<gefÖer, JïieumeÖiep, TUiffemsoorÖ, ciij. Jfc 373. Vierde Jaargang. ZATURDAG 24 DECEMBER. S. GILTJES. UIE TT 7T S T IJ D X ST 3 E 1T. 1864y NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentien intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Die zich, ingaande met 1 Januarij a. s., op dit blad •willen abonneren, kunnen de nog in deze maand verschijnende nommers gratis bekomen. Het Nommer van 1 Januarij a. s. wordt weder be- schikbaar gesteld tot liet opnemen eener Naamlijst, van al diegenen, die liunnen Nieuwjaarsgroet opentlijk wenschen uit te brengen aan Familie, Vrienden, Bekenden, Begunstigers, enz. Voor de plaatsing van iederen naam wordt ge vraagd 50 Centen, ten voordeele van de verschillende Armbesturen dezer gemeente, na aftrek van onkos ten ingeval die niet te vermijden zijn. Na afloop zal de rekening en verantwoording dei- gelden in dit blad worden opgenomen. Exemplaren der Courant, waarin de Naamlijst voorkomt, zijn te bekomen tegen betaling van 10 Centen, mits vóór het afdrukken aan te vragen. Men wordt beleefd verzocht vooral voor duide lijke opgaven te willen zorgen, en zich vroegtijdig franco te willen adresseren bij den Uitgever Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 23 December 1864. Neêrlands Siberië is de eere-naam waarmede deze plaats wel eens door ontevredenen wordt bestempeld. De dagen die wij thans beleven geven er echter het volste regt op. Sneeuw en ijs hebben ons als het ware geheel geisoleerd. Sedert Woensdag morgen is de post van Haarlem hier niet aangekomeu, niettegenstaande de posten geregeld van hier vertrekken, men zegt, dat onoverkomelijke sneeuwbergen zich hebben opgeworpen tusseheu Alkmaar en Haarlem. Dat door de Posterij echter met een krachtige hand en een goeden wil niet alleen sneeuwbergen kunnen worden verzet, maar ook ijsseholleu, die een onmetelijken afgrond bedekken, kunnen worden getrotseerd, dat bleek ons weder hedeu door de moedige bemanning van de Texelsche post boot, die hoewel het gisteren niet mogt gelukken, heden als het ware het onmogelijke beproefde en ook slaagde. Na eene zeer moeijelijke en niet minder gevaarlijke togt over het broze ijs, werd het brieven-pakket van de eilanden be houden overgebragt. Niettegenstaande het vele drijfijs hier op de kust, zijn hier gisteren avond twee visschersschuiten voor de haven gekomen en door Marine matrozen aan een toegeworpen lijnde haven binnen gesleept. Heden middag is alhier door een der sleepbooten in de haven gebragt de schooner Amicitia, kapt. de Groot, en is de boot daarna weder naar buiten gegaanom nog een in het gezigt zijnde bark te halentoen echter de boot buiten kwam was de bark weder op zee gegaan. Beroepen tot predikant bij de Chr. Afg. Geref. ge meente alhier, Ds. Entingh predikant te Amsterdam. Z. M. heeft, onder voorbehoud van Hds. nadere be schikking, tot belooning van hen die zich bij gelegenheid van het forceren der Straat Simonoseki in Japanhebben onderscheiden, al dadelijk de bevelhebbers van Zr. Ms. schependie aan dat wapenfeit hebben deel genomenbe noemd tot ridders der Militaire Willemsorde, of hen daarin bevorderd, en wel: tot ridders der Militaire Willemsorde van de 4e klasse den kapt. t/z. J. E. de Mankommanderende Zr. Ms. schroefstoomschip het Metalen Kruis en stations- kommandant van de Nederlandsche zeemagt in Japan; den kapt.-luit. t/z. J. P. G. Muller, kommanderende Zr. Ms. stoomschip Amsterdam-, en den kapt.-luit. t/z. P. A. van Rees, kommanderende Zr. Ms. schroefstoomschip T)jambi, en bevorderd tot ridder der Militaire Willemsorde 3e kl. bovengenoemde kapt. t/z. J. E. de Man, en den kapt.-luit. t/z. Jhr. E. de Casembroot's Konings adj. in gewone dienst en bevelhebber van Zr. Ms. korvet met stoomvermogen Medusa. Reeds in ons No. van 10 Sept. jl. gaven wij eene aan kondiging van de in April a. s. in het Paleis van Volksvlijt te Amsterdam te houden grdote tentoonstelling van voort brengselen van tuinbouw. Wij berigtten tevens dat aan het Bureau van dit blad, voor belangstellenden, het reglement* en programma ter inzage voorhanden was. Met genoegen voldoen wij aan het verzoek, thans weder mede te werken tot meerdere verspreiding van de besluiten genomen door het bestuur dezer tentoonstelling. Wij brengen ten dien einde onder de aandacht onzer lezers dat omtrent de tentoonstelling in 't voorjaar van 1865 in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam te houden is bepaald, dat de naamlijsten der in te zenden voorwerpen zullen moeten worden ingeleverd vóór of op 26 Maart 1865 de inzendingen zullen moeten geschieden op 13 en 4 Aprilbouquetten en soortgelijke voorwerpen zullen ook nog worden toegelaten op 5 April des morgens vóór 9 ure. De Jury zal ter beoordeeling der ingekomen voorwerpen bijeenkomen op 5 April des morgens ten 9 ure. Den 6 April zal zijn bestemd voor de nadere rangschikking. Den 7 April zal de plegtige opening plaats hebbenterwijl voor het publiek de tentoonstelling zal geopend blijven van den 8 tot en met den 12 April. Voor de tropische gewassen zal een der bijzalen van het Paleis voor Volksvlijt voldoende worden verwarmd. Men zal trachten na afloop der tentoonstelling de gelegenheid te gevendat de inzenders, die zulks mogten verlangenop nader vast testellen voorwaarden, hunne ingezonden planten en gewassen in het locaal der tentoonstelling in het openbaar kunnen doen ver- koopen. Er zullen pogingen worden aangewend voor de in zendingen uit het buitenland, vrijdom van invoerregten en visitatie te verkrijgen. Voor de leden van de Jury en van het Congres zal men vermindering van het reistarief trachten te bekomen, alsook een verminderd vrachttarief voor de in te zenden goederen. Het vervoer der voorwerpen door de stad Amsterdam zal men trachten zoo gemakkelijk mogelijk te maken. Er zal later op het reglement en programma een supplement worden uitgegevenwaarin al deze bepalingen zullen worden vermeld en tevens mogelijke wijzigingen van het programma zullen worden opgenomen. Om de voorgestelde onderneming goed ten uitvoer te kun nen brengenzal er een belangrijk fonds beschikbaar moeten zijn, daar de onkosten uit den aard der zaak zeer groot zijn. Ofschoon van verschillende zijden niet onaanzienlijke geldelijke

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1