.M 359. Vierde «Jaargang. 1894. IjefÖer, JïteumeÖiep, WiffcmsoorÖ, enj. ZATURBAG 5 NOVEMBER. Admiraal Fitzroij en zijne stormvoorzeggingen. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURBAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zicli bij alle iloekhandelarcu en Post directeuren. Drieven franco aan den Uitgever S. Gii.tjes. Do prijs der Ad verten tien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentién intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. De naam Admiraal Fitzroij is in Groot-Brittannie een householdword geworden. Wanneer de huisgenooten 's avonds aan den liaard zitten en zich koesteren aan den gloed die uit de steenkolen de zwarte diamanten, knetterend, met hel lichtende vlammen zich door het vertrek verspreidt en de wind, gelijk een vlie gende renbode des naderenden storms over de daken giert, de regen met snellezware droppelè tegen de glasruiten klettertdan ontsnapt aan aller mond zoowel van bejaarden als van kinderende bange zucht«ach de arme zeelieden." Dat is hij noodweer in Engeland, evenals in ons vaderland, de eerste gedachte van iedereen. Heel het hart is als ware het, met de zee zaamgegroeid zelfs tot in de afgelegenste deelen van het binnenland dringt deze sympathie voor den zeeman door, en hoeveel te sterker dan nog in de havensteden en kuststreken. Waar in het Britsche rijk vindt men een gezin, in welks kleine familie-kronyk niet ergens van een' aanverwant staat opgeteekend: «vergaan met manen muis," of «verongelukt op zee met het schip N. N." Die kronijk bestaat, hetzij geschreven op het. schutblad van den huisbijbel, of door mondelinge overlevering ge grift in het hart. En wie bekend is hoe de groothande laar en de reeder met duizendvoudige zorgen denken aau de zeilen die op dien oogenhlik kampen met het geweld der torenhooge baren op den eindeloozen oceaan, die weet het, hoe bemind, hoe hoog vereerd de naam is van hem, die al- tans hen kan waarschuwen voor het dreigend gevaar, wier beroep het isom het ongetrouwe element te trotseren en wel vaak reeds op het punt, als zij bereids met den eenen voet op het schip, die dierbare achterblijven den den laatsten hand druk bieden. Indien op zulke oogenblïkken wanneer de zon veelligt vrolijk schijnt en kleine blanke wolkjes zachtkens aan den eindeloozen azuren koepel voortzweven, eensklaps, op het alleronverwachtst de telegraaf langs havens en kusten bliksemt met de woordennstorrn te wachtenen voortsnelt van zee tot zee, van haven tot haven, langs de duizende mijlen des Britsclien eilands als Fitzroij's stormsignaal ter waarschuwing alom voortvliegendede schepen de ankers weder laten vallen, de passagier en de matroos weer aan wal gaan, het vaartuig gelijk een zeevogel met zaamgevou- wene wieken in haven en bogt zich verschuiltde zoo straks onder heete tranen van elkaar gescheidenen nog weder een dag, of een nacht bijeen kunnen zijn, dan hoort men in stad en dorp, paleis en hut, in hotel en kroeg, door een iegelijk, het oude grootje naast haren wakkeren kleinzoon voortstrom pelende niet uitgezonderd, de dankbare woorden uiten nGod bles the old Admiral!(God zegene den ouden admiraal.) En de aangekondigde storm komt en loeit als een verwoed monster door de eenzame straten en de verlatene velden en zweept de zilte golven met toomeloos geweld voort, zoodat hare blanke schuimkroonen tegen rots en krijtberg uiteen spatten terwijl de menschanders zoo trotschstout en mag- ,tig, beschroomd in zijne woning zich blijft schuil houden en ootmoedig buigt voor den adem des Almagtigenden oorsprong en de eeuvfige bron aller krachten. Dat is het werk van den genialen Fitzroijtlie old Admi- raV\ geen God des storms is hij, die de winden ontkluistert en weer gebiedt te zwijgenmaar een oud menschlievend zeemandie in zijn eenzaam laboratorium vertoeft en als een wijze over de boeken, zijne thermometers, barometers en stormtrommels waakt, met den blik eens adelaars zoekt naar teekens, ze opmerkt en beoordeelt en zoo liij die gewigtig voof den zeeman beschouwt, zijne dépêches met de snelheid der telegraaf de wereld inzendt, om voor het nakend gevaar te waarschuwen en niet alleen voor zijn vaderland, maar al naar de rigting is van den komenden stormvliegt de telegram onder de zee door naar de bedreigde naburige landen en verspreidt zich van daar verder over het vaste land. In Engeland dreef men langen tijd den spot met den weer- profeet; het satyrieke blad the Punch leverde daarover zijne caricaturende hoogwijze Times behandelde zelfs de Britsch Association voor wetenschappelijk onderzoek, jaren lang met een voornaam stilzwijgen, vóór dat men het erkennen wilde, dat de wetenschap een medehelpster des handels is geworden, cok zelfs tot in de hoogere luchtstreken. Men heeft op nieuw de magt en den invloed der wetenschap gezienhoe ook zelfs schijnbaar de meest phantastisclie problema wel eene vermel ding waardig is en ook ideën die aanvankelijk hersenschim mig schijnen, door bedaarde, onvermoeide volharding en be oefening tot een groot algemeen praktisch nut kunnen gedijen, en dikwijls nadat de eerste ontwerper zonder het echte punt nog te hebben gevonden en hier en daar dwalendreeds lang de eeuwige rust heeft gevonden ombestraald door het licht van een hooger kennen en wetenden Schepper in Zijne verhevene werken na te speuren. Admiraal Fitzroij heefteven als alle groote mannen die de natuur een tot dusver onbekend geheim hebben ontwrongen, ook zijn bitter aandeel van de spotternij en afgunst ontvangen; maar met het voortreffelijk doel voor oogenin zich zeiven zeker van zijne zaak zijnde, konden die pijlen zijn gemoed niet kwetsen; hij zepjenvierdeweldra geloofde en vertrouwde het publiek hem; zijne voorzeggingen faalden nooit en zijne berekeningen hadden de proef glansrijk doorgestaan. Robert Fitzroij werd geboren in 1805; het eerste wat men van zijne loopbaan verneemt, is, dat hij van 18261830 de last zijner regering ontving om de kusten van Patagonie en de Zuid-Amerikaansche kaap Ilorn op te nemente meten en in teekening naauwkeurig vast te stellen en later die van Chili en Peru, ten welken tijde hij kapitein bij de marine was. Hij legde reeds vroegtijdig groote lust aan den dag voor weerkundige waarnemingen en schreef daarover menig artikel in Engelsche tijdschriften, dat van naauwkcurige langdurige en talloos herhaalde waarnemingen getuigde. Zoo schreef hij onder anderen in 1850 eene brochure, getiteld: Regels voor de scheepvaart op Zuid-Amerikamet ettelijke kaarten opgehelderd. Als schout-bij-nacht gaf hij een hand boek uit over de barometersdat voor rekening der regering gedrukt werd. Het is eene ware schat voor zeelieden en allen die bijzonder belang in het weer stellen. Fitzroij geelt niet minder dan 90 teekens op, waaruit men het ophanden zijnde weer kan bepalen. Gewigt en electriciteit der lucht droogte en vochtigheid, de winden naar 'tkompas, de wolken, hare kleuren en vormen, het afwisselen van het blinken der sterren het vallen van den dauwbijzonderheden aan vogels opge merkt, enz.; in 't kortde veranderlijke werking van al de op het weer betrekking hebbende verschijnselen op geheel de lijn van Lissabon naar Koppenhagenen al deze belangrijke waarheden deelt hij onverholen der wereld mede. «Dat alles zijn voorteekens en waarschuwingen" zegt Fitzroij; «mogen ook de zeelieden dwalende wetten der natuur zijn eeuwig onveranderlijk en zeker.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1