Jtè 385. Vijfde Jaargang. 186 fjcfïlcr, Jtieumeötep, IMfemsoorÖ, 015. ZATURDAG 28 JANUAIUJ. Zitting van den Gemeenteraad NIEUWE COURANT r. 'te VAN DEIV Verschijnt WOENSDAG eu ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post u 1.50 Men abonneert zich bij alle Bockhandelaren en Post directeuren. Brieveu franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centen voor elke regel meer 10 Centen. Zegclregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentiënintezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. op Woensdag 25 Januarij 1865. Voorzitter de lieer Mr. K. J. C. Stakman Bosse. Secretaris de heer L. Verliey. Tegenwoordig 13 leden. Afwezig de lieeren PapineauHaremakerSlebe en Stroot- man van laatstgenoemde is eene verontschuldiging ingekomen. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed- o o o o gekeurd. 1). Verzoek om ontslag van een hulponderwijzer. Aan den hulponderwijzer W. Krijnen wordt op zijn verzoek eervol ontslag verleend tegen 1 Maart a.s.of zoo veel vroe ger als hij door zijn opvolger zal kunnen worden vervangen. Daarna wordt uit eene voordragt van drie sollicitanten, de heer T. Gatsonides van Sneek gekozen, met 11 stemmen, om in die vacature te voorzien. De Voorzitter herinnert, dat door het eervol ontslag van den heer T. Mooy mede eene vacature is ontstaandoch dat die van eenigzins anderen aard is, zijnde dit de betrekking van eerste hulponderwijzer aan de School No. 3tegen een salaris van f 550.waaraan tevens verbonden iseene toe lage van 50 voor werkzaamheden bij de Normaallessen. Ter voorziening in die vacature heeft eene oproeping plaats gehad; zes sollicitanten hebben zich aangemeld, terwijl van vier de vereischte stukken zijn ingekomenbovendien nog twee speciale aanbevelingen, betreffende een der sollicitanten, zijnde de heer H. Zwartte Zaandijkbenevens een schrijven van den districts-schoolopzienerwaarbij verklaard wordt dat er geene bezwaren bestaan omingeval H. Zwart mogt worden benoemdaan hem de betrekking van hulponderwijzer bij de normaallessen op te dragen. Bij stemming wordt de heer H. Zwart, benoemd met 11 stemmen. 3). Brief betrekkelijk den Kanaalmond. Wordt gelezen eene missive van den Commissaris des Ivo- nings in deze provinciewaarin ter kennisse wordt gebragt dat de Minister van Binnenl. Zaken geen bezwaar heeft in de voorgestelde verlegging van den kanaalmond, en mede dat de Minister van Finantien de gevraagde grond wil af staan tegen f 800 de Qj roededat de te leggen brug deugd zaam moet zijn en vooraf een ontwerp moet worden ingezonden. De Voorzitter deelt mede, dat ten opzigte van den be paalden prijs het eenparig gevoelen van het Dagelijkscli Be stuur en van de leden van de Onderhouds Commissie is, om aan den Commissaris des Konings te antwoordendat die prijs te hoog gesteld is om daaraan te kunnen voldoen, en de gemeente mitsdien het verzoek tot verlegging van den kanaal mond intrekten een nieuw plan heeft ontworpen ter ver nieuwing van de brug ter plaatse van den tegenwoordigen kanaalmond. De heer de Breuk stemt toe dat de gevraagde prijs fabel achtig hoog is, dat er geen sprake kan zijn om daarin toe te stemmenmaar toch wenschte spreker nog niet van het plan af te zienen is van meening dat het niet ondienstig zoude zijn om den Minister deze zaak eens nader toe te lichtenhet zij schriftelijk of mondeling. Spreker zegthet is van algemeene bekendheid dat hier een persoon achter heeft gezetendie meermalen blijken heeft gegeven van zeer fiscale handelingen en die dezen prijs gegrond heeft op een voorbeeld dat hier heeft plaatsgehad bij de ont eigening voor 's rijks spoorwegwerkendat deze gevallen in geejjen deele gelijk staan, want dat men -daar te doen had met grond, waarop zich gebouwde eigendommen bevonden, terwijl de thans gevraagde grond onbebouwd en voor het rijk van geen bijzonder nut is. De heer Graat kan zich niet vereenigen met den hr. de Breuk. Spreker is van gevoelen dat als een hoofd van algemeen be stuur eenmaal een prijs heeft bepaald, daarover niet valt te marchanderen. Met het voeren van correspondentie zal veel tijd verloren gaanterwijl de tegenwoordige brug zeer slecht is en de vernieuwing daarvan geen langer uitstel lijden kan. De heer Zur Mühlen vereenigt zich met den heer de Breuk en zou ter bespoediging van de zaak er voor zijn eene com missie te benoementen einde die zaak met den Minister mondeling te behandelen. De heer Janzen verklaart er zich mede voor, en zegt dat bij vernieuwing van de tcgen-vyoordige brug, de vaart in het lleldersche kanaal drie maanden gedurende den zomer zoude zijn gestremd, dat dit een zeer groot bezwaar zou zijn voor de ingezeten bij den aanvoer van bouwmaterialenturf en andere benoodigdheden en ook bij de afvoer van de uitge baggerde kanaalgrondterwijl bij de uitvoering van het andere ontwerp, de tegenwoordige doorvaart gedurende dien tijd van dienst kan blijven. Ook de heer Bakker ondersteunt het voorstel van den heer de Breukspreker zegtom tot een goeden toestand te komen wil ik, wat mij aangaat, er nog wel eenigen tijd aan opofferen. De heer de Breuk wederlegt het gesprokene van den heer Graat, en zegt, te moeten veronderstellen dat de Minister met de zaak bekend is, doch dat het buiten allen twijfel is dat ZExc. in deze geheel en al op de hoogte zoude zijn. Men moet in het oog houden dat de gevraagde prijs hier bedraagt let wel ƒ80,000 per bunder. Spreker noemt die eisch af schuwelijk en herhaalt: «wij weten allen wie er achter zit." De heer de Lange verklaart zich tegen het voorstel van den heer de Breuken ziet met den heer Graat in eene cor respondentieniet3 dan tijdverlies, terwijl eene vernieuwing van die brug zeer noodzakelijk wordt. De heer lleeringli zegt dat het voorstel om afwijzend te beschikkenvrij algemeen door het Dag. Bestuur en de leden van de Onderhouds-Commissie is genomen, omdat men van gevoelen was dat er te veel tijd met onderhandelen zou ver loren gaan, hetwelk den toestand der brug niet gedoogde. Kunnen die onderhandelingen echter in een kort tijdsbestek afloopendan kan spreker er genoegen in nemeneen jaar lang kan het niet meer wachten. Om tijd te winnen is spreker van gevoelendat men zich direct tot den Minister van F i- nantien moest wenden. De Voorz. zegt dat men zich tot den Minister van Binnenl. Zaken moet wendenen brengt het voorstel daartoe in om vraag, na de aanneming daarvan, te bepalen of dit schriftelijk of mondeling zal geschieden. Dit voorstel wordt aangenomen met 9 tegen 4 stemmen, tegen stemden de lieeren GraatMaalsteed, de Lange en den Voorzitter. Daarna wordt besloten om de onderhandelingen mondeling te doen plaats hebben en eene commissie van 3 leden te benoemenwordt met algemeene stemmen aangenomen. Daartoe wordt gekozen de Voorzitter en bij stemming de lieeren de Breuk met 11 en Strootman met 8 stemmen de beide eerstgenoemden laten zich die keuze welgevallen aan den heer Strootmanniet aanwezig zijnde, zal nader kennis worden gegeven. 4). Mededeeling van ingekomen stukken. a. Eene missive van het Dep. Helder der Maats. totN. v. t A.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1