«geföer, JlieutoeÖtep, WiffcmsoorÖ, en5. M 307. Vierde Jaargang. 1864*- ZATURDAG 3 DECEMBER. NIEDWE COURANT VAN DEN Verschijnt "WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentienintezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Die zichingaande met 1 Januarij a. s., op dit blad willen abonneren, kunnen de in deze maand verschijnende nommers gratis bekomen. NIEUWSTIJDINGEN. Helder, Nieuwediep, Willemsoordenz. 2 December 1864. Op deu 20 Dec. a. s. zal te 's Hage de aanbesteding plaats hebben van de herstelling van het nieuwe drooge dok alhier. - Zr. Ms. schroefstoomschip Watergeus, onlangs hier aangekomen van Amsterdam en aldaar nieuw gebouwdheeft gisteren een proeftogt gemaakt op de Reede en in het Mars diep alhier. Naar wij vernemen heeft het schip en de ma chine zeer gunstig voldaan. Zr. Ms. schroefstoomschip Prinses Maria is volgens berigt van den kommandant, de luit. t/z. le kl. W. K. van Gennep, den 12 Nov. jl. te Madera aangekomen en heeft deu daarop volgenden dag de reis naar de Kust van Guinea voortgezet. Z. M. heeft op hun verzoek eervol ontslag verleend aan den adj.-administr. J. F. J. van Sou, uit de zeedienst en aan den ingen. 2C kl. van de Marine S. Meihuizen, thans gedet. in Indië, ten einde over te kunnen gaan bij den scheepsbouw aldaar. Beroepen tot Jeeraar der Christ. Afgescheidene Gerefor meerde Gemeente alhier, Ds. J. Baviuk, te Almkerk (pro vincie Noordbrabant). Beroepen tot leeraar der Christ. Afgescheidene Gerefor meerde Gemeente te Broek op Langendijk, Ds. J. Jucli, predikant te Landsmeer. Bij het examendoor de commissiebelast met liet examineren van varenslieden jl. Zaturdag te Amsterdam gehoudenhebben de 2° stuurlieden B. Weber en W. Bakker Lz. onderwijs genoten hebbende aan de zeevaartkundige school van den heer A. J. Leijer alhiereen diploma als opperstuur man verkregen. Door de commissie uit het provinciaal geregtshof in Noordholland, belast met het afnemen der examina aan aspi ranten tot het notaris-ambt, is o. a. geëxamineerd en goed gekeurd de heer Mr. L. F. Schoon. Naar wij vernemen zal hier Donderdag a. s. eena tooneelvoorstelling worden gegevendoor een elders zeer gunstig bekend tooneelgezelschap, onder directie van den heer de Haas. De entree bij inteekeniug f 0.75 en buiten iuteekening 1. Men schrijft ons van Texel, dato 1 December: Deze gemeente mogl heden het genoegen smaken der in stallatie van haren nieuw benoemden Burgemeester, den heer D. C. Loman. Zulks had plaats in eene plegtige openbare zitting van den gemeenteraaddie door vele belangstellen den werd bijgewoond. De nieuwe Burgemeester aanvaardde zijnen niet gemak- kelijken taak met dien moecl en lust ten goede, als de* pu blieke meeniug hem toekentterwijl hij het zich ongetwijfeld als een voorregt mag toekennendat zelden die publieke meening zich zóó algemeen en zóó ondubbelzinnïg ten gunste van iemand verklaart, als werkelijk bij deze benoeming, in deze gemeente, het geval is. God bekroone die met zijnen zegen. Men schrijft ons uit 's Hage 1 Dec.: In de zitting der Staten-Generaal van Dingsdag, zijn de discussiën over de begrootiug van Buitenl. Zaken afgeloopen. Het hoofdstuk is met 55 tegen 13 stemmen aangenomen. Bij die gelegenheid heeft de Min. uitvoerige inlichtingen gegeven omtrent de stap pen door de regering verrigt bij het hof te Rome, wegens het voorgevallene met Mortara en Coën. De beraadslagingen over Katholieke en Hervormde Eeredienst, zijn daarna aan gevangen en Woensdag voortgezet; ze leverden geen nieuw gezigtspunt op en kwamen neder op dezelfde argumenten als in vorige jaren. Het hoofdstuk voor lt. C. Eeredienst werd met 40 tegen 27dat voor Herv. Eeredienst met 45 tegen 22 stemmen aangenomen. Daarna zijn de beraadslagingen aan gevangen over het vierde Hoofdstuk Justitie) die heden wor den voortgezet. De interpellatie van den Min. van Koloniën door den heer Rochussen, is bepaald op Zaturdag ten 11 ure. Te Scheveningen heersclit sedert gisteren morgen groote verslagenheid en gegronde ongerustheid tevens. Volgens ont vangen brieven uit Engeland toch is in den storm van jl. Donderdag en Vrijdag, op de Engelsche kust vergaan de haringschuit Pieiernella Johanna, reeders M. Knoester en T. van Duijn, stuurman A. Pronk. Stuurman A. van dei- Toorn een omgeslagen pink in zee ziende drijven, zeilde er heên aan boord gekomen, bevond hij dat het vaartuig door de bemanning, die zonder den minsten twijfel over boord is geslagenverlaten was. Van de acht opvarenden, zijn zes vaders van huisgezinnen. De twee ongeliuwdeu voeren met hunne vaders op de pink. Het getal jonge kinderendat door deze ramp vaderloos is gewordenbe draagt 14. Twee vrouwen verkeeren in gezegende omstan digheden. Mogt onverhoopttot overmaat van ramphet ongeluk willen dat de loopeude geruchten bevestigd worden, dan zoudenhelaasnog twee pinken zijn vergaan. Zooveel is altans zeker, dat de storm, die van 24 op 25 Nov. op de Engelsche kust uit het Zuid-Oosten heeft gewoed, hevig moet zijn geweest. Van daar te Soheveiiingeu algemeene bezorgdheid. Gisteren namiddag is te Scheveningen nog ontvangen het berigtdat eene tweede schuit vergaan is. Deze zoude toe- behooren aan den heer T. de Jager, Gz. en gevoerd worden door stuurman A. Mos. Men schrijft uit Londen, van 28 November: De bladen zijn vol stormberigten. In den nacht van Donderdag op Vrijdag, bijna op hetzelfde oogenblik dat de stoomboot Stanley bij den" mond der Tyme strandde, ver ongelukte op de Schotsclie kust de boot ÓDalhousie. Allen die zich aan boord bevonden verloren het leven. Bij Shields verongelukte in den nacht van Zaturdag op Zondag de brik Martin luther. Ook bij deze ramp gingen vele men- sclienlevens verloren. Zondag zijn van de boot Pharos uit Newcastle drie personen door de golven weggesleept; zij zijn allen verdronken. Woensdag ging bij Laysdown eene boot met zeven personen verloren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1