Nieuw w VAN KLEFFENS in den Veiligheidsraad Een staalkaart van misdaden Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: DE KOLENSLAC VOEDSELPOSITIE MINDER GUNSTIG Beschuldigingen van Manoeilsky weerlegd Elk gezin een paar schoenen per maand? Inlichtingen over Indië aan de Tweede Kamer BIDDEND NEDERLAND Seyss Inquart persoonlijk aansprakelijk OLIE UIT PERZIE VOOR RUSLAND Twee minuten stilte Prinses Juliana nog ziek LEDENTALLEN Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur P. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand. Inclusief Incasso, kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel. 40 m.m. breed; In tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch Daqblad Buiten God ia nergens veilig Vondel VRIJDAG 8 FEBRUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10852 ALKMAARLang'estraat 42Al tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59, tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods, gracht 69, tel. 2383 K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52, tel. 459 (K2240). Bankrelatie: Noorderbank IJ VERNAMEN dat de Staats- mijnen op het punt staan, drieduizend Poolsche mijnwerkers in dienst te nemen. Aanvulling van het aantal mijnwerkers met zulk een getal is noodzakelijk voor het winnen van den kolenslag, die aan den gang is, mr.ar niet voldoende vorderingen maakt. Er wordt een beroep gedaan op Ne derlandsche vrijwilligers. Men stelt in Limburg, naar nien ons verzekerde, zijn hoop mede op de werkers van het goede Noordhol- landsche ras. Het gaat hier om dingen, die nog even moeten wor den bekeken, ook in verband met de eischen aan werkkrachten in den land- en tuinbouw, waarin een bevredigende oplossing wordt verwacht. En dan rekent men van een bepaalde actie voor het verkrijgen van goede Nederland- sche werkkrachten in de mijn streek goede resultaten ook uit cms gewest te mogen verkrijgen. De kolenslag heeft intusschen 1 ook nog een andere zijde. Daar over heeft minister Drees een boekje opengedaan op het congres van de S.D.A.P. te Amsterdam. In het kader van een betoog over de loon- en prijspolitiek zei hij, dat ook in de mijnindustrie de productie verbeterd en verhoogd moet worden door toegewijden arbeid. De productie wordt daar nng wel eens opzettelijk laag ge houden en dat mag niet, al zijn er mischien nog wel grieven. Toen een der afgevaardigden uit Lim burg nader over die grieven spiak en o.a. de vertraging in de verbe tering van de pensioensregeling besprak, gaf minister Drees in tweede instantie toe, gaf die ver traging er was, maar dit was nog geen-reden, om ons in de kou te laten zitten, meende Z.Exc. met wien wij het hartroerend eens zijn, al was het slechts, omdat ook wij in de kon dit artikel schrijven. Minister Drees was zeer posi tief in zijn uitlatingen; er wordt stelselmatig belet de productie tot boven 80 pet. van normaal te doen stijgen. Men schrijft dan op de karretjes: „Pas op." En.-... leiders van de Eenheidsvakbewe ging houden daarop scherp het toezicht! Ons resultaat is betreu renswaardig vergeleken bijv met België. Er moet tegen sabotage worden opgetreden, meende de minister en al weer zal er onder de weldenkende Nederlanders wel niemand zijn, die het niet met hem eens is. Wij hopen dan ook, dat er inderdaad opgetreden wordt, onverwijld en met kracht. Minister Vos heeft in een rede, die hij te Bloemendaal hield, erop gewezen, dat onze voedselvoorzie ning dezen zomer misschien iets minder zal worden dan zij thans is. De schattingen van de wereld voedselvoorraden bleken te hoog te zijn geweest en in verschillen de landen, zooals b.v. in Frankrijk, is er op het oogenblik reeds een aanzienlijk tekort. HE NEDERLANDSCHE MINISTER van buitenlandsche zaken, de heer van Kleffens, begon na Bevin zijn rede in den Veiligheidsraad met een uiteenzetting te geven van de rede nen voor de aanwezigheid van de Britsche troepen op Java. Hij betoogde, dat voor den oorlog de orde in Nederlandsch- Indië gehandhaafd werd door een politiemacht en niet door een leger. Derhalve, zoo zeide hij, was de aanwezigheid der Britsche troepen een heel bijzonder feit, dat in sommige dee- Ien van Java onrust had gewekt. Vervolgens refereerde hij aan het feit, dat Nederland aan de geallieerden scheepsruïmte ter grootte van drie millioen ton beschikbaar had gesteld. Dat was de" reden, aldus de heer van Kleffens, dat het niet mogelijk was geweest voor Nederland, om tijdig troepen naar Java te sturen. De aanwezige troepen hadden niet de bedoeling de nationalisten te onderdrukken, maar de Japan- neezen te bestrijden. Hij vestigde er de aandacht op, dat de heer Manoeilsky geen gewag had ge maakt van de taak der Britten bij de bevrijding der Nederlandsche geïnterneerden, die, ondanks de aanwezigheid van Britsche irue- pen, zoo weinig hulp hadden ont vangen. Vervolgens maakte de heer van Kleffens eenige vriendelijke op merkingen aan het adres van de nationalistische beweging, zeg gende dat de Nederlanders heel goed wisten waar zij de scheids lijn moesten trekken tusschen ware nationalisten en extremisten. Hij zeide, dat, wanneer de Brit sche troepen optraden, zulks met uiterste toegeeflijkheid geschiedde, vaak met grootere toegeeflijkheid, dan de Nederlanders konden ge- wenscht hebben. De heer van Kleffens verklaar de, dat het optreden van de Brit sche troepen niet omschreven kon worden als een militaire actie tegen de inheemsehe bevolking. Ge zoudt even goed den politie agent kunnen veroordeelen, die een man opsluit, die zoo juist ge tracht heeft hem neer te schieten. De minister vroeg zich af, wat de troepen van de Vereen.gde Staten of van andere landen in dergelijke omstandigheden zouden doen, Ook vroeg hij zich af, wat de troepen van het Roode Leger zouden doen, indien zij op het Deensche eiland Bornholm wer den aangevallen. De heer van Kleffens weerngde alle beschuldigingen van den heer Manoeilsky, die deze aan de hand van het charter der Vereenigde naties had gedaan, en voegde hieraan toe te hopen, dat de le den van den Veiligheidsraad spoe dig zouden bespeuren, welk een liberale regeling aan het volk van Indonesië zou worden aangeboden. Sprekende met nadruk zeide de De nieuw benoemde Nederlandsche gezant te Parijs, jhr. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, oud-gouverneur-generaal van Nederl. Indië, vertrok per vliegtuig van Schiphol naar zijn standplaats. V.r.n.l.: jhr. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, zijn jongste dochter freule van Starkenborgh, die haar vader naar de lichtstad vergezelt en de havenmeester Thomson. Anefo-Vrind P. minister, dat er geen aanleiding was voor den Veiligheidsraad om tot handelen over te gaan. Sprekende over de commissie, zooals door Manoeilsky voorge steld. wees de minister er op. dat de Veiligheidsraad wel moest vle ten, dat hij zich niet kon mengen in binnentendsche Indonesische aangelegenheden. Evenwel voegde de minister hieraan toe, dat hij tegen een zoodanige commissie geen moeilijkheden zou maken indien Engeland en de Oekraïne het hierover eens waren. Aange zien echter minister Bevin blijk baar tegen het uitzenden van een commissie gekant was, wilde de heer van Kleffens hierover verder niets zeggen. Na de rede van den heer van Kleffens werd de zitting van den Veiligheidsraad verdaagd tot Za terdagmiddag 6 uur Nederlandsche tijd Volgens een mededeeling van Minister Vos kan dit jaar gere kend worden op den invoer van 2.000.000 paar schoenen uit Ame. rika. In aanmerking genomen dat onze maandproductie 600.000 paar bedraagt, wordt verwogen een wijziging in het huidige distribu tiesysteem in te voeren. Men denkt erover op bepaalde tijd stippen, waarmee men dan waar schijnlijk in het voorjaar zal kun nen beginnen, een bon voor een paar schoenen aan te wijzen. Het zou waarschijnlijk zoo worden in gericht, dat een gezin maximaal een paar schoenen per maand zal kunnen krijgen. Het comité-generaal der Twee de Kamer gistermiddag, waarin de regeering inlichtingen heeft verstrekt betreffende den gang van zaken in Nederlandsch-Indië, heef geduurd van 1 uur tot even over 4 uur. Op dat tijdstip begon het comité-generaal der Eerste Kamer, waarbij ook het kabinet aanwezig was. De Tweede Kamer zal heden avond opnieuw in comité-generaal bijeenkomen ter voortzetting van de gedachtenwisseling met de regeering over de ontwikkeling van den toestand in Nederlandsch- Indië. Op Zondagavond 10 Febr. a.s. van 19.45 tot 20.00 uur. zal over den K.R.O.-zender Hilversum I, Pater Amon Besseling O.F.M., de oprichter van „Biddend Leger Nederland" in een vraaggesprek, een uiteenzetting geven van het ontstaan en doel van deze thuis frontactie voor onze mannen van land-, lucht- en zeemacht en koopvaardij. CEYSS INQUART werd gisteren persoonlijk aansprakelijk gesteld voor alles, wat de Duitschers sedert zijn benoeming tegen ons land bedreven hebben, toen de Fransche prosecutie de aanklacht besloot met individueele beschuldigingen. Mounier stelde uitsluitend zijn werk in Nederland in het licht. Van zijn benoeming af tot het einde van den oorlog is Seyss, alleen reeds uit hoofde van zjjn functie, verantwoor delijk voor alle daden van civiel bestuur, aldus Mounier. Uit redevoeringen van Seyss blijkt, dat hij niet alleen met ad ministratieve, doch ook met poli tieke macht, bekleed was. Daarom is het tevergeefs, wanneer hij thans tracht, zooals in het hem door Thomas Dodd afgenomen verhoor, voor te stellen alsof hij niets anders was dan een functio naris, belast met het uitvoeren van orders van hen, voor wie hij, zooals in Oostenrijk, practisch niets anders was dan „telegrafist". Seyss werd aansprakelijk gesteld voor den terreur door het opleg gen van collectieve boeten, door proclamaties inzake het terecht stellen van gijzelaars, door de in stelling van Duitsche tribunalen en standgerechten. Mounier merk te op, dat Seyss weliswaar heeft getracht, zooals vele zijner colle ga's, zich voor deze maatregelen te verschuilen achter Himmler. Het tribunaal zal ongetwijfeld dit excuus op de juiste waarde weten te schatten." Seyss werd voorts tenlaste gelegd, misbruik van den doodstraf tegen menschen, die weigerden versterkingen te bou wen of verraad te plegen, te heb ben gemaakt. Met betrekking tot de acties der standgerechten na de stakingen in 1943, die het ge volg waren van de interneering der krijgsgevangenen, werd opge merkt, dat Seyss deze maatrege len in zijn redevoeringen heeft geprezen en de verantwoording op zich genomen heeft. De „Reichskommissar" werd voorts beschuldigd van misdaden tegen de waardigheid van den mensch in verband met de depor tatie der arbeiders. Daarvoor werd hij als hoogsten vertegen woordiger van Hitier en als chef van Sauckels functionarissen ver antwoordelijk geacht. Onder zijn bewind werd een groote zwarte markt in Nederland opgezet en gehandhaafd. In den winter van 1944—'45 verbood hij het vervoer van voedsel uit de Noordelijke provincies naar de Westelijke, waardoor een honger winter ontstond, die 125.000 doo- den kostte. Toen het duidelijk was. dat de Duitsche zaak verlo ren was, hebben de Duitschers onder leiding van Seyss een pro gramma uitgevoerd, dat Neder land in onbeschrijflijke armoede stortte. «9 Berichten uit Teheran, die door de New York- Times uit Cairo worden aangehaald, melden, dat Ghavam Sultaneh, de Perzische premier bereid is om de Sovjet- Unie een olieconcessie in het Noordelijke deel van Perzië toe te staan op voorwaarde, dat Per zië de vrije hand zal hebben in het verleenen van olieconcessies in het Zuidelijk deel van het land aan andere mogendheden. Vol gens bovengenoemde berichten wil Perzië een olieconcessie in het Zuiden aan de Amerikanen geven, teneinde een tegenwicht te vormen voor den Sovjetrussi- schen en Britschen invloed. Reuter meldt nog dat Sult aneh de uitnoodiging van Stalin naar Moskou te vliegen voor bespre kingen welke door de Uno zijn goedgekeurd, heeft aangenomen. MOEDER GODS JUIORGEiV weer Zaterdag De Openbaring van het Kind op Driekoningen was tegelijk openbaring van de Moeder. De Lichtmis van den Zoon was de Lichtmis van de Moeder. Wie het licht van de Moeder uit straalt, verspreidt het licht van den Zoon om zich heen. Zoo iemand was de Grieksche Kerkleeraar Cyrïllus, wiens glorie wij morgen vieren. In zijn tijd (ong. 400) verkondig den de Nestorianen, dat Chris tus uit twee verschillende per sonen bestond: een mensche- lijke en een Goddelijke. Maria was uitsluitend de Moeder van de menschelijke persoon, zoo leerden zij. Cyrïllus was een geweldig strijder voor de ware leer: de Goddelijke en de men schelijke natuur van Christus in Zijn ééne Goddelijke Per soon vereenigd. Zoo was Maria door een voor het verstand niet te doorvroeden wonder: van eeuwigheid Moeder van God! Op het Concilie van Ephese werd onder Cyrïllus' leiding het dogma afgekondigd, dat Maria „Theotokos", „Dei Geni- trix, „Moeder van God" is. in den waren zin. Wij, katholie ken, zijn de fiere verdediqers, tegen heidenen en dwalende Christenen, van Maria's Moe derschap. Maar onze verdedi ging zal slechts kracht hebben, indien wij ook door onze le venswijze de heerlijkheid van de Godsmoeder aan de men schen openbaren: haar zuiver heid en haar liefde. In dezen zin vragen wij morgen, aan dachtiger dan gewoonlijk: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons!" (Opdat ons leven Uw Zoon en U aan de menschen openbare!). MARCUS f Officieel wordt medegedeeld; H. K. H. Prinses Juliana, die nagenoeg genezen was van de mazelen, heeft thans een lich te longontsteking gekregeni Deze heeft een zeer gunstig verloop. OP HET CONGRES van de S.D.A.P. te Amsterdam heeft de secretaris, de heer Woudenberg, medegedeeld, dat de Partij op het oogenblik 53.076 leden telt, te we ten 37.491 mannen en 15-585 vrouwen. Dit zijn in meer dan één opzicht merkwaardige getallen. Het aantal wordt door de Katho lieke Volkspartij ruimschoots overtroffen. Wij wijzen er bijv. op, dat alleen de Kring den Helder van de Katholieke Volkspartü op het oogenblik haar oude aantal van rondom 25.000 leden al bijna weer heeft bereikt. Getallen al leen zeggen niet alles. Maar toch wel iets. En als Koos Vorrink op het congres zegt, dat de Partij van den Arbeid de grootste partij in Nederland zal worden, en hij bedoelt, dat het zal slaan op het ledental, dan moeten wij dal nog zien. Wij wachten met belang stelling eenigerlei mededeeling af over het ledental van de Katho lieke Volkspartij over het ge'neeie land. En herinneren er daarbij aan, dat de Katholieke Staatspartij, toen ze gewelddadig ontbonden werd ..een vijand had dat ge daan" ruim driehonderdduizend leden telde. En.... dat ze bij de laatste algemeene verkiezingen meer dan een millioen stemmen kreeg. Alleen dat al wees er nu bepaald niet op, dat de Partij zich zelf overleefd had.... zooals wel eens gesuggereerd wordt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1