Nieuw Weer in het vaderland terug Ontstellend zware schuldenlast Voor Den Helder, Schagen en omgeving VRIJDAG 4 JANUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10822 Bureaux: WELKOM Repatrieerenden uit Indië door 'n enthousiaste menigte begroet H. M. de Koningin verwelkomt de repatrieerenden Alle N.V.EL-wedsfrijden AFGELAST Geruchten over Spanje meuros De gruwelijke massa-moord der Joden PROTEST HoofcJredacteur: H. N. Smits; rayon-red acteur P. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand. Inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 et. per m.m. regel, 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordliollandscli Dagblad a tLl» Buiten God it nergens veilig Vondel ALKMAAR: Lang'estraat 42At tel. 4330 (K 2200) HOORNDraafslngel 50, tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods, gracht 69, tel. 2383 K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52. tel. 459 (K 2240). Bankrelatie: Noord erbank II ET WAS EEN ONTROEREND MOMENT, toen gisteravond omstreeks half zeven de „Alman- zora" te Amsterdam meerde met bijna tweeduizend repatrieeren- den uit Nederlandsch Indéë. Een grootsch moment voor de terug keerenden allereerst, die Konink lijk werden verwelkomd met een kort woord van Prinses Juliana. Zij mocht terecht zeggen, dat de thuisvaarders, na een zee van leed te hebben doorwaad, in vei lige haven zijn aangeland. Zij mocht dit daarom terecht zeg gen, omdat aangenomen mag worden, dat Nederland, dat in den loop der laatste jaren altijd zijn klassieke gastvrijheid heeft betoond aan zoo velen, die gast vrijheid zeker betoonen zal aan zijn eigen landgenooten uit het verre land. Immers, eerst dan zal van een veilige haven sprake zijn als de bevolking van het moeder land zorgt, dat niet alleen mate rieel, maar ook geestelijk die voorwaarden voor de'vereischte veiligheid en rust aanwezig zijn. die de getroffen landgenooten ui' Indië zooveer behoeven. Een vei lige haven. Nederland zal niet in gebreke blijven. Ook al stelt de omvang van het totaal der te verwachten repatrieerenden, nL 50.000, ons voor een zware taak. Te zwaar zal zij niet zijn, voor een land en een volk,, dat zelf te weten is gekomen, wat lijden en onderdrukking als gevolg van een wreeden oorlog te beteeke- nen hebben. Wij zijn overtuigd, dat ons welkom aan de thuis vaarders niet een schoon woord en een leeg gebaar alleen zullen zijn. Maar een belofte: Nederland zal helpen, ruim, breed, royaal, omdat het zijn verplichtingen kent en door de christelijke liefde gedrongen wordt. DE THUISKOMST der 1800 repatrieerenden, die als eerste deel van de passagiers der „Nieuw Amsterdam" Donderdag met de „Al- lanzora in Nederland aankwamen, is een ware zegetocht geworden. Te één uur gistermiddag werd het schip de haven van IJmuiden binnengeloodst, maar eerst om half drie lag de „Almanzora" in de "hutslu's wear ~?-h een enthousiaste menigte verzameld hall. Een zroot spandoek riep de repatrieerenden een hartelijk „welkom" toe, ondersteund door het gejuich der duizenden, die langs de sluis en het kanaal stonden. H. M. de Koningin zal op Zondag 6 Januari a.s. om 2 uur over de beide radio-zenders van Hilversum, naar aanlei ding van de aankomst van de serstc groep repatrieerenden uit Nederl. Indië, het woord richten tot die landgenooten, die sedert de bevrijding van Nederland uit gevangenissen en concentratiekampen naar het vaderland terugkeerden. TOEN HET SCHIP eenmaal ge schut was, begon een ware zegetocht door hei Noordzee ka naal. Overal waren de vlaggen uitgestoken en talrijke feestelijk gepavoiseerde vaartuigen bege leidden het schip. Auto's en wiel rijders reden langs het kanaal en trachtten contact te krijgen met familieleden of bekenden aan boord. De passagiers toonden zich zeer verrast door een zoo grootsche begroeting in het Moe derland en ondanks de voor hen zoo felle koude bleven zij gedu rende den geheelen kanaaltocht, die verscheidene uren duurde, aan dek. Inmiddels was echter aan boord de mededeeling gedaan, dat alle repatrieerenden nog dezen avond naar huis gebracht zouden wor den, zoodat men in koortsachtigen haast begon te pakken. Vanaf Singapore was de „Nieuw Amsterdam" door mooi weer begunstigd. De stemming aan boord was uitstekend. Men had speciale aandacht besteed aan de recreatie van de 3500 re- patriandi en had zelfs in volle zee een welgeslaagd Kerstfeest kunnen vieren. De groote voorziening kwam in Suez waarover alle passagiers van de „Almanzora" eenstemmig hun bewondering uitspraken. De ontvangst in Suez was in een woord grandioos en dat de klee ding daar de toets der critlek kOn doorstaan blijkt wel uit de keu rige wijze, waarop de passagiers der Almanzona gekleed waren, al is de vrouwelijke handigheid hier ook bij te pas gekomen. Enkele passagiers konden niet onmiddel lijk in de kleeren gestoken wor den omdat de sorteering in maat nog niet ruim genoeg was. Het kostte echter geen moeite, dit euvel aan boord van de Nieuw Amsterdam met behulp van de milt aire kleeding en eenigen on- derlingen bijstand, tot aller ge noegen te regelen. Eerst in de duisternis kwam de Almanzora in de Amsterdamsche haven aan, waar opnieuw vele duizenden op de pieren, in de Met het lichten van de opgeblazen verkeersbrug over den IJssel bij Zwolle, die nog steeds een belemmering voor de scheepvaart vormde, is thans een begin gemaakt. Twee groote drijvende bokken, de „Conrad" van Stork en de „Phoenix" van de Ned. Scheepsbouw Mij., die een hef vermogen hebben van resp. 80 en 150 ton, zullen sdmen dit zware karwei verrichten. Henneke P. dakgooten in lantarenpalen of in roeibootjes van hun vreugde over dit weerzien blijk gaven. De grootste menigte had zich echter verzameld nabij de fruitloods van de K.N.S.M waar de „Alman zora" moest aanleggen H.K.H. Prinses Juliana ter begroeting aanwezig. Hier waren ter begroeting aan wezig H.K.H. Prinses Juliana, prof. dr, H. J. A. Logemann, mi nister van Overzeesche Gebieds- deelen, vice-admiraal Stoeve, ko lanel B G. van Os van Delden. hoofd van den repatrieeriogs- dienst, dr. J. P. Bannier, alge meen gecommitteerde voor Indi sche zaken en verder talrijke autoriteiten uit de kringen van „Nederland helpt Indië" het Roo- de Kruis en andere vereenigm- gen. Voorts verschillende ge meentelijke autoriteiten. Te 20.30 uur kwam de „Al manzora" voor de wal en het was een bijzonder plechtig oogen- blik, toen het muziekkorps op de kade het Wilhelmus inzette. Na dat de loopbruggen waren uitge legd, ging H.K.H. Prinses Juliana adn boord om de repatrieerenden van nabij te begroeten. Ook sprak de Prinses later voor de micro foon namens haar Moeder enkele woorden van welkom, waarin zij aankondigde dat H.M. de Ko ningin a.s. Zondagavond te 20.00 uur, over de radio persoonlijk het woord tot de repatrieerenden zal richten. Helaas bleek het niet mogelijk te zijn, alle repatrieerenden Don derdagavond reeds van boord te laten gaan. Men moest zich be perken tot de zieken en diegenen, die als bestemming Amsterdam hadden opgegeven. De groote fruitloods was feestelijk versierd en berekend op een vlotte ver werking van eenige duizenden passagiers. Het Bureau Repatrieering van het ministerie van verkeer en energie draagt zorg voor het ver voer „tot op de sto°p'' van het huis van bstemmirp1*" in extra autobussen, taxi's en diensttrei- nen. Diesenen der passagiers, die niet naar Amsterdam moe ten. zullen hedenochtend debar- rtTjpiavon grj v%rordt*y\ Met het s.s. „Mecklenburg" arriveerde te Rotterdam een aantal gerepatrieerde krijgsgevangenen uit Japansche gevangenkampen. Na jaren van ontbering en ellende zetten de mannen weer voet op vaderlandschen bodem. H. v. Langelaar P. Volgens den correspondent te Lissabon van de Londen- sche „News Chronicle" zou generaal Franco den Spaan- schen troonpretendent Don Juan hebben uitgenoodigd den troon te bestijgen, evenwel onder voorbehoud, dat Fran co zelf en zijn partij de macht in handen houden. De correspondent voegt hier aan toe, dat de royalistische millionnair José Maria Oriol zich met een desbetreffenden uitnoodigingsbrief naar Lau sanne heeft begeven. Volgens vooraanstaande Spaansche royalisten is een der yoor waarden van den terugkeer van den troonpretendent naar Spanje, dat generaal Franco zal worden benoemd tot op perbevelhebber van 't Spaan sche leger en dat de koning een enkele politieke partij voor het land zou aanvaarden, met andere woorden, dat de Fa lanx haar positie behoudt. Naar verluidt is Don Juan alleen dan bereid naar Span je terug te keeren, indien hem de vrije hand wordt gelaten om het land te besturen. t? Het Bondsbestuur van den Nederlandschen Voetbalbond deelt mede, dat alle voor Zondag a.s. vastgestelde wed strijden zijn afgelast- In de districten I, II, III en V wordt het programma voor Zondag a.s op Zondag 13 Ja nuari gespeeld, voor de dis tricten IV en VI volgen na dere mededeelingen Gaafste Gisteren werd te Neurenberg gehoord Otto Ohlendorf, die, acht en dertig jaar oud, de functies van generaal-majoor van politie, chef van den veiligheidsdienst op Himmler's hoofdkwartier en chef van de S.D. in Duitschland, onder Ernst Kaltenbrunner, heeft be kleed. Goering fixeerde dezen getuige, die een zenuwachtigen indruk maakte, voortdurend. Ohlendorf identificeerde de personen, welke voorkwamen op den „stamboom" van de'Gestapo en de S.D. aan den wand van dë rechtszaal. Hij zeide over de sa menstelling daarvan het toezicht te hebben gehouden. Ohlendorf gaf toe, dat onder zijn leiding negentigduizend joden in Rusland waren uit geroeid, zoowel mannen als vrouwen en kinderen. Tot 1942 werden de ongelukkigen bij massa's in antitankgrach ten en dergelijke overhoop geschoten. Op bevel van Himmler werden later vrou wen en kinderen bij vijftien en vijfentwintig tegelijk in gaswagens omgebracht. Volgens Ohlendorff was bij verschillende gelegenheden door de legerautoriteiten op bespoedi ging van de uitroeiing aange drongen, in verband met het te kort aan huisvesting en voedsel. Ohlendorff deed verder verkla ringen over de mobiele groepen, welke enkele weken voor den aanvang van de campagne tegen Sowjet-Rusland aan alle legers in het Oosten werden toegevoegd en welke de uitroeiing van joden en communistische functionaris sen tot taak hadden. Hij xelf was leider geweest van een groep in de zuidelijke Oekraine en op de Krim. Bij een bespreking met Himmler had deze gezegd, dat degenen, die de uitroeiing uit voerden, zoowel leiders als man schappen, geen persoonlijke ver antwoordelijkheid droegen: die berustte alleen bij Himmler en den Fuhrer. Generaal Mac Arthur heeft richtsnoeren bekend gemaakt, waarbij uit de Japansche regee ring worden geweerd „alle per sonen en vereenigingen, die Ja pans verraderlijken maar ramp- spoedigen aanval op den wereld vrede hebben ontketend en ge leid." Volgens de Italiaansche .Stam pa" zijn talrijke door de Russen vrijgelaten Italiaansche krijgsge vangenen op hun terugreis door de Joegoslaven gearresteerd en naar concentratiekampen ge stuurd. LI ET AANTAL DAGBLADEN dat, in strijd met de voor schriften en tegen het besliste verbod in, de bonnenlijst op Donderdagavond publiceert, in- plaats van op Vrijdag, breidt zich steeds uit Er wordt niets aan gedaan. De officieele bon nenlijst staat breed-uit in ver scheidene kranten op Donder dagmiddag, sommige, in Am sterdam gedrukt, zijn al om twee uur des middags bij de menschen in huis. En dan komt de Telex Donderdag prompt om zes uur met de lijst en nog altijd staat er ambtelijk-trouw boven, dat ze niet gepubliceerd mag worden vóór Vrijdag zes uur. Dat is een onhoudbare en onduldbare toestand. Wij heb ben het recht te eiscffn dat daar onverwijld een einde aan komt.'Of de betrokken instan ties moeten zorgen, dat nie mand in de gelegenheid is, de lijst eerder te publiceeren, dan theoretisch geoorloofd is, óf zij moet worden vrijgegeven voor alle bladen op Donderdag avond. Wij begrijpen, dat deze zaak, door de ontwikkeling welke zij heeft genomen, een prestige-kwestie voor de amb telijke instantie dreigt te wor den, maar daar moei men dan maar overheen. Wat nu ge schiedt brengt ons in een la tente toestand van willekeur en onrechtmatige bevoorrech ting welke in onze pers niet behoorde voor te komen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1