herkiezing onmogelijk maaktewerden alzoo in de openbare zitting de Kamer geïnsinueerd, door een lid van dat ligchaam. Niet te verwonderen is bet dan ook, dat de minister den heer van Heemstra, met de kracht der verontwaardiging toevoegde, dat bij wensebte dat ieder, die invloed op de verkiezingen heeft trachten uit te oefenen zulk een gerust geweten had als bij (p. adres de beeren Groen van Zuylen en de Brauw) maar dat bij bet betreurdedat een lid der Kamerzich tot tolk gemaakt beeft van een stelsel van verdachtmaking, dat buiten dé Kamer maar al te zeer in praktijk wordt gebragt. De minister spoorde licm aan bet bewijs te leveren en bet openbaar te maken, maar kwam er tegen op dat een lid van de Kamer afgaat op ge ruchten die soms op schandelijke wijze worden uitgestrooid en geëxploiteerd. Dat bewijs is niet geleverden de beer van Heemstra staat tegenover de natieals de tolk der insinuatien van bet Dagbl. Wanneer de conservatieve partij dergelijke middelen moet in bet werk stellen om de regering verdacht te maken dan openbaart ze bare zwakte en magteloosheiddie trouwens uit de discussiën over bet adres van antwoord, reeds over tuigend en klaar zijn gebleken. POLITIEK OVERZIGT. Keeds Dingsdag jl. bad men te Weenen de teekening verwacht van bet vredestraktaat tusscheu OostenrijkPruisen en Denemarken. Enkele punten van finantiëlen aard moeten vooraf nog worden beslist alvorens men tot de teekening overgaat. Te Berlijn zegt men, dat de zaken nog zoo ver niet zijnmen beeft daar belang bij bet rekken der moeije- lijkhedenen de vrede zal er niet met ingenomenheid wor den begroet, omdat dan te eerder de erfopvolgings-kwestie, eene beslechting zal behoevendie nog allerlei beswaren kan opleveren. Aartshertog Leopold is te Berlijn aangekomen en met bewijzen van groote voorkomendheid ontvangen. Men zal daarin stellig nieuwe reden vindenom de hechtheid van bet Oostenrijksch-Pruisisch bondgenootschap te betoogen. Gegrond op het onregt, het kleine Denemarken in vele op- zigten aangedaanmist dat bondgenootschap zijn noodzakelijk moreel beginsel, en 't is dus wel te wachten, dat de oude naijver het zal te niet doen gaan, wanneer bet andere za ken geldt dan Denemarken met overmagt te dwingen. De Siècle slaat alarm, omdat dc prins van Liclitenstein

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1