Nieuut de beteekenis der Leidsche Universiteit SCHERPE WOORDEN van Admiraal Helfrich De toestand op radio-gebied Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux: H. M. DE KONINGIN OVER: Russische verlangens in Scandinavië „Ik ben frotsch op Neder land als zeevarende natie" Een „vreedzame" oorlog Z. H. de Paus heeft een lichte griep Twee minuten stilte HOE STAAT HET MET DEN K. R. O.? CHURCHILL Eere-doctor der Leidsche Universiteit Hoofdredacteur: B. N. Smits; rayon-redacteur P. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. O Noordhollandsch Dagblad Buiten God u nergens veilig (Vondel) ZATERDAG 9 FEBRUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10852 ALKMAARLang'estraat 42A, tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59, tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods, gracht 69, tel. 2383 K 2230 SCHAGEN: Molenstraat 52, tel. 459 (K 2240). Bankrelatie: Noorderbank HARE MAJESTEIT de Konin gin heeft bij gelegenheid van de Dies van de Leidsche Univer siteit te Leiden de volgende rede uitgesproken: Het is niet onder woorden te brengen, aldus H. M., wat ex in mij omgaat, nu ik van deze plaats als Nederlander en als nakomeling van den stichter dezer Universi teit op den eersten Dies na de be vrijding van ons vaderland het woord tot u richt. Andermaal heeft Leiden getrouw aan zijn groot en roemrijk verle den tegen een overmachtigen vij and in een hopeloos schijnenden strijd stand gehouden. Geboren uit onzen grooten vrij heidsstrijd, is de Leidsche Univer siteit een symbool, ja meer nog dan dat, een deel van onze vrij heid zelf. Zij is het levend getuigenis, dat in een der donkerste uren van den strijd om onze onafhankelijk heid volhardend geloof en onnuig- zame vrijheidszin aan Leidens burgerij de kracht gaf om den on- gelijken strijd vol te houden. In bet najaar 1940 ontsloeg de be zetter de Joodsehe ambtenaren en stootte daardoor een der fijnste geesten van de Leidsche Universiteit uit zijn ambt. Toen waart g'ij het -prof. Cleverin- ga, die, de roeping der Leidsche Universiteit indachtig, met uw van moed getuigend en g'loedvol protest de fakkel van recht en gerechtigheid omhoog' hebt geheven zichtbaar voor landgenoot en vijand. Dit protest is de klaroenstoot ge weest tot een feilen strijd met alle ter beschikking staande middelen ge voerd tegen ombuiging van het recht en knechting van den geest. Uw initiatief op dat historische oogenblik deed ons volk opnieuw be seffen wat het aan Leiden heeft. De dank van het vaderland breng ik daarvoor van deze plaats aan de Leidsche academie. Dankbaar ook gedenk ik het ver zet aan de andere Universiteiten', waardoor na de sluiting van Leiden de strijd werd voortgezet. Als lichtend voorbeeld van de over winning van den geest over alle duis ternis en lijden staat daar in onze gedachten de moedige, onverschrok. ken, edele Telders, aan wiens nage dachtenis ik eerbiedig hulde breng. Een and-er onherstelbaar verlies' leed de Universiteit door het heen gaan van den trouwen vaderlander en fijne Europeeschen geest, profes sor Huizinga. Zij die heengingen hebben het beste van hun geestelijk bezit aan de Universiteit geschonken. In het volle besef van uw dub bele taak om behalve het van ouds beroemde brandpunt van wetenschap, de opvoeder te zijn van de geslachten, waaraan een maal mede de toekomst van ons vaderland toevertrouwd zal wor den, hebt gij, hoogleeraren. in nauwe samenwerking met de stu denten. in de bezettingsjaren ge zocht naar wegen, waarlangs het universitaire leven tot nieuwen bloei zou kunnen geraken, en waardoor de band tusschen hoog leeraren, studenten en afgestu deerden zou kunnen worden ver sterkt en aangehaald. Gij hebt die plannen, zooals zij in bezettingstijd gerijpt zijn. ver wezenlijkt in uw Civitas Acade mica, die thans voor het eerst naar buiten treedt. Gedurende de komende dagen zullen studenten, professoren en oud alumni uit alle deelen des lands, getuigenis afleggen van hun wil, te komen tot een ware uni versitaire gemeenschap. Met veel belangstelling nam ik kennis van dit streven. Studenten, zware druk heeft de bezetting op uw jonge levens ge legd, veel hebt gij voor het va derland geofferd. Met weemoed gedenken wij uw kameraden, die voor onze zaak ge vallen zijn. Dat de voor u liggende jaren u, naast uw studie, de onbezorgdheid mogen schenken, die de studen tentijd als geen ander tijdperk in uw leven u kan geven. Hebt vertrouwen in de toekomst die gij zult moeten opbouwen. Wij ouderen vertrouwen op u. Het vaderland heeft u noodig. Zoo yat ik thans op dezen Dies Volgens den Londenschen cor respondent van het conservatieve Schotsche blad „The Scotchman", zou bij de informeele besprekin gen, welke in de afgeloopen tien mijn wenschen samen: moge de dagen tusschen de Sovjetdelegatie Leidsche Universiteit een roemrij- ter UNO en den Deenschen mi- ke en bloeiende toekomst tege- nister van buitenlandsche zaken, moet gaan. in contact met het le-Rasmussen, zijn gehouden, de te ven zich steeds vernieuwend, en rugtrekkimg van de Bntsche troe- steeds handhavend haar tradities pen uit Denemarken ter sprake als bolwerk in ons vaderland van gebracht zijn vanwege de Sovjet- vrijheid en recht, gedachtig de Russische regeering De situatie zinspreuk: Praesidium Academia Lugduno Batavorum Libertatis (De Academie der stad Leiden ze tel van vrijheid). VRIJDAG 8 MAART a.s. zal weer de Wereldgebedsdag van Christenvrouwen gehouden wor den. Leidende gedachte voor de zen dag is: „Wat tot onzen vrede dient." in Denemarken zou in geheel Scandinavië bezorgdheid wekken. Vorige week deden geruchten de ronde, dat Sovjet-Rusland om een vlootbasis op IJsland zou hebben gevraagd. Volgens andere specu laties in Scandinavische kringen zouden de Sovjets door hun aan wezig blijven op Bornholm in vloed willen uitoefenen op Zwe den, om een basis op het eiland Gottland te verkrijgen. IN EEN TE BATAVIA gehouden persconferentie, heeft Luitenant- Admiraal Helfrich rake en scherpe woorden gezegd. De admiraal herinnerde er allereerst aan, dat hij de Japansche capitulatie in de baai van Tokio mede-onderteekend heeft, niet als vertegenwoordiger van Nederland, maar als vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden en bijgevolg ook van Nederlandsch-Indië, dat een deel is van het Koninkrijk. In dezen oorlog is het Koninkrijk als geheel betrokken. ZOO is in het document van de Japansche capitulatie opgeno men en als gevolg daarvan, kan vap een onafhankelijk worden van Indonesië geen sprake zijn. Naar mijn meening, aldus de Admiraal, moet in de eerste plaats de voor- oorlogsche verhouding tusschen den archipel en Nederland her steld worden tot zooals het in vredestijd was. Dan pas zai het oogenblik voor besprekingen ge komen zijn. Sprekend óver de houding der Britten, zeide de Ad miraal zich dikwijls te hebben af gevraagd. wat de redenen waren, waarom de Britten bij hun aan komst op Java niet het standpunt hebben ingenomen van „en nu geen gekheid". Waarom hebt en zij nooit gezegd: „dit is Neder- landsch gebied". De Admiraal vervolgde: „Gij allen weet, dat ik geen politicus ben en ik wil het nooit worden. Een van beide, of ik mis tact, of ik ben te recht streeks voor het diplomatiek spel. Ik ben een zeeman en heb zeelie den onder mijn bevel en ik ben trotseh op Nederland als zeeva rende natie." Met betrekking tot de sterke anti-Nederlandsche gevoelens in het -midden-Westen en aan de Westkust van Amerika, vroeg de Admiraal zich af, of men niet iet wat bevooroordeeld is. Spr. keerde zich tegen de Australische arbei ders die onze schepen beletten uit te varen en zoodoende medische en andere voorraden onthouden aan hen, die deze zoo bitter noodig hebben. Als er geen Nederiand- sche en Noorsche zeelieden waren zou Australië er thans slecht aan toe zijn en als er geen Nederland- sche en Noorsche zeelieden waren geweest, die naar Engeland voe ren met 8 millioen ton aan scheepsruimte toen zelfs de blauwdrukteekeningen voor Li- berty-schepen nog dingen in de toekomst waren, dan vraag ik me af, aldus de Admiraal, wat er ge beurd zou zijn in den strijd in de Atlantische Oceaan. Tenslotte zei de Admiraal, dat wanrieer we Ne- derlandsch-Indië vergelijken met soortgelijke landen in Afrika, Azië en Amerika, wij nog altijd veel beter werk hebben gedaan dan ieder ander. Het woningvraagstuk op Walcheren, waar duizenden wonin gen verwoest of onbruikbaar geworden zijn, is niet makkelijk op te lossen. Om zooveel mogelijk in de behoefte te voorzien, worden overal noodwoningen gebouwd. Houten huisjes, die binnen enkele uren „onderdak" zijn, worden aangebouwd. Anefo P De UNO zal een nieuwen oorlog verklaren, een oorlog tegën de microben De commissie voor eco nomische en sociale aangelegen heden heeft besloten een commis sie op te richten, welke de vor ming van een enkele wereldge zondheidsorganisatie in behande ling zal nemen. „Wees niet be vreesd voor dezen nieuwen oor log", zoo zeide de Chineesche af gevaardigde Dr. Chang, het is een oorlog tegen ziekten. Maar het zal er een zijn, welke zal worden uit gevochten met bloed, zweet en tranen voor het welzijn van de menschheid. ROOSEVELT zou de Azoren als vestigingsplaats voor den UNO- zetel gewenscht hebben. IN ROME waren gisteren alarmeerende geruchten in omloop over den gezondheids toestand van Z. H. den Paus, aangezien eenige audiënties plotseling waren afgelast. In welingelichte kringen wordt evenwel medegedeeld, dat er geen enkele aanleiding tot on gerustheid bestaat. Weliswaar lijdt de Paus aan een lichte griep maar men hoopt, dat de rust. die Z. H. zal nemen, er toe bijdraagt om de ziekte verschijnselen, die gistermor gen aan den dag traden, te doen verdwijnen. In het pro gramma der audiënties voor heden is althans geen wijzi ging gebracht. ALWEER DE LIEFDE KijORGEN zullen we het op- nieuw hooren in de kerk. Maar het is goed, nu alvast onze ooren te spitsen. Want op de beoefening van de liefde, op de echte, ware naastenliefde moet voortdurend worden ge hamerd. Omdat er nergens zoo'n tekort aan bestaat als aan liefde in Christus en om wille van Christus. Zien wij in onzen evennaaste wel het lid maat v,an Christus? Hij is ge doopt evenals wij. Ook hij is kind van God. Ook in hem leeft Christus. Wij, u en ik en hij, wij zijn allen kinderen van éénzelfden Vader. Eén geheel, één gemeenschap maken wij uit: tot het ééne mystieke Lichaam van Christus zijn wij allen geroepen. Luistert mor gen goed naar het Epistel. Het geeft u een heel program mee voor de komende week. Daar kunt ge op teren. Dat is voed sel voor uw geest, voor uw ziel. Luistert: „Verdraagt el kander en vergeeft elkander, wanneer iemand wat tegen u heeft". Waarom? „Omdat de Heer ook u heeft vergeven, daarom moet ook gij elkander vergiffenis schenken". Dat is Christen-zijnl Wanneer be ginnen we ermee? MARCUS In den Katholieken Radio Gids van deze week schrijft Prof. Dr. J. B. Kors O.P. het volgende-artikel: WELLICHT zal het velen onder u belang inboezemen, hoe het met den K.R.O. op het oogen blik onder velerlei opzicht gesteld is. Uit de voorafgegane K.R.O— Gidsen, uit couranten- en radiobe richten zal het u wel duidelijk zijn, dat er een geheel andere toe stand op radio-gebied geschapen is dan dien wij kenden van vóór den oorlog Vroeger hadden de Om- roepvereenigingen, en dus ook de K.R.O., den geheelen radiodienst, behalve de zenders, in eigen han den. Zij maakten niet alleen hun eigen programma's op, doch had den ieder hun eigen studio, eigen technischen dienst, eigen omroe pers en reporters, eigen appara tuur, eigen reportage-wagens, eigen orkesten en ens'embles, kort om, de geheele uitvoering hunner resp. programma's verzorgden zij ook zelf. Op het oogenblik is daar van alleen de programma-voorbe reiding overgebleven. De geheele uitvoering echter dezer program ma's. met alles wat daartoe be hoort, geschiedt door de Stichting: Radio-Nederland in Overgangstijd. Wel is er, wat omroepers, reporters en regisseurs betreft, voo zóóver rekening gehouden met de verlan gens van de Omroepvereenigir.gen. dat deze om het eigen karakter der resp. programma's en de rol. die zij ook in de programma-voorbe reiding te vervullen hebben, bij de OmroepOvereenigingen gedeta cheerd kunnen worden. Vandaar dat u het door den K.R.O. verzorg de programma-deel nog door de oude bekende en u dierbare stem men hoort aankondigen. De programma-voorbereiding onderging echter ook den invloed dezer verandering. Door een alles zins redelijke inschakeling eener coördinatie-commissie, alsmede doordat én de Stichting én de Departementen mede programma- stof inbrengen, waarbij de laatste nog een aanmerkelijk aantal be paalde en juist de beste zenduren opeischen, heeft de programma- ssaménstelling aan autonomie in geboet. De Omroepvereenigingen heb ben echter, zooals u bekend is, deze regeling, zij het dan met te genzin, aanvaard, en daarbij de studio's en de daarbij behoorende zendapparatuur aan de Stichting Radio Nederland ter beschikking gesteld onder beding, dat eigen programma-stof zooveel mogelijk uit eigen gebouwen zal worden uitgezonden en dat bij het gebruik dier gebouwen met het karakter van de betrokken Omroepvereeni- ging-eigenaresse rekening zal wor den gehouden. En thans iets over onze pro gramma's Het is voor iedereen be grijpelijk dat bij zulk een plotse linge inschakeling van de Omroep vereenigingen in een geheel nieu we radio-constellatie de program ma's voorloopig nog veel te wen schen zullen overlaten, heel in 't bijzonder, wijl er nog zoeveel te regelen valt èn door de Stichting èn door de Omroepvereenigingen afzonderlijk. Doch dit alles hopen wij te boven te komen binnen af- zienbaren tijd. Wat den K.R.O.-Gids betreft, onze luisteraars zullen er ons niet hard om kunnen vallen, dat wij, gezien den beperkten papiervoor- raad, met plm. 25.000 exemplaren de 65.000 abonnementen welke zijn binnengekomen en die wel duide lijk de aanhankelijkheid van het Katholieke volk voor den K R.O. aantoonen, niet kunnen honoree- ren. Moge spoedige stijging van den papiervoorraad hierin verbe tering brengen. De Senaat van de Leidsche Uni versiteit heeft besloten het eere doctoraat in de rechtsgeleerdheid te verleenen aan Winston Chur chill, waarbij prof. mr. R. P. Cle- veringa te zijner tijd als promo tor zal optreden. Het ligt in de bedoeling, dat de nieuwe doctor deze hooge onderscheiding der Leidsche Universiteit in Leiden in ontvangst zal komen nemen, waartoe een bijzondere zitting van den Academischen Senaat zal worden bijeengeroepen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1