Nieuw ENGELAND is Russische aantijgingen beu LANDBOUW-ELFTAL TROK TEN AANVAL s Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux Z. H. DE PAUS TOT DE JEUGD 35000 kinderen op audiëntie Ook spoorwegstaking in Amerika? BATAVIA HEEFT EEN ANDER AANZIEN Plunderaars echter druk in actie DE NATIONALE FEESTDAG (2aalsle nieuws Klemmende vraag in de Tweede Kamer: Zal de Regeering de prijzen van de tuin bouwproducten los laten? Export-vooruitzichten zijn somber, maar we mogen niet wanhopen Politieke actualiteiten Hoofdredacteur: H. N. Smits: rayon-redacteur P. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; I 1.20 per maand, inclusief incasso, kosten. Prijs der advertenties 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed; ln tekst 22 et. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. N o ordhollands ch DaqLlad Buiten God U nergens veilig Vondel ZATERDAG 26 JANUARI 1946 41© JAARGANG - NUMMER 10841 ALKMAARLangstraat 42A tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59, tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods, gracht 69. tel. 2383 K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52. tel. 459 (K 2240). Bankrelatie: Noorderbank VISJINSKY ZIET VAAK SLECHT WEER TUSSCHEN LONDEN EN MOSKOU. - BEVIN WIL ALLES OPENHARTIG BEHANDELEN f}E VEILIGHEIDSRAAD is Vrijdagmiddag te Londen voor de eer- ste maai bijeengeweest. Hij beeft besloten, zoowel de Perzische' als de Indonesische en de Grieksche kwestie op de agenda voor de volgende vergadering te plaatsen, welke a.s. Maandagmiddag ge houden zal worden. Deze drie kwesties zullen, zooals de voorzitter, Makin, verklaarde in antwoord op een vraag van Bevin, werkelijk bediscussieerd kunnen worden. Maar Rusland heeft in een afzonder lijken brief tegen behandeling van de kwestie Iran (Perzië) krachtig geprotesteerd, en zich tegen behandeling categorisch verzet, daar zij het beroep van Iran, met de bekende motieven ongegrond acht. Er is bijv. al dadelijk een voor stel van de Sovjet-delegatie te verwachten, om niet tot verdere oehandeling over te gaan. Visjinsky heeft er althans op ge zinspeeld, dat een dergelijk nader voorstel van hem te verwachten isl MINISTER BEVIN verklaarde, dat Engeland er prijs op stelt, de zaken van Indonesië en Grie kenland maar eens goed uit de doekjes te doen. „Wij zijn al die aantijgingen van Russische zijde in besloten bijeenkomst beu en ik ben er dus voor, de kwesties open baar en openhartig op te helde ren." Hij vond de Indonesische zaak echter meer eene die op de eerste plaats de Nederlandsche Regeering aangaat. (Dat hebben wij ook altijd gedacht!). Overigens heeft Bevin, duidelijk voor het wereldforum, nog even laten uit komen, dat Engeland in Indonesië bezig is orde te scheppen in een situatie, welke het gevolg is van den oorlog en van het ontwapenen van door de Japanners geoefende lieden, die extremisten en groot- deels fascisten zijn, en die zich te gen de ontwapening van de Ja- pansche soldaten verzetten. Dit is een situatie, waaromtrent uiteen* zettingen dienen te worden gege ven door de regeering, welke op dit punt op de eerste plaats ver antwoordelijk is(Dèt is dus wel Engeland. - Red.). Nederland verklaarde bij mon. de van Minister van Kleffens, er geen bezwaar tegen te hebben, dat de Indische zaak. „zooals zij geformuleerd is", op de agenda kwam. In verband met een voorstel van Amerika, om nog vóór 1 Fg. bruari een bijeenkomst te hou den te Londen van een 'gezamen. lij.ke militaire staf, verklaarde Visjinsky niet te kunnen beloven dat de Russische officieren op tijd zouden zijn, „omdat het nog al vaak slecht weer is tusschen Londen en Moskou". Toen werd Z. H. de Paus zal heden in de Sint Pieterskerk te Rome audiëntie verleenen aan vijf en dertig duizend kinderen. Tijdens deze audiëntie zal Z. H. een toespraak houden tot de kinderen, die van aller lei godsdienstige gezindten zijn en beschouwd moeten worden als vertegenwoordi gend de twee millioen kinde ren, die thans in Italië door de Unrra worden gevoed. Van deze unieke gebeurte nis zal op uitdrukkelijken wensch van het Vaticaan, per radio en film verslag worden uitgebracht. Radio Vaticaan zal radio verslag uitzenden op 31.06 en 1987 meter. er hartelijk gelachen, want ieder een dacht aan den politieken barometer! Engeland is niet van plan Griekenland los te laten, dat blijkt uit de laatste berichten in zake belangrijke financieele hulp door de Britten aan de Grieken te verleenen. - Van slecht weer gesproken, dit bestaat niet alleen tusschen En geland en Rusland, maar ook tusschen Amerika en Rusland. Zoo is Mac Arthur hevig ont. stemd over Russische agitatie, welke tegen zijn beleid in Japan wordt gevoerd. Men spreekt vol. gens de „Daily Mail" over een openlijk conflict tusschen Mac Arthur en de Sowjetleiders. In Amerika dreigt een staking van 215.000 spoorwegarbeiders. Naar de vakvereeniging van spoorwegarbeiders mededeelde, hebben de betrokken arbeiders reeds voor een staking gestemd. De vleeschverwerkende fabrie ken zullen Zaterdag door de re geering in beslag worden geno men. Een woordvoerder van het Witte Huis heeft gisteren ver klaard, dat de inbeslagneming zal geschieden door het departement van landbouw, zoo noodig met steun van het departement van oorlog. Tusschen Eindhoven en Gel drop is een vrachtauto met 24 oorlogsvrijwilligers tegen een boom gereden, waarbij een van hen gedood drie zwaar en drie licht gewond werden. Te Bandoeng is een commissie van vooraanstaande Nederlanders uit bankkringen gevormd, die de Japansche banken aldaar zal li quideeren. Indonesiërs hebben in deze stad op een afdeeling der Rawpi gevuurd. Er vielen bij de geallieerden geen slachtoffers. Ook in Soerabaja raakten Brit- sche troepen in gevecht met een honderdtal Indonesiërs. In Batavia is de algemeene toe stand een maand nadat generaal Chrislison krachtiger maatrege len heeft genomen om de orde en rust te verzekeren, verbeterd. De Britten hebben van het republi- keinsch gemeentebestuur de lei ding over alle gezondheidsdien sten overgenomen. Ook het her stel der straten is flink ter hand genomen. Wel zijn plunderaars druk in actie, waarbij zij groote voorra den geneesmiddelen en autoban den wegsleepen. Inheemschen zwommen 't kanaal over. om bun buit te bemachtigen. Lugubere vondst. Gedurende de herstelwerkzaam heden aan het Antjolkanaal tus schen Batavia en Tandjong Priok zijn zeventien lichamen gevonden van Europeesche mannen en vrouwen, met de handen op den rug gebonden. Een van de licha men van de vrouwen was ont hoofd en twee van de slachtoffers waren vermoedelijk pas gedood. Het commando over de zeemacht. De Marine-voorlichtingsdienst te Den Haag meldt, dat hangende de reorganisatie van het comman do der zeemacht in het Oosten, schout-bij-nacht Pinke de func tie van waarnemend comman dant zeemacht van schout-bij wacht Koenraad heeft overgeno men. Te Zutphen werden Donderdag de kortebaan schaatskampioen schappen van Nederland, een nieuw officieel nummer op de lijst der nationale titels, gehouden. Links Markus, rechts Meulenbelt in actie. W. P. Zeylemaker P. Ï>E REGEERING heeft beslo- ten, den nationalen feest dag, waarvoor als datum de 5e Mei was vastgesteld, dit jaar op den 4en Mei te vieren, zulks in verband met het feit, dat 5 Mei op een Zondag valt. Dr. van Mook, wiens terugkeer naar Java door ziekte te Caïro was uitgesteld, is thans te Ba tavia .angekomen. Onder de manschappen van de R.A.F. in Britsch-Indië, Ceylon, Egypte en Palestina is onverwacht een sta king uitgebroken, welke naar thans blijkt, echter gedurende 'n periode van weken was voorbe reid. De Parijsche bladen zijn tengevolge van een staking van het personeel, dat de drukpersen bedient, hedenmorgen niet ver schenen. CLF SPREKERS hebben Vrijdagmiddag het woord gevoerd in de Tweede Kamer over de belangen van den land- en tuinbouw; ook kwam de voedselvoorziening en de visscherij nog even ter sprake. Het betreft hier de drie complexen van ons nationaal volksbestaan, toevertrouwd aan het departement van Minister Mansholt. Wij zien zijn anwoord op de vele vragen van het landbouw-elftai met belangstelling tegemoet. Van allerlei kanten is er eenige malen flink raak geschoten en er zijn verschillende doelpunten „gescoord". Het ligt, om bij de befaamde sporttermen te blijven, „in de lijn der verwachtin gen", dat Minister Mansholt wel eenige tegenpuntjes zal scoren. De eind-uitslag valt echter met geen mogelijkheid te voorspel len...., de wedstrijd is tot Dinsdagmiddag verdaagd, dan zal aanvoerder Mansholt het departementale team ten aanval leiden Niet minder dan een bedrag van 27 millioen gulden aan bloembollen is door Nederland sinds de bevrijding geëxporteerd. In de kweekerijen werkt men ijverig aan de vervolma king van het product en op de onlangs te Sassenheim gehouden bloemententoonstelling kon men reeds vele nieuwe soorten bewonde ren. De nieuwe trompet-narcis "Dutch Master", van welke soort slechts en kele duizenden bollen bestaan, die alleen voor kweekers te koop zijn tegen den prUs van 500 gld. per K.G. Anefo/v. Haren Noman P. WAT DE TUINBOUW betreft, sneed in het bijzonder de deskundige heer Groen (R.K.) de netelige kwesties aan, die ons benauwen. De exportbelangen '.ijn de kurk, waar het heele pro bleem op drijft, de sleutel van de oplossing. Zij moeten, volgens den heer Groen, straffer behartigd worden. En ook andere sprekers wezen op het belang van de ex port. waarvan de vooruitzichten somber zijn. Er zijn ontzaggelijke moeilijkheden te verwachten, zei de heer v. d. S1 u ij s (SDAP) en dit niet alleen wat de tuinbouw betreft: wij komen ook wat de zuivel betreft, in een ongunstige positie op de wereldmarkt. Zoo ligt bijv. de productieprijs van boter twee gulden per kg. hooger s. dan de wereldmarktprijs! De landbouw behoeft zich geen illu sies te maken ten aanzien van de afzetgebieden zei de heer W e i t- kamp (C.H.), wij zullen de op lossing voorloopig nationaal moe ten zoeken; maar toch behoeven we niet te wanhopen, want ook na de veranderde wereldstructuur blijft de landbouw één der be langrijkste factoren in ons volks leven. (Het doet ons deugd, te midden van veel pessimisme ook dit geluid te hooren). (Vervolg pag. 3; ie kolom) De Partij van den Arbeid. De „dakloozen. - A.R. en C.H. - Romme bij de stu denten. Indien en voorzoover de partij en en groepen, die betrokken zijn bij de voorbereiding van de op richting van „de partij van den arbeid de desbetreffende voor stellen in eigen congres of kring aanvaarden, zullen deze Zaterdag 9 Februari in een gezamenlijk congres bijeenkomen in Krasna- polsky te Amsterdam. De betrokken groepen en par tijen zullen de dag te voren apart bijeenkomen. De politieke studiecommissie zal dezer dagen het ontwerp-ur_ gentieprogram publiceeren, dat aan de verschillende partijen en groepen, benevens aan het op richtingscongres van de partij van den arbeid zal worden voorgelegd. De Secretaris van de commissie heeft in een brochure „opening van zaken" getiteld, rekenschap afgelegd van de voorbereidende werkzaamheden. Zij, die zich aangetrokken ge voelen tot de op te richten partij van den arbeid, doch niet deel uitmaken van een der drie par tijen (SDAP, VDB en CDU), die als zoodanig hebben deelgenomen aan het overleg, dat tot de plan nen voor deze partij heeft geieid komen in een afzonderlijk congres bijeen. In de middagzitting zal o.a. het woord worden gevoerd door Prof. Ir. W. Schermerhorn. De Deputaten-vergadering der Anti-revolutionairen heeft een motie aangenomen, om federatie ve samenwerkng te bevorderen met de Christelijk Historische Unie. Men betreurt het, dat het -„op grond van overwegende be zwaren van de zijde der Unie", nog niet mogelijk bleek, tot ver- eeniging der beide partijen te ko men. Sprekend over politiek in ver band met de Katholieke beginse len, voor de Nijmeegsche stu denten, heeft prof. Romme „de komende vorming van de Partij van den arbeid toegejuicht". Ja, ja. maar hij heeft dit gedaan: „Omdat deze op de politieke con stellatie een verhelderende wer king kan hebben." Het standpunt van de Katho lieke Partij. zoo merken wij daarbij op die wèl meer pro gram-partij is geworden, maar beginsel-partij blijft, is ten aan zien van de Partij van den arbeid volkomen duidelijk geworden. Wij willen met haar samenwerken, maar kunnen tot haar niet toe treden; daarvoor is er in de an dere partijen, met name in de Partij van den Arbeid, te weinig toenadering tot de katholieke be ginselen; die blijven ons uitgangs punt. Een programma kan trou wens nooit uitgangspunt zijn, doch is gebaseerd op beginselen; die vormen het punt van uitgang. Op de basis daarvan vormt het pro gram het richtsnoer voor het prac- tisch handelen. Het schijnt van. belang, dit nog eens vast te stellen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1