Üefóer, JUeumeÖtep, WtffcmsoorÖ, enj. M 357. Vierde Jaargang. 1864 ZATURDAG 29 OCTORER. KENNISGEVING. SCHOOLWIJKEN. WIJK 1. School No. 3in de Schoolstraat WIJK 2. School No. 4aan de Hoofdgracht WIJK 3. School No. 5in de Weststraat WIJK 4. School No. 6in de Nieuwstad: Het budget van Marine voor 1865. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG eu ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post v u 1-50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 régels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentienintezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door het Bestuur dezer gemeente wordt het navolgende gepubliceerd BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente HELDER brengen ter kennis van de daarbij belanghebbende Ingezetenen dat, tengevolge van de vergrooting der School aan de Hoofdgracht, de verdeeling der Gemeente in School- wijken, voor zooveel de nagenoemde Scholen betreft, met 2 Januarij 1865 wordt gewijzigd, en dat, te beginnen met dien dag, de Kinderen, die in de hierna vermelde Wijken wonen en de openbare Lagere Scholen willen bezoekengebruik moeten maken van de School voor elke Wijk aangewezenals Artilleriestraat tot het Westplein, van Wijk A tot en met Wijk H, met het Algemeen Weeshuis. Kanaalweg, vóór en achter; Kerkgracht (met uit zondering van het Algemeen Weeshuis); Loodsgracllt, met de huizen langs het terrein van den Spoor weg, ter zijde van het Bierhuis, «de Vat.k"; Molen- graeht tot en met de Landsteeg, vóór en achter; Hoofdgracht, vóór en achter, en een gedeelte van de Weststraat, van het hoekhuis op de Viersprong tot en met de Koogersteeg, vóór en achter. Een gedeelte der Weststraat, van de Koogersteeg tot de Windsteeg, vóór en achter; een gedeelte van de Westgracht, van de Landsteeg lot het einde van die Gracht en de bebouwing in den Helderschen Polder, op de Landen afkomstig van wijlen de Heeren Bluts, Kuiler en Vboon. {Even als vroeger) Zuidstraat, vóór en achter; Binnenhaven, vóór en achter; SpijkerbuurtHavendijk; Nieuwstad, te beginnen met de Huizen ten Noordwesten van de Gasfabriek tot en met Weltevheden en Onbust. Helder, den 19 Oetober 1864. Burgemeester en Wethouders voornoemd STAKMAN BOSSE, Eurgerneestcr. L. VERHEY, Secretaris. ii. Het is niet te ontkennen dat de taak des ministers bij de aanvaarding der portefeuille van Marine, alles behalve ge makkelijk was. Het stelsel van zijn' voorgangerhoewel het door de meerderheid der Kamer scheen goedgekeurd te worden, want anders is het herhaald aannemen zijner begrooting onbegrijpelijk werd door vele deskundigen afgekeurd als ten eenenmale ondoelmatig en ondienstig voor de belangen van het land; hij scheen zich meer te laten gelegen liggen aan het verwerven van de goedkeuring van het personeel, dan aan de bevordering van het materieel. Heftig dan ook werd het stelsel des Ministers bestreden in het Tijdschrift voor Ned. Indievan dr. v. Iioëvell (Anno 1859 no. van Oc- xober en November, en in dat van Maart 1860), doch, zoo als wij reeds zeiden, scheen het toenmaals, niettegenstaande de herhaalde aanvallen waaraan het bloot stondde goedkeu ring der Kamer weg te dragen. »En zal nu de minister durven verklaren, zoo lezen wij in het laatst aangehaalde geschrift dat de door hem be volen voltooide en nog te bouwen schepen, aan dehiervoren opgegeven vereischten voldoen Wij zeggen volmondig neen Wij blijven beweren, dat, zoolang de minister denzelfden weg blijft bewandelen, de marine »in verval" is en blijft. En om welke reden zou hij dien weg verlaten Hij heeft zijn stelsel aan de Kamer blootgelegd, en of er al enkele leden over spraken, verreweg het meerendeel bewaarde het stilzwijgen, en het budget werd met eene groote meerderheid aangenomen. Maar wij houden 't er voor, 't ware beter geen gelden toe te staandan die te bezigen tot den aanbouw van niet doel treffende schepentot weinig anders geschiktdan om hij een eventuelen oorlogwaarvoor de hemel ons beware in handen van den vijand te vallen." Men zal dus moeten toestemmen, dat het onbillijk is den slechten toestand onzer marine zoo ten eenenmale aan den tegenwoordigen minister too te schrijven. Wanneer het stelsel van zijn voorganger zooveel afkeuring ondervondwas eene verandering daarvan noodzakelijk, doch met het oog op den toestand van overgang, waarin zich tegenwoordig alle natiën, met opzigt tot hare marine bevinden is het aannemen van een vast stelsel ligter te zeggen dan in practijk te brengen waarvan de beweerde onvastheid van rigting des ministers, een noodzakelijk gevolg moest wezen. Wat zegt nu de Kamer in haar verslag »Eene wezentlijk leidende gedachte toch schijnt dezen mi nister niet eigen te zijn. Wel werd door hem bij zijne optre ding een regeringsprogramma voorgedragen, maar het werd ook weer opgegeven, nog eer de door hem zeiven in 'tleven geroepen enquête tot eenige beslissing was gekomen. En gelijktijdig met die enquête werd eene commissie voor de pantseringen benoemd, en thans weder eene commissie voor de kustverdediging, terwijl niemand weet te ontdekkenwelk gevolg aan de gedane voorstellen of nog voor te dragen plan nen dier commissien gegeven zal worden. Wat de_ minister zelf met onze marine voor heeft, blijkt in elk geval uit dit een en ander niet. Evenmin uit de maatregelen die van wege het departe ment worden genomen. Wel heeft de minister bij zijne op treding het stelsel van zijn voorganger afgekeurdmaar sedert die optreding is er niets verrigtwaaruit men kan ontwaren dat hij eenig tegenovergesteld systeemof ook eenig stelsel welk dan ook, zou ziju toegedaan."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1