NLeuuu Granaten op Javaansch dorp IN AMERIKA EN.... TOCH IN HOLLAND m mÊÊÊÊmmm Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux: Een razzia in Batavia Beide Kamers bijeen Onze journalisten hartelijk ontvangen Nog niet beslist Veertigduizend (2 a a Is Ie nteuws 1946 Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur P. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties; 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch DacrLlad Buiten God i« nergens veilig fVondel WOENSDAG 6 FEBRUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10850 ALKMAARLangestraat 42A tel. 4330 (K 2200) HOORN; Draaf singel 59, tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER; Loods.' gracht 69, tel. 2383 K 2230 SCHAGEN; Molenstraat 52. tel. 459 (K 2240), Bankrelatie: Noorderbank DE VERNIEUWING KRIJGT GESTALTE UIT DE AGENDA van de Par tij raadsveagadering der Ka tholieke Volkspartij, welke ver gadering Vrijdag en Zaterdag a.s. te Utrecht wordt gehouden, blijkt dat de vernieuwing verder ge stalte krijgt. Dit blijkt uit de reglementsherziening, hoezeer die nog van incidenteelen aard is. Een algemeene herziening laat de tijd uiteraard niet toe. Op eenige punten is de her ziening niettemin ingrijpend. Zoo wordt de bepaling inzake toela ting van aspirantleden nader om schreven. Alle Nederlanders van 1823 jaar kunnen lid worden en af zonderlij ke j ongerenafdeelingen vormen! Dit is een stap vooruit in de richting van het erkennen dhr jongeren. Volledig lid kan zijn elke Ne derlander vanaf 23 jaar, nu de kiesgerechtigde leeftijd op 23 is gesteld en het belangrijke besluit is genomen, ook niet-katholieken toe te laten. Dat dezen slechs hospitant-lid zouden zijn, is een fabel geble ken. Zij zijn volwaardig lid en tegen iedere discriminatie tus- schen katholieken en niet-katho lieken behoort in de Partij te worden gewpakt. Welke waarborgen zijn nu ge schapen, ,dat het principieele ka rakter van de Partij niet verlo ren gaat, terwijl toch de deur niet op een kier staat? Er zijn waarborgen geschapen om het karakter der Partij als beginselpartij te behouden. Het is goed dat dit, ook in de toelich ting, nog eens wordt opgemerkt. Wij zijn beginselpartij èn pro grampartij. De vraag, wat we meer zijn, het een of het ander, kan in het midden blijven, nu de formeele bepaling der ver- nieuwing-op-dit-punt de synthese heeft gevonden in de omschrij ving van nieuwe reglements artikelen: het eerste deel van die omschrijving duidt op het karak ter van program-partij; lid van de Partij kan zijn iedere Neder lander, die den leeftijd van 23 jaar bereikt heeft en met het doel en de middelen der Partij in stemt, derhalve zich vereenigend met het feit, dat de Partij haar werkzaamheden verricht op den grondslag, die in arikel 2 wordt aangegeven. Het tweede deel der omschrij ving duidt op het karakter der beginselpartij, want de in artikel 2 bedoelde grondslag luidt: Het doel der Partij is, liet algemeen welzijn van het Nederlandsche Volk te bevorderen, op den grondslag der zedelijke normen, verankerd in de natuurlijke orde en in de Goddelijke openbaring, gelijk deze- door het kerkelijk leergezag worden verklaard. Deze omschrijving sluit aan bij het beginselprogram der Partij, een getua.liteit, waarop ook wij reeds vroeger aandrongen. Belangrijk nu zijn de waarbor gen voor de handhaving der ka tholieke sfeer in de Partij. De toelating van leden kan gewei gerd worden. Het beroep tegen een dergelijke weigering e.d. is nader geregeld. Maar bovendien moet de toelating in bepaalde gevallen geweigerd worden. Die gevallen zijn drieërlei: de ver plichting tot weigering be staat, indien de betrokkenen 1. lid is van een andere politieke partij, 2. op grond van zijn hou ding in heden of verleden niet geacht kan worden, met doe,, middelen en (of) grondslag der Partij in te stemm'en, 3. openlijk een Qnzedelijk leven leidt of zich aan ergerlijk maatschappelijk wangedrag schuldig maakt. Dit is wel het voornaamste-van de reglementswijziging, waarmee de Partij zich Vrijdag zal bezig houden. Verder komt o.a. een de finitieve regeling van de contri butie naar draagkracht aan de orde. Zaterdag komt het ontwerp- urgentie-program aan de orde, terwijl dr. Deckers de politieke toestand bespreekt. IN OOST-JAVA zijn met een 75 mm kanon, opgesteld ten Westen van Tebel, eenige granaten afgeschoten op dit dorp. Zij kwamen in de buurt van een Britsche stelling neer. Sinds dien is de daar gelegerde Britsche compagnie op een nieuwe stelling bij Ketegan teruggetrokken. In Koepang, gelegen in de Westelijke buitenwijk van Soerabaja, hebben Indonesiërs handgranaten in een compagniestelling geworpen. Zij trokken terug na een Britschen tegenaanval. Op Celebes ontstond tusschen 'n Nederlandsche patrouille en Indo nesiërs in het Wotoe-gebied een kleine schermutseling. De Neder landers arresteerden twee Indone sische leiders. Een klein gevecht wordt gemeld ten Zuiden van Pa- lopo. Van Bandoeng uit hebben Brit sche soldaten Tjigoendang, vier mijl ten Noorden van" Bandoeng aan den weg naar Lembang, ver kend. Zij rapporteerden een ex plosie die om 10 uur, vierhonderd meter buiten het door hen te ver kennen gebied plaats ^vond. Het hotel Isola was blijkbaar verlaten. Uit Semarang "wordt melding ge maakt van kleine botsingen. Pa trouilles en parachutisten waren actief. In Buitenzorg is een am bulance onder politiegeleide naar Tjileung, 24 km. ten Noord-Oosten van de stad. gezonden om eenige Indo-Europeanen op te halen. Gisterochtend is in het Klen- tanggebied binnen Batavia een razzia uitgevoerd om een bende, verdacht van moord, op te rollen. Resultaten zijn tot nu toe onbe kend. In den nacht van Zondag op Maandag zijn in de stad eenige gevallen van plundering gerappor teerd. BABY'S IN DE LUCHT^ ONDER de 40 passagiers van een „Skymaster", bestuurd door Parmentier en waarmee de driewekelijksche luchtver- binding van de K.L.M. tus- scben Amsterdam en Lissabon werd geopend, bevonden zich 17 kinderen met een leeftijd van enkele maanden tot 8 jaar. Het toestel landde op 28 Jan. en had ook tulpen van allerlei kleuren meegebracht als ge schenk van de K. L. M. voor den minister-president van Portugal, Dr. Salazar en voor den minister van openbare werken, Cancela de Abreu. MEDEDEELINGEN OVER NED.-INDIE Beide Kamers der Staten- Generaal zullen a.s. Donder dag 7 Februari in comité-ge neraal bijeenkomen, de Twee de Kamer om 1 uur, de Eerste om 4 uur. De bijeemroeping is ge schied op verzoek van den minister-president. In deze ver gaderingen zullen van regee- ringswege mededeelingen worden gedaan betreffende Nederlandsch-Indië. PARIJS IN OPSCHUDDING Atoomaanval in .1990 Luisteraars naar Radio Parijs werden plotseling opgeschrikt door de mededeeling: „Wij moe ten ons programma onderbreken. Er heeft een plotselinge aanval met atoombommen plaatsgevon den. Luister naar verdere in structies." Het was een uitzen ding. die een realistische' be schrijving bedoelde te geven van een atoombomaanval in 1990. Maar de gevolgen waren waar schijnlijk anders dan men zich had voorgesteld: Doktoren en ziekenhuizen door geheel Parijs zijn den volgenden dag druk in de weer geweest met het behan delen van lieden, die tenge volge van de uitzending een zenuwschok gekregen had den; naar verluidt zouden zelfs twee personen door de emotie overleden zijn. Theaters onderbraken hun voorstellingen en velen zochten bescherming in de tunnels der Metro en de schuilkelders. De Fransche Minister van Voor lichting heeft medegedeeld, dat tegen hen, die voor d'eze uitzen ding verantwoordelijk waren, maatregelen zullen worden ge troffen. EEN SPECIALE VERSLAGGEVER seint ons uit Grand Rapids: Wij mogen wel zeggen dat wij het week-end in Nederland hebben doorgebracht: een Hollandsche stad in het hart van Amerika. Holland, in de staat Michigan, is een oud Neder- landsch centrum met honderden oude Nederlandsche namen, en in het bijzonder Friésche opwinkels en huizen. Van doodstraf tot 15 jaar Karei Vermeulen, een politie agent uit Katwijk aan Zee, die ervan beschuldigd "werd, een on- dergrondschen strijder neerge schoten te hebben, bij een over val op 'n disributiekantoor, zon der dat daartoe dringende nood zaak bestond, is tot 15 jaar ge vangenisstraf veroordeeld. De doodstraf was tegen hem geëischt. Iedereen in dit stadje heeft Ne derlandsche voorouders, die een halve eeuw geleden hier emigreer den als boeren, huisvrouwen, win keliers, vaklieden en losse arbei ders. Holland heeft 15000 inwo ners en 33 kerken, en dat is een typeerend voorbeeld van het gods dienstig leven van dit godsdien stig volk. Bijna alles herinnert hier aan Nederland, de platen aan de muur met tulpen en molens de kerkgang op Zondagmiddag. Iedereen wilde ons de hand drukken en een praatje met ons maken. Er bestaat overigens geen verlangen naar het vaderland te rug te keeren, en in het bijzonder de kinderen weten van Nederland maar weinig meer af. Er is, en er wordt nog steeds, veel gedaan voor Nederland maar velen klaagden, dat pakketten niet op de pla'ats van bestemming aange komen zijn, omdat er onderweg zooveel wordt gestolen. De „Oranjefontein" arriveerde in de Rotterdamsche haven met een aantal repatrieerenden uit Indië. Anefo/Hof Zondag waren wij de gasten van Nederlandsch sprekende bur gers, van wie sommigen honderden kilometers reden om ons de hand te drukken en te spreken. De bur gemeester van Grand Rapids, dat op 50 kilometer afstand ligt, gaf een receptie en begon zijn begroe tingsrede in gebroken Nderlandsch sommigen van ons antwoordden hem in het Nederlandsch, anderen in het Engelsch. En wij moesten weer dezelfde vragen beantwoor den over het Indonesische vraag stuk wel een bewijs hoeveel misverstand daarover hier in de Vereenigde Staten nog heerscht. Maandagavond zijn wij naar Chicago vertrokken. DE GRIEKSCHE KWESTIE IN DEN VEILIGHEIDSRAAD De vergadering van den Veilig heidsraad is Dinsdagavond eenige malen verdaagd, om gelegenheid te geven tot onderling overleg over de kwestie Griekenland. Dit heeft, voor zoover bekend, nog niet tot resultaat geleid. Heden Woensdagavond, zal de Veiligheidsraad weer bijeenko men. REPATRIEERENDEN UIT NED. INDIë VERWACHT In de eerstkomende maanden worden 22 schepen, met in totaal ongeveer 40.000 repatrieerenden, uit Nederlandsch Indië verwacht. Zooals bekend hebben de Nieuw- Amsterdam en de Oranje op hun eerste reis 5000 repatrieerenden naar Nederland gebracht, terwijl momenteel onderweg zijn de „Jo- ban van Oldenbarneveldt", de „Boissevain" en de „Johan de Witt". De Amerikaansche regeering tracht een nieuwe politiek voor loonsverhoogingen uit te werken, gebaseerd op prijsverhoogingen, om het blokkeeren van de pro ductie te voorkomen. Tijdens zijn bezoek aan den Helder, reikte Mr. 'Gilbin, chef van het Amerikaansche Roo- de Kruis voor Europa, die in ons land vertoeft pakketten met waardevolle artikelen uit aan de bevolking. Meijer P. Op 15 Februari zullen 900 leden der bemanning van de „Graf Spee", alsmede de vastgehouden Duitsche spionnen Argentinië ver laten. Australië wil den Vcr- eenigden Staten niet toestaan een militair steunpunt te onderhouden op het eiland Manus. De Pre sident der UNO Spaak zal a.s. Zondag naar België terugkeeren voor de te houden verkiezingen. In Engeland worden de rant soenen, o.a. van vet, verminderd en de samenstelling van het brood veranderd. steld voor den Nederlandschen WIJZIGING IN NEDERLANDSCHE VOORSTELLEN? Sjahrir is met het geheele „kabinet" naar Soerakarta ver trokken om een bijeenkomst bij te wonen van ongeveer tweehon derd plaatselijke bestuurders. Sjahrir wordt aan het einde van deze week te Batavia terugver wacht, waar hij waarschijnlijk met van Mook een ontmoeting zal hebben. Men verwacht, dat er dan Nederlandsche voorstellen aan de Indonesiërs zullen worden voorgelegd. Volgens gezagheb bende kringen had de Neder, landsche regeering eenige ver. andering in de door van Mook uit Nederland meegenomen voor stellen aangebracht. Onbevestig de berichten vermelden echter, dat de oorspronkelijke voorwaar, den een bepaling bevatten, waar. in zelf regeering voor Indonesië gedurende langen tijd zou wor den uitgesteld. Deze voorstellen zouden door de Indonesiërs zeer koel zijn ontvangen. SCHOENEN GENOEG? Maar te weinig bonnen! Op de Contactbeurs van den schoenenhandel en -industrie te Amsterdam werd geklaagd over het feit, dat, terwyl de fabrikanten thans groote voorraden schoenen bezitten, de winkeliers een tekort aan bonnen hebben, zoodat de voorraden niet gedistribueerd kunnen worden. Aan den mi* nister van Handel is nu ver zocht, tot üirCEte verhoogde en regelmatige uitgiften van schoenenbonnen over te gaan, waarvoor by fabrikanten en grossiers voldoende voorraden aanwezig zijn!! President Truman heeft het Amerikaansche kabinet voor een speciale zitting bijeengeroe pen, tijdens welke de voedselpo sitie van de wereld en meer in het bijzonder de dreigingen van hongersnood in sommige streken van het bevrijde Europa zullen worden onderzocht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1