Nieuuu BEVIN EN VISJINSKY zeggen elkaar de waarheid De landbouw SLECHTS VIERHONDERD MILLIOEN MEER! Honger dreigt in Britsch-lndië Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux: EEN NATIONALE OMROEP Maar alles in 't nette! VISJINSKY: De Griek sche houding kan oor log beteekenen. BEVIN: Dit is een te genaanval van Rus land, maar ik duld geen compromis Oesters naar Engeland Trygve Lie DE GEZAMENLIJKE SCHULDEN DER GEMEENTEN De uitvoering van de motie-van Poll Gebrek aan regen en hamsterende boeren Hoofdredacteur: H. N. Smit»; rayon-redacteur P. Sigon. Abonnementsprijs t 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand. Inclusief incasso, kosten. Prijs der advertenties: 11 ct per m.m. regel. 40 m.m. breed; ln tekst 22 ct. per m.m. regel. 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch Dagblad Buiten God i* 't nergens veilig fVondel ZATERDAG 2 FEBRUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10847 ALKMAARLangstraat 42A tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafslngel 59, tel. 4712 (K 2290) DEN HET .DER: Loods, gracht 69, tel. 2383 K2230 Molenstraat ;<K 2240). ahkrelatla: Noorderbank DE WIJZE, waarop thans de radiokwestie in woord en ge schrift behandeld wordt, maakt geen verheffenden indruk. De fel heid, welke op het oogenblik bij de besprekingen van dit probleem aan den dag treedt, als gold het een be or not to be van onze Ne- derlandsche gemeenschap, duidt niet op een oprecht streven om elkanders standpunten te begrij pen en daarover van gedachten te wisselen met redelijke argu menten. Integendeel, men komt met oude, afgezaagde verwijten aangaande dingen, die ofwel niet de moeite waard zijn om er zich zóó over op te winden, als bijv. een teveel aan kookpraatjes of Engelsche lessen, ofwel in het ge heel geen verwijt verdienen, zoo als bijv. de vroegere „weelde" van vier omroeporkesten, alsof welk radiobedrijf ook, dat twee zenders per week van behoorlijke muziek programma's te voorzien heeft, het met minder dan vier orkesten zou kunnen stellen en er niet veeleer een dubbel aantal noodig heeft. Eenzelfde onkunde is noodig om te spreken van papierverkwisting, omdat er meerdere radiogidsen zijn. Meer exemplaren dan het aantal luisteraars bedraagt, ver schijnen er toch niet of men deze allen met één programmablad be dient of ze verdeelt over vier bla den. Erger nog is, dat tegen vroegere functionarissen in den omroep persoonlijke aanvallen naar voren gebracht worden, welke met het princiep van eigen omroepveree- nigingen niets te maken hebben, om deze dan als onaanvaardbaar te brandmerken. Zoo zou men uni versiteiten moeten opheffen, om dat bepaalde professoren zich mis dagen hadden. Het ergste echter is, dat men het laat voorkomen als zouden de oude omroepvereenigingen zich verzetten tegen de idee van een nationalen omroep. Deze voorstel ling van zaken is volkomen valsch. Waar zij zich tegen teweerstellen is niet een nationale omroep, doch een bepaalde vorm daarvan; is die nationale omroep, welken op het oogenblik een bepaalde groep aan ons volk wil opdringen en waarin geen plaats is voor om roeporganisaties van die belang rijke groepen onder ons volk, welke een eigen levensbeschou wing hebben uit te dragen, en daarom juist staan tegenover an dere levensbeschouwingen, wier belangen zij consequent dan ook niet met anderen kunnen noch mogen behartigen. Men mag en moet hun dan ook geen verant woordelijkheid willen opdringen welke zij niet kunnen aanvaarden. Dat is onnederlandsch en het te gendeel van nationaal. En toch zal dit het geval zijn in een nationalen omroep, welke niet neutraal wil zijn doch posi tief als doelstelling heeft ook uit te zenden wat indruischt tegen onze katholieke levensbeschou wing. Zulk een omroepsysteem kan alleen steunen op een indiffe rentisme tegenover de waarheid m zal zeker meewerken tot ver vlakking ten opzichte van het eigen beginsel. Indien zulk een omroep als spiegel zou moeten gelden van wat er leeft in het Nederlandsche volk, dan zou hij een leugen zijn, daar hij een sa menwerking zou demonstreeren op gebieden, waar deze er niet is noch 'zijn mag. Daarom zoeke men een systeem, waarbij de verantwoordelijkheid niet verder behoeft te gaan dan men haar dragen kan. Een fede ratie van bestaande qn nog jp té richten omroeporganisaties, waar bij ieder de uitsluitende verant woordelijkheid draagt voor het eigen programma, doch waar ook plaats is voor gezamenlijke uit zendingen ten opzichte van dat gene wat hen verbindt, zou meer aan het karakter van ons volk be antwoorden zij zou in den vollen en goeden zin des woords nationaal zijn dan wat men thans zoo heftig propageert. J. B. KORS Ó.P. f}E VEILIGHEIDSRAAD heeft ^gisteren de Grieksche kwes tie behandeld. Tevoren zaten, zoo melden de verslaggevers, de Engelsche minister Bevin, en de Russische delegatielei der Visjinsky, de groote riva len, genoegelijk met elkaar te praten. Daarna gaven ze el kaar de volle laag, maar alles in het nette. Visjinsky zei, dat Griekenland een houding aan nam, welke oorlog met de Grieksche buren, Albanië en Bulgarije niet uitsluitl Hij bracht vier punten in het geding: ten eerste de toestand in Griekenland is gespannen^ de drie andere punten betroffen in het bijzonder de aanwezigheid van Britsche troepen: zij zijn daar niet noodig, omdat geen verbindingen van een bondgenoote te bescher men zijn, ze zijn een middel van politieken dwang en zij beteeke- nen een steun voor reactlonnairen tegen democraten. Visjinsky ver langde de „onmiddellijke, snelle en onvoorwaardelijke" terugtrek king van de Britsche strijdkrach ten uit Griekenland. Bevin bewaarde zijn goedmoe digheid maar kaatste met open hartigheid terug: Rusland doet op deze wijze blijkbaar een tegen aanval, tegenover andere proble men van Europa, welke worden besproken. Hij beschuldigde de Grieksche communisten ervan, dat zij met een gewapende macht een minderheldsregeering willen vormen in Griekenland. Bevin verwees den heer Visjinsky, ter vergelijking met bet Britsche op treden in Griekenland, naar de EN DE ONDERNEMERS BELASTING „De ondernemersbelasting, die wellicht zal worden uit gebreid tot de landbouw bedrijven, zal naast den wederopbloei der bedrijven er toe moeten bijdragen, dat de inkomsten der ge meenten gaan stijgen" aldus verklaarde minister Lieftinck gisteren in de Tweede Kamer bij een ge- dachtenwisseling over den toestand der gemeentefinan- ciën. manier, waarop de Russen in Roe menië trachtten, een democrati sche regeering te vormen! Hij hield vast aan het argument, dat de Britsche troepen door de Grieksche regeering zijn uitgenoo- digd.... en verzocht aan den Veiligheidsraad een duidelijke verklaring, of de aanwezigheid van Britsche troepen in Grieken land de vrede en de veiligheid in gevaar brengt. Ten aanzien van dit verzoek kon hij geen compro mis dulden! Tenslotte heeft ook de vertegen woordiger van Griekenland een en ander in het midden gebracht en het Engelsche standpunt onder steund waarna de bijeenkomst tot Maandag verdaagd is. Het week end zal raad brengen Haar achtste verjaardag moest prinses Beatrix binnenshuis vieren wegens het gevaar voor besmetting met mazelen. Toch kwam het jarige prinsesje met haar zusje Irene even in den tuin van het paleis, om de hulde der Soestdijksche schooljeugd in ontvangst te nemen. (Anefo/R:.ucamp P.) Wekelijks zullen honderd duizend oesters naar Engeland worden gezonden. Dit is vol gens een overeenkomst, waar bij Nederland zich verbindt tot een levering van een mil- lioen oesters aan Groot-Brit- tannië. CEMEENTE-FINANCIëN en de financieele ver houding tusschen het Rijk en de gemeenten, waren Vrijdag middag in de Tweede Kamer aan de orde. Daarbij werden in het bijzonder de belangen van de gemeente bepleit. Ver schillende sprekers vreesden teveel centralisatie, en te veel afhankelijkheid van het cen trale bestuur. ER WERD niet lang gepraat, dat geeft op het oogenblik toch niets en minister B e e 1 gaf toe, dat de gegevens voor een breede gedachtenwisseling nog niet voor handen zijn. De Staatscommissie, die de heele zaak zal onderzoeken, zal niet in centraliseerende rich ting werkzaam zijn. De Regeering ziet het belang der gewestelijke autonomie zeer goed in, maar. „er zijn normale verschuivingen van taken en bevoegdheden!" De Minister is niet zoo pessimistisch ten aanzien van de gemeente- financiën. welke opvatting minis ter Lieftinck bleek te deelen: hij zei, dat juist in de laatste dagen is gebleken, dat de ge- Onder zeer groote belangstelling is de gemoderniseerde en ver- breede brug over den IJsel.bij Kampen officieel voor het ver keer opengesteld. Met muziek voorop wordt de eerste overtocht gemaakt. (Henneke P.) zamenlijke schuld der gemeen ten in 19391945 slechts is ge stegen van 2,6 tot bijna 3 mil liard. De gemeenten zijn dus uit den oorlog gekomen zonder een verergerde schuldpositie. Voor haar is het probleem in hoofdzaak van budgetairen aard. Een garantieregeling, in verband met verminderde opbrengst van bepaalde gemeentebelastingen door de oorlogsomstandigheden, zal de minister overwegen. De Kamer is verdaagd tot na dere bijeenroeping. f)E TWEEDE KAMER heeft, in- zake de uitvoering van de motie-van Poll een voorstel aan genomen, om den voorzitter te machtigen, de uit de Tweede Ka mer op te nemen leden der com missie van afgevaardigden uit de Staten-Generaal naar Ned. Indië te benoemen, indien de Eerste Kamer van haar kant tot mede werking bereid is. Deze machti ging werd aan mr. van Schaik verleend, omdat de Tweede Ka mer voorloopig niet meer bijeen zal zijn. DE GROOTE MAN VAN DE U.N.O. TRYGVE LIE, de Noorsche Mi nister van Buitenlandsche Zaken, is thans door de Alge. meene Vergadering van de UNO definitief benoemd tot secretaris generaal van de UNO. Met 46 tegen 3 stemmen, 't Was eenigs- zins een teleurstelling, dat de benoeming niet met algemeene stemmen geschiedde. Lie is vijftig jaar en de zoon van een timmerman. Hij maakte carrière in de Noorsche socialis. tische arbeidersbeweging en wordt zeer geprezen om zijn scheprzinnigheid. gepaard aan soepelheid, hetgeen hem bijzon der geschikt maakt tot onder handelen. wat hem in zijn hooge functie zeer te pas zal komen. Hij is hedenmorgen geïnstalleerd Trygve Lie bezet met zijn ambt een sleutelpositie in de internatio nale politiek. Hij heeft grooter be voegdheid dan de secretaris generaal van de vroeg'eren Volkenbond. Hij komt uit een milieu zoowel huiselijk ,als landelijk waar men veel met timmeren en met hout omgaat. Hij zal dus wel weten dat ook ln de in ternationale politiek alle hout geert timmerhout is1 en dat het daar dik wijls "van dik hout zaagt men plan ken" gaat. Soms wordt er op inter nationale conferenties zooveel ge praat dat men door de boomen het tosch niet meer kan zien. Boven dien krijgt hij een staf van twee duizend ambtenaren. In al die moei lijkheden zal Lie de wegwijzer en baken zijn. Hij schijnt wel gesneden uit het hout waaruit men grtede in ternationale leiders maakt. Hem zij succes toegewenscht in zijn nieuwe baan die stellig geen sinecure is! IN BRITSCH-INDIE staat een groote hongersnood, er ger dan die van 1943 in Ben galen, waarbij 150.000 men- schen het leven lieten, voor de deur. Officieel is reeds in vüf districten van de provin cie Bombay en in drie van Madras een toestand van hon gersnood afgekondigd. Een hooge ambtenaar van het departement voor de voedsel voorziening verklaarde, dat het levensmiddelentekort in Mei het hevigst zou zijn. De ambtenaar zeide voorts, dat, indien er to het Noordwesten niet spoedig regen zou vallen, de tarweoogst in de Pensjaab, de belangrijkste van Indië, zou mislukken. Tijdens een bijeenkoihst van de wetgevende vergaderig gaf-; de -woordvoerder de volgende redenen voor de graantekorten in bijna alle pro vincies: 1. een bevolkingstoename van 5 millioen per jaar; 2. het uitblijven van de natte moesson in vele streken van Britsch-lndië; 3. de nog steeds achterwege blij vende inyoer uit Birma; 4. het hamsteren door boeren van hun landbouwproducten. Men schat, dat Britsch-lndië twee millioen ton graan zal moe ten invoeren om den hongersnood ten deele te weren. Of dit moge lijk zal zijn, staat te bezien.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1