.QefÖer, JtieuroeDiep, WiffemsoorÖ, enj. schouwing over de schapen. schouwing van st01plmtsen. Vierde Jaargang. ZATURDAG 17 DECEMBER. S. GILTJES. Zitting van den Gemeenteraad, Jfê 371. 1864 NIEDWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG eu ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post «1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven ftanco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentiicn van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentiën iutezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Die zich, ingaande met 1 Januarij a. s., op dit blad willen abonneren, kunnen de nog in deze maand verschijnende nommers gratis bekomen. Het Nommer van 1 Januarij a. s. wordt weder be schikbaar gesteld tot liet opnemen eener Naamlijst, van al diegenen, die hunnen Nieuwjaarsgroet opentlijk wenschen uit te brengen aan Familie, Vrienden, Bekenden, Begunstigers, enz. Voor de plaatsing van iederen naam wordt ge vraagd 50 Centen, ten voordeele van de verschillende Armbesturen dezer gemeente, na aftrek van onkos ten ingeval die niet te vermijden zijn. Na afloop zal de rekening en verantwoording dei- gelden in dit blad worden opgenomen. Exemplaren der Courant, waarin de Naamlijst voorkomt, zijn te bekomen tegen betaling van 10 Centen, mits vóór het afdrukken aan te vragen. Men wordt beleefd verzocht vooral voor duide lijke opgaven te willen zorgen, en zich vroegtijdig franco te willen adresseren bij den Uitgever Door het gemeentebestuur wordt het navolgende gepubli ceerd: De BURGEMEESTER der gemeente HELDER brengt ter kennis van de belanghebbendendatdoor de bevoegde Keurmeesterseene SCHOUWING zal worden gehouden OVER DE SCHAPENen wel op Dingsdag den 20 Dec ember aanstaande, van des morgens 9 tot 11 ure in bet Brakkevelden van 12 tot 2 ure in den Helderschen Polderen op Woensdag den 21 December aan staande, van des voormiddags 9 tot 11 ure in den Iluis- didner Polder. De houders van Schapen worden ernstig aangemaand om te zorgen dat hunne Schapen op de bepaalde uren in bet land zijn bij eengesloten. Helderden 13 December 1864. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. Aan de Ingezetenen wordt kennis gegevendatte beginnen op Maandag den 19 dezer, door Brandmeesters de gewone SCHOUWING zal plaats hebben over de SCHOORSTEENEN, OVENS, VUURPLAATSENenz. Ieder wordt uitgenoodigd die Ambtenaren in de gelegenheid te stellen om zich te kunnen overtuigen dat de Schoorsteenen behoorlijk geraagd en de Stookplaatsen zóó zijn ingerigtdat er geene vrees voor brand bestaat. Helderden 14 December 1864. Burgemeester en Wethouders voornoemd STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERHEYSecretaris. op Dingsdag 13 December 1864. Voorzitter de heer Mr. K. J. C. Stakman Bosse. Secretaris de beer L. Verhey. Tegenwoordig 14 leden. Afwezig de heeren Haremaker, Papineau en Janzen. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed gekeurd. 1). Vaststelling van het maximum van onderstandover 1865. Het ontwerp besluit wordt voorgelezen en goedgekeurd. 2). Benoeming Commissaris voor het Ziekenhuis en de Apotheek. De heer Slot wordt met algemeene (14) stemmen herbenoemd. De Voorzitter geeft te kennen dat bet hem genoegen doet dat de goede dienstendie door den beer Slot steeds worden bewezen, door den Raad worden geapprecieerd. 3). Benoeming van leden voor het Bestuur van het Weeshuis. De beer K. J. Krul wordt met 8 en Mej. de Wed. Sen- derman geb. Spigt, met 10 stemmen herkozen. 4). Benoeming van leden voor het Burgerlijk Armbestuur. De beer Jb. Bakker wordt met 11 en de beer G. J. van IIoolwerf met 8 stemmen herkozen. 5). Eervol ontslag van een hulponderwijzer. Wordt gelezen eene missive van den beer T. Mooij die daarin te kennen geeft lo. Dat bij de verleende subsidie aanneemt. 2o. Dat bij voornemens is met 2 Januarij a. s. zijne bij zondere school te openenen wel in bet buisvroeger bewoond door B. Tobei, aan den Kanaalweg. 3o. Dat bij ontslag verzoekt uit zijne tegenwoordige be trekking, met beleefd verzoek zijnen dank aan den Raad te willen overbrengen. Op voorstel van den Voorzitter wordt bet gevraagde ont slag eervol verleend. 6). Voordragt ter benoeming van een hulponderwijzer. Ter vervanging van den beer Mooijstelt de Voomtter voor, eene oproeping te doen in de nieuwsbladenvoor die betrekking wordt toegestaan 550 'sjaars, en er is mede aan verbonden eene toelage voor werkzaamheden bij de normaal school. Voorts worden benoemd de beer A. Bommel met 14 en de beer C. Mulder met 11 stemmen, tot hulponderwijzers in de school No. 4 (hoofdonderwijzer de beer J. P. van Varik.) 7). Mededeeling van ingekomen stukken. a. Dat de gemeente-begrooting in ontvang en uitgaaf over 1865 door Ged. Staten is goedgekeurd. b. Dat voldaan is aan het in de vorige vergadering geno men besluit tot indiening van een adres aan de TAveedo Ka mer, tot verwerping van de hangende wetsontwerpen in zake de belastingenwelk adres voor de leden ter Secretarie ter inzage is nedergelegd. c. Dat de beer C. Klok zijne betrekking als hulponderwij zer weder beeft aanvaard. d. Wordt gelezen eene missive van den beer J. P. van Varik, houdende dankbetuiging vooren waardering vanhet door den Raad ten zijnen opzigte genomen besluit. a.b.c. en d. worden voor kennisgeving aangenomen. Bij de gewone rondvraag wordt door verschillende leden tegelijk het woord gevraagd, bet eerst spreekt de beer van Strijen en zegt, het niet ondienstig te achten een paar vra gen te doenten aanzien van de bestrating aan de achterstraat waarop door couranten artikelen onlangs de aandacht al-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1