Jh558. Vierde Jaargang. 1864. Ijeföer, Jlteumeöiep, IMCemsoorÖ, enj. WOENSDAG 2 NOVEMBER. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG cu ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post u „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zcgelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentiën intezenderi. Ingezonden stukken een dag vroeger. POLITIEK OVEKZIGT. In de vorige rveek heeft te Nizza eene bijeenkomst plaats gehad van keizer Napoleon en keizer Alexander. Wat er besproken is blijft voor het oogenblik natuurlijk geheim ofschoon het niet aan geruchten daarover zal ontbreken. Eene zaak echter zou er, iudien men de voorloopige mededeelingen der dagbladen gelooven mag, niet zijn behandeld, namelijk de Poolsche kwestie. Het niet aanroeren daarvan moet Alex ander tot eene voorwaarde hebben gemaakt. He France waarschuwt iutusschen dat men aan die zamenkomst niet te veel gewigt moet hechten. Een bondgenootschap tusschen Rusland en Erankrijk is noch wenschelijk noch noodig. Frankrijks kracht, zegt dat blad,is in zijne onafhankelijkheid gelegen; het is bij geen enkel der hangende vraagstukken betrokken en kan dus in alles zich onpartijdig en onbaat zuchtig gedragen. Verbond het zich met Rusland, dan zou het zijne sympathie voor de Polen moeten prijsgeven en zich voorbereiden op nieuwe verwikkelingen in het Oosten. Erankrijk heeft zich door drie omwentelingen losgemaakt van zijn verledenterwijl de andere volken van Europa nog te worstelen hebben met een staat van wording. Daarom moet Erankrijks politiek zijnzich niet te binden of te ver- bindeuvrij te blijven om in een gegeven oogenblik, waarin zijn eer en belang het eischen, te kunnen optreden en bij elke gelegenheid den magtigen invloed te behouden, welken zij bezittendie in naam der orde en veiligheid van Europa optreden. Het kan zijn dat de Franco hier zijne overtuiging uit spreekt, maar het is ook zeer wel mogelijk dat zijn artikel voortvloeit uit het besef der Eransche regering dat de bij eenkomst te Nizza niets anders dan eene formaliteit is. Tevens moet men erkennen datzoo het belang der vorsten al een bondgenootschap medebragt, het Eransche volk, voor zooveel het nog denken en gevoelen mag, weinig gevleid zou zijn met eene aansluiting aan Rusland. Uit Weenen wordt door een politiek persoon aan een zijner vrienden geschreven: /'Wij zijn hier geheel schaak mat, wij hebben geen geld de schatkist is leeg het ontbreekt aan crediet en vertrouwen. Onze toestand is on dragelijk en zoo er iets gebeurt, hebben wij alles verloren, nog voor het tot een slag komt. Onze ministers zijn blind en hun eigenzinnigheid zal Oostenrijk een graf delven. Tot ons geluk weet Napoleon niet in welken staat wij ons bevinden. Yolgens de Neue freie Pressezou de Oostenrijkscbe regering aan het Pauselijk bewind verklaart hebbendat zij niet bij magte is de hoop te verwezenlijken, waarmede men zich misschien te Rome vleit, en dat tusschen de hoven van Wecneu en Parijs reeds onderhandeld wordt om tot de erkenning van het koningrijk Italië te geraken. Verder luiden de bcrigten uit Weenen «Rechberg heeft eindelijk zijn ontslag ingediend en Mensdorll' Pouilly zal hem waarschijnlijk opvolgen. De toenadering tot Erankrijk is nog aan do orde vau den dag, en de aanstaande erkenning van Italië schijnt niet meer twijfelachtig. Men getroost zich, Rome aan zich zelf over te laten, hetgeen evenwel niet be let, dat men onder de hand met Antonelli zal intrigeren. Men is overtuigd, dat Napoleon niet meer aan zijne con- gresplanuen denkt. 1TI3ITWSTIJDI1T331T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 1 November 1SG4>. Zr. Ms. stoomschip Prinses Mariais heden namiddag 3' uur van hier vertrokken naar de kust van Guiuea. Het Oostenrijksch oorlogsstoomfregat Padctzhjis Zon dag namiddag van hier vertrokken, onder het lossen van salutschotenkoers zettende naar Cadix. Aan de Oostenrijksehe stoomkanonneerboot Wall, die alhier in het drooge dok staat, wordt met ijver gewerkt, terwijl de noodige herstellingen aan de romp geschieden wordt er inmiddels een nieuwe groote mast ingezet. De luit. t/z. 1°. kl. P. J. Iiuijskes, dienende als eerste offic. op Z. Ms. korvet P'aliaswordt op non-activiteit gebragt en vervangen door den luit. t/z. 1° kl. C. A. E. Eaucheijdienende op het wachtschip alhieren de luit. 1° kl. P. J. D. Hreukelmanthans non-actief, wordt op dat wacht schip geplaatst; terwijl de offic. van gezondh. der 2C kl. hij de zeemagt E. J. Muller, thans gedetacheerd op hot oefeningsvaartuig Pro Patria, wordt gedetacheerd bij het hospitaal voor ooglijders te Utrecht. Bij het departement van marine is uit Sheerness, een rapport ingekomen vau den kapt. t/z. O. A. P'hlenbeck, kotnm. van het stoomfregat Hertog Ailolf van Nassau, meldende dat de averij aan de romp tuig eu stoommachine, veroorzaakt door de aanzeiling van de Zwccdsche bark Guslaaf van minder aanbelang wordt bevondendan het zich aan vankelijk liet aanzien. De boegspriet behoeft niet vernieuwd te worden. Het schip staat in het doken zal waarschijnlijk met het eerstvolgend springtij in de helft van deze maand weder uitgelaten worden. De onlangs alhier bij deChr. Afgesch. Ger. gemeente beroepen leeraar Ds. Wagemakerheeft voor het beroep bedankt. In den avond van Zaturdag jl. heeft hier weer een bloedig tooneel plaats gehad, waarbij de genevcr weder de hoofdrol heeft vervuld. Een mati'003 van de Prinses Maria, genaamd II. Schouten, neemt in een herberg afscheid van oenige makkers, hij komt op het idéé om ook de mariniers van de in de nabijheid gelegen wacht eens te trakteren en loopt met ecu bierglas gevuld met genever daar heeneenige oogenblikken daarna wordt hij gevolgd door den marinier 3e kl. van den Berg van het wachtschip, zij treffen elkan der op straat, v. d. B. ontneemt het glas aan S. en ver wond hem er mede in het aangezigt op eene deerlijke wijze. Het bloedverlies was ontzettend, zoodat S. dan ook bewus teloos weder in de herberg werd gebragt, alwaar hij door den officier van gez. 2° kl. Dr. D. Hellema, die inmiddels werd gehaald, verbonden is. Eerst den volgenden morgen kon S. naar het Hospitaal worden overgebragt. Zijn toe stand, hoewel in deu beginne zorgelijkis thans buiten gevaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1