r Nieuuu Opkomstplicht gehandhaafd Geraffineerde JAPANSCHE WREEDHEDEN er I O'S Isn Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: WERELD- ONTWAPENING Koninklijk troostwoord DE PERZISCHE KWESTIE Eert voorstel van minister van Kleffens (2aalste nieuws Kamer- en Statenverkiezing niet op denzelfden dag Maximumprijzen voor paarden ZEEP-DISTRIBUTIE VISCHCONSERVEN ZONDER BON Ook deze misdadigers krijgen hun beurt Twee minuten stilte VERRAAD LIEP GOED AF Sophie Ridder slaaf ferechf I 1946 026 >ER I ten dat I der Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur P. Sigon. Abonnementsprlj s 3.40 per kwartaal; f 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch Daqblad Buiten God it nergens veilig (Vondel) DONDERDAG 31 JANUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10845 ALKMAARLang'estraat 42A tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59, tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods. gracht 69. tel. 2383 K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52, tel. 459 (K2240). Bankrelatie: Noorderbank De senator Millard R. Ty- dings, democraat uit Mary land heeft bij den Amerik. senaat 'n resolutie ingediend, waarbij aan president Tru man verzocht wordt een we reldconferentie bijeen te roe pen om tegen 1950 ontwape ning te land, ter zee en in de lucht te bereiken. De „New York Times" vindt zulk een conferentie niet het meest geschikte middel. „De manier om ontwapening te verkrijgen is, de U.N.O. tot een succes te maken." Naar men ons meldt, heeft H. M. de Koningin steeds de behoefte gevoeld, zich met een persoonlijk woord tot de nagelaten betrekkingen van oorlogsslachtoffers, die hun leven voor het vaderland ga ven, te richtem Tengevolge van het groote aantal slachtoffers zijn even wel nog niet alle lijsten gereed, zoodat het nog eenigen tijd zal duren, alvorens H. M. de Koningin alle nagelaten be trekkingen zal hebben ge schreven. Nadat de Veiligheidsraad een uitvoerige discussie had gehou den over het Perzische probleem, deed mr. van Kleffens, de leider der Nederlandsche delegatie, een poging den toestand op te helde ren en hij stelde formeel voor, dat de Veiligheidsraad," beide zij den en beide partijen gehoord hebbende, en zijn bereidheid te kennen gevende een oplossing van de onderhavige kwestie te zoeken door onderhandelingen, uitdruk king geeft aan zijn vertrouwen, dat beide partijen op redelijken termijn een oplossing zullen vin den en de partijen verzoekt den raad in te lichten, zoodra een overeenkomst is bereikt, zoodat de aangelegenheid van de agen da kan worden afgevoerd, zonder dat de Raad afstand doet van zijn recht, indien noodig de behande ling van de aangelegenheid weer op te nemen vóer de Raad wordt ingelicht over het resultaat van de onderhandelingen. De Engelsche minister van bui- tenlandsche zaken, Bevin, aan vaardde het Nederlandsche voor stel, doch verzocht om een regel matig rapport aan den Raad van beide partijen. De Australische afgevaardigde, Makin, wensehte de aangelegen heid op de agenda te houden tij dens het voeren der onderhande- 1 ingen. Bevin stelde eenige amende menten voor op het voorstel van Kleffens, waartegen deze geen te- zwaar maakte. Het voorstel werd daarop in gewijzigden vorm door de Engelsche delegatie overgeno men en vervolgens door den Vei ligheidsraad aanvaard. Het Britsche Lagerhuis heeft het wetsontwerp tot nationali satie van de steenkolenmijnen aangenomen met 359 tegen 182 stemmen. De Hongaarsche Nationale Vergadering heeft een. stemmig het wetsontwerp ter in. stelling van de republiek aange nomen. Een regeeringscnsis dreigt wederom in Argentinië. Voor Palestina zal voorloopig een immigratie van maximaal 1500 joden per maand gehand haafd blijven. President Tru man heeft in een boodschap aan het Congres bekrachtiging van de groote leening voor Engeland aanbevolen. TEGEN HET ADVIES van Minister Beel, die zich aanvankelijk met kracht verzette, maar later de beslissing aan de Kamer liet, heeft de Tweede Kamer Woensdagmiddag, de wijzigingsvoorstellen van de Regeering inzake de Kieswet ed. behandelende, besloten, de zooge naamde stemplicht, die eigenlijk slechts opkomstplicht is, te hand haven. Het was „a narrow escape", want de beslissing viel, in een niet-overdadig-bezette Kamer met 37 tegen 36 stemmen. Zoo tegen de verkiezingen kan het manifesteeren van de waarde van één stem geen kwaad!). Nog op een ander belangrijk punt leed de minister de nederlaag, n.I. over de kwestie van het houden van beide verkiezingen voor de Tweede Kamer en de Staten op den zelfden dag. Een amendement van den heer v. d. Heuvel, om dit te voorkomen, ried de minister wel af, maar de beslissing liet hij aan de Kamer. Toen werd het amendement aangenomen met 50 tegen 21 stemmen. HET was in het bijzonier de jonge Ruijs de Beerenbrcuck, die het voor de opkomstplicht op nam, terwijl verder in de Kamer voor en tegen werd gehoord. Over het algemeen is de z.g. stemplicht altijd als een onmisbaar comple ment van het algemeen kiesrecht beschouwd. Bezwaren zijn er ook. Een principieele zaak is het zeker niet. De heer Joekes. V.D., bewan delde den middenweg, en wilde de opkomst tijdelijk afschaffen. Maar dat was erg compromisserig. Het amendement van jhr. Ruijs, om de opkomstplicht te handha ven, werd tenslotte aangenomen met 37 tegen 36 stemmen, waarbij de Katholieken zich in het niet al te vooruitstrevende gezelschap van.... liberalen en christelijk- historischen bevonden. Het voornaamste punt van de wet, de verlaging van den leef tijdsgrens tot 23 jaar, door som migen als radicaal en vernieuwend toegejuicht, is heelemaal niet zoo radicaal, als het lijkt, nademaal de Grondwet in de mogelijkheid van deze verlaging reeds voorziet. Met den heer Goedhart, hopen wij, dat deze maatregel er toe zal bijdra- Ter algemeene kennis wordt gebracht dat wel is waar met in gang van 19 November 1945 de handel in paarden is vrijgegeven, doch dat zulks niet inhoudt, dat bij dein koop en verkoop van paarden een willekeurige prijs mag worden bedongen. Nog steeds zijn maximum-prijzen van kracht, die niet overschreden mogen worden. Deze maximum prijzen varieeren naar den leef tijd van de verhandelde dieren en zijn de navolgende: 1 jaar: f 1100; 2. jaar: f 1450; 3—10 jaar: f 1650; 10 jaar en ouder: f 1500; Voor stamboekpaarden mogen deze prijzen met 15 worden verhoogd. gen, dat de jongeren veel bloed in onze politieke partijen zullen brengen. Zoowel de heer v. d. Goes van Naters als mevr. de Vries-Bruijns wilden.... schei, ding maken tusschen het stemmen van mannen en vrouwen. De Mi nister zal hierover het advies in winnen van het Centraal Stembu reau,' hij is er niet enthousiast voor en ons is de bedoeling nog niet duidelijk. Het wetsontwerp en het bijbe- hooreiVie ontwerp tot wijziging van de Gemeentewet is vervol gens z.h.s. aangenomen en de Ka mer is verdaagd tot Donderdag. (Van onzen Haagschen (correspondent) Naar wij vernemen is het voor loopig niet te verwachten, dat de zee-distributie verruimd zal wor den Tot nu toe werd de in distri butie gebrachte zeep uit het bui tenland betrokken. Daar wij ech ter te weinig deviezen hebben om dit te blijven doen, ligt het in de bedoeling van de regeering grondstoffen ini te voeren, zoodat onze eigen fabrieken zeep kun- nnen produceeren. De hoeveel heid zal dan voorloopig echter be perkt blijven tot het thans in dis tributie zijnde kwantums. Het bedrijfschap voor vissche- rijproducten maakt bekend, dat de in slagerijen, comestiblesza- ken en vischwinkels vorradige buitenlandsche vischconserven, welke tot voor eenigen tijd slechts tegen inlevering van vleeschbon- neni afgegeven mochten worden, thans vrij aan het publiek kun nen worden verkocht. FR WORDT GEMELD: dat het geenszins in de bedoe ling ligt, zooals het gerucht ging, Ned. Volksherstel in het midden van dit jaar op te heffen. IN EEN AARDIG HUIS in Batavia staan rijen dossiers als resultaat van wekenlange arbeid der commissie inzake oorlogsmisdadigers op Java. In deze dossiers staan de namen van Japansche oorlogs misdadigers en een catalogus betreffende door Japanners toegepaste martelingen, als die met water, door electrische schokken, tal van martelingen door ophangen, breken van vingers, het bijkans weten schappelijk uitgevoerde systeem van slagen toedienen, waarbij be gonnen wordt met een gewone stok en wordt voortgegaan met ver schillende andere slaginstrumenten om te eindigen met de „kat". In deze dossiers zijn nog andere barbaarscher bestraffingen opgeteekend alsmede ongelooflijke ontberingen en provocaties. geoefend zijn in bepaalde marte lingen. Deze beroepsbeulen heb ben hun werk uitgeoefend op bur gers, vrouwen, kinderen en krijgs gevangenen, terwijl zij tevens kampbewaarders voor verschillen de overtredingen stokslagen toe dienden. DEZE WREEDHEDEN waren het werk van het personeel der Japansche krijgsgevangen kampen op Java en van de af- deeling betreffende Indonesische collaborateurs van den politieken geheimen dienst. Maar de com. missie heeft zóó goed werk ver richt. dat vrijwel een volledige lijst van dit personeel, mitsgaders alle bijzonderheden van zijn dienstverband, verzameld is kun nen worden. Van de oorlogsmisdadigers zijn velen beroepsbeulen, die speciaal Hallo.... met Suriname. In de radiokamer van het gebouw der. P.T.T. te Amsterdam worden de. telefoongesprekken met Paramaribo tot stand gebracht. Daar gedurende slechts enkele uren per dag radioverbinding mogelijk is, mag er geen minuut verloren gaan. De verbinding wordt daarom door twee telefo nisten bediend; de eene bewaakt het in gang zijnde gesprek en zorgt o.a. dat onverstaanbare passages niet in rekening worden gebracht. De andere telefoniste zorgt inmiddels dat de abonné voor het volgende gesprek klaar staat. (Anefo Breyer P.) Wellicht is de beste vangst de arrestatie van een Japansch lui tenant-generaal, die beschuldigd is van een massale moord op 300 Britsche officieren en manschap pen. Voorts is het hoofd van een kempeitai-afdeeling (Japansche Gestapo) opgesloten voor de te rechtstelling van Britsche piloten en voor het doodmartelen van vier Javaansche soldaten, 'n Japansch luitenant-kolonel wordt ervan be schuldigd den dood veroorzaakt te hebben van ruim duizend Brit sche en Australische krijgsgevan genen door ze opzettelijk te ver- waarloozen en te laten verhonge ren op Ambon en Hoeroke. Mishandeling van zieken In genoemde kampen werd ziek zijn beschouwd als simulee- ren. Zoo werden lijders aan beri beri. dysenterie en zweren mee- doogenloos geslagen. Officieren werden gestraft als werkploegen weinig vorderingen maakten en elke gelegenheid werd aangegre pen om het gezag der officieren te ondermijnen. Er werd geen vrijaf gegeven, terwijl, hoewei de menschen verhongerden, geen vergunning werd verleend om visch te vangen. Een ander staaltje van ogeloof- lijk barbaarsch optreden is het geval van een Britsch onderoffi cier, die tijdens een reis naar Java in 1944 op een voor hem niet toe gankelijk gesteld gedeelte van het schip werd aangetroffen. De betrokkene was reeds eerder voor een andere overtreding geslagen, maar thans hakte de volkomen dronken Japansche sergeant-ma joor hem met zijn zwaard in stuk ken. IN DEN NAAM.... VI/ANNER IEMAND zich tot ons richt in naam der Koningin of in den naam der Wet, dan spreekt hij met zekere plechtigheid en wij ondergaan de gewaarwording van eeniq ontzag. Immers, de man zelf wordt door die woorden hoog boven zijn persoonlijke betee- kenis uitgeheven, we zien hem met de verhevenheid van ko ninklijk of wettelijk gezag be kleed. Maar toch. hoe gering en onbeteekenend in vergelij king met: In den Naam der Heilige Drieëenheid! Ontzag lijke FormuleDie ons opstaan en slapen gaan, ons bidden, ons eten en onze arbeid vèr, ver boven het alledaagsche en on benullige uitheft, in de sfeer der Oneindigheid! Ik stap uit bed, ik bid mijn ochtendgebed, ik ontbijt, ik ga timmeren of bieten rooien of boekhouden: ,.in den Naam van den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest!" Daarbij <\aak ik mijn voorhoofd, mijn borst en mijn schouders aan: het lichaam dat de Tempel is van den Heiligen Geest; waarin de H. Driecen- heid woont. En ik teeken daarbij het Heilig Kruis onzes Heeren. Voelt gij, hoe af schuwelijk het is, met een ach teloos gebaar „vasoseisaam" te brabbelen? O, laat ons dikwijls, met sterke aandacht en diepe eerbied, het Heilig Kruisteeken maken, onuitputtelijk Mysterie, verheffing van ons dapelijksch leven, teeken onze uitverkie zing, herkcaningsteeken der Katholieke Christenen' MARCUS Het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam heeft de be handeling voortgezet van de zaak tegen de 58-jarige mevr. Sophie Ridder.Koch uit Schoorl, die zich in Juli 1944 naar de ..Ortskommandan. tur" te Alkmaar begaf en daar aan een Nederland, schen tolk, F. Mays, mede deelde, dat hij den Alkmaar, schen ijsbereider Harmen de ■Vries enkele Joodsche Ne derlanders waren onderge doken. Tot haar geluk heeft Mays dit verraad niet aan zijn superieuren doorgege ven, zoodat er voor de onder duikers geen nadeelige ge volgen uit zijn voortgevloeid. Verdachte, die een wat achter, lijken en bijzonder nerveuzen indruk maakte, beweerde de Jo den niet kwaadgezind te zijn. Zij was slechts naar de Duitschers geloopen om te trachten haar zuster vrij te krijgen, die voor het verbergen van Joden was ge. arresteerd en meende blijkbaar, dat zij dit door het verraden van enkele andere Joden wel gedaan kon krijgen. Als getuige gehoord, verklaarde de tolk Mays echter, dat zij met geen woord over haar zuster had gerept. De Advocaat-fiscaal mr. W. P. Bak. hoven achtte haar verweer zeer du bieus, omdat niet vast staat, dat ver- dachte's zuster op dien datum reeds was gearresteerd. Integendeel, ver dachte zal zich ook voor de arresta tie van haar zuster; die lntusschen in een Duitsch concentratiekamp is overleden; nog moeten verantwoor den. Hij eischte twee en een half jaar gevangenisstraf. De verdedigster drong er bij het Gerechtshof op aan het vaststellen van de straf uit te stellen tot na de behandeling van dit andere feit, Uitspraak op 13 Februari a.s.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1