Nieuw SJAHRIR krijgt NIEUW PLAN VOORGELEGD GROOTSCHE RUNNEN VAN DE SPOORWEGEN Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux DE GROENTE-EXPORT (2cicitsfe nieuws Beatrix had het al verraden! WIJ VRAGEN Waardeering voor Christison Twee minuten stilte KATHOLIEKEN IN DE MEERDERHEID Bij de verkiezingen in Duitschland Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur P. Sigon* Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch Dagblad Buiten God U nergens veilig Vondel DINSDAG 29 JANUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10843 ALKMAARLangestraat 42A. tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59, tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods, gracht 69. tel. 2383 K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52, tel. 459 (K2240). Bankrelatie: Noorderbank Het comité voor hulpverleening aan oorlogsinvaliden en na bestaanden 1940-1945 organiseerde te Utrecht een bevrijdings feest voor Nederlandsche oorlogsgewonden. Z.K.H. Prins Bernhard was bij de opening van dit feest aanwezig en reikte persoonlijk vele pakketten uit. Anefo/'t Sticht P. XWIJ VERNEMEN dat de ver- schillende „richtingen" in den tuinbouw het eens geworden zijn over de richtlijnen voor de tuinbouwpolitiek in de eerstko- rrende maanden in het bijzonder en voor het jaar 1916 in het al gemeen. Het streven is overeenkom stig de wenschen, in den L.T.B. herhaaldelijk verdedigd en door den heer Jac. Groen in de Twee de Kamer nog vorige week be pleit gericht op redelijke mi nimumprijzen, waarbij maxi mumprijzen overbodig zijn. Indien de Regeering een en ander aanvaardt, hetgeen waarschijnlijk wel blijken zal uit de rede van minister Mansholt, heden in de Kamer te houden mag dit als een belangrijke ein- delijke vrucht van het streven naar eensgezinde samenwerking In den tuinbouw beschouwd worden. ,,In de wandelgangen" van het Parlement deed het gerucht de ronde, dat Minister Mansholt wellicht nog deze week uitvoe ring zal geven aan een vroeger voornemen, om in Engeland con tact te zoeken met bevoegde autoriteiten over de kwestie van den export van groenten naar Engeland." Onze Westelijke buren aan den anderen kant van de plas hebben hun tuinbouwteelt flink ontwik keld. dank zij groote financieele steun van de Regeering, die de prijzen gegarandeerd heeft tot 1948! Nu schijnt het echter, dat men bepaald fruit en groente (en ook kaas en eieren) in Brittannië wel van ons wil betrekken en het zou heelemaal niet onmogelijk zijn, dat de verschijning van on zen hoogsten chef op landbouw gebied in Engeland wel eenige indruk zou maken en zoodoende toch nog iets meer' bereikt zou kunnen worden, dan men in aan vankelijk vrij pessimistische be schouwingen voor mogelijk hield. Laten wij het hopen! Er zijn overeenkomsten afgeslo ten inzake den aankoop van rub ber door Amerika uit Ned. Indië. In Chili heeft de regeering den staat van beleg afgekondigd in verband met ernstige onlus ten. Men meent te weten, dat het Fransche kabinet in principe is overeengekomen de doodstraf voor zekere vergrijpen in den zwarten handel in te stellen. Officieel wordt thans mede gedeeld, dat H. K. H. Prinses Juliana een niet ernstige ma zelen heeft doorgemaakt, waar van zij thans herstellende is. De ziekte heeft een gunstig verloog gehad en de patiënte mocht Maandag voor het eerst .eenigen tijd het bed verlaten. Tot zoover dit officieele be richt. Wij waren omtrent den aard van de ziekte al eenigen tijd geleden ingelicht. Op den ver jaardag van Margiet n.l. heeft Beatrix aan de verslaggevers verteld, dat „Mamma de maze len had". Bescheidenheid, pers- menschen bijzonder tn dit milieu eigen, verbood hen toen. daar verder op in te gaan. Nu weten we het. En we zijn verheugd, dat Mamma-Prinses aan de beterende hand is, dan hoeft ook Trixdie overmor- morgen zelf jarig is, niet meer in de rats te zitten! U/AARCM gaat de Radio in Overgangstijd op dezelfde wijze met zijn eenzijdige bericht geving op politiek gebied door als „H. N.", dat bijv. niets meldde van den Partijraad der R. K. Staatspartij, noch van het Urgen- tieprogram, maar wel berichten gaf over het congres van de-C. P. N. en 't laatste S.D.A.P-nineuws, terwijl in de radio nu weer uit voerig melding gemaakt werd van het Urgentieprogram van de Par tij- van den Arbeid. Wij rekenen er nu maar op, dat de objectivi teit en het trouwhartige begrip der nationaliteit in den Omroep, de radio ertoe zullen brengen het dezer dagen te verwachten Ka tholieke Urgentieprogram ook den aether in te slingeren.... En nu nog een vraag: waarom stipt de Omroep de meeste van de 12 punten van het program van de Partij van den Arbeid uitvoerig aan, om, als hij bij punt 6, de landbouwparagraaf, is ge komen, plotseling te volstaan met te zeggen^ dat dit punt over agra rische kwesties handelt? Wij heb ben al meer gehoord, dat de groo te stadsmenschen, die de radio en de groote dagbladen bedienen, nog weinig begrijpen van de groote beteekenis van den land en tuinbouw in ons volksbestaan. Afgezien van alle andere overwe gingen mag men zeggen: wat ver geet een mensch gauw!.... IN DEN LOOP van de volgende week zal, naar men verwacht, luitenant-generaal Sir Philip Christison, opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten in Nederlandsch Oost-Indië, Java verlaten, teneinde zich naar Engeland te begeven, waar hii in den rang van generaal het opperbevel heeft gekregen over het Britsehe Noordelijke commando. Zijn vertrek is kenmerkend voor de jongste mutaties in het opperbevel. Binnenkort wordt een tweede wijziging verwacht, daar, naar gemeld wordt, de heer Maberly Denning, politiek adviseur van Lord Louis Mountbatten naar Tokio zal vertrekken om een an dere functie in den Britschei: buitenlandschen dienst te bekleeden. Dientengevolge zal er practisch een nieuwe geal. lieerde combinatie in functie zijn, als sir Archibald Clark Kerr als bijzondere afgezant van de Brit sehe regeering in den loop van deze week te Batavia aankomt, nieuwe opperbevelhebbers van het Britsehe en het Nederlandsche le_ ger en een nieuwe Britsehe diplo matieke adviseur. Er zal een nieuw plan met Sjahrir besproken worden, tcrwjjl een nieuwe, belang rijke' kwestie zich misschien vroeg of laat zal ontwikkelen uit de -toenemende tegenstel lingen binnen de Republikein- sche partij. Het vertrek van generaal Christison is geen verrassing. Geruchten in deze richting hebben de laatste we ken overal de ronde gedaan en het was bekend, dat Chris tison eenigen tijd geleden aan Mountbatten had gevraagd hem van deze taak te onthef fen. Dit verzoek is toen niet inge willigd omdat militaire actie, op zijn minst in de Britsehe zone, nog steeds voorrang heeft. Het leger moet immers de omstandigheden scheppen, waardoor de onderhan delaren elkaar kunnen ontmoeten zonder vrees voor dwang door de terroristen, of zonder dat zijzelf of hun verwanten met ontvoering bedreigd worden. De benoeming van luitenant- generaal- sir Montague Stopford in zijn plaats is er een aanwijzing voor, dat de Britten hun militaire taak op Java als bijna geëindigd beschouwen en dat het eerste ver- eischte op dit oogenblik is de po litieke moeilijkheden te overwin nen. Stopford Is bekend door de herovering van Mandalay op de Japanneezen. Aangezien hij thans militair gouverneur van Birma is, komt hij naar Java met een vol ledige kennis van politieke pro blemen in het Verre Oosten, Sjahrir over Christison In een.officieele verklaring van Nederlandsche zijde wordt de aandacht gevestigd op het feit dat dr. van Mook het contact 'weer heeft opgevat met zijn adviseurs, teneinde een zoo volledig mogelijk overzicht van den toestand te krij_ gen. Het communique voegt er aan toe: „Gedurende zijn afwezigheid hebben vele veranderingen, zoowel uiterlijk als innerlijk, plaats ge vonden, de lt. gouverneur-generaal wenscht, nu generaal Christison zijn functie neerlegt, er den na druk op te leggen, dat hij waarde- vollen steun van hem heeft ont vangen in een uiterst motidjke periode van de geschiedenis van dit land en dat een sfeer van vriendschappelijkheid hun weder- zijdsche betrekkingen heeft ge kenmerkt." Sjahrir's commentaar op het aangekondigde ontslag van gene raal Christison uit het geallieerd legercommando luidde: „Ik hoop alleen, dat zijn opvolger een dankbaarder taak krijgt. Christi son kwam hier in de moeilijkste omstandigheden." Sjahrir voegde er aan toe, d^t men met hem nog geen contact had gezocht voor verdere besprekingen. MEDELIJDEN EDELIJDEN, dat is: met iemand die lijdt, uit eigen beweging mede-lijden. Vrijwil lig deelen in de smart van een ander. En dat hierdoor de smart verlicht wordt, blijkt uit het spreekwoord: Gedeelde smart is halve smart. Sommige menschen zijiï medelijdend van aard, zij zijn tot deernis ge neigd: wat een ander pijn doet, deert ook hun rechtstreeks in het hart. Een mooie karakter trek. Andere zijn minder ge voelig van nature. Als christe nen echter, moeten wij allen, aangeboren of niet, het mede lijden beoefenen. Het is een der kenmerken van onze naasten liefde. Maar: (een groote maar!) „Uw liefde zij onge veinsd!" schreef Sint Paulus aan de Romeinen.Er is een soort „medelijden" dat erger kwetst en krenkt dan haat! Het verwaande medelijden, met een meewarig glimlachje. Dat is in werkelijkheid: minachting voor den arme, den zondaar en de dwalende. Christelijk mede lijden is louter liefde, verzach ting van andersmans leed, door er een deel van over re nemen. En het is altijd daadwerkelijk: de helpende daad bewijst de oprechtheid van het troosten de woord. MARCUS KJ A DE PERIODE van „oplapping" van het be. drijf, waarmee men thans bezig is, wordt een nieuw modern Spoorwegbedrijf op gebouwd. Men verwacht de moderniseering in vier a vijf jaar tot stand te kun. nen brengen. De snelheden moeten belangrijk opgevoerd worden, met, op zoo'n kor ten termijn als maar moge. lijk is, electrificeering van het geheele spoorwegnet. Er moeten treinen komen met 160 K.M. snelheid per uur, voorzien van alle comfort, dus met keuken, eetwagens, schrijfgelegenheid enz. Door de Noord-Zuid-Hollandsche Reddingsmaatschappij zijn te Scheveningen a«n een negental zeehelden, die gedurende den oorlog meer dan vier reddingsreizen met de „Arthur" hebben gemaakt, onderscheidingen uitgereikt. De heer P. E. Tegelberg, voorzitter der N.Z.H.R.M. tijdens- het uitreiken der decoraties. Meyer P. Over afstanden van b.v. Amster. dam naar Groningen en Gronin genMaastricht zal dan onge. veer resp. twee uur en riiim drie uur gedaan worden. We moeten krijgen een groot autopark met bussen, die 100 K.M. en vracht, auto's, die 80 K.M. per uur rij den, bedoeld voor kleinere af standen. Het is de bedoeling, dat er bij de stations parkeerterrei nen en autoherstelplaatsen ko. men. Het moet mogelijk worden, dat reizigers b.v-. per trein naar Groningen reizen, daar een auto huren, waarmee de omgeving wordt bereisd en des avonds weer per trein naar huis keeren. In de toekomst krijgen wij ook ondergrondsche stations met ge deeltelijk ondergrondsche lijnen. Zoo is het station Den Haag S.S. bestemd om in de toekomst een ondergrondsch station te worden. In de omgeving van het Leid- scheplein te Amsterdam wil men. een ondergrondsch station stich ten als uitgangspunt voor een gedeeltelijk ondergrondsche spoorlijn rechtstreeks richting Schiphol over Leiden naar Den Haag. Er bestaan eveneens plan nen voor een ondergrondsch sta. tion bij Schiphol. Tot dusver is ongeveer 90 pet. van de uitgebrachte stem men voor de gemeenteraden in Hessen, Beieren, Wuerttem- berg en Baden geteld. Van de vier millioen keisgerechtigden zijn drie-en-een-half millioen ter stembus getogen. Voorloo-" pige uitslagen zijn: christelijk democraten 1.400.000, sociaal democraten 900.000, commu nisten 1*40.000, liberaal demo craten 60.000, andere groepen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1