NIEUWE COURANT ,\o 562. Vierde Jaargang. 1864 fjcföcr, RteuroeÖiep, IMfemsoorö, rnj. WOENSDAG 16 NOVEMBER. Het budget van Marine voor 1865. Ta VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advektentien van 14 regels is 40 Centen voor elke regel meer 10 Centen. Zcgelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentiënintezeudeu. Ingezonden stukken een dag vroeger. IV. De derde afdeeling der begrootïng is zeker een der merk waardigste omdat ze ons bekend maakt met het geen in het afgeloopen jaar omtrent den aanbouw en voltooijing van schepen is geschied. De minister geeft in zijne memorie van toelichting te kennendat het nu noodzakelijk is oorlogsche pen aan te houwen en de vloot te versterken met ée'n ijzeren gepantserd stoomramschip. Ingevolge deze overtuiging is er dit jaar een betrekkelijk groot houten scliroefstoomschip ge bouwd, dat voorzien zal worden van werktuigen die 600 no minale paardenkrachten zullen uitoefenen. Dit schip zal eene overdekte batterij hebben en is bestemd om 20 stukken waar onder 8 stalen gegroefde kanonnen te voeren. Bestemd om te trachten de gemeenschap met Oost-Indie, ook in oorlogs tijd, open te houden, zal voor hetgroote stoomvermogen ook eene aanzienlijke hoeveelheid brandstoffen worden inge scheept en daarbij zal de diepgang van het schip zoodanig zijn, dat het schip de reede van Sourabaija kan bereiken. Dit schip dat den naam van van Galen zal dragenzal door nog een ander dergelijk gevolgd wordenzoodra een der an dere groote hellingen te Amsterdam beschikbaar komt. Dat deze zienswijze des ministers omtrent den aanbouw van twee vaartuigen als de van Galendoor de Kamer zou worden afgekeurd, is duidelijk, wanneer men het standpunt nagaat, waaruit zij de hervorming en voltooijing onzer marine wenscht volbragt te zienen dat wij in onze vorige artikelen hebben omschreven. Immers behoorde in de eerste plaats zoo redeneert zij gezorgd te wordendat onze marine in staat zij de zeegaten en kusten behoorlijk te verdedigenhet denk beeld, om de gemeenschap met Oost-Indie in oorlogstijd door onze zeemagt open te houden, was niets dan eene illussie, en wilde men die nu eenmaal najagen, dan had men het stoomfregat de Huijter niet moeten sloopen. Wij voor ons, ofschoon wij ons liier grootendeels bepalen tot de medeeling der gedachtenwisseling tusschen den Minister en de Kamer en het oordeel aan meer bevoegden wenschen over te latenwij voor ons gelooven ookdat door den aan bouw van twee scbroefstoomscbepenja zelfs door den aan bouw van meerdere, het doel door den minister beoogdniet zal worden bereiktwel heeft de minister in de bereids open baar gemaakte memorie van beantwoording gezegd, dat zij ook dienstig kunnen zijn om ons gezag in Oost-Indie te hand haven zoowel tegen den inlander als tegen vreemde over weldiging, en om liet personeel te oefenen; maar ook heeft de minister er bijgevoegd, dat men in den Amerikaanschen oorlog gezien heeft, wat één goed gewapend schip vermag; waaruit wij moeten afleiden dat de minister nog aan dit denk beeld blijft hechten. Met het oog op de magt en de enorme middelen, die de groote mogendheden ten dienste staan, om alle nieuwe uitvindingen op grootere schaal in toepassing te brengen, houden wij ons overtuigd dat het openhouden der gemeenschap met onze Oost-Indische bezittingen in oorlogs tijd, eene chimère is, die wel kan worden nagejaagd, doch niet bereiktdoch het najagen van dat ideaal kost ons tonnen gouds, die op eene andere wijze nuttiger en beter zouden kunnen aangewend worden. Zeker is het vervormen van den de Huijter eene vervorming die groote sommen verslindt in strijd met het doel des ministers, daar dat schip als ge- pautserde stoombatterij toch wel niet zal kunnen dienen om tot de bereiking van dat doel mede te werken. Eene groote uitgave wordt veroorzaakt door de aanschaffing van een ijzeren gepantserd stoomramschip, dat niet minder dan één millioen zal kosten. Dat was het enkel vaartuhj dat een enkel millioen zou kostenwaarvan de heer v. Bosse ge wag maakte bij bet adres van antwoord op de Troonrede, (zie No. 350 dezer Courant), om aan te toonen, hoe duur en kostbaar ons defensie-stelsel was. Dat scliip moet dienen tot handelsdefensie, voor operatien op onze kusten en in onze zeegaten. De toepassing van twee schroeven zegt de min.op do schepenheeft het mogelijk gemaakt om bij een betrekkelijk ge- ringen diepgang aanmerkelijke snelheid te verkrijgen, en daar men het bedoelde stoomramschip tot de kustverdediging wenscht te bezigen zoo acht men het noodig den diepgang op 45 palmen te bepalen. Bijzonder zou dat vaartuig zich door snelheid van be weging en weerbaarheid moeten onderscheiden, waarom dan ook de wapening uit zwaar geschut zal bestaan, terwijl de batterij rondom gepantserd zal zijn. Wij betreuren het dat de minister den aanbouw van dat vaartuig aan eene buiten- landsche firma zou opdragen. Waarom kan dat vaartuig niet hier te lande worden gemaakt, daar toch de werven aanwe zig en mogelijk daartoe in te rigten zijn. Welke zal de ze kerheid zijn van den goeden uitslagwanneer het buiten'slands wordt gebouwd Het bezwaar van behoorlijk toezigt op den scheepsbouw, bij aanbesteding binnen'slands reeds aanwezig, moet nog veel zwaarder wegen bij die in den vreemde. In de memorie van beantwoording leest men omtrent dit punt Hoe gaarne de minister het stoomramschip hier te lande zoude laten bouwen om de industrie te bevorderenliij wordt daartoe vooral niet aangemoedigd door de herhaalde verwij ten over de minder gunstig geslaagde proef met de gepant serde kanonneerboot. Maar, ook zonder dat, zou hij dit niet durven ondernemen, omdat men in ons land geen de minste ondervinding in dat opzigt heeft opgedaan. Het verdient nog opmerking, dat de minister een vaartuig van zulk hoog bedrag als noodzakelijk voorstelt, alvorens de commissie van kustdefensie liaar oordeel daarover heeft uit gesproken. Dat vooruïtloopen van het oordeel der commissie wordt in het Kamer-verslag als voorbarig" bestempeld; daar het niet te veronderstellen is dat de minister reeds bij het indienen der begrooting bekend kan geweest zijn met de mee ning dier commissie omtrent dat puntde minister noemt dit eene beschuldiging welke hij verre van zich moet werpen. Alvorens eene beslissing te nemen, wil bij het rapport der commissie afwachten, daar het niet twijfelachtig is, dat die commissie zal adviseren, dat men zich een zeker aantal drij vende batterijen moet aanschaffenmet aanduiding van pun ten, waar die moeten worden gebezigd. De onderafdeelingen Stoomvaartdienst" en Artillerie be vatten de gewone en stéréotype phrases, die telken jare terug komen. Volgens de ingekomen rapporten is de machinerie der Prinses Amelia zeer voldoende, edoch wensclit men te weten wat met dat schip op de reis naar llio-Janeiro is voor gevallen, welke de kosten zijn geweest voor de reparatie aldaar, en waaruit die gelden zullen gevonden worden. POLITIEK OVEUZIGT. De vriendschappelijke verhouding tusschen Oostenrijk en Frankrijk, die volgens eene dezer dagen te Weenen uitgeko men officiële brochure niets te wenschen overliet, wordt thans ook als buiten allen twijfel gesteld door een correspondent van den Timesdie zegt dat tusschen de beide mogendheden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1