NLeuuu Onder voogdij van de U.N.O.? R.V.D. ONDER HET MES Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux: Vreemde uitlating van Sir Archibald over Indonesië De moord op Dollfuss Repatrieerenden Er wordt geen goed woord over gezegd... SchermerhornObjec tiviteit is een fictie; de Regeering zal het ini tiatief in de voorlich ting blijven hanteeren Directeur-generaal voedselvoorziening Dood van drie menschen op haar geweten VIER MENSCHEN VERDRONKEN Auto reed te water Keizer, Buyen en Langedijk vertrokken Een traditie Zijn mond voorbij gepraat? Massa- jubileum Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur P. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per mm. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch Daqblad n Buiten God U nergens veilig Vondel VRIJDAG 1 FEBRUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10846 ALKMAARLangstraat 42A tel. 4330 (K 1200) HOORN: Draafsingel 59, tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods, gracht 69, tel. 2383 K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52, tel. 459 (K2240). Bankrelatie: Noorderbank Volgens een bercht uit Sin gapore zou Sir Archibald Clark Kerr verklaard heb ben, dat de mogelijkheid groot is, dat „Indonesië" onder trusteeship van de U.N.O. ge steld zal worden. Hij zou er echter nadrukkelijk bijge voegd hebben, dat deze ver klaring uitsluitend berustte op zekere persoonlijke waar nemingen en dat men er geen advies in moest zien. Deze verklaring van Sir Archibald werd afgelegd op een persconferentie, waarin deze Britsche speciale gezant zeide, dat hij niets van belang kon zeggen. Dit lijkt ons echter nogal van belang en verontrus tend. In dit geval voelen wij meer voor het standpunt van het offi- cieele orgaan der Indonesische „republiek" dat zegt, dat wij be ter doen, onszelf een rem op te leggen, nu de besprekingen tus- schen Nederlanders en Indone siërs beginnen, en ons moeten onthouden van propaganda, com mentaren en adviezen! In plaats van zulk een standpunt in te r.e- men. doet een offic ee'e vertegen woordiger van net Britsche Rijk nog voor hij eenige stap van zijn eigenlijke zending heeft ^gedaan, een uitlating, die alleen maar on rust kan wekken. Imrhers, van beheerschap van een gebied dat onder de souvereine rechtsmacht van een souvereinen staat valt, kan geen sprake zijn. Dat is de taa# van de Trustee-raad (Be heersraad) niet en zoowel En geland als Amerika hebben toch de souvereiniteit van Nederland over Indië uitdrukkelijk erkend? Diplomaten zijn vreemde men- schen. Zij houden een persconfe rentie en beginnen met de ver klaring, dat zij niets van belang kunnen zeggen, ook al, om niet in de verleiding te komen, bij ge brek aan beter iets te suggeree- ren. dat den journalisten aanlei ding geeft, er op aan te vallen als op iets sensationeels. Over de zending van een eventueele par lementaire commissie zei Sir Ar chibald dat hij daarover geen meening had, want dit was een Nederlandsche aangelegenheid, hetgeen nu weer heel verstandig gezien was van den diplomaat. Hij is trouwens in het algemeen van meening, dat de kwestie tusschen Nederlanders en Indonesiërs een Nederlandsche aangelegenheid is. Men zou bijna geneigd zijn te vragen, waarom deze Engelsch- man de verre reis naar Batavia eigenlijk heeft aanvaard Maar dat is diplomatie. En dat is een mysterieus vak! De diplomaat verklaarde ver der, dat een eventueele overeen, komst,welke bereikt zou worden, van toepassing is op geheel Ned. Indië. De vraag, of zijn missie be. invloed zou worden door de be. handeling van de Indische kwes. tie op de U.N.O., beantwoordde Sir Clark met te zeggen, dat Be. vin gezegd had, blij te zijn, dat de zaak aan de orde zal worden gesteld. Wat het onder beheer stellen van Indië onder de U.N.O. betreft, dit noemde hij „een ern. stige mogelijkheid". Men vroeg hem, of hij een dergelijke ont. wikkeling voorstond, en hij ant woordde met te zeggen, dat het een Nederlandsche zaak was. Het moederland moet in alle om. standigheden de peet zijn over zijn dochter of zoon.Wij zou. den op die beeldspraak nog wel even willen doorgaan: Nederland zorgt voor Indië als een moeder voor haar kind, en er is geen enkele reden", Nederland uit de ouderlijke macht te ontzetten! Men doet dat wel, in gevallen wanneer een moeder haar kind verwaarloost, maar niet in een geval als dit. waar Nederland de bloedigste offers voor dat kind gebracht heeft Sir Archibald, zoo besluit het bericht, verkeerde in een uitste. kende stemming. Wij kunnen dit van Nederland in deze „Neder, landsche aangelegenheid" niet zeggen Intusschen zou Sir Archibald heden, Vrijdag, om half twee, van Singapore naar Batavia ver. trekken. In de Tweede Kamer zou de voorzitter hedenmiddag een voor. stel doen over de samenstelling van de commissie, bedoeld in de motie.van Poll, betreffende de een commissie, door en uit beide Kamers der Staten.Gene. raal benoemd! Winter, een Oostenrijksche nazi, die deel zou hebben genomen aan den moord op den Qostenrijkschen bonds kanselier Dollfuss, en die daarvoor de „Bloedorde" van Hitier ontvangen heeft, is ont dekt onder Duitsche krijgsge vangenen in Noorwegen. Win ter heeft bekend inderdaad medeplichtig te zijn geweest. Ongeveer 2.500 evacuees uit Java en Sumatra zullen waarschijnlijk repatneeren afvaardiging naar Ned. Indië van met het troepentransportschip I H 1 ij A -1 A*VI .Alcantara", dat de volgende week uit Singapore vertrekt. Er IS WEINIG of geen goeds gezegd over de nieuwe creaties van de Regeering, den RegeeringsvOorlichtings- dienst en den dienst „Oog en Oor". Tal van sprekers in de Tweede Kamer hebben cri- tiek geoefend op deze dien sten en op hun beleid, toen deze zaken ter sprake kwa men bü de behandeling van het desbetreffende hoofdstuk der Regeeringsnota. Een mo tie om deze diensten te sta ken, zou er met vlag en wim pel doorgekomen zjjn Maar zoo is de Kamer nog? niet. Zij hoort den minis terpresident, onder wiens de partement deze diensten res sorteeren, genoegeljjk aan, ook als hij, tegen den storm van critiek, zegt, dat het niet zoo erg is, als men uit het debat zou afleiden, al gaf de minister bij herhaling toe, dat er fouten zijn gemaakt! Het hoofdbezwaar van de mees te sprekers was, dat de R.V.D. niet alleen voorlichting geeft, maar ook aan politieke propagan da doet. Hs is niet objectief. De R.V.D., zei de heer Kuilenburg, SDAP, heeft alles gedaan en niets nagelaten, om met iedereen ruzie te krijgen; de dienst is de school meester en criticaster van de pers, de commissaris van den R.V.D. treedt voortdurend buiten zijn bevoegdheid. (Een reden te meer, om met Regeeringscom- missarissen voorzichtig te zijn, excellentie Vos!) De dienst zwijgt, als hij spreken moet. Het is uit den booze, voegde o.a. de heer Schaepman, R*K., daaraan toe, dat de Regeerings- commissaris een politiek persoon is. Hoe zit het, vroeg deze afge vaardigde, met al cGe persdien sten, die verschillende departe menten hebben, die naast en te gen elkaar werken? (Uitgebreide bureaux hebben, een staf van ambtenaren in stand houden, veel meer dan noodig schijnt.) En wat kost dat allemaal? De indruk bestaat, dat er ten aanzien van de organisatie der Overheidsdiensten met geld ge smeten wordt, zei oud-minister de Wilde, die den geldelijken kant van het geval niet eens het be- lapgrijkste vond, maar bezwaar had tegen de wijze, waarop door deze diensten de pers beïnvloed wordt. Het is onjuist, dat de Re geering met dit apparaat een rol wil spelen in den geestelijken op bouw van ons vaderland. Want dat kan niet zonder geestelijken grondslag en die moet de Regee ring als zoodanig ongemoeid laten. (Dat is niet heelemaal waar, in zooverre de heer de Wilde zou bedoelen, dat de Overheid neu traal zou moeten zijn De heer Wendelaar (lib) wees er nog spciaal op, dat de voor lichting in het buitenland onvol doende ls. De heer Teulings, R.K., deed de deur dicht, door te be- toogen, dat de R.V.D. een staats rechtelijk onding is, die tenden- sieuze voorlichting geeft Men zou meenen, dat de minis terpresident, na al deze critiek, zou zeggen: wij zullen deze dien sten zoo spoedig mogelijk liqui deeren. Maar wie dat gedacht heeft, kent minister Schermer horn niet van wie dr. Kortenhorst eens zeide, dat hij de man is van de formules, die iedereen bevre digen De premier zeide, dat veel cri tiek zich gericht heeft tegen de Regeeringscommissaris, hetgeen juist is en in normale omstandig- Vervolg pag. 3. 5e kolom i De twee weken geleden door ons gemelde benoeming van ir. J. S. Keyser te Zwolle, tot plaatsvervangend directeur- generaal van de Voedselvoor ziening, met ingang van 1 Fe bruari 1946, is gisteren door een A.N.P.-bericht uit Den Haag bevestigd. Tegen de 25-jarige kantoor bediende Geessien Bleeker uit Delfzijl heeft de advocaat fiscaal bij de Groninger Ka mer van het Bijzonder Ge rechtshof te Leeuwarden de doodstraf geëischt. Zij had in in den zomer van 1944 eenige ondergrondsche werkers ver raden, waardoor drie van hen het leven hebben verloren. Te Rotterdam is een auto met zes personen, komende uit de richting Overschie, op de Ael- brechtskade ii) de Delfthavensche Schie gereden. Hoewel voorbij gangers onmiddellijk pogingen in het werk stelden tot redding van de inzittenden, mocht het slechts gelukken twee hunner op hét droge te brengen. De vier an dere personen verdronken, na- meijk de 18jarige mej. D. Cruyser en haar 23-jarige zuster M. Cruy ser, de 55jarige A. Watrin en de 25jarige G. Fijneman, allen af komstig uit Tilburg. De lijken zijn later geborgen en naar het ziekenhuis aan den Coolsingel te Rotterdam overgebracht. Donderdagmiddag zijn de Ne derlandsche schaatsenrijders Kei zer, Buyen en Langendijk om 1 uur van Schiphol per vliegtuig naar Noorwegen vertrokken, waar zij op nog nader vast e stellen data in een aantal wedstrijden tegen Scandinavische rijders zul len uitkomen. In Oslo arriveerde de Russi sche „Sportdelegatie", welke is uitgezonden om deel te nemen aan de Internationale Schaatswedstrij den te Noorwegen. EN NOG IETS MORGEN, 2 Februari, begint de jaarlijksche novene ter eere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Zij is een traditie in ons bisdom, sinds mgr. Huibers het Diocees, onder Hare bijzondere bescherming, bestuurt: „Sub Tuum Praesidium". Er is een buitengewone aanleiding, dit jaar deze novene met bijzondere vu. righeid te houden. Niet alleen om de traditie te handhaven, maar ook om nog weer eens in §roote mate een blijk van dank. aarheid te geven aan God, voor de groote gunst van de bevrij ding van oorlogsgeweld en on. derdrukking en vervolging. En aan Zijn Heilige Moeder voor Haar voorspraak en bescherming. Dankbaarheid is een groote deugdals ze onderhouden wordt! En nog meer speciaal hebben wij God te danken voor wat Hij ons in de leiding van de Bisschoppen gegeven heeft, voor. al voor de zegeningen, welke ons Bisdom heeft ontvangen door het zegenrijk bestuur van mgr. Huibers in de afgeloopen tien jaar. Laat ons bij de komende novene.gebeden ook het gewich. tige werk en de persoon van den Bisschop gedenken. Heel het bisdom Haarlem bidt in de ko. mende negen dagen den rozen krans voor de intenties, die de Bisschop heeft aangegeven! God en Zijne Heilige Moeder ter eere! HOE STAAT HET MET DE KOLENVOORZIENING Zie pagina 3 Blijkens een nader bericht uit Londen, hedenmorgen ont vangen, verspreid Associated Press een officieele verklaring van Sir Archibald Clark uit Singapore, datde corres pondenten hem over de kwestie van het Trusteeship over In dië verkeerd hebben begre pen! Hij heeft heelemaal niet over Trusteeship gesproken! Het ging volgens hem over de vraag, of Indonesië uiteinde lijk toegelaten zou worden tot de U.N.O., en daarop heeft Sir Archibald verklaard, dat het initiatief daartoe van het Moederland moest uitgaan. Het „misverstand" is te wijten aan de slechte accousstiek van de zaal! Wij mogen natuurlijk niet zeggen, dat Sir Archibald te rugkrabbelt, maar wij hand haven wel onze verklaring, dat diplomaten vreemde men schen zijn De klacht van de Oekraïensche delegatie over de toestand in In donesië zal waarschijnlijk r.iet voor het einde van de volgende week in den Veiligheidsraad ter sprake komen. De japansche keizer heeft den apostolischen ge delegeerde Paul Marella in audi ëntie ontvangen. De Nationale Raad van Vrouwen van Groot-Brittannië hield te Londen een receptie voor de vrouwelijke gedelegeerden en adviseurs op de algemeene vergadering der N. Mevrouw Eleanor Roosevelt was een der eeregasten. Mevrouw Dr. H. Verwenvertenenwoordigster van het Nederlandsche 'Vrouwen Comité, spreekt de vergadering toe. In het midden Mevr. Cowan, Cresidente van de Nationale Vrouwen Raad van Groot- Brittannië; rechts: Mevr. Roosevelt. Fotobur. Amsterdam P. I Bij de Noord-Zuid-Holl. Tramwegmaatschappij te Haarlem zijn, over zes feestavonden verdeeld, 175 jubilarissen gehuldigd, die in de afgeloopen jaren een dienstjubileum hebben ge vierd!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1