Nieuw Uno houdt zich nog bezig met Indië Onderhandelingen in Batavia Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: „HET UITERSTE OFFEREN" WEER 100 MILLIOEN DOLLAR Egypte tracht de zaak op te lossen BEZOEK VAN H. M. DE KONINGIN AAN AMSTERDAM Inspectie van de „Evertsen" en de „Joh. Maurits". COLLABORATIE VAN ARGENTINIë Hef' gouden jubileum van de Noorder Bank Nederlandsch voorstel omtrent UNO-zetel aangenomen Twee minuten stilte Weer sinaasappelen STALIN HERKOZEN Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur P. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties; 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch Dagblad Buiten God i* nergens veilig Vondel WOENSDAG 13 FEBRUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10855 ALKMAARLangestraat 42At tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59, tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods. gracht 69. tel. 2383 K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52. tel. 459 (K2240). Bankrelatie: Noorderbank Om Indië te redden, moet Ne derland, het uiterste offeren, ver klaarde prof. Romme op de Par tijraadsvergadering van de Katho lieke Volkspartij te Utrecht, in aanvulling op de motie van den Haag, die bepleitte, gehuwde op- geroepenen voor de militairen dienst zooveel mogelijk in Neder land te houden: dit dient dus te geschieden, zonder Indië ook maar in het minst voor Nederland in gevaar te brengen Zes en dertig uur later werden de voorstellen, van de Regeering inzake Indië gepubliceerd, die op langeren termijn in uitzicht stel len, dat Nederland Indië verliest, ondanks alle, gehuwde en onge huwde soldaten, die wij naar Indië zouden zenden. En dit uit zicht is geopend in voorstellen, welke van de Nederlandsche Re geering uitgaan, die deze soldaten voor Indië, en dus vermoedelijk toch wel voor behoud van Nedei- landsch Indië, oproept. Die uit zichtopening geschiedde zonder overleg met de Staten Generaal. Het is geen wonder, dat dr Deckers, de fractie-voorzitter, die vermoedelijk van een en ander op de hoogte was, want hij sprak na de gehouden vertrouwelijke Ka merzitting, Zaterdagmorgen nog constateerde, dat de toestand in Indië verontrustend was. Ook de Regeering offert het uiterste, maar in anderen zin, dan prof. Romme op het oog moet hebben gehad! Want, waar komen de voorstel len, die ons Zondagmiddag wel een beetje koud op ons dak kwa men vallen, op neer? Wij hebben in verschillende bladen gelezen, wat de kern der voorstellen uit maakte. Blijkbaar in de haast van het oogenblik, hebben echter de meeste redacties de eigenlijke kern in de samenvattingen, welke zij er van gaven, over het hoofd gezien. Immers, de ware kern van die voorstellen is, dat op den duur de vraag, of Indonesië bij het Ko ninkrijk zal blijven, van Indonesië afhankelijk is, in volle vrijwillig- heid. Hiermede staat, op den duur, het voortbestaan van het Konink rijk op het spel. Dat is een ernstig feit. Dit is geen offer van het uitersfe meer, om het Koninkrijk te redden, maar hier staat het be staan van het Koninkrijk op het spel En daarbij is het niet alleen de vraag, of dit een gevaar voor Indië is, maar allereerst, of dit niet een gevaar is voor dat Ko ninkrijk zelf. De Regeering gaat hier na-r de meening van zeer velen in den lande te ver, hetgeen ook uit menige onverbloemde persbe schouwing tot uiting komt. Ook de voorloopige structuur van het voorgestelde Indonesische gemee- nebes4 gaat zeer ver. Maar wij wisten en weten, dat er, in de feitelijke verhoudingen zooals die nu eenmaal zijn komen te liggen, zeer ver moest worden gegaan. De naaste toekomst zal leeren, of de Regeering verantwoord is geweest, toen zij in haar neiging van sterke concessies, de grens van bet uiterste niet overschreed.... Canada leent aan Nederland opnieuw 100 millioen dollar voor de financiering van aan- koopen van verschillende pro ducten uit dat land. De terug betaling zal geschieden in 27 gelijke termijnen. ENGELAND zal geen graan meer ontvangen uit Amerika, maar is voor dit artikel aange wezen op Canada. IN DEN VEILIGHEIDSRAAD van de UNO zijn de besprekingen over Indië voortgezet. De Fransche afgevaardigde Bidault meen- de, dat de onderhandelingen, die Nederland thans voert met de Indo nesiërs, wellicht geschaad zouden kunnen worden door uitzending van een commissie, hoewel hij principieel tegen die uitzending geen bezwaar had, zoo lang niet in interne aangelegenheden van een lid der UNO zou worden ingegrepen. Hij stelde voor, dat de voorzit-' ter een verklaring zou afleggen en dat men aldus de moeilijkhe den) van dit oogenblik zou over winnen. De afgevaardigde van Brazilië steunde de opvatting van Stetti- nius. Hij geloofde, dat de Britsche troepen ira Indonesië den vrede niet bedreigen. De Poolsche afgevaardigde gaf te kennen, dat de kracht der nationalistische beweging in Indonesië spreekt uit haar leger van 80.000 man. Hoe wilden de Nederlanders deze menschen ontwapenen zonder bloedvergieten? En als men een verslag wilde hebben van hetgeen thans in Batavia be sproken wordt, wie zouden dat verslag dan uitbrengen: vertegenwoordigers van de Nederlandsche groep of van de nationalistische beweging? Hij was daarom vóór uitzen ding van een commissie. Minister van Kleffens ant woordde de verschillende spre kers. Hij legde er nogmaals den nadruk op. dat hij slechts dan geen bezwaar had tegen uitzen ding van een commissie, als Gr.- Brittannië en de Oekraine het daarover eens konden worden. Die commissie zou dan echter al leen onderzoek moeten doen naar hetgeen de Britsche strijdkrach ten in Ned. Indië thans verrich ten en in geen enkel opzicht zich moeten mengen in de onderhan delingen te Batavia, daar deze 'n interne aangelegenheid van Ne derland vormen. Daarop kreeg de Oekrainsche afgevaardigde Manoeilsky het woord. Zijn delegatie had hem opgedragen, zoo zei hij. het voor stel tot uitzending van een com missie in den Veiligheidsraad in stemming te brengen. Tenslotte diende de Egyptische afgevaardigde Riaz een amende ment in, dat de Veiligheidsraad zou verklaren, zich na de verkla ringen van Nederand. de Oekrai- Donderdagmorgen 14 Februari a.s. om 10 uur zal H. M. de Ko ningin ip de Amsterdamsche ha-? ven H. M. torpedoboot jager „Evertsen" en het fregat „Joh. Maurits" inspecteeren. De „Joh. Maurits" vertrekt a.s. Vrijdag 15 Februari naar West- Indië, de „Evertsen", die door de Nederlandsche regeering in Dec. 1945 van de Engelsche marine is overgenomen, vertrekt Zondag 17 Februari a.s. naar Oost-Indië. Gistermorgen heeft de minister van marine, Z. Exc. J. M de Booy, vergezeld van vice-admiraal Ter- mijtelen, met diens adjudant, H. M. torpedoboot jager „Evertsen" geïnspecteerd. Z. Exc. werd ver welkomd en rondgeleid door den commandant van het schip, luite nant-ter-zee le klasse G. Kuiler. Het schip iigt aan het steenen hoofd in het Westerdok van de HollandAmerikalijni en word1 op het oogenblik voor het a.s. vertrek in gereedheid gebracht. Tjjdens den oorlog heeft het deel uitgemaakt van de Engelsche be veiliging der convooien naar Mogrmansk. ne, de Sovjet-Unie en het Ver- eenigd Koninkrijk, een oordeel te hebben gevormd over de volgende feiten: De Britsche troepen in Indone sië zouden onder geen voorwaar de tegen de Indonesische bewe ging worden gebruikt. Zij zouden worden teruggetrokken, zoodra zii zich van hun rechtmatige taak. b.v. de bescherming van perso nen uit de geallieerde landen cn het ontwapenen der Japansche troepen zouden hebben gekweten. De raad hoopt, dat de onderhan delingen. die voor Indonesië be gonnen zijn, gunstige resultaten hebben, in overeenstemming met het Atlantische handvest en het recht van zelfbeschikking der volken. Voorts verlangt de raad den uitslag der onderhandelingen te vernemen en behoudt zich het recht voor in de toekomst acties te voeren, welke de raad noodig acht. De beraadslagingen zouden he den worden voortgezet. Zelfs vóór den oorlog kwamen om dezen tijd van het jaar geen hout bonten uit 't Noorden in onze groot ste houthaven Zaandam aan. Maar thans, nu de opbouw van ons land niet mag -stagneeren, zetten de Zweedsche houtbooten hun tocht naar Holland zoo lang mogelijk voort en dragen zoodoende hun "houtje" bij voor den wederopbouw van ons land Dag en nacht zijn de arbeiders bezig met het overladen, waarna het zoo onontbeerlijk materiaal met lichters naar de geteisterde gebieden wordt vervoerd. Alg. Holl. Fotopersbur. P. QE BESPREKINGEN tusschen dr. van Mook en Sjahrir zijn gisteren in een vriendschappelijke atmosfeer voortgezet. Er heerschte volgens uitlatingen van nationalistische zijde een stemming van voorzichtig optimisme. Gisterenavond heeft Sir Archibald Clark Kerr een onderhoud gehad met dr. van Mook en vervolgens met Sjahrir. Bij de verschillende besprekingen zijn eenige punten uit de Regeeringsvoorstellen aan een nader onderzoek ter ophelde ring onderworpen geweest, terwijl, ook de evacuatie van vrouwen en kinderen ter sprake kwam. In Amerika is een document gepubliceerd waarin bewezen zou worden, dat Argentinië zich aan collaboratie met de asmogendhe- den zou hebben schuldig gemaakt. In dit verband is ook de naam van Spanje genoemd, beschuldigd van medewerking met plannen, om de Spaansch-Amerikaansche landen te „nazificeeren". In Lon den is besproken, of de zaak voor den Veiligheidsraad zou kunnen worden gebracht, omdat ze gold als een bedreiging voor veiligheid en wereldvrede. De Amerikaan- sche minister van buitenlandsche zaken Byrnes heeft echter ver klaard. dat Amerika dit niet zal doen zonder overleg met de an dere ^poote mogendheden. Byrnes gaf toe, dat het regiem-Perron de bedoeling had, een raationaal-so- cialistische staat in Argentinië te vestigen. Ter gelegenheid van het gouden jubileum van de Noorder Bank heeft de procuratiehouder Mr. W. van Dijk een beknopt gedenk schrift samengesteld, waarin op heldere wijze niet alleen de we derwaardigheden van de Bank worden geschetst.maar tevens een beeld wordt gegeven van de „ups and downs" van het algemeen economisch leven gedurende het bestaan der Bank. Hierdoor is de lezing van het keurig verzorgde boekje dubbel interessant. Het boekje bevat een tweetal foto's, enkele grafieken en een reproductie van het glas in lood raam in het kantoorgebouw te Alkmaar, verzorgd d.o»r den heer J. A. J. de Wolf te Alkmaar, De commissie belast met het onderzoek naar den permanenten zetel van de organisatie der Ver- eenigde Volken, heeft gestemd over een Nederlandsch voorstel inhoudende, dat de algemeene vergadering pas in haar in Sep tember a.s. in Amerika te houden zitting een definitief besluit over het uiteindelijke tehuis van de organisatie zal nemen. Dit voor stel werd met 22 tegen 17 stem men en 4 onthoudingen aangeno men. a De „JOHAN VAN OLDENBAR- NEVELDT" wordt hedenmiddag in IJmuiden verwacht. GETUIGEN TOEN wij het Mysterie van Christus' Geboorte vier den, geleek het er even op, als of alle menschen, 'tot zelfs de groote staatslieden, getuigenis wilden geven van het Kerst kind, ja de uitstulkasten der winkels en de kolommen der heidensche kranten schenen aan dit getuigenis deel te ne men. Doch al te zeer als van een idylle was dit getuigenis, om aan de ware óeteekenis van het Mysterie te beant woorden. Het-komt er op aan, dat we voor het Kind dat ons is geopenbaard, blijven getui gen, als we het 'aandoenlijk Engelengezang niet meer hoo- ren. Ook als ons zielescheepje op de levensgolven door stor men wordt heen en weer ge slingerd, ook als wij op onzen akker het onkruid welig zien tieren. Zooals de Heilige van morgenValentinus, die aan de geeselpaal en op het schavot tegenover Keizer Claudius voor Christus getuigde, en zoo als Faustinus en Jovita (15 Febr.), twee broers, naar het vleesch en in Christus, die zich door Keizer Trajanus lieten doodfolteren, om te getuigen. „Martelaar" komt van het Grieksche woord „martus" in het Latijn: „martyr", dat „ge tuige" beteekent, maar wij, Christenen, denken bij dit woord aan bloed en pijn. Zoo zal het wel altijd blijven: voor Christus getuigen in het gezins leven, in het maatschappelijk leven, in arbeid en handel: het brengt nadeel (stoffelijk), be spotting, achterstelling: een onbloedig maar pijnlijk marte laarschap. Toch zullen wij zoo voor Christus moeten getuigen (metterdaad!!), indien wij wil len dat Christus bij den Vader voor ons zal getuigen. MARCUS MAAR NIET VOOR VOLWASSENEN Er komen weer sinaasappe len. Zoo spoedig mogelijk moeten bon B 73, C 73 en D 73 ingeleverd worden bij de klein handelaren. Voor volwasse nen zijn ditmaal geen sinaas appelen beschikbaar. Volgens de verkiezinigscommis- sie van het district Moskou, dat Stalin candidaat heeft gestteid, is deze met algemeene stemmen herkozen. Tengevolge van de hevige overstroomingen en den hoogen waterstand van de worden uitgenomen. waterstand van de rivier moest de schipbrug te Deventer Hakeboom/Anefo P,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1