<§efÖer, JlteuiöeÖtep, WiffemsoorÖ, cn^. M 561. Vierde «laargang. 1864. ZATURDAG 12 NOVEMBER. Zitting van den Gemeenteraad NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG eu ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post u w «1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Gilt/es. Dc prijs der Adyektentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentièn intezenden, Ingezonden stukken een dag vroeger. Door liet gemeentebestuur wordt het navolgende gepubliceerd BURGEMEESTER eu WETHOUDERS der gemeente HELDERnoodigen de eigenaars of bewoners van huizen langs den Kanaal weg en Dijkweg, van de KLUET tot aan de POSTSTEEG, dringend uit, hunne uitwateringen, die in het gemeente-riool uitloopenzonder verwijl te doen her stellen.1 of, zoo hunne erven geene uitwatering hebben, die oniniddelijl: te doen rnaken, volgens aanwijzing van den Gemeente Bouwmeester. Na het leggen van de voetstraat kunnen geene ontgra- vingeu voor de herstelling of aanleg van particuliere uitwa teringen worden toegestaan, Helderden 9 Nov. 1864. Burgemeester en Wethouders voornoemd STAK MAN BOSSE, L. VER HE Y, Secretaris. op Dingsdag 8 Ootober 18G1. Voorzitter de lieer Mr. K. J. C. Stakman Bosse. Secretaris de heer L. Verhey. Tegenwoordig 11 leden. Afwezig deheeren: Bakker, Graat, de BreukHaremaker Papineau en Slebe; van de drie eerstgenoemden zijn ver ontschuldigingen ingekomen. De notulen der vorige vergadering worden gelezen eu goedgekeurd. 1). Benoeming van leden der comm. voor de onderhoudswerken. De aftredende leden worden herkozende heer de. Lange met 10, de heeren Janzen, Strootman en Graat ieder met 9 stemmen. 2). Heffing der belasting op het gedistilleerd. Wordt gelezen eene missive van den Commissaris des Ko- nings, waarbij de gemeente-besturen alwaar de heffing op het gedistilleerd voor één jaar is goedgekeurd, worden aan- maand om de te doene nieuwe voorstellen tot belastingheffing ten spoedigste te willen aanbieden. De voorzitter zegt het wenschelijk te achtenop nieuw de Koninklijke goedkeuring te vragen voor het thans bestaande stelsel. Daartoe wordt met algemeene stemmen besloten. 3). Rapport op de adressen van subsidieu voor de oprigting van bijzondere scholen en tot vestiging eeuerlagere school op den Kanaalweg. Het rapport van de commissie speciaal voor deze aange legenheden benoemd, wordt gelezen door den secretaris, bij afwezigheid van den heer Graat als rapporteur in deze be noemd. Daaruit blijkt: a. Dat het al of niet subsidiëren door de commissie breedvoerig is besprokendat echter bij het stellen der vraag: of er behoefte bestaat aan eene, als door den heer Mooij bedoelde schoolwerd het algemeeu wenschelijk geacht dat in, of zoo digt mogelijk bij, het Westelijk deel der gem. eene bijzondere school worde opgerigt, en de commissie tot de conclusie is gekomen om aan den raad voor te stellen aan den heer Mooij toe te staange durende de drie eerstvolgende jarende som van 300 's |jaars. 5. Dat er volgens het oordeel van de commissie geene behoefte bestaat aan de door den heer Kuijk op te rigten school, vooral met het oog op de bestaande bijzondere school in de nabijheid aldaar; de commissie stelt voor, den heer Kuijk te antwoorden dat zijn verzoek voor geene gnnstige beschikking vatbaar is. c. Dat het adres van den heer Vries en meerder onder teekenaren, allen hoofden van huisgezinnen, met geene min dere zorg in overweging is genomen, waarvan de conclusie is, dat de commissie voorstelt te antwoorden, dat er geene termen zijn om aan het gedaan verzoek te voldoen. d. Dat de commissie voorstelt het schrijven van den heer Dekker voor kennisgeving aan te nemen. Zonder discussie worden de voorstellen van de commissie successivelijk in omvraag gebragt en aangenomen. Dat, be treflende het verzoek van den hr. Mooij met 9 tegen 2 st.tegen stemden de heeren Zur Mühlen en de Lange. De overige voorstellen werden met algemeene stemmen aangenomen. 4). Mededesling van ingekomen stukken. a. Goedkeuring door Gedep. Staten van het besluit, waar bij de jaarwedde is verhoogd van den hoofdonderwijzer der school aan de Lloofdgracht. Voor kennisgeving aangenomen. b. Op voorstel van den voorzitter wordt het verzoek om ontslag van den hulponderwijzer C. Klok, nog weder voor eene maand aangehouden. c. Dankbetuiging van den heer Sipkes, voor de in de vorige vergadering toegestane subsidie. Voor kennisgeving aangenomen. d. Goedkeuring door Gedep. Staten van de rekening over 186 3. Voor kennisgeving aangenomen. e. Een ingekomen adres van een der ledenwaarbij op de noodlottige gevolgen voor deze gemeente wordt gewezenwanneer de door den Minister van Finantiën voorgestelde belasting hervorming door de Tweede Kamer mogt worden aangenomen. Schrijver voorziet in de excep tionele toestand waarin deze gemeente verkeertdat zij door de voorgestelde belasting hervorming spoedig in den toestand van noodlijdenden zal worden gebragt. Ter zoo mogelijke voorkoming daarvan, stelt de schrijver voor, dat de raad zich tot de Tweede Kamer wende, met het verzoek tot verwer ping van de voorgestelde plannen. De heer Maalsteed acht een gelijksoortig adres als reeds vroeger is ingediend, overbodig. De voorzitter en de heer Strootman verklaren zich niet van het zelfde gevoelen te zijn. De voorzitter brengt in omvraag, of de raad zich ermede kan vereenigen tot het indienen van een soortgelijk adres. Wordt aangenomen met 10 tegen eene stem, die van den heer Maalsteed. Op voorstel van den voorzitter, worden de heeren Strootman, Boomsina, de Lange en Braaksma aan Burgm. en Wethouders toegevoegd, tot het uitmaken eener commissie van redactie. Op voorstel van den heer Reeringh, wordt goedgevonden dat niet in de volgende vergadering eerst een concept-adres zal worden ingediend, maar dat ook de vaststelling en opzen ding aan die commissie worde opgedragen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1